Mevzuat

Sayfa: 23 RESMİ GAZETE 2 Şubat 2001 – Sayı: 24306

Tebliğ No: 2001/1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kanuni Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Tebliğin amacı, 2000/01 sezonu ürünü zeytinyağının satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kanuni Dayanak
Madde 2-
Bu Tebliğ, 5 Aralık 2000 tarihli ve 24251 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 2000 yılı ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2000/1561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Tebliğde geçen;

Kararname: 2000/01 sezonu ürünü zeytinyağı üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 27/10/2000 tarihli ve 2000/1561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.
Kooperatifler ve birlikler : 16/6/2000 tarihli ve 24081 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun`a göre faaliyette bulunan Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleridir.
Banka : T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketidir.
Borsa: 15/3/1950 tarihli ve 7454 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu`nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun`a göre kurulan ticaret borsalarıdır.
Destekleme primi veya prim : Zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca Bankaca yapılacak ödemedir.
İlgili merci : Zeytinyağı Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonudur.
Tasiriye faturası : Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, zeytin sıkma tesislerince (Zeytin sıkma tesisinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler) üreticiden teslim alınan yağlık zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Yer ve Zamanı
Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler
Uygulama Alanı

 

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı satışları karşılığında üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Rafine edilmiş zeytinyağlarına prim ödemesi yapılamaz.

Destekleme Primi Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı
Madde 5-
Kararnamenin Eki Karar`ın 1 inci maddesi ile; 2000/01 sezonu ürünü zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2000/01 sezonu ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına 28 Cent olarak belirlenmiştir.

Kararname uyarınca, destekleme primi, 2001 Mali Yılı Bütçesi`ne konulacak ödenekten karşılanacak, üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu ilçe Banka şubesinden gerekli belgelere istinaden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, 2001 Yılı Bütçesi`nin yürürlüğe girmesinden sonra, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici istenilen belgelerle en geç 31/5/2001 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez.

1/10/2001 tarihinden sonraki satışlar karşılığında prim ödenmez.

Alım-satım işlemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesi uyarınca müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapılmışsa, bu makbuzun taşıdığı tarih, satıcının gerçek usulde vergilendirilen çiftçi olması nedeniyle alım satım işlemi karşılığında fatura veya irsaliyeli fatura düzenlenmiş olması halinde ise, aynı Kanunun 230 uncu maddesi gereğince fatura tarihi, satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınır.

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Ödemelerde; ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.B.D. Doları döviz alış kuru esas alınır.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi
Madde 6-
Maliye Bakanlığınca 2 Aralık 2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237 ile tanımlanan Çiftçi Belgesi`dir. Bu Tebliğ tarihinden önce verilen üretici belgeleri Ziraat Odalarınca Çiftçi Belgesi olarak ücretsiz değiştirilir. Ayrıca, Komisyonlara verilecek çiftçi belgesinin onaylı nüshasına 2000/2001 sezonu ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemeleri içindir şerhi konur.

Birden fazla il yada ilçede üretim yapılması halinde, çiftçi belgesi çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası veya Bakanlık il veya ilçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; çiftçi belgesini düzenleyecek olan birim, çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgileri hakkında ilgili ziraat odaları veya Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden yazılı teyid almak zorundadırlar.

Ziraat Odaları ile Bakanlık il veya ilçe müdürlükleri, çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Borsaca Yapılacak İşlemler, Borsa Alım Satım Beyannamesinin Düzenlenmesi
Madde 7-
7/6/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği`nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise çeşitli (muhtelif) kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu zeytinyağı alımlarının, zeytin sıkma tesisleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri de ilgili mercilerce alım satım beyannamesi yerine geçerli sayılır.

Zeytin Sıkma Tesisinin Yükümlülükleri, Tasiriye Faturalarının Düzenlenmesi
Madde 8-
Üreticilerin prim ödemesinden yararlanabilmesi için; üreticinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını içerir tasiriye faturası tek nüsha olarak Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince üreticiye teslim edilir. Üreticiye yağ karşılığı tasiriye hizmeti verilmişse, bu husus ayrıca faturada belirtilir.

Zeytin sıkma tesislerince düzenlenen tasiriye faturalarının bir dökümü Ek 1`de örneği gösterildiği şekilde tanzim edilerek ay sonu itibariyle bir hafta içinde ilişkilendirilen Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Zeytin sıkma tesisinin aynı zamanda üretici olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait olması nedeniyle tasiriye faturasının düzenlenememesi durumunda prim ödenemez. Ancak bu durumdaki kamu kuruluşlarınca tasiriye faturasında bulunması gereken bilgileri içerir nitelikte belge sunulması ve bu belgedeki bilgilerin Bakanlık il müdürlüklerince onaylanmış olması kaydıyla sözkonusu belge tasiriye faturası yerine kabul edilir.

Zeytin sıkma tesislerince prina (küspe) satışlarına ait faturaların birer örneği ay sonu itibariyle bir hafta içinde Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir. Ayrıca ilgilideki nüshası istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

Zeytinyağı Satışında Yapılacak İşlemler, Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi
Madde 9-
Kooperatifler ve birliklerin, zeytin sıkma tesislerinin, tüccarın veya benzeri kuruluşların yapacağı alımlarda;

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun ilgili maddeleri uyarınca müstahsil makbuzu veya fatura düzenlenerek ilgilisine verilir.

b) Alım satım işlemi, alıcı tarafından 8/3/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 3/11/1987 tarihli ve 19623 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilememesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde zeytinyağı bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir. Alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

Üreticinin Yükümlülükleri
Madde 10-
Üreticilerce; örneği ekte gösterilen şekilde (Ek:2) Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge 3 nüsha olarak düzenlenir. Söz konusu belge ekinde, sıktırılan zeytinyağına ait tüm tasiriye faturalarının ve o zamana kadar yapılan satışlara ait müstahsil makbuzlarının (gerçek usulde vergilendirilenlerde faturaların üreticide kalan nüshası) birer fotokopisi ile çiftçi belgesi, borsa alım satım beyannamesi ve vergi kimlik numarasını gösterir belge bir dosyada birleştirilerek çiftçi belgesindeki zeytinliğin bulunduğu yerdeki Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu` na ibraz edilir. Birden fazla ilçe hududu içinde zeytinliği bulunan üreticilerin hazırlayacakları dosyaları ibraz edecekleri Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonunca belirlenir. Fotokopisi sunulan belgelerin asılları da, dosya ile birlikte ayrıca komisyona ibraz edilir.

Mahalli Ziraat Odaları söz konusu dosyanın hazırlanmasında üreticilere yardımcı olur.

Üreticinin, ürettiği tüm zeytinyağının belirlenebilmesi için bu başvuru sıkma işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. 31/5/2001 tarihinden sonraki tarihleri taşıyan tasiriye faturaları prim ödemelerinde dikkate alınmaz. Tasiriye faturaları ile yapılacak ilk başvurunun en geç 31/5/2001 tarihine kadar yapılması ve bu tarihten sonraki tarihlerde satılan zeytinyağlarına ait satış belgeleri (müstahsil makbuzu veya fatura) ile fotokopilerinin, borsa tescil beyannamelerinin ilgili mercilere en geç 1/10/2001 tarihinde teslim edilmesi zorunludur.

Hasadı üretim üzerinden belli bir pay alarak yapan kişi yada kurumların destekleme priminden yararlanabilmeleri, ancak üretici ile yarıcılık ve ortakçılık sözleşmesi yapmaları ve ayrıca Ziraat Odasına üye olmaları ile mümkündür.

Diğer taraftan, zeytinliği kiralayan kişi yada kurumların da destekleme priminden yararlanabilmeleri için aynı şekilde arazi sahibi ile kira sözleşmesi yapmaları ve Ziraat Odasına üye olmaları gerekmektedir.

Ürünü ağaçta satın alan kişi yada kurumlar destekleme priminden faydalanamazlar.

Prim ödemesi için Komisyonlarca üreticiden aranacak belgeler
Madde 11-
Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge(3 nüsha) ekinde;

a) Çiftçi belgesi
b) Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi (fotokopisi komisyon tarafından onaylanacak),
c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),
d) Tasiriye faturası,
e) Borsa alım satım beyannamesi,
f) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,
g) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,
h) Tapu veya yerine geçecek belge,

 

 • Belediyelere beyan ettiği arazi varlığını gösteren belge,
 •  

   

 • Vergi kayıtları,
 •  

   

 • Köy Senedi,
 •  

   

 • Veraset Belgesi,
 •  

  Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

   

 • Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; Taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.
 •  

   

 • Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmühaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.
 •  

  i) Kira Sözleşmesi

   

 • - Kiracılık, yarıcılık veya ortakçılıkla zeytincilik yapan üreticilerden kira sözleşmesi istenir. Kira sözleşmesine ek olarak; Kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait tapu kaydı da istenir.
 •  

  Üretim yapılan yer;

   

 • Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu malın zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, bu yeri defterdarlık veya mal müdürlüklerinden kiraladığına dair kira sözleşmesini ibraz etmesi gerekir.
 •  

   

 • Hazine adına tespit ve tescil edilmemiş ise; bu malın hazine adına tescilinin yaptırılması ve defterdarlık veya mal müdürlüğünden kiralandığına dair kira sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekir.
 •  

   

 • Padişahlık döneminden kalma ise;
 •  

  Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise, 4071 sayılı Kanun uyarınca hazine adına tescil edilmiştir. Bu durumda defterdarlık veya mal müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzalanması ve bunun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylanması gereklidir.

  Mülkiyeti vakıflara ait bir arazi ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesinin komisyonlara ibraz edilmesi gereklidir.

  j) Davalı taşınmaz mallarda taşınmazın halen kullanıldığını gösteren belge,

   

 • Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki veya mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise, bu malların, kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.
 •  

   

 • Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise bu malların, kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.
 •  

  k) Tapu sahibinin ve mirasçılarının bulunamaması, üreticinin uzun süreden beri bu araziyi kullanması ve üretimin yapıldığı mahalde ikamet etmesi durumunda; Komisyonlar ve Köy İhtiyar Heyetinin, yerinde üretim yapıldığını tespit etmesi kaydıyla hazırlanacak keşif raporu, prim ödemesine esas belgelerden sayılır.
  l) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 26. maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğundan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.
  m) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; Üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı, aslının bir fotokopisi ile birlikte ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslı görülmüştür ibaresi konulur. Ayrıca, belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, ilgili Komisyonlarca hem belgenin aslına hem de fotokopisi üzerine yazılarak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir.

  Prim Ödemesi İçin Komisyonlarca Üretici Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Aranacak Belgeler
  Madde 12-
  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen zeytinyağı için istenilen belgeler;

  a) Kurum/kuruluş tarafından düzenlenen ve Bakanlık İl Müdürlüğünce onaylanan ve üzerinde kuruluşun ünvanını, adresini, zeytin üretimi yapılan alanı ve elde edilen zeytin üretim miktarını gösterir belge,
  b) Çiftçi belgesi,
  c) Tasiriye faturası veya tasiriye faturası yerine geçecek belge,
  d) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura),
  e) Borsa alım satım beyannamesi,
  f) Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,
  g) Tapu veya yerine geçecek belge,

  Bu kurum/kuruluşlar tarafından üretilen zeytinyağına prim ödenebilmesi için aranılan belgeler en geç 31/5/2001 tarihine kadar ilgili mercilere ibraz edilir.

  Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler
  Madde 13-
  Kararnamede, Hazine Müsteşarlığı`nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Bakanlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı prim ödemelerinin denetimini sağlayacak her türlü tedbiri almaya yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalara gerektiğinde diğer kamu kuruluşları ile Kooperatifler ve Birliklerin dahil edileceği hükme bağlanmıştır.

  Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla iki komisyon oluşturulmuştur.

  a) Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu

   

 • Zeytinyağı üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Banka, Ziraat Odaları Birliği, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcilerinin katılımıyla Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu oluşturulur.
 •  

   

 • İl Komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.
 •  

   

 • İl komisyonlarınca her sıkma tesisine ait tasiriye faturaları listelerindeki zeytin ve zeytinyağı miktarı ile prina satışına ait faturalardan satılan prina miktarı toplamı tespit edilir. Bu sonuçlar ilçe bazında randımanlar dikkate alınarak karşılaştırılmak ve sapmalar belirtilmek suretiyle rapor hazırlanır. Gerektiğinde prina alıcısı firmaların kayıtlarından yararlanılarak prina satışları kontrol edilir. Zeytin sıkma tesisinin sıktığı zeytin toplamı ile prina satışları toplamı arasında uyumsuzluk olması halinde, durum Maliye Bakanlığı`nın ilgili birimlerine bildirilir.
 •  

  b) Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

   

 • İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatif veya Birlikler, Banka, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu kurulur.
 •  

   

 • Üreticilerce komisyona ibraz edilen belgelerden, müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ve tasiriye faturalarının fotokopilerinin üzerine "Aslına uygundur" ibaresi yazılıp imzalanarak alınır, asıl nüsha üzerine de görünür şekilde Prime esas alınmıştır ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve faturaların asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.
 •  

   

 • Üreticilerin başvuruları kayda alınarak sırasıyla incelenir. Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda; belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge üzerine "Uygundur kaşesi" vurularak komisyon üyelerince imzalanır. Söz konusu belgenin bir nüshası talep edilmesi halinde üreticiye verilir, bir nüshası üretici tarafından getirilen dosyaya konulmak ve bir nüshası da Bankaya gönderilmek üzere Komisyon tarafından alınır.
 •  

   

 • Komisyonca; örneği ekte gösterilen şekilde (Ek:3) Zeytinyağı Primi Hakediş Belgesi 2 nüsha olarak düzenlenir. Bu belge üreticinin sattığı zeytinyağına ait müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri üzerinde belirtilen zeytinyağı miktarlarına göre tanzim edilerek Komisyon üyelerince imzalanır. Komisyonca hakediş belgesinin bir nüshası üreticinin dosyasında saklanmak üzere alınır ve bir nüshası ise Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge ile birlikte Bankaya gönderilir. Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge bir daha bankaya gönderilmez. Üreticinin daha sonra yaptığı satışlara ilişkin olarak Komisyona getirilecek müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri hakkında da Komisyonca aynı işlemler yapılır.
 •  

   

 • Komisyonca, üreticinin adı soyadı, ilçe ve köyü ile ürettiği zeytinyağı miktarını gösterir listeler hazırlanarak, herkes tarafından görülebilecek uygun bir yere asılır. Asılan listelere yeni müracaatlar eklenerek devam edilir. Bu listeler 15/6/2001 tarihine kadar askıda kalır.
 •  

  Tebliğin Yayımından Önce Gerçekleşen İşlemlerde Yapılacak Uygulama
  Madde 14-
  Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, zeytin sıkma tesisleri tarafından düzenlenerek üreticilere verilmiş olan tasiriye faturalarının arkasına, Tebliğ gereği istenilen bilgilerden eksik olanlar işlenir ve fabrika yetkilileri tarafından imzalanıp, onaylandıktan sonra üreticiye iade edilir. Asıl (1. nüsha) olmayan tasiriye faturası üzerine işlem yapılmaz.

  Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce düzenlenmiş olan tasiriye faturaları, ilk defa bildirilecek olan fatura dökümü ile birlikte toplu olarak tanzim edilerek, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

  Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce satışı yapılan prinalara ait fatura örnekleri, ilk defa bildirilecek olan fatura örnekleri ile birlikte topluca Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

  Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  Madde 15-
  Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu`nun ve Vergi Usul Kanunu`nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

  Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden Kooperatifler, Birlikler, zeytin sıkma tesisleri ve diğer ilgililerden geri alınır.

  Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

  Yürürlük
  Madde 16-
  Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 17-
  Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.