Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet tarafından yürütülen hayvan ıslahı hizmetlerinin yeterince yapılabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için, suni ve tabii tohumlama ile embriyo transferlerinde, bu hizmetlerin verildiği hayvan sahiplerinden ücret alınması ve alınan bu ücretin nasıl harcanacağı konularında esas ve prensipleri tespit etmektir.

Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelik; suni ve tabii tohumlama ile embriyo transferi faaliyetlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ücret mukabili yapılmasıyla ilgili uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak:
Madde 3- 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununa 4084 sayılı kanun ile eklenen ek madde 7 bu Yönetmeliğe hukuki dayanak teşkil eder.

Tanımlar:
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
Laboratuvar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Sperma Üretim Merkezlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ücret Tespiti ve Tahsili

Uygulama Ücret Tespiti
Madde 5- İl Müdürlüklerince yapılacak olan Suni tohumlama tabii tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarında beher hayvan başına alınacak ücret miktarı illerde Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyon tarafından her yıl Aralık ve Haziran aylarında tespit edilerek takip eden ayda yürürlüğe girer.

Ücret Tespit Komisyonu
Madde 6- Ücret Tespit Komisyonu: Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığında olmak üzere İl Müdürü, Belediye Başkanı, Sağlık Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, İl Jandarma Alay Komutanı, Ticaret Odası Başkanı, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, proje ve İstatistik Şube Müdürü, Hayvan Sağlığı şube Müdürü ve en az bir yetiştiriciden teşekkül eder.

Bu komisyon İl Müdürünün talebi üzerine en az 7 üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu belirleyici olur.

Sperma Ücret Tespiti
Madde 7- Dondurulmuş sperma fiyatları, spermaların üretildiği ilgili laboratuar tarafından Aralık ve haziran aylarında tespit edilerek takip eden ayda yürürlüğe gireceği İl Müdürlüklerine bildirilir.

Satış:
Madde 8- Sperma üretim laboratuarları; sperma, sıvı azot, pistole kılıfı, eldiven ve diğer sarf malzemelerini İl Müdürlüklerine ve özel sektöre ücreti mukabilinde satarlar.

Ücret Tahsili
Madde 9- Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarında alınacak ücretin tahsilatı, İl Müdürlüğü döner sermaye mevzuatına uygun olarak yapılır.

Tohumlama Sayısı
Madde 10- Suni tohumlama ve Embriyo transferinde inek gebe kalıncaya kadar en fazla 2 uygulama için bir kez ücret alınır.

Tabii Tohumlama
Madde 11- Tabii tohumlama uygulamalarında ücret tahsilatı ve harcaması köy muhtarlığının yetkisinde olup, tabii tohumlama boğa, koç ve tekelerinin her türlü giderleri Köy Muhtarlığınca bu konuda yapılacak organizasyon tarafından sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcama

Harcama:
Madde 12- Sperma üretim laboratuarları: Sperma üretim ve dağıtımında kullanacakları her türlü araç, gereç, alet, makine , akaryakıt, sıvı, azot ve sarf malzemelerini sperma ve diğer malzeme satışlarından elde edeceği meblağdan karşılar ve bu meblağ boğa bakım beslemesi, laboratuarın normal giderleri ve adı geçen alet ve malzemelerin alımlarında kullanılır. Başka konularda kullanılmaz.

Malzeme Alımlar
Madde 13- İl Müdürlükleri; Suni tohumlama ve embriyo transferi için gerekli olan alet, malzeme, araç-gereç, sperma, sıvı, azot akaryakıt, eldiven, pistole kılıfı, hormon, ilaç, matbu evrak ve diğer sarf malzemelerini uygulama ücretinden elde edilen meblağdan karşılarlar. İl Müdürlükleri ihtiyaçları olan ve adı geçen bu malzemeleri Bakanlığa bağlı Laboratuarlardan, diğer kamu ve kuruluşları ve özel sektörden ücreti mukabilinde temin ederler.

Yürürlük
Madde 14- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

a) 1 ila 7 yaşında olacaktır.
Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1- 30/1/1985 tarihli ve 18651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ( b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Sperma ithal edilen ülkenin; populasyon ortalama süt verimi Holstein ırkında asgari 6500 kg. Brown- Swiss ve Simental ırkında 5500kg, boğanın süte göre damızlık değeri asgari +1000, damızlık değeri isabet derecesi asgari % 80, yağ ve proteine göre damızlık değeri asgari – 0.5 ve damızlık belgesinin tarihi, en fazla 1 yıl öncesinden olmak üzere güncel belgeler olacaktır.”
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.