Mevzuat

Genelge No: (2000/2)

 • İlkeler ve Kanuni Dayanak

 • Tohumluk ihraç izni verecek yetkili kuruluş

 • Tohumluk ihracı için yapılan başvuruda bulunması gereken belgeler

 • İhraç izni yazısının gönderilmesi
 •  

  1. İlkeler ve Kanuni Dayanak

  İhraç izinleri halen yürürlükte bulunan İhracat Yönetmeliği, İhracı yasak ve Ön İzine Bağlı Mallara İlişkin İhracat tebliğleri esas alınarak verilir. İlgili mevzuata göre üretilip yurt içi asgari tohumluk standartlarına uygunluğu tespit edilmiş bulunan tohumluklar ihraç edilebilir. İhraç izni verilirken, söz konusu tohumluğun yurt içi üretim ve tüketim durumu dikkate alınır.

  Sebze tohumluğu ihracatında ve çiftçilerden temin edilen tohumluklar için ihraç izni verilirken, sadece analiz raporu ibrazı yeterlidir. Ancak alıcı veya satıcı firma tarafından tohumlukta Türkiye’de uygulanan standartlardan daha düşük test değerlerinin kabul edildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi halinde de ihraç izni verilir. İhracat yapılacak ülkenin tohumluk kalitesi yönünden tohumlukta aradığı özellikler ve belgeler bakımından tüm sorumluluk ihracatı yapan firmaya aittir.

  Gerek ticari, gerekse deneme ve demonstrasyon amacı ile ihraç edilecek tohumluklar için başvurular İl Müdürlüklerine yapılır ve bu konuda herhangi bir standart aranmaz.

  İhraç izinleri Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin 96/31 sayılı İhracı Tebliği” gereğince tohumluk ihraç izinleri verilmektedir. Söz konusu Tebliğin Ek-1’de ihracı yasak malların listesi verilmiştir. Bu listenin 3.sırası ile tütün tohumu ve fidesi, 8.sırası ile ihracı yasak olan Doğal Çiçek Soğanları, 13.sırası ile de asma, incir, fındık, antep fıstığı fidanın ihracı yasaklanmıştır.

  Ayrıca 5 Şubat 1998 tarih ve 23249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 96/31 sayılı ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 98/1 Sayılı İhracat Tebliğine göre; ihracı yasak mallar ek 1 listesinin meyve fidanları ile ilgili 13.maddesi ile zeytin, incir, fındık, antepfıstığı ve asma (sultani ve çekirdeksiz) fidanlarının ihracı yasaktır.

  Söz konusu 96/31 sayılı Tebliğin Ek-2’si İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi olup, tohumlukların ihracatı da Bakanlığımızın ön iznine verilmiştir.

  2. Tohumluk ihraç izni verecek yetkili kuruluş

  Tohumluk ihraç izni, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu konudaki yetkili kuruluşu olan TÜGEM veya İl Müdürlüklerince verilir.

  Yurt dışında işlenmek üzere geçici olarak ihraç edilecek tohumluklara da İl Müdürlüklerince ihraç izni verilebilir.

  İthal edilmiş tohumluğun tekrar yurt dışına gönderilmesi durumunda sadece TÜGEM’den ihraç izni alınacaktır.

  Her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ülkemizden ihraç edilecek Doğal Çiçek Soğanları listesinde belirtilen tür veya alt türlere ait soğanlar dahil her türlü çoğaltım materyalinin (yaprak, tohum, çiçek vs.) ihraç edilebilmesi için sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığından (TÜGEM) ihraç izni alınması şattır.

  3. Tohumluk ihracı için yapılan başvuruda bulunması gereken belgeler

  3.1. Başvuru dilekçesi

  Dilekçede, ihracatın yapılacağı ülke ve kuruluş, ihraç edilecek tohumluğun türü, çeşidi ve nereden temin edildiği, birim fiyatı ve toplam parasal değeri ve ihraç edilecek gümrük kapısı belirtilecektir. Tohumluk Programı Kitabında örneği mevcut bulunan “Tohumluk İhracat Formu” firma tarafından 2 adet olarak doldurulacaktır.

  3.2. İhraç edilecek tohumuk için yurt içinde düzenlenmiş sertifika raporunun aslı veya tasdikli sureti, sebze tohumluklarında ise sertifika veya analiz raporunun aslı veya tasdikli sureti, sebze tohumlarında ise sertifika veya analiz raporunun aslı veya tasdikli sureti. (Bu belgeler deneme ve demonstrasyon amacı ile yapılacak ihracatta aranmayabilir)

  4. İhraç izni yazısının gönderilmesi

  4.1. İhraç izni yazısı dört nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası ilgili kuruluşa, bir nüshası ilgili Gümrük Müdürlüğüne verilmek üzere ihracın yapılacağı gümrük kapısının bulunduğu İl Müdürlüğüne, bir nüshası TÜGEM’e gönderilir, dördüncü nüsha ise dosyasında muhafaza edilir. TÜGEM’e gönderilen sade yazısının ekinde Tohumluk İhracat formunun bir sureti eklenecektir.

  4.2. Tohumluk ihraç izni alındıktan sonra ihracatın fiilen gerçekleşmemesi durumunda sonucun ilgili kuruluş tarafından TÜGEM’e bildirilmesi gereklidir.

  TOHUMLUK İHRACAT FORMU
  1- Talep Sahibinin
  a) Adı, Soyadı veya Unvanı :
  b) Adresi :
  c) Vergi No :
  d) Bağlı Bulunduğu İhracatçı Birliği :
  2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun
  a) Adı, Soyadı veya Ünvanı :
  b) Adresi :
  c) Ülkesi :
  3- Tohumluğun
  a) Cinsi :
  b) G.T.İ.P. :
  c) Kalitesi ve Standardı :
  d) Üretim Yılı ve menşei :
  e) Ambalaj Şekli :
  f) Miktarı :
  g) Değeri (TL. ve ABD $ olarak :
  İhraç Gümrüğü

  Talep Sahibi

  (Kaşe ve İmza)

   

   

   

  T.C.
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

   

  SAYI : TOHD/İG-032-3891 ANKARA

  KONU : 1998 Yılı Tohumluk Destekleme Genelgesi .../...../1998

  Bilindiği üzere 19.12.1985 tarih ve 18963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 85/10151 sayılı “Tohumculuğun Teşviki Hakkındaki Kararname” ye istinaden her yıl Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler çerçevesinde bir kısım tohumluklar ile meyve ve asma fidanları ve bunların anaçlarına destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

  Bu güne kadar yayımlanmış olan tebliğlerde, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almak konusunda T.C. Ziraat Bankası yetkili kılınmıştır. Ancak, son dönemlerde Banka tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen durumu ile, destekleme ödemelerinin denetiminde bir takım aksaklıklar olduğu ve Bankanın bu konuda yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 1999 yılında uygulanacak olan destekleme ödemeleri, destekleme ödemesine konu olan belgelerin İl Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edildikten sonra ödeme yapılmasına imkan verecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konulacaktır .Bununla ilgili uygulama esasları 1999 yılı Destekleme Tebliğ’inin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra İl Müdürlüklerimize ayrıca duyurulacaktır.

  Diğer taraftan 18.03.1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 98/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde 1998 yılı destekleme ödemelerinin bir kısmı yapılmış olmakla birlikte; Bankaya yardımcı olmak bakımından, destekleme ödemesine konu olan belgelerin İl Müdürlükleri tarafından kontrolünün yapıldıktan sonra ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

  Bu karar doğrultusunda, 98/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen kuruluşlar tarafından verilecek icmal beyannamelerinin, beyannameye esas fatura ve sertifika belgelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kontrol edilmesi gerekmektedir.

  1- Destekleme ödemesi almaya hak kazanan ve destekleme ödemelerinden yaralanmak isteyen fidancılık veya tohumculuk kuruluşları desteklemeye esas tohumluklara ait 2 inci maddede belirtilen belgeleri Merkezlerinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüklerine müracaat ederek kontrol edilmesi için talepte bulunacaktır.

  2- İncelemek üzere İl Müdürlüklerine verilecek belgeler:

 • Destekleme ödemesi almaya hak kazanan ve bunun için Bakanlığımızdan alınmış olan “Üretici Belgesi”nin fotokopisi ( 18 No’lu form üretici belgesi yerine geçmez)

 • 98/6 Sayılı Tebliğ’in 6ıncı maddesinde bahsi geçen ve bir örneği EK-1’de yer alan İcmal Beyannamesi (4 Suret)

 • Fatura dökümlerine ait örneği EK-2’de verilen İcmal Tabloları (4 Suret)

 • İcmal beyanında belirtilen tohumluk veya fidan satışlarını belgeleyecek ve 98/6 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirtilen ve 7 ınci maddesine göre ibraz edilmek üzere saklanan fatura suretleri ve bir takım fotokopisi.

 • İcmal beyanında ve faturalarda belirtilen tohumluklara veya fidanlara ait sertifikalar ve bir takım fotokopisi,
 • 3- İl Müdürlükleri tarafından, destekleme ödemelerinden yararlanmak isteyen kuruluşların vereceği icmal beyannamesi ve icmal tablolarında yer alan bilgilerin, fatura ve sertifika belgelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olup olmadığı ve faturaların Tebliğ’in 4.maddesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilecektir.

  4- İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller neticesinde doğru bilgiler içerdiği tespit edilen İcmal Beyannamesinin arka yüzüne “YAPILAN İNCELEMEDE FATURA VE SERTİFİKA BİLGİLERİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR” ibaresi yazılarak o ilde destekleme ödemesi yetkisi verilen ziraat Bankası Şubesine müracaat etmek üzere başvuru sahibi kuruluşa verilecektir.

  5- Bu şekilde işlem gören taleplerle ilgili olarak, İcmal beyannamesi ve İcmal Tablolarının bir sureti aylık dönemler itibariyle Tarımsal Üretim ve Genel müdürlüğüne gönderilecek, İcmal beyannamesi ve İcmal tablolarının birer sureti ile fatura ve sertifika raporlarının fotokopileri incelemeyi yapan İl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilecektir. Fatura ve sertifika raporlarının asılları ise saklanmak üzere müracaatta bulunan kuruluşa iade edilecektir.

  Bilgilerinizi ve bu hususlar doğrultusunda gereğini önemle rica ederim.