Mevzuat

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAYI : EPD/PU-215 ..../..../2001

KONU : Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projesi Hk. Genelge-I
ANKARA

 

........................................VALİLİĞİNE
( İl Müdürlüğü)

 

     Tarımda Reform Politikaları çerçevesinde, yeni yaklaşımları hayata geçirmek, yapısal değişikliklerde bulunarak çiftçilerimize iyi bir geçim standardı sağlamak maksadıyla bir dizi projeler başlatılmıştır. Uygulanması planlanan reform tedbirlerinin, belli bir bilgi veya veri tabanına dayanılarak gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Tarımsal yapı, üretim deseni, tarımsal işletme özellikleri ve gerçek üreticiler bilinmeden uygulanmış, geliştirme, kontrol ve destek politikaları sonuçsuz kalmış veya istenilen hedeflere ulaşamamıştır. Çeşitli kurumlardaki kayıtlardan yararlanılarak yapılan faaliyetler ise, faydalarından çok, aksaklıkları ile öne çıkmıştır.

     Sağlıklı bilgilere dayanan politikalar geliştirmek üzere, Bakanlığımızca 2001 yılında uygulanmasına başlanacak olan “ Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projesi” hazırlanmış olup yatırım programımızda yer almıştır. Proje faaliyetlerinin finansmanında kullanılması için, iç kaynaktan ödenek konmuş, harcırah ve akaryakıt giderleri başta olmak üzere çeşitli harcama kalemleri bazında illerimize tahsisleri yapılmış, her yıl da proje çerçevesinde yapılmaya devam edilecektir. Bu projenin Çiftçi Kayıt Sistemi bileşeni için Dünya Bankası’ndan da dış kaynak sağlanacaktır. Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri bileşeni için ise, Hazine tarafından kaynak tahsis edilecektir. Bütçenin kullanımı ile, projenin yürütülmesine yönelik esaslara ilişkin ayrıntılar, çıkarılacak kararname, tebliğ ve genelgelerle belirtilecektir. Öncelikle, bu konudaki mevzuatın takibi titizlikle gerçekleştirilmelidir.

     Projenin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte bilgisayar sistemleri ve projeye özgü yazılım programlarının illere dağıtımı yapılıp, kullanılacak çiftçi kayıt ve bilgi formları da sistemlere yüklenmek suretiyle bu yıl içerisinde kullanıma açılacaktır. Proje çerçevesinde, araç ve personel ihtiyaçları gözönüne alınarak, dış kaynak ile, araç alımı ve geçici personel istihdamının sağlanması planlanmıştır.

     Genelgeye konu projenin illerdeki uygulaması, İl Müdürlükleri Proje ve İstatistik Şube Müdürlüklerince yürütülecektir. Proje ve İstatistik Şube Müdürlükleri; bünyelerinde, şimdiden tespit edecekleri bir koordinatör başkanlığında proje uygulama ve koordinasyon ekibi ve projede gerekli bilgisayar sistemlerinin de yerleştirilmesine uygun ayrı bir ünite oluşturacaklardır. İl Müdürleri; bu ünitenin oluşumu için gerekli tedbirleri alacaklardır. Uygulama başlamadan önce, İl Müdürleri, Proje ve İstatistik Şube Müdürleri, tespit edilen koordinatörler ve diğer ilgililer için eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Kurulacak sistem ilçe düzeyinden başlayacağından, İlçe Müdürlerinin konunun önemi hakkında bilinçlendirilmesi İl Müdürü sorumluluğundadır. Kayıt sisteminin bu yıl içinde kurulup, bilgi girişinin tamamlanması, yıl sonunda çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerine baz olacağından, zaman ve işgücü kaybına meydan verilmemesi gerekmektedir.

     Bu hususlar göz önüne alınarak; Mülki İdare Amirlerinin, projede işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların ve çiftçilerin, “ Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projesi” ile ilgili bundan sonra gönderilecek talimatlar, yayımlanacak mevzuatlar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları sonuçları ve diğer çalışmalar hakkında aydınlatılmalarını ve sorunların zamanında Bakanlığa iletilmesini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP
Bakan

 

DAĞITIM
81 İl Valiliğine (İl Müdürlüğü)