Mevzuat

(Tebliğ No: 2000/23)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
Madde 1-
Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, nitelikli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, genetik ıslahı daha etkili ve yaygın hale getirmek için suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtları tutulması ve belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesi gibi hususlardan oluşan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 2-
Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
Hazine : Hazine Müsteşarlığı’nı,
Banka : T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nü,
İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri’ni,
Banka Şubesi : T.C.Ziraat Bankası mahalli Şube Müdürlükleri’ni,
İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlükleri’ni,
Karar : 2000/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’ı, tanımlar.

Madde 3- Desteklemeler için gerekli kaynak yılı bütçesine hayvancılık için ayrılan ödenekten karşılanır ve T.C.Ziraat Bankası aracılığıyla ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Konuları ve Esasları

Madde 4- Çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri üretimine ve yapay mera tesisine yönelik öz sermayeye dayalı projeli yatırımlar, 10 Mayıs 2000 Tarihli ve 24045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi” kapsamında Devlet desteklemesinden yararlandırılacaktır.

Madde 5- Yukarıda bahsedilen konularda hazırlanacak olan projelerde proje uygulama alanı çok yıllık yem bitkilerinde en az 10 dekar, tek yıllık yem bitkilerinde en az 20 dekar, yapay mera tesislerinde ise en az 10 dekar olacaktır. Bir proje hem çok yıllık, hem de tek yıllık yem bitkisi ekilişini içeriyorsa ve ayrı olarak ele alındığında limitler altında kalıyorsa, projenin toplam ekiliş alanı tek yıllık yem bitkisi ekiliş alanlarının limitleri esas alınarak değerlendirilir. Şayet tek yıllık ve çok yıllık yem bitkisi ekiliş alanları toplamı, tek yıllık yem bitkileri ekiliş alanı limitlerini (20 Dekar) yakalıyorsa; tek yıllık yem bitkisi ekilişine % 20, çok yıllık yem bitkisi ekilişine % 30 destekleme ödemesi yapılır.

Madde 6- Destekleme kapsamında kendi öz sermayesi ile yatırım yapacak olan özel kişi ve kuruluşların (kooperatif ve birlikler dahil) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri’nce onaylanan yem bitkileri üretim projelerinin, nakliye, gübre ve ilaç bedelleri hariç, çok yıllık yem bitkilerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu alet ve ekipman dahil % 30’u, diğer yıllar alet ekipman giderlerinin % 30’u, tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin, ekiliş alanları ile uyumlu alet ekipman dahil % 20’si doğrudan üreticilere ödenir. Kendi tapulu arazisinde veya 10 yıldan az olmamak üzere kiralanan arazide karışık yapay mera tesis etmek isteyenlere, çok yıllık yem bitkileri üretimine ödenen %30 oranında destekleme yapılacaktır.

Madde 7- Destekleme ödemelerinin tek yıllıklarda %50’lik ilk dilimi, projeye uygun olarak ekimi müteakip çıkışta, % 50’lik ikinci ve son dilimi hasat öncesinde, çok yıllıklarda birinci yıl % 50’lik birinci dilim ekim sonrası çıkışı takiben, % 50’lik ikinci dilim ilk yıl son hasat öncesi, İl Müdürlüklerinin yerinde tespitinden sonra hak ediş belgesine (Ek.10 Y.B. HAK. BELG.) istinaden T.C Ziraat Bankası’nca üreticilere doğrudan ödenir.

Silajlık mısır ekilişlerinde hasat sırasında kontrolü yapılarak % 50’lik ikinci dilim ödemesi yapılır. Silaj projelerinde silo inşaatı (kule tipi beton, çelik, ahşap veya toprak üstü beton, çelik, ahşap silolar gibi) masrafları desteklemeden faydalandırılmayacaktır.

Çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde, proje kapsamındaki alet makine alımları mücbir sebeplerden dolayı sonraki yıllara taşmışsa, projedeki proforma fatura bedeli üzerinden alındığı yıl içerisinde % 30 destekleme ödemesi, tek seferde olmak üzere, yapılır.

Tek yıllık yem bitkileri ekilişinde aynı şahsın, aynı arazide kiralık ta olsa üst üste iki yıl aynı cins yem bitkisi ekilişi yaptığında sadece birincisi desteklemeden yararlandırılacaktır. Ancak, münavebe uygulayarak başka bir yem bitkisi ekilişi halinde ikinci yıl da desteklemeden yararlanabilecektir.

Aynı sene içerisinde tek yıllık yem bitkileri art arda ekildiğinde, ekilişlerden sadece birinden destekleme alabilecektir. Ancak aynı sene içerisinde tek yıllık yem bitkisi ekip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ektiği taktirde desteklemeden her iki ekiliş için de faydalanabilecektir.

Madde 8- Alternatif ürün projelerinin uygulandığı alanlar ile kışlık ara ürün olarak hazırlanan yem bitkisi üretim projeleri ve ikinci ürün olarak yapılan yem bitkisi ekilişlerine öncelik verilecektir.

Madde 9- Bu desteklemeye tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ekiliş alanları ve türleri ile uyumlu silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, ot çevirme tırmığı, françis merdane, rötovatör, taşıma römorku, yükleme aparatı, pulluk giderleri aşağıdaki şartlarda desteklenecektir:

Proje alanı en az 50 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı, en az 200 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine mibzer, frençis merdane, taşıma römorku ve yükleme aparatı, en az 300 dekar ve üzerinde olan çok yıllık yem bitkileri üretim projelerine balya makinesi alımı için destekleme yapılacaktır.

Proje alanı en az 100 dekar ve üzerinde olan tek yıllık yem bitkileri üretim projelerine çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı, en az 400 dekar ve üzerinde olan tek yıllık yem bitkileri üretim projelerine mibzer, frençis merdane, taşıma römorku ve yükleme aparatı, en az 600 dekar ve üzerinde olan tek yıllık yem bitkileri üretim projelerine balya makinesi alımı için destekleme yapılacaktır.

Tek yıllık yem bitkisi ekilişlerinde bir şahıs üst üste tek yıllık yem bitkisi ekerse 5 yıl süresince aynı cins alet ekipman desteğinden bir kez yararlandırılır.

Sulama sistemleri ile ilgili alet ekipman İl Müdürlüklerinin uygun görüşü doğrultusunda projeye dahil edilecektir. Kuyu açmak için yapılan masraflar destekleme kapsamı dışında tutulacaktır.

Satın alınan alet makineler yeni fabrika çıkışlı, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin, TSE Standartlarına uygun ve deney raporları mevcut olacaktır. Alınan alet-makine faturaları ibraz edilecek ve 2000/467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24045 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yayınlanma tarihi olan 10 Mayıs 2000 tarihinden daha önceki faturalar kabul edilmeyecektir. Alımı yapılan alet ve makinelerin beş yıl süre ile Bakanlıkça kabul edilecek mücbir sebepler dışında (Savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Bakanlığın kabul edeceği diğer sebepler) başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır. Buna ilişkin taahhütname (Ek.5-TAAHHÜTNAME) ilgili şahıstan talep edilecektir.

Köy Tüzel Kişiliği aracılığı ile projeden yararlanmak isteyen üreticilerimiz, Köy Tüzel Kişiliği’ne müracaat ederek, alet makine desteğinden faydalanabilirler. Bu alet makineler köy orta malı sayılmaz, müracaat eden ortakların malıdır. Ancak Köy Tüzel Kişiliği’nin kendi adına yaptığı müracaatlarda alınan alet makineler, Köy Orta Malı sayılır.

Madde 10- Ekilecek yem bitkileri tohumlarının öncelikle sertifikalı olması sağlanacaktır. Yeteri kadar sertifikalı tohumluk bulunmaması halinde, tohumluk sertifikasyon kuruluşlarından alınan “Analiz Raporu Belgesi” bulunan sertifikasız tohumluklar da kullanılabilecektir.

Madde 11- Proje uygulama alanlarında:

a) Proje sahasının tapusu şahsın kendisine ait ise, Muhtarlık’ tan tasdikli örneği projeye eklenecektir.

b) Proje sahasının tapusu birden fazla mirasçıya ait ise, hem Muhtarlık’ tan tasdikli tapu örneği ve hem de mirasçılar arasında herhangi bir ihtilaf olmadığını; tapuya ait yeri nizasız ve fasılasız proje uygulama süresince proje sahibince kullanılacağını belgeleyen ve Muhtar tarafından onaylanmış taahhütname (Ek.12-TAAHHÜTNAME) Birden çok mirasçısı olan arazinin kullanım taahhütnamesi) projeye eklenecektir.

c) Kadastrosu yapılmayan yerlerde çiftçinin kullandığı arazinin zilliyetlik belgesi; Tarım İl Müdürlüğü elemanlarınca (En az iki teknik eleman) ve Köy İhtiyar Heyetince (En az iki üye), yerinde tespit edilerek hazırlanacak ve Muhtar tarafından onaylanacaktır. Bu belge vergi makbuzunun da ibrazı ile tapu yerine kullanılabilecektir. Bu durum, 4342 Sayılı Mera Kanununa göre yapılacak tespit, tahdit ve tahsis işlemlerini engellemez.

Madde 12- Proje sahibi veya sahipleri bir dilekçe ile projenin uygulandığı bölgedeki Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat eder. Müracaat formu doldurulur.(Ek.1-ŞAHIS MÜR. FORMU) (Ek.2-MUHTARLIK MÜR. FORMU) (Ek.3 KOOP-BİRLİK MÜR. FORMU) Müracaat sırasına göre her projeye İl kodu, ilçe kodu ve 1’den başlamak üzere sıra numarasını içerecek şekilde proje numarası verilir. Proje Tarım İl Müdürlükleri’nce hazırlanır. Proje sahiplerince yaptırılan ve Ziraat Mühendisleri’nce onaylanmış projeler de kabul edilir. Teknik ve mali analizi yapılarak onaylanır.(Ek.4-PROJE BİLGİLERİ)

Madde 13- Projeler İl Müdürlükleri’nce incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygulanabilir projelerin, tek yıllık yem bitkilerinde 600(dahil) dekar, çok yıllık yem bitkilerinde 400(dahil) dekara kadar olanların onayı Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Söz konusu projeler için Proje İnceleme ve Onay Bilgi Formu (Ek.6 ) hazırlanır. Yukarıda belirtilen limitlerin üstünde olan projeler için yine Proje İnceleme ve Onay Bilgi Formu doldurularak Tarım İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile projenin 2 nüshası Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça da onaylanan projelerin takibi yine Tarım İl Müdürlükleri’nce yapılır. İl Müdürlükleri gerekli gördükleri taktirde teknik elemanca yeterli durumda olan İlçe Müdürlükleri’ne yetkilerini devredebilir.

Bakanlığa gönderilecek projeler 3, diğerleri 2 nüsha olarak hazırlanır.

Madde 14- Projenin ön etüt ve tespit çalışmaları Köy İhtiyar Heyetinden bir üyenin katılımı ile yapılır.

Madde 15- 2000/467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24045 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” ın yayınlanma tarihi olan 10 Mayıs 2000 tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırımlar bu uygulamadan yararlandırılır.

Madde 16- Tesis, yatırım ve satın almalar tamamlanınca, yatırımcı Bakanlığımızın ilgili mahalli teşkilatına müracaat ederek istihkak raporu (Ek.8- 1. İSTK. RAP.) (Ek.9- 2. İSTK. RAP.) düzenlenmesi talebinde bulunur. Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Grubu tarafından yatırım yerinde tetkik edilir.Yatırımın gerçekleşme durumuna göre istihkak raporu düzenlenir. İstihkak raporuna göre Hakediş belgesi (Ek.10- Y.B. HAKEDİŞ BELG.) düzenlenerek bir nüshası ilgili T.C. Ziraat Bankası Şubesine gönderilir, diğer nüshası da dosyasına konulur. Ödemeler İlgili T.C. Ziraat Bankası Şubesi’nce doğrudan üreticiye yapılır.

Madde 17- Yatırımcıdan çok yıllık üretim projelerinde en az 5 yıllık, tek yıllık üretim projelerinde en az 1 yıllık ve yapay mera tesislerinde ise en az 10 yıllık uygulayacağına dair taahhütname alınır.

Madde 18- Bu desteklemeden yararlanılarak gerçekleştirilen projeler Bakanlık İl Müdürlüğü’nce çok yıllık üretim projelerinde 5 yıl, tek yıllık üretim projelerinde 1 yıl ve yapay mera tesislerinde ise 10 yıl süre ile izlenir. Bu izleme süresince amacı dışında kullanıldığı tespit edilen projeler iptal edilir.(Ek.7- PROJE KONTROL TUTANAĞI)

Madde 19-

a) Haksız ödendiği tespit edilen veya 15. madde kapsamında iptal edilen projelerin destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar kanuni faizi ile birlikte ödemenin yapıldığı tarih itibarı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili Vergi Dairelerine intikal ettirilir.

b) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasanın uygulanamadığı kişi ve kuruluşlara genel hükümler uygulanarak, mahallin ilgili mahkemelerinin vereceği karar doğrultusunda Devlet alacağı tahsil edilir.

Madde 20- Projelerin toplam tutarının hesaplanmasında KDV dikkate alınmayacak ve toplam yatırım tutarına dahil edilmeyecektir. Tohum bedellerinin hesaplanmasında:

a) Şayet fatura tutarı TİGEM’in fiyatlarından yüksek ise TİGEM’in fiyatları;

b) Fatura tutarı TİGEM’in fiyatlarından düşük ise, fatura fiyatı esas alınacaktır.

Alet makine fiyatının destekleme ödemelerinde ise:

c) Şayet ilgili alet makine Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevcudunda var ise ve fatura fiyatı Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarından yüksek ise; Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatı;

d) İlgili alet makine Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevcudunda var fakat fatura fiyatı Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatından düşük ise; fatura fiyatı esas alınacaktır.

Gerek tohum ve gerekse alet makine TİGEM’in (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış listelerinde yer almıyorsa, fatura fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Şayet fatura inandırıcı bulunmuyorsa teklif almak suretiyle piyasa araştırması yapılır. Neticede ortaya çıkacak en düşük fiyattan destekleme ödemesi gerçekleştirilir.

Madde 21- Faturalı alımlarda ödemeler, Bakanlıkça belirlenen bedellerden yüksek olamaz.

Madde 22- Proje için gerekli arazi, arsa, bina gibi gayrimenkul alımları destekleme priminden yararlandırılmaz.

Madde 23- İl Müdürlükleri’nce onaylanan proje özetleri ve yapılan destekleme ödemelerini içeren Aylık Proje İzleme ve Değerlendirme Formu (Ek.11-AYLIK İZ.DEĞ. FORMU), takip eden ayın 15’ine kadar Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Madde 24- Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, belgeyi veren (veya onaylayan) kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

Madde 25- Belgeli damızlık sığırların teşviki aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yurt içinde, çiftçi veya TİGEM’ ce yetiştirilen ve Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurumlarca damızlık belgesi veya sertifika verilmiş damızlık gebe düveleri gerek kredili ve gerekse peşin satın alanlara; damızlık belgesine veya pedigriye sahip süt sığırları için her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek şartlar doğrultusunda ırk bazında belirlenecek hayvan fiyatının % 30’u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın % 15’ i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 100 bin başı geçmeyecektir.

Destekleme miktarı, Bakanlığın 6/1/2000 tarihli “Damızlık Süt Sığırlarında Soy Kütüğü Talimatı” doğrultusunda belge türüne göre farklı uygulanır.

b) Desteklemeden yararlanacak düve, damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip olacaktır. Düve, asgari 15 ay yaşta ve aynı ırk boğa ile tohumlanmış ve saf ırk sertifikası veya damızlık belgesinde tohumlama kaydının belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde damızlık belgeli/sertifikalı olmak koşulu ile ilk yavrusuna en az 3 ay gebe düvelerden satın alanlar yararlandırılır.

c) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklar mülkiyetinde yürüttüğü damızlık süt ve süt sığırcılığı projeleri hariç, kişi veya kuruluşlar en fazla 50 baş damızlık için desteklemeden yararlandırılır.

d) Destekleme primi mahalli tarım teşkilatlarınca uygunluğu onaylanmış satış belgelerine (fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri) istinaden T.C.Ziraat Bankasınca nakden veya mahsuben ödenir.

e) Belgeli damızlık hayvana ömrü boyunca bir defa destekleme ödemesi yapılır ve bu durum belgesine işlenir.

f) Gerek kredili ve gerekse peşin olarak almış oldukları damızlıkların teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, hayvan veya sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi Veteriner Hekim’ce verilecek mecburi kesim raporlarındaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 19 uncu maddeye göre tahsil edilir.

g) Damızlık belgeli hayvanların desteklenmesinde, özellikle tebliğde istenilen belgelere sahip hayvanlardan satın alan yetiştiricilere ödeme yapılması, her hayvanın desteklemeden bir defa yararlandırılması için gerekli takip ve izlemenin yapılması ve düvelerin, belirlenen teknik şartlara uygunluğu ve seçimi görevli elemanlarca yapılmalıdır.

Madde 26- Suni tohumlama teşvik primi aşağıdaki esaslara göre ödenir.

a) Suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere; kalkınmada öncelikli iller ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve miktarları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek teşvik primi ödenir. Bu desteklemeden 5 (beş) yıl süre ile primden yararlanacak suni tohumlanan inek sayısı en fazla 10.000.000 (on milyon) baş olacaktır.

b) Her yıl Ocak ayında Bakanlığın tespit edeceği suni tohumlama bedelinin; kalkınmada öncelikli illerde ve/ veya soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde % 50’si, diğer illerde ve işletmelerde ise % 25’i suni tohumlama primi olarak ödenir.

c) Suni tohumlama teşvik primi alacak yetiştirici, suni tohumlama uygulamasını yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenen fatura veya döner sermaye makbuzu ve payet numarasının yazılı olduğu suni tohumlama belgesi ile İl Müdürlüğüne müracaat eder ve İl Müdürlüğünün hazırlayacağı suni tohumlama teşvik primi hak ediş belgesine (Ek.14 S. TOH. TEŞ. PRİMİ HAKEDİŞ BELG.) istinaden T. C. Ziraat Bankasınca suni tohumlama teşvik primi ödenir.

d) Suni tohumlama primi, İl Müdürlükleri ekipleri veya Bakanlıktan suni tohumlama izni almış gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından suni tohumlanmış her inek için yılda bir kez ödenir.

e) Suni tohumlama teşvik belgesi ile ilgili olarak; müracaat sırasında payetin getirilmesi yerine payet numarasının suni tohumlama belgesinin üzerine yazılması yeterli olacaktır.

Madde 27- Yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşviki aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teknisyen termosu, sıvı azot kabı, suni tohumlama sandığı, dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek değer üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde % 25’i teşvik primi olarak ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayısı 5 yılda toplam 2000 adet olacaktır.

b) Gerçek ve tüzel kişilere, yeni kuracakları suni tohumlama ekiplerinin yukarıda sayılan demirbaş malzeme bedellerinin Bakanlığın her yıl Ocak ayında tespit edeceği fiyatın kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde ise % 25’i teşvik primi olarak ödenir.

Alımı yapılan alet ekipmanlar yeni olacak ve ibraz edilecek alet makinelere ait faturalar proje onay tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olacaktır. Bu alet ve ekipmanların 5 (beş) yıl süre ile başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır.

c) Primden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 30/1/1985 tarihli ve 18651 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Bakanlıktan aldığı suni tohumlama izin belgesi, asgari beş yıl suni tohumlama faaliyeti yapacağına dair taahhütname, proje, fizibilite raporu ve teşvik kapsamındaki ekipmanlara ait fatura ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

d) Yeni kuracakları suni tohumlama ekipleri için teşvik priminden yararlanacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların ibraz ettiği fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın üzerinde ise Bakanlığın belirlediği bedel esas alınarak (Ek.13- FİYAT LİST.), eğer fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın altında ise fatura bedeli esas alınarak destek miktarı belirlenir ve İl Müdürlüğünün düzenleyeceği yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşvik primi hak ediş belgesine (Ek.15-Y. KUR. S. TOH. EKİP.TEŞ.PİR.HAK.ED.BEL.) istinaden T.C. Ziraat Bankasınca ödenir.

e) Satın almış oldukları alet ve ekipmanları teslim tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde Bakanlıkça kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, hastalık, yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 19 uncu maddeye göre tahsil edilir.

f) Desteklemeye tabi olacak ekip sayısı 5 ve 5’in altında ise projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır. 5’in üzerinde ekip sayısı olan projelerin onayları Bakanlıkça yapılacaktır.

g) Yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşviki kapsamında hazırlanan projelerde; ekip sayısı 5 ve daha az ise projeyi İl Müdürlüğü, ekip sayısı 5’ten fazla ise projeyi Bakanlığın onaylaması ve her iki durumda da hakediş belgesi İl Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

h) Ülkemizdeki suni tohumlama uygulamaları sayısının arttırılması, yetiştiricilerin içinde bulundukları güç durumun iyileştirilmesine katkıda bulunulması ve suni tohumlama teşvik priminin amacına ulaşabilmesi için İl Müdürlüklerinin suni tohumlama uygulama ücretlerine kesinlikle zam yapılmayacak, yıl sonuna kadar Ocak 2000 ücretleri ile uygulamaya devam edilecektir.

Madde 28- Uygulama Esasları Tebliğinde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünü sağlamak için, 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile, uygulama esaslarını belirlemeye Tarım İl Müdürleri yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Komisyon
Madde 29-
Bu Tebliğ’in uygulanması ile ilgili olarak T.C.Ziraat Bankası’na destekleme prim tutarının % 1’i oranında hizmet komisyonu ödenir.

Madde 30- Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularla ilgili hususlarda Bakanlık genelgeleri uygulanır.

Madde 31- Bu desteklemelerden Kamu kuruluşları yararlanamazlar.

Madde 32- Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibari ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Yürürlük
Madde 33-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 34- Bu Tebliğ Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren, 2 Haziran 2000 tarihinde 24067 Sayılı Resmi Gezete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 2000/22 Sayılı “2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği” ve 12/06/2000 tarih ve HD-BBH-2359-6411 Sayılı Genelge’ yi ortadan kaldırır.

Yürütme
Madde 35-
Bu Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ayrıntılı Bilgi:

TARIMSAL ÜRETİM ve GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIR MER'A YEM BİTKİLERİ VE HAVZA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇAYIR MER'A ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Nurper MORTAŞ

Tel: 425 21 89

e-mail: nmortas@tarim.gov.tr