Mevzuat

SERTİFİKALI ÇELTİK, HİBRİT AYÇİÇEĞİ, SOYA, DELİNTE EDİLMİŞ PAMUK, PATATES, YEM BİTKİLERİ TOHUMLUKLARI İLE MEYVE VE ASMA FİDANLARI VE BUNLARIN ANAÇLARINA YAPILACAK DESTEKLEMENİN ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Tebliğ No : 98/6

19/12/1985 tarihli ve 18963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tohumculuğun teşviki hakkında 10.12.1985 tarihli ve 85/10151 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesine istinaden; sertifikalı çeltik, hibrit ayçiçeği, soya, delinte edilmiş pamuk, patates, yem bitkileri tohumlukları ile meyve ve asma fidanları ve bunların anaçlarının üretimini ve kullanımını arttırmak amacıyla hazırlanan ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 13/03/1998 tarihli ve 98/5 sayılı Kararı ile onaylanan destekleme esasları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Madde 1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “Tohumluk Üretici Belgesi” almış bulunan; tohumluk üreticisi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları tarafından yurt içinde üretilen sertifikalı çeltik hibrit ayçiçeği , soya, patates, delinte edilmiş (havı alınmış) pamuk tohumlukları, ithal yolu ile tedarik edilen veya yurt içinde üretilen yem bitkileri tohumlukları ve bu tohumluklardan stokta kalanlar, desteklemeye tabi tutulur. Destekleme ödemesi, bu tohumlukları üreten, ithal eden ve yurt içinde gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara satan, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yapılır. Çiftçilere dağıtılmak üzere; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan projelerde kullanılacak olan ve bedeli genel bütçeden karşılanan veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri tarafından tedarik edilerek dağıtılacak olan tohumluklar da, desteklemeye tabi tutulur.

Söz konusu tohumluklar için tespit edilen destekleme ödemesi miktarı aşağıdaki 1 No’lu Tabloda belirtilmiştir.

TABLO 1
Sertifikalı Tohumluğun Cinsi  Destekleme Ödemesinin Miktarı (TL/Kg.)
Çeltik                100.000
Hibrit Ayçiçeği            500.000
Soya                  70.000
Delinte Edilmiş Pamuk         60.000
Patates                15.000
Yonca                 400.000
Korunga                70.000
Fiğ                  50.000
Sudanotu                70.000
Sorghum x Sudanotu          100.000
Yemlik Pancar (Hayvan pancarı)    100 000

Madde 2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “Fidan Üretici belgesi” almış bulunun gerçek ve tüzel kişiler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından yurt içinde üretilen sertifikalı veya virüsten ari sertifikalı meyve ve asma fidanı, bunların anaçları ve bunlardan stokta kalanlar, desteklemeye tabidir. Destekleme ödemesi, bunları üreten ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına yapılır. Diğer kamu kuruluşlarının yurt içinde üretip satışa sunduğu veya stokta kalan fidanlardan sadece asma fidanı desteklemeye tabidir. Tespit edilen destekleme ödemesi miktarı aşağıdaki 2 No'lu Tabloda belirtilmiştir.

TABLO 1

Sertifikalı Fidanın Cinsi   Destekleme Ödemesinin Miktarı (TL/Fidan)
Meyve Fidanı (Aşılı)          80.000
Meyve Fidanı (Çelikten)         50.000
Klon Anaçlı Meyve Fidanı        90.000
Virüsten Ari Meyve Fidanı       180.000
Köklü Amerikan Asma Fidanı       25.000
Aşılı Asma Fidanı            50.000
Virüsten Ari Aşılı Asma Fidanı     75.000
Klon Anacı               20.000
Virüsten Ari Klon Anacı         35.000

Madde 3- Bu Tebliğin uygulanması için gerekli kaynak, Genel Bütçeden ayrılan ödenekten karşılanır. Bu Tebliğin kapsamında yapılacak olan ve Bakanlar Kurulu’nun 87/11705 ve 87/11706 sayılı Kararları çerçevesinde yapılan destekleme ödemelerinden dolayı T.C. Ziraat bankasına destekleme tutarının %1’i oranında hizmet komisyonunun ödenmesine devam olunur.

Madde 4- Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için;

a) Bu Tebliğin 1 inci ve 2 inci maddesinde desteklemeye tabi tutulacağı belirtilen üretim materyallerini satacak tohumluk üreticisi kuruluşlar ile bayilikleri tarafından çiftçilere verilecek olan faturalar, 215 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak ve 3 nüsha halinde düzenlenir.
b) Her tohumluk türü için ayrı bir fatura düzenlenir.
c) Faturalarda , üretim materyalinin türü, çeşidi, miktarı, fidan veya anacın niteliği, üretici kuruluşun adı veya ünvanı, açık adresi, yerli üretimlerde Tohumluk Üretici Belgesinin ve Fidan Üretici Belgesinin tarihi ve numarası, üretim materyalinin sertifika tarihi ve numarası, Sertifikayı düzenleyen kuruluşun adı, üretim materyalini satın alan kişi ve kuruluşun adı ve adresi açık olarak yazılır.

Madde 5- Destekleme ödemesinin tutarı, bu Tebliğin 1 inci ve 2 inci maddesinde yer alan tablolarda belirtilen esaslar üzerinden hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Belirlenen meblağ üretim materyalini satan tarafından fatura satış bedelinden düşülür.

Madde 6- Destekleme ödemeleri, tohumluk üreticisi kuruluşlar ile fidan üreticisi kişi veya kuruluşların verecekleri icmal beyannamesi üzerinden, aylık dönemler itibariyle T.C. Ziraat bankası tarafından beyannameyi düzenleyene yapılır.

Madde 7- Üretim materyalini satışa sunanlar, destekleme ödemelerine esas teşkil eden faturaların birer suretini saklamak ve istendiğinde ilgililere ibraz etmek zorundadır.

Madde 8- Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya T.C. ziraat bankası yetkilidir. Haksız yere destekleme ödemesi yapılmak üzere fatura temin eden ve belge düzenleyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre gerekli yasal işlemler yapılır. Bu şekilde hareket eden ve spekülatif davranan tohumluk üreticisi kişi ve kuruluşlar ile sertifikalı meyve, asma fidanı veya bunların anacını üreten kişi ve kuruluşları destekleme dışında bırakmaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Madde 9- Tohumluk ve fidan üreticisi kuruluşlar, desteklemeye tabi tohumluklar ile fidan ve anaçlarının üretiminde, 21/8/1963 tarihli ve 308 Sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelik ve tebliğ esaslarına, 15/5/1957 tarihli ve 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile bu Kanuna ilişkin Yönetmeliklere uymak zorundadır.

Madde 10- 27/02/1997 tarih ve 22918 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 97/2 No’lu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu Tebliği hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.