Mevzuat

Sıra No: BÜDB/2000-

441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine ilişkin KHK’ nin Bakanlığımıza verdiği görevler çerçevesinde ve 18 Haziran 2000 tarih ve 24083 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 2000/9 No’lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin, 31 Aralık 1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğinin (Giriş Rejiminde 06.03.10, 06.04.10 ve 06.04.91 G. T. İ. P numaraları ve açılımları verilmiştir.) ilgili hükümleri gereğince, Tebliğde adı geçen Kesme çiçeklerin ithal müsaadeleri Bakanlığımızca verilecektir. İthalat 31 Aralık 1995 tarih ve 22510 mükerrer sayılı İthalat Yönetmeliği ve her yıl yeniden yayınlanmakta olan İthalat Rejimi Kararının ilgili hükümlerine tabidir.

1- İthalatın yapılabilmesi için, ithalatı gerçekleştirecek firmanın ithalat talebini, tarihini ve vergi numarasını belirttiği firma yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunduğu bir dilekçe (EK-1) ve aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Edirne, Hatay, İzmir, İstanbul, İçel, Kars, Mardin, Samsun, Trabzon ve Yalova İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Dilekçeye eklenecek belgeler 1 asıl ve 2 suret olmak üzere 3 takım ve aşağıda belirtilen bilgiler dikkate alınmak suretiyle eksiksiz doldurulmuş olarak hazırlanacaktır.

Bu belgeler:
a- İmza Sirküleri (Belgeler üzerinde bulunan imzaların firma yetkililerine ait olup olmadığının kontrolü için istenmektedir.)
b- Yetki Belgesi (Firma adına imza yetkisi verilen şahısların adını ve yetki sınırını belirten noter tarafından düzenlenmiş belgedir.)
c- Proforma Fatura veya Fatura (Belgede, faturayı kesen ihracatçı firma adı, adresi, malın adı, malın birim miktarı, malın toplam miktarı, malın birim fiyatı, malın toplam fiyatı belirtilmiş olacaktır. Bu belge Damga Vergisine tabi olduğundan Damga Vergisi Kanunu ilgili Tebliğinde belirlenen ve her yıl yeniden değerlendirme oranı doğrultusunda tesbit edilen değerde Damga pulu yapıştırılmış olacaktır.)
Proforma Fatura 6 aydan eski tarihli olmamalı ve tasdikli tercümesi de eklenmelidir.
d-Spesifikasyon Belgesi (Ürün standardı olanlar için-TS 3714 Gül-Kesme Çiçek, TS 3715 Krizantem-Kesme Çiçek, TS 3717 Karanfil- Kesme Çiçek, TS 3744 Glayöl-Kesme Çiçek- TS standardında belirtilen kriterlerin bulunduğunu, ürün standardı bulunmayan ürünler içinde TS 2262 Kesme Çiçek standardındaki kriterlerin bulunduğunu gösteren belge.)
e-Kontrol Belgesi (Ek-2’de örneği yer alan belge ithalatçı firma tarafından doldurulup imza sirkülerinde imzası ve Yetki belgesinde adı bulunan firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanacak ve kaşesi basılmış olacaktır.Aynı proforma fatura veya diğer belgeler, birden fazla ürün için verilmişse ve ürünlerden birinin belli bir tarihe kadar ithalatının yapılması isteniyorsa, o ürün için ayrı bir Kontrol Belgesi düzenlenecektir.)
f-Türkçe Etiket Örneği Taahhütnamesi (Ek-3’de örneği yer alan Taahhütname doldurulacaktır. Bu belge de damga vergisine tabi olduğundan, Damga Vergisi Kanunu ilgili Tebliğinde belirlenen ve her yıl yeniden değerlendirme oranı doğrultusunda tespit edilen değerde Damga pulu yapıştırılmış olacaktır.)

2- Belgeler, yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak Dilekçeyi alan Bakanlık Birimi tarafından kontrol edilecektir. Belgeler eksik ve usulüne uygun olarak doldurulmamış ise müracaatçıdan tamamlaması istenecektir. müracaatçıdan tamamlaması istenecektir. Eksikleri tamamlanmayan dilekçeler, başvurana bilgi verilerek işleme konulmayacaktır.

3- Proforma Fatura veya Fatura, Spesifikasyon Belgesi ve Türkçe Etiket Örneği Taahhütnamesine, dilekçeyi alan Bakanlık Kuruluşu tarafından “GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşesi basılacaktır.

Belgeler tamam olduktan sonra Kontrol Belgesi, dilekçeyi alan Bakanlık Kuruluşu tarafından onaylanacaktır.

4- Kontrol Belgesinin sol alt köşesine ”ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİDİR” kaşesi basılacaktır. Kontrol Belgesini almış olan ithali söz konusu kesme çiçekler için daha sonra Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne veya Genelgenin 1. Maddesinde belirtilen illerde Zirai Karantina Müdürlüklerine, Zirai Karantina Müdürlüğünün olmadığı illerde Bitki Koruma Şube Müdürlüklerine müracaat ederek Bitki İthal Permisi alınacaktır.

5- Çok yüksek oranda ve piyasanın dengesini bozacak, üretimi etkileyecek miktarda ithalat talebi olduğu takdirde, dilekçeyi alan Bakanlık Kuruluşu tarafından “BU BELGE ...............................TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR” kaşesi basılacaktır.

6- Proforma fatura veya fatura dışındaki Belgelerin asılları İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Proforma fatura veya faturanın aslı müracaatçı firmaya verilecek, 3 üncü suret ise her ay periyodik olarak Bakanlığa ( Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

7- İthalatı gerçekleşecek ürünün fiili ithalat aşamasında, ithal isteği ile ilgili Dilekçeyi alan Bakanlık Kuruluşu TS Standardında belirtilen kriterlerin mevcut olup olmadığını yerinde tespit etmekle görevlidir. Yapılan kontrollerde malın standarda uygun olduğu tespit edildikten sonra, bu konuda giriş müsaadesinin verilebileceği, Bakanlığın kontrolü yapan kuruluşu tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilecektir.

8- Bu Genelgenin uygulanması sırasında tereddüte düşülen konularda gerekli bilgi, Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden alınacaktır.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.