Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç:
Madde 1- 904 sayılı Islahı Hayvanat kanununu değiştiren 30/1/1957 tarih ve 6893 sayılı Kanunun 2 nci Ek Maddesi hükmü uyarınca hazırlanan bu yönetmeliğin amacı: mevcut yerli ve kültür ırkı sığırlarımızı genetik yapısı yüksek boğa spermaları ile tohumlayarak yüksek verimli kültür ırkı ve malzemelerini elde etmek için sığır suni tohumlaması yapacak özel ve tüzel kişilerle serbest Veteriner Hekimlere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek izni ve yapılacak denetimin esaslarını belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik; özel ve tüzel kişilerin ve serbest Veteriner Hekimlerin sığır suni tohumlaması yapmak amacıyla kuracakları müessese, laboratuar ve istasyonlar ile sperma ve boğa tedarik, bulundurma taşıma ve ticareti hakkında uyacakları esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek izin ve yapılacak denetime ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar:
Madde 3- Bu Yönetmelikte Geçen:

Bakanlık: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını
İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,
Kişi ve Kuruluşlar: Sığır Suni tohumlama faaliyeti ,için izin alan özel ve tüzel kişi ve kuruluşları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Alma, Veteriner Hekim İstihdamı

Müracaat:
Madde 4- Kişi ve Kuruluşların sığırlarda suni tohumlama yapabilmeleri için Bakanlıktan izin almaları mecburidir. İzin için bu yönetmelikte yazılı hususlara aynen uyulacağının bir taahhütname ile belgelenmesi ve müracaatın yazılı yapılması şarttır.

İzin Verilmesi:
Madde 5- Yazılı müracaatın ve taahhütnamenin Bakanlığa intikalini müteakip İl Müdürlüklerince gerekli inceleme yaptırılır. Bu inceleme sonunda müracaatı uygun görülenlerin sığır suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmalarına izin verilir.

Veteriner Hekim İstihdamı:
Madde 6- Kişi ve Kuruluşların sığırda suni tohumlama yapmak amacı ile açacakları müessese laboratuar ve istasyonlarda sorumlu Veteriner Hekim istihdam etmeleri zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve Yükümlülükler

Uygulama:
Madde 7- Suni tohumlama uygulamaları, Veteriner Hekim veya tohumlama kursu görmüş suni tohumlama teknisyenleri tarafından yapılır.

Yükümlülükler:
Madde 8- Sığırlarda suni tohumlama faaliyetinde bulunabilmek için Bakanlıktan izin almış kişi ve kuruluşlar;

a) Suni tohumlama uygulamalarında sadece Bakanlıkça uygunluğu onaylanan boğaları ve bunların spermalarını kullanabilirler.
b) Yurt dışından tedarik ettikleri dondurulmuş boğa spermalarını, ithali müteakip bir ay içinde Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Laboratuarları veya Veteriner Fakültelerinin ilgili laboratuarlarında sağlık ve kalite yönünden muayene ettirmeye ve uygunluk belgesini almaya yükümlüdürler. Yurt dışından ithal edilen spermalar gümrüklerde bekletilmeden ithal edilir. İthalle ilgili işlemler ve gerekli muayeneler bilahare tamamlanır. Sağlık ve kalite yönünden uygun bulunmayan spermalar suni tohumlamada kullanılamaz.
c) Sperma üretim boğalarını tabii tohumlamada kullanamazlar.
d) Müessese, laboratuar ve istasyonlar için örneği bu yönetmeliğe ekli bir program hazırlayarak İl Müdürlüklerine vermeye mecburdur.
e) Kendi kayıtlarına ilaveten Bakanlıkça istenilen kayıtları da tutmağa bunları aylık ve yıllık cetveller halinde Bakanlığa göndermeğe ve denetmelerde hazır bulundurmağa mecburdur.
f) Müessese, laboratuar ve istasyonlarında çalışan personelin zoonoz hastalıkları yönünden yılda en az bir defa sağlık kontrollerini yaptırmaya mecburdur.
g) Faaliyetten vazgeçmeleri halinde bu isteklerini en az üç ay öncesinden Valilikler kanalıyla Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sperma ve Boğaların Temini, Özellikleri ve Kontrolü

Sperma temini:
Madde 9- Sığırlarda suni tohumlama yapmak amacı ile Bakanlıktan izin alan kişi ve kuruluşlar, kullanacakları spermaları:

a) Bedeli karşılığında Bakanlık laboratuarlarından veya Bakanlıktan müsaadeli özel laboratuarlardan,
b) Bu yönetmeliğe uygun olarak temin edecekleri boğalardan,
c) İthal yolu ile temin edebilirler.

İthal Spermaların Özellikleri:
Madde 10- Yurt dışından ithal edilecek dondurulmuş boğa spermalarının;

a) Leucosis, Mycoplasma Spp, Trichomoniasis, Campylobacteriosis, Tuberculosis, Paratuberculosis, Leptospirosis, Sığır Vebası, IBR, IPV, PI3, Q-Fever, Bluetongue ve şap hastalıklarının etkenlerinden salim olduğu resmi kuruluşlarca belgelenmiş olacaktır.
b) Spermaların alındığı boğaların kendi ülkelerinde suni tohumlama uygulamasında kullanıldığı resmen belgelenmiş olacaktır.
c) Bir dozunda (payet) en az 20 milyon spermatozoit bulunacaktır.
d) 1 ml. sinde sulandırılmamış olduğu takdirde 250 bin, sulandırılmış ise 20 binden fazla bakteri bulunmayacaktır.

Boğa Temini:
Madde 11- Sığır suni tohumlamasında kullanılacak boğalar yurt içinden veya yurt dışından temin edilebilir. Yurt içi boğa temin kaynakları; Bakanlığın izin verdiği damızlıkçı devlet kuruluşları ile Bakanlıkça müsaadeli damızlıkçı özel işletmelerdir. Yurtdışından suni tohumlama boğası ithal edebilmek için Bakanlıktan kalite uygunluk belgesi alınması şarttır.

İthal Boğaların Özellikleri:
Madde 12- Yurt dışından ithal edilecek suni tohumlama boğaları;

a) İki ila dört yaş arasında olacaktır.
b) En az iki jenerasyonu gösteren pedigrileri olacak ve pedigrilerin tip klasifikasyonu ve verim bakımından menşe ülkenin resmi pedigri değerlendirilmesine tabi olduğu teyit edilecektir.
Bu Değerlendirmede:
1) Boğanın annesinin verim bakımından uzun ömürlü (Longevity) olduğu,
2) Baba tarafından kız kardeşlerinin menşe ülke ortalamasının üstünde sütte yağ oranı ve miktarına ve protein oranına sahip bulundukları,
3) Baba tarafından kız kardeşlerinin menşe ülke ortalamasının altında güç doğum ( Dystocia) oranına sahip oldukları,
belgelenmiş olacaktır.
c) Tuberculosis, Brucellosis, Leptospirosis, Trichomoniasis, Campylobacteriosis, Paratuberculosis, Sığır Vebası, Mycoplasma Spp, Şap, İPV, İBR, PI 3, Bluetongue, Leucosis, Q Fever hastalık etkenlerini taşımadıklarına dair resmi kuruluş raporu olacaktır.

Boğaların Sağlık Kontrolu:
Madde 13- Sperma üretiminde kullanılan boğalar periyodik olarak aşağıda yazılı sağlık kontrollerine tabi tutulur.

a) Tuberculosis testi: Altı ayda bir defa yapılacak ve sonuç menfi olacaktır.
b) Brucellosis yönünden kan serumu ve semen agglutination testi: altı ayda bir yapılacak ve sonuç negatif olacaktır.
c) Leptospirosis muayeneleri : L.pomana, L.hardjo, L. Canicola. L. İchterohaemorragia, L. Grippotyhosa yönlerinden 6 ayda bir defa yapılacak ve sonuç negatif olacaktır.
d) Camphylobacteriosis muayeneleri: Camphylobacter fetus yönünden uygun olan besi yerlerine altı ayda bir defa yapılacak ve sonuç negatif olacaktır.
e) Bovine Veneral Trichomoniasis muayeneleri: Semen ve prepucial yıkantı örneklerinden en az altı ayda bir defa ekim yapılacak ve sonuç negatif olacaktır
f) Paratuberculosis Muayeneleri: Boğaların dışkı örneklerinden yılda bir defa uygun besi yerlerine ekimler yapılacak mycoparatuberculosis yönünden incelenecek ve sonuçlar negatif olacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve İzin İptali

Denetim:
Madde 14- Kişi ve Kuruluşların sığır suni tohumlama faaliyetleri, Bakanlık adına İl Müdürlükleri tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında tespit edilen hususlar, özel defterine kaydedilir.

İznin İptali:
Madde 15- Kişi ve Kuruluşlar, bu yönetmelikte kayıtlı teknik ve idari sorumlulukların yerine getirmedikleri tespit edildiğinde birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin veya kusurun tekerrürü halinde izinleri iptal olunarak ayrıca sorumluları hakkında genel hükümlere göre soruşturma açılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:
Madde 16- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 904 Sayılı Islah Hayvanat Kanunun 31 inci maddesinin Tadiline ve Bu Kanunun Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 6893 Sayılı Kanunun tatbik şekline gösterir.15/5/1958 tarih ve 634 sayılı Talimatnamenin 2 inci ve 3 üncü kısımlarında yazılı ve bu yönetmeliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu:
Madde 17- Bu yönetmelikte aksine bir özel hüküm bulunmaması halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Madde - Bakanlık İl Müdürlükleri kuruluncaya kadar bu yönetmelikle yazılı İl Müdürlüklerine ait görevler İl Veteriner Müdürlüklerince yapılır.

Yürürlük:
Madde 18- Bu yönetmelik yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 19- Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.