Mevzuat

Tebliğ No: (99/5)

Madde 1- 81/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 2 nci maddesinin (g) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelerin fiili ithal sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki hayatı ve sağlığı yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, fiili ithal sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 2- Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura, Analizi Sertifikası ve/veya Spesifikasyon Belgesi, ilgili ülke denetleme kurumu tarafından onaylı Sağlık Sertifikası ile ürünün çeşidine göre Serbest Satış Sertifikası, Yaş Sertifikası, Orijin Sertifikası, Pedigri Belgesi, Tohumluk Sertifikası ve tercümeleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte, ekli (Ek I-VI) sayılı listeler kapsamı maddeler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına veya Bakanlıkça Yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.

Gıda maddelerinin ithalatında, aşağıda yer alan etiket bilgilerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ibrazı gerekir.

a) İthalatçı firmanın adı ve adresi
b) İhracatçı firmanın adı ve adresi
c) Malın menşe ülkesi
d) Malın adı
e) Malın safiyet derecesi (ürünün özelliğine göre)
f) Malın muhteviyatı
g) Üretim tarihi
h) Son kullanma tarihi
i) Seri ve parti no
j) Özel uyarı notu (varsa)
k) Kullanma talimatı ve dozajı
l) Beslenme tablosu ve kalori değeri
m) Birim ağırlık-hacim

İçkilerin ön veya arka yüzeyinde yer alan orijinal etiketler üzerinde aşağıda belirtilen bilgilerin orijinal olarak yer alması zorunludur.

“Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ........... tarih ve ......... sayılı izni ile ................ tarafından ithal edilmiştir. Hacmen alkol % .................. olup .........yıllıktır. Seri ve parti no ............. dır.”

Madde 3- Ekli (Ek I, Ek IV, Ek V ve Ek VI) sayılı listelerde yer alan;
a) Mer’i Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nin 28. Ve 29. Fasılları kapsamına giren, laboratuvarlarda kullanılan kimyasal analiz maddelerinin ithal başvurularında, bu ürünleri ithal edenlerin kendi laboratuvarlarında analiz amacıyla kullanılacağını belirten ekli taahhütnamenin (Ek VIII),
b) Mer’i Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nin 28. Ve 29. Fasılları haricindeki fasılların kapsamına giren, laboratuvarlarda kullanılan kimyasal analiz maddelerinin ithal başvurularında ise, bu ürünleri ithal edenlerin kendi laboratuvarlarında analiz amacıyla kullanılacağını belirten ekli taahhütnamenin (Ek VIII) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yazının ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, fiili ithal sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

Madde 4- Ekli (Ek V/A-B) sayılı listelerde yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayine verilmeyeceğine dair (Ek IX) sayılı taahhütnamenin, ilgililerce her ithal işlemi için ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhütnamenin bir örneği de ilgili gümrük idaresince bilgi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Madde 5- Tebliğ eki listelerde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar dışında kullanılmak için ithal edileceğine dair (Ek X) sayılı taahhütnamenin ilgililerce, ayrı ayrı her ithal işlemi için gümrüklere verilmesi şartıyla ve bu maddelerin Tebliğ kapsamındaki diğer listelerde de yer almaması halinde, fiili ithal sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

Madde 6- Kontrol Belgesinin süresi;
a) Ekli (Ek I, II-B, III, IV, V-A, V-B, VI) sayılı listeler kapsamı mallar için 12 ay,
b) Ekli (Ek II-A) sayılı liste kapsamı mallar için 4 aydır.

Bu süreler uzatılamaz. Kontrol Belgesindeki değişiklikler, ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir.

Madde 7- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 8- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 9- 16/1/1998 tarihli ve 23232 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthal Mallarının Kalite ve Sağlık yönünden Kontrolüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (98/4) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticarette Standardizasyon (98/4) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkür Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan kontrol belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.