Mevzuat
Kanun Numarası     :904
Kabul Tarihi      :7/6/1926
Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :29/6/1926 Sayı:407
Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1472

Madde 1 - Aygır ve boğa sahibi olan her fert bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar meclisine her aygır veya boğasını muayene ettirmek ve bunlar hakkında verilecek karara harfiyen tebaiyet etmekle mükelleftir.

Madde 2 - Her vilayet veya kaza baytar müdür ve memurları bulundukları menatıkta birinci maddede muharrer ihtiyar meclislerinin ve vezaifini teftiş ve ifa ettirmekle mükellef olup damızlığa tefrik olunan aygır ve boğalar için şahadetname ita ederler.

Madde 3 - Gerek efrad yedinde bulunan ve gerek köy namına mukayyet bulunup ikinci maddedeki baytar şahadetnamesini haiz olan ve hara, inekhane,ağıl ve aygır depolarında ve sıfadı bahriye merkezlerinde mevcut bulunan damızlık hayvanat, ne hali hazari ve ne de hali seferide hiç bir sebep ve bahane ile orduya alınmazlar.

Madde 4 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990 3612/8 md.)

Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 tarihli Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memleketlere ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda ilgili Bakanlıkça men olunabilir.

Madde 5 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/7md.)

Hara, inekhane,ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurulmasına uygun olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri ve Başbakanın onayı ile sözü geçen hizmetler için ayrılır.

Madde 6 - Müdafaai Milliye Vekaleti orduya veya remont depolarına lazım olan hayvanatı, tercihan memleket dahilinden ve Hükümetin resmi veya şahadetnameli aygırlarına çektirilen kısraklardan doğan hayvanlar meyanından mubayaa eder.

Madde 7 - İslah ve teksiri hayvanatın umur ve muamelatiyle müessesatının idare ve teftişi münhasıran Ziraat Vekaleti tarafından idare olunur.

Madde 8 - İslah ve teksiri hayvanat müfettişleriyle hara,depo ve müessesatı saire müdürü ve memurini fenniyesi, tanzim olunacak nizamnameye tevfikan,Ziraat Vekaleti tarafından intihap ve tayin olunur.

Madde 9 -(Değişik:8/6/1930-1694/1 md.)

Hara, inekhane, numune ağılları ve tecrübe istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesisi ve bunlarda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve aygır depolarında bulundurulacak aygırların adediyle nevi ve ırk ve ecnasının ve ıslah ve teksir usulünün tayini ve kavanin ve talimatnamelerin ve olbaptaki bütçenin ihzarı mahiyette tanziminde salahiyettar olmak üzere İktisat Vekilinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında İktisat Vekaletince intihap edilecek 8 azadan mürekkep "Islahı Hayvanat Komisyonu" teşkil olunur.

Madde 10- Tahsisatı muvazenei hususiyeden tesviye edilmesi lazım gelen damızlık hayvanatın mubayaa ve tevzii ve köy hesabına damızlık boğa, koç ve teke tedariki ve haralardan verilecek bu gibi hayvanatın tevzii aygır depoları ve sıfat istasyonları inşası, yarışların ve hayvanat sergilerinin küşadı ve verilecek madalya ile mükafatı nakdiye miktarının tayini, damızlığa elverişli erkek hayvanatın tasdik muamelesi veya ihsası (iğdiç edilme) ve ıslah ve teksiri hayvanat uğrunda muvazenei hususiyeden sarfı lazım gelen tahsisat hakkında bütçe ihzariyle hususu mezkürun terakkisi için Ziraat Vekaletince ittihaz edilecek tedabirin temini tatbikı valilerin riyaseti altında ciheti askeriyeden tayin edilecek mütehassıs memur ile mahalli baytar ve ziraat müdürü veya memurları ve ticaret ve ziraat odaları ile belediyeden müntehap birer azadan ve erbabı ziraat ve teksiri hayvanatla müteveggil ehli vukuftan üç zattan mürekkep bir komisyon tarafından icra olunur. Şu kadar ki ecnebi ırklara mensup damızlık intihap ve mubayaası Ziraat Vekaletince badettasdik ifa olunur.

Madde 11-1927 senei maliyesinden itibaren Ziraat Vekaleti bütçesinde ıslah ve teksiri hayvanat masarifi namiyle açılacak fasıldan sarfolunmak üzere atideki maddelerde gösterilen vazaif ifa olunur.

1 - Hara, inekhane, ağıl ve tecrübe istasyonları masarifi tesisiye ve daimesi ve memurin ve müstahdemin maaşatı ve müessesatı mezküre ile muhtaç köy ahalisi ve aygır depoları için damızlık hayvanat mubayaası,

2 - Yarışlarda ve hayvanat sergilerinde tevzi edilecek mükafatla madalyalar esmanı ve cins damızlık hayvanat teksir ve bunların iskan ve tağdiyelerine itina edenlere ve bu maksada mebni teessüs etmiş cemiyet veya şirket veya kooperatiflere verilecek mükafat,

3 - Islah ve teksiri hayvanat için muvazenei hususiyeleri kafi olmıyan vilayata muavenet.

Madde 12 - l927 senei maliyesinden itibaren vilayet meclisi umumileri bütçelerinde islah ve teksiri hayvanat için atideki mevaddı havi bir faslı mahsus açmağa mecburdurlar.

1 - Fakir köyler ahalisine ve damızlık hayvanat hesabına tevzi edilmek üzere boğa, koç, ve teke esmanı,

2 - At ve yarış hayvanat sergileri masarifi ile mükafat bedeli ve cirit meydanları tefrikı,

3 - Müşterek depolar için mubayaa edilecek damızlık aygır esmanı,

4 - İğdiç ameliyatı masarifi ile ameliyat neticesinde mürdolan hayvanat hesabına ita edilecek tazminat.

Madde 13- Valiler İkinci madde mucibince dairei memuriyetleri dahilindeki aygır ve boğaları her sene muayene ettirmekle mükelleftirler. Muayene olunan aygır ve boğalar meyanında damızlığa elverişli olanların ashabına sıfad müsaadesini mübeyyin ve baytarın müdürü zatisiyle memhur matbu bir şahadetname verilir ve damızlığa elverişli olmıyan hayvanlar iğdiç yapılır. Hayvanatın yaşını ve evsafı umumiyesini ve sahibinin ismini havi olan işbu sıfat şahadetnamesinin hükmü bir sene için muteber olup bir güna resme tabi değildir.

Madde 14 - Her köyde damızlık bir boğa bulundurulması ve yüzden fazla ineği olan köylerde beher yüz için akalli bir boğa bulundurmak mecburidir. Mezkür boğaların esmanı ve tağdiyeleri masarifi Köy Kanunu mucibince köyler heyeti ihtiyariyeleri tarafından ineği olan köylülerden cemi ve tedarik edilir.

Madde 15 - Vilayat ıslahı hayvanat komisyonlarının gösterecekleri lüzum üzerine boğa tedarikinden aciz fakir köylere icabeden boğalar ya vilayat muvazenei hususiyesinden ve yahut Ziraat Vekaleti haralarında yetişenler meyanından tedarik ve ita olunur. Vekaleti mezküre bütçesinde boğa mubayıasına tahsis edilen meblağdan dahi aynen boğa vermek suretiyle muavenet edilir.

Madde 16 - Islah ve teksiri hayvanata elverişli şeraiti haiz olan menatıkta Ziraat Vekaleti tarafından hara, aygır deposu, inekhane, ağıllar ve tecrübe istasyonları ve genç tay ve dana çiftlikleri ve vilayat tarafından lüzumu kadar sıfad istasyonları tesis ve küşat olunur.

Madde 17 - Hara ve inekhane ve ağıllarda gerek yerli ve gerek ecnebi uruka mensup (fers,merkep, camus, bakar,ağnam ve keçiler)damızlık için teksir edilir.Burada yetiştirilen aygırlar,depolara ve hayvanatı saire dahi nizamnamei mahsusunda beyan edilen şerait tahtında vilayat ıslah ve teksiri hayvanat komisyonları tarafından irae edilecek köyler heyeti ihtiyariyelerine meccanen tevzi ve damızlık hayvanat ashabına ve ıslah ve teksiri hayvanat maksadiyle teşekkül etmiş şirketlere bedeli mukabilinde ita olunur.

Madde 18 - Aygır depolarında hususiyle süvari ve topçu hayvanatı yetiştirmeğe mahsus aygırlar bulundurulur. Bu aygır sıfad mevsiminde ahali hayvanatına meccanen mukarenet etmek üzere 16 ncı maddede beyan olunan sıfad istasyonlarına sevkolunur.

Madde 19 - Müşterek aygır depolarında mıntakada mevcut kısrakları idareye kafi aygırları on sene zarfında tedarik etmeğe hükümet mecburdur. Bunların nısfı vilayat muvazenei hususiyesinden ve nısfı diğeri ve alelhusus ecnebi uruka mensup olan aygırlar Ziraat Vekaleti tarafından temin olunur.

Madde 20 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1md.)

Tarım Bakanlığında safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının tescili için (Türkiye Safkan Arap ve Safkan İngiliz atları soy kütüğü) tesis edilir.

Tescilden önceki muameleleri ıslahı hayvanat komisyonları yaparlar.

Madde 21 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)

Soy kütüğüne, bu kanun hükümleri dahilinde:

1 - Türkiye'de soy kütüğüne kayıtlı ve pedigrili safkan ana ve babanın Türkiye'de doğmuş ırki vasıfları haiz safkan Arap ve safkan İngiliz yavruları,

2 - Dış memleketlerden getirilip şecereli olan ve mütehassıs bir heyetçe muayenesinde de ırki vasıfları haiz bulunduğu anlaşılan safkan Arap ve safkan İngiliz atları kaydedilir.

Madde 22 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)

Türkiye'de doğan safkan Arap ve safkan İngiliz taylarının doğum gününden itibaren üç ay, dış memleketlerden TÜrkiye'ye getirilen safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının yurda girişlerinden itibaren iki ay, Gümrük İdaresince satılan safkan Arap ve İngiliz atlarının satış gününden itibaren bir ay zarfında, bu kanun hükümleri gereğince, illerde valiye, ilçelerde kaymakama müracaat edilmek ve hayvanları muayeneye getirmek şartiyle soy kütüğüne kayıtları yapılır.

Dış memleketlerden Türkiye'ye gebe olarak getirilen kısraklardan Türkiye'de doğan tayların soy kütüğüne kaydedilebilmeleri için ana kısrağın safkan Arap veya safkan İngiliz aygırına çekilmiş olduğunu gösterir resmi makamlarca musaddak aşım belgesinin ayrıca ibrazı şarttır.

Madde 23- İslahı hayvanat komisyonlarının mazbataları nesilname komisyonu tarafından tetkik ve kabul edildikten sonra kayıt muamelesi yapılır.

Madde 24-(Değişik:15/2/1952-5883/1 md.)

Soy kütüğüne kaydedilen hayvanlar için Tarım Bakanlığınca pedigri tanzim edilerek hayvan sahiplerine verilir.

Ölen hayvanın sahibi, hayvanına ait pedigriyi,ölüm tarihinden itibaren dört ay zarfında il merkezlerinde valiye ve ilçelerde kaymakama vermeğe mecburdur.

Kaybolan pedigri yerine yenisi verilir. Ölen hayvanların pedigrilerini süresi içinde geri vermiyen hayvan sahipleri on liradan elli liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılırlar.

Soy kütüğüne kayıtlı olan hayvanların sahipleri, don değişikliklerini hayvanın doğumundan itibaren bir sene zarfında il merkezlerinde valiye, ilçelerde kaymakama bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyeti süresi içinde yerine getirmiyen hayvan sahipleri beş liradan otuz liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılırlar.

Madde 25 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)

Soy kütüğüne kayıtlı bulunmıyan ve pedigrisi ibraz edilmiyen safkan Arap ve safkan İngiliz atları kendi ırklarına mahsus yarış ve sergilere giremezler.

Türkiye'de yapılan resmi at yarışlarına iştirak etmek ve yarışların sonunda Türkiye'den çıkarılmak üzere dış memleketlerden getirilen safkan Arap veya safkan İngiliz yarış atlarının mütehassıs heyet tarafından muayeneleri yapılıp pedigrileri vize edilmek suretiyle yarışa katılmalarına müsaade edilebilir.

Madde 26- Nesilnamede mukayyet hayvanların sahibi tebeddül ettiği vakit ikinci sahibinin ismi nesilname komisyonuna sahibi tarafından tahriren bildirilir.

Madde 27- Her sene veya iki senede bir vilayat merkezlerinde veya münasip mevakiinde at yarışları ve hayvanat sergileri tertip ve küşat edilir. Yarışlarda kazanan sergilerde eşkal ve tenasübü muvafık görülen aygır, kısrak, tay, ester ve merkeplere ve danalara ve hizmeti ziraiye ve sütçülüğe veya kasaplığa elverişli inek, öküz ve mandalara keza koç ve teke ile iyi yün ve kıl ve süt ita eden ve kasaplığa elverişli olan koyun ve keçilere ve hayvanlarını hıfzıssıha kavaidine tevfikan iskan ve tağdiye edenlere, Hükümet tarafından irae edilen ecnasa mensup asil ve halisüddem veya nısfüddem damızlık hayvan yetiştirenlere ve bunlar için şecere ve sicil tutan hayvanat ashabına mükafatı nakdiye ve teşvikat madalyası verilir.

Madde 28 - (Değişik: 17/5/1928 - 1266/1 md.)

Emlaki milliyeden olan meralar, İktisat Vekaletince musaddak ehliyetnameyi haiz damızlık hayvan yetiştirici eşhas veya şirketler isticara talip bulundukça ahara icar edilemez. Bu kabil meraları isticara talip olan damızlık hayvan yetiştiriciler müteaddit oldukları zaman aralarında müzayede ve münferit olunca Maliye ve İktisat Vekillerinin muvafakatiyle pazarlık usulü tatbik olunur. İcar müddeti azami on senedir. Damızlık hayvan yetiştiriciler bu madde mucibince bilmüzayede veya pazarlıkla isticar eyledikleri merayı aynı evsafı haiz kimselere devir ve icar edebilirler. Ancak keyfiyeti devir ve icarın İktisat Vekaletince tasdikı şarttır."

Madde 29 - Ziraat Vekaleti ile vilayat, ahaliye ait tay ve danaların yaz mevsimine ve ücreti muayyene mukabilinde usulü dairesinde tağdiyeleri için hususi meralar tertip ve ihzar ettikleri gibi meraların islahı ve suni çayırların ihdası için iktiza eden çayır tohumlarını damızlık hayvanat ashabına meccanen ita ederler.

Madde 30 - Sergilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damızlık için celbolunan hayvanat, ıslah ve teksiri hayvanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesikalarla Hükümete ait berri ve bahri bilcümle vesaiti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur.

Madde 31 - (Değişik: 30/1/1957 - 6893/1 md.)

a) Erkek damızlıklarını muayene heyetinin muayenesine getirmiyenler 100 liradan 200 liraya kadar,

b) İğdiç edilmesine, enenmesine veya tefrikına karar verilen hayvanlarını iğdiç ettirmiyenler, enetmiyenler veya iğdiç edilmelerine veya enenmelerine mani olanlar veya ayırmıyanlar veya sıfatta kullananlar 100 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. İğdiç edilecek veya enenecek hayvanlar muhakeme neticesi beklenmeksizin behemahal iğdiç edilir veya enenir.

Madde 32 - Aygır ve boğalar için muayene heyetlerince verilen ve hükmü bir sene muteber olan şahadetnameleri tahrif veya diğerine ita veyahut her hangi bir suretle müteakıp senelerde sahte olarak istimal edenlerden yirmi lira cezayi nakti alınır.

Madde 33 - Köylere verilen boğa ve aygırların bakılmasını ve iaşesini ihmal eden heyeti ihtiyariyelerden otuz lira cezayi nakti tahsil olunur. Eğer işbu ihmal ve teseyyüp hayvanın telefini mucip olursa bedeli ayrıca heyeti ihtiyariyeye tazmin ettirilir.Telef olan hayvanı Ziraat Vekaleti tedarik etmiş ise bedeli zıman Hazineye, idarei hususiye tedarik etmiş ise idarei hususiye veznesine teslim ve köylü tarafından köy namına mubayaa edilmiş ise Köy Kanunu mucibince köy sandığına irat kaydolunur. 32 nci maddede muharrer cezayı naktiler köy sandıklarına aittir.

Madde 34 - Köylerine verilen boğaların iaşe ve bakım masrafı hissesini vermekten imtina eden inek sahiplerinden hissei mezküre Köy Kanununun 66 ncı maddesi mucibince tahsil olunur.

Madde 35 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)

Safkan Arap veya safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kaydedilebilmeleri için bu kanun hükümlerine göre verilmesi gereken evrak ve vesikaları tağyir ve tahrif edenler veya sahte varaka tanzim edenler yahut sahte veya tağyir ve tahrif edilmiş vesika, belge ve evrakı bilerek kullananlar Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının üçüncü faslı hükümlerine göre cezalandırılırlar.

Safkan Arap ve safkan İngiliz atları hakkında verilen tescil beyannamesini bilerek hakikata muhalif bir şekilde tanzim edenler veya başka bir hayvana ait vesika yahut pedigri kullananlar veya hayvan üzerinde eşkal değişikliği yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis veya beş yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Mahkümiyet hallerinde pedigrinin de iptaline karar verilir.

Soy kütüğüne safkan olarak kaydedilip pedigri verilmiş olan hayvanların bilahara lüzum görüldüğü takdirde mütehassıs heyetçe yapılan muayeneleri neticesinde bu vasfı haiz olmayıp karışık kanlı oldukları anlaşıldığından soy kütüğünden kaydı silinerek pedigrisi geri alınır. Bu gibi hayvanların yavrularına pedigri verilmez.

Heyet kararı, Tarım Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir. İtiraz vukuunda Tarım Bakanlığınca teşkil edilecek bir ilmi heyete keyfiyet tetkik ettirilir. Bu ilmi heyetin kararı kesindir.

(Ek fıkralar: 27/2/1960 - 7454/1 md.) Yukardaki hükümlere göre muayeneleri yapılarak safkan oldukları neticesine varılmış atların lüzumu halinde, tekrar ayrı bir mütehassıs heyete muayene ettirilmeleri caizdir. Bu takdirde yukardaki fıkralar hükümleri aynen tatbik olunur.

Mütehassıs heyetlerin Ziraat Vekaletinin tasdiki ile kesinleşen kararları aleyhine bu karardan hakları muhtel olan diğer yarış atı sahiplerinin de itiraza salahiyetleri vardır.

(Son fıkra iptal: Ana. Mah. nin 30/5/1963 tarih ve E. 1963/63, K. 1963/128 sayılı Kararıyla.)

Madde 36 - Gerek efradın yedinde bulunup muayene heyetlerinin şahadetnamelerini haiz olan ve gerek hara, inekhane, aygır depoları ve sıfad tecrübe merkezleri gibi müessesatta mevcut bulunan erkek ve dişi damızlık hayvanatına, her ne nam ile olursa olsun vazıyed edenler ve yahut bu yolda bir emir verenler her kim olursa olsun ve her ne rütbede bulunursa bulunsun, bir haftadan ekal olmamak üzere mahkemece hapsedildiği gibi hayvanat da derhal yerine iade olunur ve bunlardan her hangi suretle telef olanlar var ise tazmin ettirilir.

Madde 37 - (Değişik: 9/7/1956 - 6792/1 md.)

Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan aygır,kısrak, tay, boğa, inek, düve, koç, toklu, kuzu, (Kılkeçi hariç) teke, keçi, çepiç, oğlak, domuz ve her çeşit tavuk, hindi, kaz ve ördeklerin erkek ve dişileriyle yavruları ithal ve gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaftır. (2)

Madde 38 - İşbu kanunun suveri tatbikıyesi bir talimatnamei mahsus ile tayin olunur.

Ek Madde 1 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.;Değişik:28/2/1995 - 4084/1 md.)

Lüzumlu bölgelerde suni tohumlama yaptırmaya, bu maksatla gereken yerlerde enstitü,ihtisas kursu açmaya,sun'i tohumlama laboratuvar ve durakları kurmaya ve gerekli her türlü tedbirleri almaya,damızlığa elverişli olmayan sığır ve manda boğaları,koçları,tekeleri,at ve merkep aygırlarını iğdiç ettirmeye ve enemeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Ancak,hayvan ırklarının ıslahı amacıyla tabii tohumlama,sun'i tohumlama ve embriyo transferi faaliyeti:Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından ücret mukabili yapılır.

Islah amacı ile hayvan yetiştirici birlikleri kurulabilir.Hertürlü hayvan ıslahı ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılması hususunda tedbirler almaya,ıslah amacı ile hayvan yetiştirici birliklerinin kurulmasını düzenlemeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Gerçek ve tüzelkişilerin tabii tohumlama,sun'i tohumlama ve embriyo transferi yapmaları,bu maksatla sperma ve embriyo üretim merkezi,laboratuvar ve müessese kurmaları sperma ve embriyo üretme ve satmaları,bulundurmaları,taşımaları,ithal ve ihraç etmeleri,hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarların ve zirai mücadelede kullanılan ilaçların serbest veteriner hekimlerinin ve serbest ziraat mühendislerinin muayenehanelerinde ve kliniklerinde bulundurmaları,taşımaları ve satmaları Tarım ve KÖyişleri Bakanlığının iznine ve kontroluna tabidir.

Ek Madde 2 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.)

Hakiki ve hükmi şahısların suni tohumlama müessese, laboratuvar ve durakları kurması, suni tohumlama yapmaları ve yaptırmaları, tohum toplamaları, satmaları, bulundurmaları, taşımaları, yabancı memleketlerden ithal ve yabancı memleketlere ihraç etmeleri Ziraat Vekaletinin müsaadesine ve murakabesine tabidir.

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler (500) liradan (1000) liraya kadar, ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca laboratuvar ve durakların kapatılmasına ve tohumların müsadere ve imhasına da karar verilebilir.

Ek Madde 3 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)

Hayvan ıslahı maksadiyle yabancı memleketlerden ithal edilecek her nevi hayvan spermaları, gümrük vergisi ile ithalde alınan vergi ve resimlerden, muayenei hayvaniye ve rıhtım resmi ile ardiye ücretinden muaftır.

Yabancı memleketlerden getirilecek her nevi hayvan spermaları Ziraat Vekaletinin veya bu Vekaletten ithal müsaadesi almış bulunan teşeküllerin işarı üzerine hiç bir gümrük muamele ve formalitesine tabi tutulmaksızın geçirilir.

Ek Madde 4 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)

Ziraat Vekaleti teşkilatı tarafından yapılmış suni tohumlama ameliyesi neticesinde öldüğü mahalli Hükümet veteriner raporu ile sabit olan hayvanların sahiplerine tam kıymetleri üzerinden tazminat verilir.

Ek Madde 5 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)

Suni tohumlama tatbikatında, laboratuvar ve enstitü çalışmalarında talimatnamesi hükümleri dahilinde üstün başarı sağlıyanlara bir yılda iki aylık istihkak tutarını geçmemek şartıyle para mükafatı verilebilir.

Bilfiil suni tohumlama tatbikatında çalışarak talimatnamesindeki nispetlere göre gebelik sağlıyan teknik elemanlara beher gebelik başına kısrak ve merkepler için (300), inek ve mandalar için (100), koyun ve keçiler (Kıl keçisi hariç) için 20 kuruştan aşağı olmamak üzere prim verilir.

Suni Tohumlama Enstitüsü, laboratuvar ve duraklarında bedenen çalıştırılacak hizmetliler Ziraat Vekaletince iaşe edilir. İaşenin mümkün olmadığı yerlerde iaşe bedeli rayiç üzerinden hesaplanarak hak sahiplerine nakten verilir.

Ek Madde 6 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.)

Bu kanunda yazılı cezalara sulh mahkemelerince hükmedilir.

Ek Madde 7 - (Ek:28/2/1995 - 4084/2 md.) Her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına ilişkin esas ve usuller,tabii ve sun'i tohumlama ve embriyo transferi uygulama usulleri ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 39 - Bu kanun her kasaba ve köyde neşir ve ilan tarihinden muteberdir.

Madde 40 - İşbu kanunun icrasına Ziraat, Maliye, Dahiliye, Adliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur.


(1)6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun 39 ncu maddesiyle; bu kanunla teşkil edilmesi gerekli görülen kurullara dair hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.