Mevzuat
Kanun Numarası     : 969
Kabul Tarihi      : 21/12/1967
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/12/1967 Sayı: 12790
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt : 7 Sayfa: 398
Sermaye tahsisi:

Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon lira, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne de 50 milyon lira olmak üzere toplam olarak 250 milyon liralık döner sermaye tahsis edilmiştir.

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki katına kadar çıkarılabilir.

Sermaye kaynakları:
Madde 2 - Döner sermaye aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.

a) 549 ve 2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesine bağlı işletmelerin döner sermaye varlıkları,

b) Tarım Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar,

c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar.

ç) Diğer bağış ve yardımlar,

Sermayenin toplamı 1 inci maddede belirtilen miktara baliğ olduktan sonra fazlası Hazineye yatırılır.

Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi değildir.

Döner sermayenin faaliyet alanları
Madde 3 - Döner sermaye verilen, öğretim ve eğitim kurumlariyle enstitüler ve diğer kuruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunurlar.

a) Öğretim, eğitim ve yayım yapmak,

b) Denemeler yapmak ve araştırmalarda bulunmak,

c) Tohum, toprak ve ilaç analizleri yapmak,

ç) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amaciyle imalatta bulunmak,

d) Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu ve hayvan yetiştirmek,

e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri satmak,

f) Zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerini ifa etmek, mücadele neticesinde elde edilen ürünlerden kıymetlendirilmesi mümkün olanları kıymetlendirmek

g) Bu faaliyetlerin ifasında gereken hallerde özel ve tüzel şahıslarla işbirliği yapmak,

h) Bu faaliyetlerin gerektirdiği bina vesair tesisleri yapmak ve yaptırmak.

Sermaye aktarmaları
Madde 4 - 3 üncü maddede yazılı konular içindeki görevlerin yapılması için, döner sermayelerin tahsisi, birleştirilmesi kaldırılması ve kaldırılan döner sermayeye ilişkin varlıkların diğer sermayelere devri ve sermayeler arasında aktarma yapılması hususlarında, Tarım Bakanlığı yetkilidir.

Yapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Sermayenin harcama yerleri
Madde 5 - 3 üncü maddede sayılan iş ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için lüzum görülen:

a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi evi, sıcak yastık, sera, atelye ve imalathane gibi bina ve tesislerin yapım ve onarımı,

b) Canlı, cansız demirbaş, üretim ve tüketim madde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye çalışmalarının gerektirdiği diğer alım ve giderleri,

c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleri ve gündelikleri ile bunların her türlü özlük hakları,

Konularındaki harcamalar döner sermayeden karşılanır.

Kuruluş
Madde 6 - Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilançolarını düzenleme ve döner sermaye ile ilgili sair işleri takiple görevli merkezde Genel Müdürlüklere bağlı ve saymanlık teşkilatını muhtevi birer (Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü) ile ayrıca döner sermaye verilen müessese ve kuruluşların her birinde (Döner sermaye işletmesi) kurulur.

Kasa tazminatı
Madde 7 - Bu Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerindeki sorumlu saymanlara kadro unvanlarına bakılmaksızın aylık tutarlarının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir.

Fazla çalışma ücreti
Madde 8 - Döner sermaye işletmelerinin icaplarından olan günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan personeline Tarım Bakanlığınca tayin ve tespit edilecek miktarda her ay fazla çalışma ücreti verilir.

Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o personelin bir aylık maaşının 1/3 ünü geçemez.

İstisnalar
Madde 9 - Döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine tabi değildir.

Ancak, döner sermaye saymanları, mali yılın bitiminde İdare hesaplarını Sayıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneğini de Tarım ve Maliye Bakanlıklarına göndermekle görevlidirler.

Merkez müdürlüklerince birer genel bilanço düzenlenir ve bilançolar ilgili genel müdürlükler tarafından birleştirilerek mali yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içerisinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Sorumluluk
Madde 10 - Mali işlerden,işletme müdürü ve sayman birlikte sorumludur.

Yedirme ve barındırma
Madde 11 - Döner sermaye işletmelerinde çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorunda kalanların,yedirme ve barındırmalarına ait harcamalar döner sermayeden sağlanır.

Çeşitli hükümler
Madde 12 - Döner Sermayeye ait mallar,Devlet malı hükmündedir.

Madde 13 - Döner sermaye işletmeleriyle ilgili mali ve idari işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe usullerine ait esaslar,Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır.

Madde 14 - 549,2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ve 6968 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 549,2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince verilen döner sermaye işlerinden doğan bütün hak ve vecibeler bu kanunla döner sermaye işletmelerine geçer.

Geçici Madde 2 - Yeni yönetmelik çıkıncaya kadar eski yönetmelikteki hükümler uygulanır.

Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu Kanunun hükümlerini Maliye ve Tarım Bakanlıkları yürütür.