Mevzuat

(Tebliğ No: 2000/37)

Amaç
Madde 1-
Bu Tebliğ, tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ve denetimleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2-
441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (d) bendi ve Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkındaki 3046 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tebliğ, imal ve/veya ithal edilerek, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarının deney, denetim ve kredili satış esaslarını kapsar.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'dır.
b) Kurum : Deney yapan Bakanlık kuruluşları ve Bakanlıkça deney yapma yetkisi veıilen üniversitelerin tarımsal mekanizasyon ile ilgili bölümleridir.
c) Firma : Tarımsal mekanizasyon aracını imal ve/veya ithal eden kuruluş veya kuruluşun temsilcisidir.
d) Kredi Kuruluşları : T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'dür.
e) Araç: Tarımsal üretimde kullanılan tarımsal mücadele araçları dışında kalan her türlü tarımsal mekanizasyon aracıdır.
f) Deney: Aracın, Bakanlıkça belirlenmiş deney ilke ve metotdlarına göre, bir veya birden fazla karakteristik değerinin tesbiti amacıyla tarım tekniğine ve mevcut standardlara uygunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken işlemlerdir.
g) Zirai Kredilendirme Belgesi: Araçların, kredili satışının yapılabilmesi için Bakanlıktan alınması zorunlu olan Belgedir.
h) Deney Raporu: Bakanlıkça yetki verilen Kurumlar tarafından, laboratuvar ve uygulama sahasında kontrol ve deneylere tabi tutulan aracın, tarım tekniğine ve mevcut standardlara uygunluğunu belgeleyen rapordur.
i) Ek Deney Raporu: Bakanlıkça yetki verilen bir Kurumdan Deney Raporu almış aracın, raporun geçerlilik süresi içerisinde temel yapı ve fonksiyonlarını değiştirmediğine Kurumca karar verilen ve yalnızca aracın kullanımını kolaylaştırıcı nitelikteki ilave ünitelerle ilgili olarak, araç üzerinde yapılan değişiklikleri belgeleyen rapordur.
j) Deney Komisyonu: Kurumlarca en az üç teknik elemandan oluşturulan ve gerektiğinde konu ile ilgili uzmanlarca desteklenen komisyondur.
k) OECD Test Kodu: İmal ve/veya ithal edilen traktör, traktör emniyet kabini ve traktör emniyet çatısı deneylerinin yapıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü test kodlarıdır.

Deneylerin amacı
Madde 4-
Araçlar, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için deneylere tabi tutulurlar.

a) Kaliteli araçları Türk tarımına ve çiftçi kullanımına sunmak,
b) Yapım ve kullanılış amacını gerçekleştirerek standardlara uygun kaliteli araçların üretilmelerini sağlamak,
c) Araçları; ergonomi, çevrenin korunması, iş ve yol güvenliği açısından incelemek,
d) Deney ilke ve metodları ile mevcut standardlar çerçevesinde aracın teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerini belirlemek,
e) Aracın; tarım tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, kullanım ve bakım kolaylıklarını incelemek.

Başvuru ve Deneye Sevk
Madde 5-
Deney Raporu almak isteyen firma, bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Dilekçede; aracın cinsi, niteliği, önemli teknik özellikleri ile deney yaptırmak istediği kurumları tercih sırasına göre belirtir. Bakanlık; kurumların çalışma durumunu, deney kapasitelerini, firmanın kuruma olan yakınlığını, kurumun deneyi talep edilen aracın testlerini yapabilecek alt yapısını ve firmanın talebini dikkate alarak uygun gördüğü bir Kuruma, deney sevkini yapar. Bakanlık; imal ve/veya ithal edilen traktör, traktör emniyet kabini ve traktör emniyet çatısının, OECD test kodlarına göre deneyleri yapılmak üzere, Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü'ne, deney sevkini yapar.

Ek deney talebiyle başvuran firma, araç üzerinde yapılan değişiklikleri belirtmek ve Deney Raporunun, varsa daha önce düzenlenmiş olan Ek Deney Raporunun bir örneğini dilekçesine eklemek zorundadır. Bakanlık; Deney Raporunu düzenleyen Kuruma, deney sevkini yapar.

Deneylerin yapılışı
Madde 6-
Kurumlar; araç deneylerini, Bakanlıkça belirlenen ve halen uygulanmakta olan deney ilke ve metodlarına göre, aşağıda belirtilen şekilde yaparlar:

a) Deneyi yapılacak yerli imal ve/veya ithal araç, deney talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunan firmanın iş yerine veya üretim tesisine gidilerek, üzerinde seri numarası bulunan en az üç yeni araç içerisinden kurumun teknik elemanı tarafından rastgele seçilir. Firma, seçilen bu aracın deney mahallinde bulunmasını, kendi imkanlarıyla sağlamak zorundadır.
b) Deneyler, Kurumun kendi tesislerinde veya zorunlu hallerde gerekçesini raporda göstermek kaydıyla Deney Komisyonunun uygun göreceği yerlerde yapılır.
c) Firma, aracını deney süresi içerisinde sigorta ettirebilir. Kurum, deneyler sırasında ortaya çıkabilecek hasarlardan, araç yapısındaki kusurlardan doğacak arıza ve kazalardan sorumlu değildir.
d) Firma, Kurumca uygun görülen hallerde, yetki belgesine sahip bir temsilcisini deneylerde hazır bulundurabilir.
e) Firma, Kurumca uygun görüldüğünde, bir teknik elemanını deney süresince aracı kullanmak ve diğer konularda yardımcı olmak üzere hazır bulundurmak zorundadır.
f) Zorunlu hallerde, araç deneyleri için gerekli sarf malzemelerinin sağlanması, Kurum tarafından firmadan istenebilir.
g) Deneyler aracın özelliğine uygun mevsimde yapılır.
h) Aracın Kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Deney Raporu ve üç ay içerisinde de Ek Deney Raporu düzenlenir.
i) Kurum uygun görürse, bağlı bulunduğu kuruluşun konu ile ilgili diğer birimleriyle de işbirliği yapabilir.
j) İmal ve/veya ithal edilen traktörler ile traktör emniyet kabini ve traktör emniyet çatısı deneyleri, OECD test kodlarına göre yalnızca Bakanlık Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü'nde yapılır.
k) Deneyi yapılacak traktörlerin, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren emniyet çatılı veya emniyet kabinli olması şartı aranır.
l) Deneyi tamamlanan aracın, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içerisinde, firma tarafından Kurumdan alınması gerekir. Aksi halde, Kurum herhangibir sorumluluk üstlenmez.

Bakanlıkça belirlenmiş deney ilke ve metodları dışında kalan araçlar ile yeni geliştirilmiş araçların deneyleri ise, Kurum tarafından oluşturulan Deney Komisyonunca belirlenecek kriterlere göre yapılır.

Deney raporları
Madde 7-
Kurum, deney sonuçlarının olumlu olması halinde, Deney Raporu düzenler ve Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş iş günü içinde bir örneğini Bakanlığa gönderir. Deney sonucu olumsuz ise; Kurum, detaylı bir rapor düzenleyerek durumu, beş iş günü içinde Bakanlığa, diğer Kurumlara ve firmaya bildirir. Bakanlık; olumsuz deney sonucunu, beş iş günü içinde kredi kuruluşlarına bildirir. Bir Kurumdan olumlu deney raporu alamayan aracın deneyleri, diğer Kurumlar tarafından yapılamaz. Raporda belirtilen olumsuzluklar giderilmek suretiyle yeniden Bakanlığa başvurulması halinde, aracın aynı Kuruma deney sevki yapılır.

Ek Deney Raporu, Deney Raporunu veren Kurum tarafından düzenlenir.

Deney raporlarının içeriği
Madde 8-
Deney raporlarında aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Aracın fotoğrafı,
b) Aracın markası, tipi ve varsa modeli,
c) İmalatçı ve/veya ithalatçı firmanın adı ve adresi,
d) Deney için başvuran firmanın adı ve adresi,
e) Deneyi yapan Kurumun adı,
f) Deneyin yapıldığı yer,
g) Deney süresi,
h) Deney Raporunun türü, tarihi ve no'su ile geçerlilik süresi,
i) Aracın yapısal özellikleri açısından tanıtımı,
j) Aracın teknik özellikleri ve ölçüleri,
k) Deney şartları ve metodları,
l) Deneylerde kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlar,
m) Deney süresince yaptırılan düzeltmeler,
n) Deney sonuçları ve değerlendirme,
o) Sonuç,
p) Deney Komisyonunu oluşturan üyelerin adı ve soyadı,
r) Onay.

Deney raporlarının geçerlilik süresi
Madde 9-
Deney raporlarının geçerlilik süresi; tüm araçlar için beş yıldır. Ek Deney Raporu geçerlilik süresi ise, deney raporunun geçerlilik süresi bitimine kadardır.

Deney ücretleri
Madde 10-
Deney ücretlerinin tahakkuku ile ilgili oranlar, Bakanlıkça her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenerek Kurumlara bildirilir. Kurumlar, tahakkuk ettirdikleri deney ücretleri ile ilgili belgenin bir örneğini Deney Raporu ile birlikte Bakanlığa gönderir.

Zirai kredili satış için başvuru
Madde 11-
Firmalar, imal ve/veya ithal ettikleri araçların kredili satışı için Deney Raporu ile birlikte bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar.

Zirai kredili satış
Madde 12-
Bakanlık; 11 inci maddeye göre yapılan başvuruya bağlı olarak, tüm araçların zirai kredili satışı için zorunlu olan ` “Zirai Kredilendirme Belgesi’’ni kredi kuruluşlarına ibraz edilmek üzere firmaya verir. Zirai Kredilendirme Belgesi 'nin geçerlilik süresi; Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş yıldır.

Denetim
Madde 13-
Deney raporlarının geçerlilik süresi içerisinde Bakanlık; Kurumun, kredi kuruluşlarının veya çiftçilerin taleplerinin olması halinde veya herhangibir şikayete bağlı olarak ya da uygun gördüğü zamanlarda resen aracın Deney Raporuna ve varsa Ek Deney Raporuna uygunluğunun devam edip etmediğini denetler.

Denetleme neticesinde; Aracın deney raporlarına uygun olmadığının tesbiti halinde, alınan raporlar ve buna ilişkin olarak düzenlenen Zirai Kredilendirme Belgesi, Bakanlıkça iptal edilir. Durum; Kurum, ilgili firma ve kredi kuruluşlarına bildirilir.

Firma, aracın Deney Raporunun geçerlilik süresi sonunda, zirai kredili satışa devam etmek isterse, tekrar Deney Raporu almak zorundadır. Bunun için Tebliğ'in 5 inci maddesine göre Bakanlığa başvurur.

Sorumluluk
Madde 14-
Firmalar, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri imalat ve/veya ithalat miktarları ile o yıla ait imalat ve/veya ithalat programları ile Bakanlıkça istenecek diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Yetki
Madde 15-
Bu Tebliğde yer alan deney ve denetimlerle ilgili uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 16-
15 Şubat 2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak Üzere Yapılacak Deney ve Denetimlerle İlgili 2000/2 No'lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 17-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18-
Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.