Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkemiz florasının korunması amacıyla, doğada bulunan soğanlı çiçek neslinin tahrip edilmeden ve tüketilmeden, tohum, soğan veya diğer aksamının doğadan toplanması, üretilmesi, büyütülmesi, depolanması ile ihracatına ait esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik 7/8/1991 tarih ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
TÜGEM : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,
Orman İşletme Müdürlüğü : Orman Bakanlığı’nın mahalli Orman İşletme Müdürlüklerini,
CITES : “Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC.’de imzalanan, “Nesilleri Tehlikede Olan Doğal Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Anlaşma”yı,
CITES İdari Kurulu : CITES anlaşması uyarınca, Bakanlık adına TÜGEM, Orman Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşan yetkili İdari Otoriteyi,
CITES Flora Bilimsel Kurulu : Çevre Bakanlığınca 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre oluşturulan Kurulu,
CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu : CITES Flora Bilimsel Kurulunca oluşturulan Alt Komiteyi,
Danışma Kurulu : Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Kurulu,
Teknik Komite : Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan “Doğal Çiçek Soğanı Teknik Komitesi” ni,
Dernekler : Doğal çiçek soğanlarının sökümü, üretimi, ihracatı ile ilgilenen kişi ve özel kuruluşların oluşturduğu dernekler ile doğal yaşam ve doğal kaynakların korunmasını amaçlayan dernekleri,
Gönüllü Kuruluşlar : Doğal çiçek soğanları ile ilgili çalışmalarda bulunan gönüllü Kuruluşları,
Firma : Çiçek soğanını ve/veya soğanlı doğal çiçeklerin diğer aksamını yetiştirerek veya doğadan elde ederek ihraç eden Kuruluşu,
Çiçek Soğanı : Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,
Ön Depo : Çiçek soğanlarının, Teknik Komitenin uygun gördüğü tarihte doğadan sökümünü müteakip, bölgesindeki ekolojik şartların sağlanabildiği yakınlıkta tesis edilen, çeşit, miktar ve menşe kayıtlarının tutulduğu, hastalık ve zararlılara karşı karantina önlemlerinin alındığı ve ana depoya gidinceye kadar ürünün muhafaza edildiği, gerekli şartlara haiz depoları,
Ana Depo : Bünyesinde ısı, nem ayarı, ventilasyon ve sirkülasyon gibi donanımı bulunan iklim odaları ile çiçek soğanlarının ihracata hazırlanması için gerekli temizleme, kurutma, boylandırma ve ilaçlama alet ve ekipmanlarına sahip özel depoları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Doğal Çiçek Soğanlarının Sınıflandırılması

Doğal Çiçek Soğanlarının Üretim Yönünden Sınıflandırılması
Madde 4 - Doğal çiçek soğanları üretim yönünden aşağıda belirtildiği gibi üç gruba ayrılır.

a) Anaç Çiçek Soğanları
Sadece tohum veya yavru soğan elde etmek için yetiştirilen çiçek soğanlarıdır.
b) Üretme Çiçek Soğanları
Menşei anaç çiçek soğanları olup, tohum veya doku kültürü, kesme bölme, çizme gibi uygun çoğaltma teknikleri kullanılmak suretiyle elde edilen çiçek soğanlarıdır.
c) Büyütme Çiçek Soğanları
Doğa menşeli olup, ihraç edilmemiş çiçek soğanlarının uygun alanlara dikilmesi suretiyle elde edilen çiçek soğanlarıdır.

Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Yönünden Sınıflandırılması
Madde 5 - Doğal çiçek soğanları ihracat yönünden, üç gruba ayrılır.

a) İhracatı Serbest Olan Çiçek Soğanları
Türkiye doğasında mevcut olan, ancak doğadan sökülmeyerek tarla veya uygun alanlarda üretilmek suretiyle elde edilen çiçek soğanlarının ihracatı, İl Müdürlükleri tarafından üretim alanlarında, hasat ve ihracat safhalarında kontrol edilmek kaydıyla serbest bırakılmıştır.
Doğal olmayıp, Türkiye’de üretilmek veya büyütülmek suretiyle elde edilen çiçek soğanlarının ihracatı ise, ekilişin bulunduğu İl Müdürlüklerine ihracatçı firma tarafından bilgi verilmek kaydı ile serbesttir.
b) İhracatı Kontenjanla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Çiçek Soğanları
Doğadan elde edildiği gibi ihraç edilecek türlere ait çiçek soğanlarının sökümü ve ihracatı kontenjana tabidir.
Materyali doğadan temin edilerek üretilen veya büyütülen çiçek soğanlarının ihracatı da kontenjana tabidir.
Ayrıca üretim ve araştırmalarda kullanılmak üzere doğadan sökülecek çiçek soğanları da kontenjana tabidir.
Çiçek soğanlarının doğadan sökümü ve ihracatı, bunlardan başka bu Yönetmelikte adları geçen organların önerileri ile de sınırlandırılabilir.
Bütün bunların hangi cins ve tür çiçek soğanı oldukları ve kontenjanı Teknik Komite tarafından tesbit edilir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği Resmi Gazete’de tebliğ olunur.
c) Doğadan Toplanarak İhracatı Yasak Olan Çiçek Soğanları
Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen çiçek soğanları dışındakilerin ihracatı yasaktır. Bunların ihraç amaçlı olmayıp, üretim ve araştırma çalışmaları için dahi doğadan sökülmesi, Teknik Komitenin iznine tabidir.
Bu sınıflama kapsamı dışındaki türden çiçek soğanlarının ihracatı ile ilgili talepler, Teknik Komite tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

İhracat Listesinin Resmi Gazete’de Tebliği
Madde 6 - CITES Bilimsel Kurulu ve Teknik Komitenin, ihracat amacıyla üretilmesini veya büyütülmesini uygun gördüğü ve doğadan elde edilmesini kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırdığı çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri, ayrıca ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri, Bakanlık tarafından her yıl Ekim ayı sonuna kadar Resmi Gazete’de “Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi” adı altında tebliğ olunur. Tebliğde belirtilen miktarlara ilave olarak herhangi bir ek kontenjan verilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar ve Görevleri

Danışma Kurulunun Kuruluşu
Madde 7 - Danışma Kurulu, aşağıda belirtilen oy hakkı sahibi 28 temsilciden oluşur. Kurul Başkanı, Kuruldaki temsilciler arasından oy çokluğu ile seçilir. Kurulun Sekreteryası TÜGEM tarafından yürütülür.

Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
TÜGEM 2
CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu 8
TAGEM 2
Koruma ve Kontrol Gn. Md. 1
Orman Bakanlığı 1
Orman Genel Müdürlüğü 1
Çevre Bakanlığı 1
Özel Çevre Koruma Kurumu 1
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü 1
İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi 1
Konu ile ilgili İl Müdürlükleri 5
İhracatçı Birlikleri 2
Dernekler ve/veya Gönüllü Kuruluşlar 2

Danışma Kurulunun Toplanması
Madde 8 - Danışma Kurulu, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 9 - Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ülkemiz doğasının bozulmaması, soğanlı doğal çiçeklerin; hem doğadaki varlığının korunması, hem de en ekonomik bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla makro düzeyde görüş, prensip ve esasları belirleyerek Bakanlığa ve Teknik Komiteye tavsiyelerde bulunmak,
b) Doğada incelemelerde bulunmak ve çiçek soğanlarının üretim ile büyütme faaliyetlerini kontrol etmek üzere, bölgeler itibari ile Bakanlığın mahalli temsilcisinin de yer alacağı bu Yönetmeliğin 21 ve 22 inci maddelerinde belirtilen işleri yapacak Alt Komiteleri oluşturmak,
c) Firmaların İhracat Yeterliliklerinin tesbiti için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen Bilirkişi Kurulunu oluşturmak.

Danışma Kurulunda Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması
Madde 10 - Danışma Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit çıkması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Bu kararlar önce Teknik Komitenin görüşüne sunulur. Teknik Komitede onaylandığı takdirde Bakanlık tarafından yürürlüğe konur.

Teknik Komitenin Kuruluşu
Madde 11 - Teknik Komite, aşağıda belirtilen 10 temsilciden oluşur. Komitenin Başkanlığı TÜGEM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, Sekretarya hizmetleri ise aynı Genel Müdürlük tarafından yürütülür

Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
Bakanlık/TÜGEM Genel Müdürü veya Yardımcısı, ile ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürü 3
CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu 3
Çevre Bakanlığından ilgili Dai. Bşk. veya Şb. Md. 1
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden ilgili Dai. Bşk. veya Şb. Md. 1
Başbakanlık Dış. Tic. Müst. İhracat Genel Müdürlüğünden ilgili Dai. Bşk. veya Şb. Md. 1
İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi 1

Teknik Komitenin Toplanması
Madde 12 - Teknik Komite, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

Teknik Komitenin Görevleri
Madde 13 - Teknik Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Komite; CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından yapılan önerileri ve raporları, Üniversitelerin ilgili Fakülteleri ve Araştırma Kuruluşları tarafından sonuçlandırılan araştırmaları, Dernekler ve diğer ilgili kuruluşların görüşlerini değerlendirerek;

a) İhracat amacıyla doğadan sökülmesi kontenjanla sınırlandırılan, üretim materyali doğadan temin edilmek suretiyle üretilerek veya büyütülerek elde edilen, başka herhangi bir nedenle doğadan sökülerek ihraç edilmesinin sınırlandırılması gerekli görülen, sadece araştırma amacıyla kullanılmak üzere doğadan sökülecek olan çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini, miktarlarını, söküm takvimlerini ve gerektiğinde çevre ölçülerini belirlemek,
b) Materyali doğadan elde edilmeyen, kültüre alınmış olan ve ihraç amacıyla Türkiye’de üretilmek ve büyütülmek suretiyle elde edilen çiçek soğanlarının cinslerini ve türlerini tesbit etmek,
c) Doğadan sökümü ve ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini ve yasaklama nedenlerini belirlemek,
d) Bu belirlemelere göre söküm taleplerini değerlendirip, uygun olanlara söküm izni vermek,
e) Derneklere görev vermek ve bu çalışmaları değerlendirmek,
f) Firmaların ihracat kontenjanlarını, ilgili derneğin görüşlerini alarak tesbit etmek üzere, kendi üyeleri arasından bir Alt Komisyon oluşturmak, bu Komisyonun aldığı kararları inceleyip onaylamak,
g) Bilirkişi Kurulunun ve Alt Komitelerin raporlarını incelemek ve uygun bulduklarını onaylamak,
h) CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından alınan diğer kararları incelemek, uygun bulduklarını onaylamak.

Teknik Komitede Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması
Madde14 - Teknik Komitede kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Bu kararlar Bakanlığa sunulur, uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur. Uygun görülmemesi halinde Teknik Komiteye iade edilir.

CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Kuruluşu
Madde 15 - CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu; Çevre Bakanlığınca 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre oluşturulan CITES Flora Bilimsel Kurulu tarafından bölgeler dikkate alınarak oluşturulur.

CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Toplanması
Madde 16 - CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu bu Yönetmelikle verilen görevler için, TÜGEM’in çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Görevleri
Madde 17 – CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ülkemiz doğasında incelemelerde bulunmak ve bu Yönetmeliğin 22 inci maddesinde belirtilen Alt Komitelere iştirak ederek firmaların üretim faaliyetlerini kontrol etmek, bu inceleme sonuçlarına göre, doğal çiçek soğanı potansiyelini dikkate alarak ihracatı serbest olacak, kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılacak ve yasaklanacak çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini belirlemek, ayrıca bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının; miktarlarını, söküm bölgelerini, toplama zamanlarını ve çevre ölçülerini tesbit etmek, gerekli raporu hazırlayarak Teknik Komiteye sunmak,
b) Firmaların Söküm Planlarını incelemek ve uygun gördüklerini onaylamak,
c) Doğal çiçek soğanlarının ihracatı için kullanılacak etiketlerin hangi esaslar dahilinde hazırlanacağını ve verileceğini belirlemek,
d) Yabancı ülkelerin benzer kurulları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, CITES’in faaliyetleri konusunda Bakanlığı, Danışma Kurulunu ve Teknik Komiteyi bilgilendirmek,
e) Teknik Komite için kendi aralarından üç temsilci seçmek,
f) Bakanlığın ve Teknik Komitenin vereceği diğer görevleri yapmak.

CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunda Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması
Madde 18 – CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve üyelerin imzalandığı bir protokol ile tesbit edilir. Bu protokol Teknik Komitede görüşülmek üzere TÜGEM’e sunulur. Teknik Komitenin onayladığı kararlar, Bakanlık tarafından da uygun görülmesi halinde yürürlüğe konur. Uygun görülmemesi halinde gerekçesi ile birlikte Teknik Komiteye iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çiçek Soğanlarının Elde Edilmesi ve İhracat Esasları

Firmaların İhracat Yeterliklerinin Tesbiti
Madde 19 - Firmaların çiçek soğanı ihraç edilmesi için yeterlik almaları gereklidir. Yeterlik tespit esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiçek soğanı ihraç etmek üzere Bakanlığa yeni başvuran firmaların “İhracat Yeterlikleri”; Danışma Kurulunun teklifi ve Bakanlığın görevlendirmesi ile geçici olarak teşekkül ettirilecek, aşağıda üyeleri belirtilen “Bilirkişi Kurulu” tarafından bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerine uygunluğu esas alınarak yerinde yapılan inceleme sonucunda tesbit edilir, uygun bulunursa önce bu kurul tarafından onaylanır.

Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
TÜGEM 1
CITES Bilimsel Kurulu 2
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1
Türkiye Makine Mühendisleri Odası 1


Bilirkişi Kurulu, Bakanlıkça görevlendirildikten sonra en geç 1 ay içerisinde gerekli incelemeyi yaparak raporunu hazırlamak durumundadır. Bu rapor, ihracat yeterliğini onaylayacak ve kontenjanı belirleyecek olan Teknik Komitede görüşülmesini sağlamak üzere TÜGEM’e verilir. Teknik Komitede onaylandığı takdirde Bakanlık, yeterlik alan firmaya ve ilgililere durumu bildirilir.
Yeterlik alan firma, doğal çiçek soğanı ihracatı için kontenjan almaya hak kazanır. Yeterlik alamayan firmaya ihracat kontenjanı verilemez.
b) Firmanın, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki tanıma uygun ana depoya sahip olması gereklidir.
c) Firmaların ihracat amacıyla doğadan elde ettikleri çiçek soğanlarını, her söküm bölgesinde bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki tanıma uygun olarak bulundurulacak ön depodan geçirmeleri gerekir. Söküm bölgesinde sadece 1 adet ön depoya müsaade edilir ve bütün firmalar tarafından müştereken kullanılır.
d) Firmaların üretim, değerlendirme ve pazarlama konularında ihtisaslaşmış teknik personel istihdam etmesi gerekir.

Firmaların İhracat Kontenjanlarının Tesbiti
Madde 20 - Firmaların ihracat kontenjanları, Teknik Komitece oluşturulan Alt Komisyon tarafından tespit edilir ve Teknik Komitenin onayı ile kesinleşir.

Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen Bilirkişi Kurulu tarafından ihracat yeterliği tesbit edilmiş ve Teknik Komite tarafından onaylanmış olan firmaların o yıla ait toplam kontenjanları aşağıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hükümlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen puanların toplanması ile tesbit edilir. Bu puanlama sonucunda firmalar arasında oluşacak orana göre, her bir firmanın o yıl bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca Resmi Gazete’de tebliğ edilen İhracat Listesinde yer alan cins ve türlerden ihraç edebileceği çiçek soğanlarının miktarları belirlenir. Yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan kontenjan cetveli, firmalara ve ilgili kuruluşlara Bakanlıkça duyurulur. Yeni bir firmanın bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre ihracat yeterliğini alması halinde, bu firma bir sonraki yılın kontenjan dağılımına dahil edilir.

a) İhracat ve Pazarlama Durumu: 60 Puan
Bu değerlendirme , firmaların son 5 yılda yaptığı Galanthus, Eranthis, Anemone, Cyclamen ve Leucojum ihracatına ait olan TÜGEM’deki mevcut verilere istinaden yapılır. Değerlendirmede aşağıdaki (1) inci ve (2) nci alt bentlerde belirtilmiş olan hususlar esas alınır. Bunların her biri için 30’ar puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak her bir firmanın puanı hesaplanır.
1- Yukarıda belirtilen soğanların adet olarak fiili ihracat miktarı: 30 Puan
2- Yukarıda belirtilen soğanların Hollanda Florini olarak ihracat geliri: 30 Puan
b) Kontenjan Oranı: 20 Puan
Firmaların son 5 yıllık kontenjanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
c) Yeterlik: 10 Puan
Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendine göre yeterlik almış olan firmalara 10 puan eşit olarak paylaştırılır.
d) Değerlendirme: 10 Puan
Doğal çiçek soğanlarını ihraç eden firmaların konu ile ilgili üretim faaliyetleri, organizasyonu, tesis ve arazinin amaca uygun kullanımı, Yönetmelik kuralarına uyumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak firma bazında puan belirlenir.

Doğadan Çiçek Soğanı Elde Edilmesi
Madde 21 – İhracatı kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları için, Danışma Kurulu tarafından bölgelere göre oluşturulan ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde de tanımlanan Alt Komitelerin firmalar üzerinden tesbit ettiği ve Teknik Komitenin onaylandığı kontenjan ve söküm takvimine göre, firmalar söküm planı hazırlar, bu planı CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu Başkanlığına onaylatır ve TÜGEM’e gönderir. Bu plan Teknik Komite kararlarına uygun ise, Bakanlık tarafından ilgili kuruluşlara duyurulur. Devlet ormanlarından elde edilecek doğal çiçek soğanlarına ihracat müsaadesi verilebilmesi için mahallin Orman İşletme Müdürlüklerince düzenlenen Menşe Belgesi aranır. Devlet ormanları dışında kalan yörelerden sökülen türler için de, Firma tarafından İl veya İlçe Müdürlüklerine, o bölgedeki Orman İşletme Müdürlüklerinin tesbit ettiği tarife bedeli üzerinden bedel ödenerek Bakanlıkça Menşe Belgesi verilir.

2873 sayılı Milli Parklar Kanununda yer alan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları ve muhafaza ormanları ile özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları dahilinde ve orman doğal gençleştirme alanları ile biyolojik bağımsızlığını kazanmamış sun’i gençleştirme ve ağaçlandırma alanlarından çiçek soğanı sökümü yasaktır.

Üretim ve Büyütme Alanlarından Çiçek Soğanı Hasadı
Madde 22 - Üretim ve büyütme alanlarından çiçek soğanı elde edilebilmesi için; bunların üretme, büyütme ve hasat safhalarında kontrol edilmesi gerekir. Üretme ve büyütme safhalarındaki kontrol, Danışma Kurulu tarafından bölgeler için ayrı ayrı oluşturulacak Alt Komitelerce yapılır. Bu görevin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyon TÜGEM tarafından sağlanır. Bu kontrol sırasında Alt Komite; üretimden veya büyütmeden elde edilerek ihraç kontenjanı verilebilecek çiçek soğanlarının cins, tür ve miktarlarını belirleyerek bir Rapor hazırlar ve birer kopyasını bulunduğu İl’deki İl Müdürlüğüne ve TÜGEM’e verir. Bu raporlar Teknik Komite tarafından değerlendirilir ve onaylandığı takdirde TÜGEM tarafından ilgili kuruluşlara bildirilir. Onaylanmadığı takdirde ise ihraç izni verilmez. Hasat, İl Müdürlüğü ve Firma arasında yapılacak hasat programına göre, Alt Komitenin raporundaki miktarı geçmemek üzere, İl Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilir. Neticede Firmaya, elde edilen çiçek soğanlarının büyütme veya üretme olduğunu belirten tasdikli “Hasat Belgesi” İl Müdürlüğünce verilir.

İhraç Müsaadesi
Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen çiçek soğanlarının ihraç müsaadelerinin verilebilmesi için; firmaların bu Yönetmeliğin 21 ve 22 inci maddelerinde de belirtilen Menşe ve Hasat Belgelerine sahip olmaları gerekir. Firma, ihraç müsaadesi almak üzere bu belgelerle TÜGEM’e müracaat eder. Bakanlık uygun gördüğü takdirde 3 nüsha İhraç Müsaadesi düzenler. Bir nüshasını firmaya, bir nüshasını Gümrük Müdürlüğüne, bir nüshasını İl Müdürlüğüne intikal ettirir.

Ayrıca bazı türler için CITES tarafından istenen belgeler Bakanlık tarafından tasdik edilerek firmaya verilir.

İhracat
Madde 24 - İhraç müsaadesi alan Firma, ihracat için yüklemenin yapılacağı İlin, İl Müdürlüğüne durumu bildirir. İl Müdürlüğü denetimlerini yaparak “Bitki Sağlık Sertifikası” düzenler ve gümrükten çıkacak çiçek soğanlarının fiziki kontrollerini yapar.

İhraç edilecek çiçek soğanlarının Teknik Komite tarafından kabul edilmiş esaslar uyarınca doğadan toplanmış, büyütülmüş veya üretilmiş olduğunu gösteren etiketler ihraç paketlerine yapıştırılır. Bu etiketler CITES Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun belirleyeceği esaslara göre aynı Kurul tarafından verilir.

İhracatçı firma, gerçekleşen ihracat sonucunda, ilgili Fatura, Çeki Listesi ve Gümrük Çıkış Beyannamesinin birer örneğini her yıl Aralık ayı sonuna kadar topluca TÜGEM’e gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kontenjan Devri
Madde 25 - Yıllık kontenjanlar firmalar arasında devredilemez.

Kontenjan İptali
Madde 26 - Yönetmelikte belirtilen hususlardan herhangi birine uymadığı veya kendi söküm planı dışındaki yerlerden söküm yaptırdığı tespit edilen firmalara; üretimi olsa bile, ertesi yıl Bakanlıkça üretimden ihraç müsaadesi verilmez ve o türe ait doğa kontenjanı da 3 yıl süre ile iptal edilir.

İhtilaflar
Madde 27 - Yönetmelik uygulamalarından dolayı çıkabilecek ihtilaflarda Mahalli Mahkemeler yeterlidir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 28 - 9 Ekim 1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 30 - Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.