Mevzuat
Kanun Numarası     : 867
Kabul Tarihi      : 29/5/1926
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/6/1926 Sayı : 403
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 cilt: 7 Sayfa: 1369

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 - Mevcut vilayet ziraat ve makinist mekteplerinden azami altısının 1926 senesi zarfında çiftlik mektebi halinde idareye veya talip oldukları halde bulundukları vilayet idarei hususiyelerine devre Ziraat Vekili mezundur.

Madde 2 - Çiftlik mektebi halinde idare edilecek vilayet ziraat ve makinist mektepleri kadrosunda kalacak muallim, memur ve müstahdemlere tahsisatından çiftlik mektebi kadrosuna göre ücret verilir.

Madde 3 - Çifteler çiftliği ve Karacabey çiftlik ve harasiyle Belgrat ormanının, bir heyeti fenniye marifetiyle kıymeti takdir edilecek, bilümum demir başları sermayeye tahvil ve elyevm mevcut sabit sermayeleriyle tevhit olunup müessesatı mezküre için müşterek sermayei sabite ittihazına ve işbu sermaye yekünuna halel gelmemek şartiyle müessesatı mezkürenin, İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir talimatnameye tevfikan, bir müessesei hususiye gibi idaresini temine Ziraat Vekili mezundur. Sene nihayetinde hasıl olacak varidat fazlası sermaye miktarına zammolunur.

Ek Madde 1 - (6/5/1960-7473 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)

Ankara - Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği 29 Mayıs 1926 tarihli ve 867 sayılı kanun hükümlerine göre idare edilir.

Ek Madde 2 - (1/2/1963-170 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

Tarım Bakanlığına ait olup hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilaç ve saire biyolojik maddeler imal ve istihsal eden ve Devlet tarafından finanse edilen, halen mevcut ve yeniden kurulacak "Enstitü, kurumlar, hayvan hastaneleri ve inekhaneler" döner sermaye ile çalışabilir.

Ek Madde 3 - (1/2/1963 - 170 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup,ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

İşbu kanun 29/5/1926 tarihli ve 867 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak yeni bir talimatname ile yürütülür.

Madde 4 - Bu kanun 1926 senei maliyesi iptidasından muteberdir.

Madde 5 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

       867 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

    Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    ------------------------------
 Yürürlükten Kaldırılan
   Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı  Maddesi
---------------------------------------  --------  ------  -------
19/9/1943 tarihli ve 4482 sayılı Kanun   1/2/1963   170    3


    867 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun                            Yürürlüğe
 No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi
-----   ----------------------------------------    ----------------
7473            -------              13/5/1960

 170            -------              9/2/1963