Mevzuat

İç ve dış mekan süs bitkilerinin estetik ve işlevsel amaçlarla toplumumuz tarafından kullanılması giderek yaygınlık kazanmakta, bu bitkilerin üretim ve pazarlaması da ülkemiz için önemli bir tarımsal faaliyet kolunu teşkil etmektedir. Bu iş kolunda üretim yapan işletmelerin ve tüm kullanıcıların kaliteli aşı gözü, çelik, fide, fidan, erişkin bitki gibi canlı çoğaltım materyali ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli tedbirleri almak Bakanlığımıza düşen bir görevdir.

Bakanlığımızca, süs bitkileri üretim ve ticareti yapan kuruluşlarının daha etkili bir şekilde denetlenebilmesi, ithalat izni işlemlerinin çabuklaştırılması, bu hususta üretici kuruluşlara yardımcı olunabilmesi için süs bitkisi çoğaltım materyali ithalatı konusunda uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Süs bitkisi çoğaltım materyali ithalatında, GTİP numarası 0602 grubunda yer alan süs bitkisi türleri için kontrol belgesi TÜGEM tarafından düzenlenir.

Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış “Kapasite Raporu” na sahip olmayan kuruluşlara, GTİP numarası 0602 grubunda yer alan süs bitkisi türleri için,ithal izni verilmez. Çiçek üretim kooperatifleri bu kapsam dışında tutulmuş olup, bu kooperatiflere ithal izni verilebilmesi için Kooperatif Genel Kurulları tarafından onaylanmış yıllık faaliyet raporlarının Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir. İl Müdürlükleri tarafından tesis yeri tespiti yapılmak kaydıyla, faaliyete geçecek yeni firmalar için bir defaya mahsus olmak üzere, Kapasite Raporu aranmaksızın, ithal izni verilir. Projeli olarak, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapan kuruluşlara, hazırlamış oldukları proje ve müşteri ile yapılan anlaşma suretleri ibraz edilmek şartıyla süs bitkileri ithal izni verilir. Bununla beraber, böyle kuruluşlar tarafından yapılan proje uygulamalarının İl Müdürlükleri tarafından fiilen izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlar ayrıca Bakanlığa verecekleri yazılı bir taahhüt ile söz konusu materyali ithal amacı dışında kullanmayacaklarını ve pazarlamayacaklarını belirtirler. Taahhütlerini yerine getirmeyen firmalara ikinci bir ithal izni verilmez.

Projeye dayalı olmaksızın, satış amacıyla getirilecek 0602 GTİP numaralı hazır dış mekan süs bitkilerine ithal izni verilmez.

Kapasite Raporlarının geçerlilik süresi bir yıldır. Kapasite Raporlarını zamanında yeniletmeyen firmaların ithalat başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Aksine bir talimat verilmediği sürece, Kapasite Raporları TÜGEM’nün 05.05.2000 tarih ve TOHD/TTS-144-1744/4993 sayılı yazısı ek’inde İl Müdürlüklerine gönderilen formata göre tanzim edilecektir. Bu raporda yer alan üretim alanları ve tesislere ait bilgiler İl Müdürlüklerince yerinde tespit edilecek ve onaylanacaktır. Üretim ve satış bilgileri için firma beyanları esas alınacaktır, ancak yanlış ve eksik beyanda bulunduğu tespit edilen kişi ve kuruluşların Kapasite Raporları Bakanlıkça iptal edilecektir. Düzenlenen Kapasite Raporunun bir sureti İl Müdürlükleri tarafından Bakanlığa gönderilecektir.

TÜGEM tarafından iç ve dış mekan süs bitkisi ithalat izinleri yalnızca Adana, Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul ve Yalova giriş gümrüklerinden yapılacak ithalatlar için verilecek, bu illerin dışındaki giriş gümrüklerinden ithalat yapılmayacaktır.

İthalata konu olan çoğaltım materyali için yurt dışındaki ihracatçı kuruluştan temin edilen proforma faturaların tarihi 3 aydan daha eski olmayacaktır. Ayrıca ithalat başvurularında zaman kaybına meydan verilmemesi için, ithalatçı kuruluş, gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak proforma faturada yer almasını sağlayacak şekilde, ihracatçı firmayı bilgilendirmekle yükümlüdür.

İthalat için yapılan başvurularda, Bakanlıkça istenilen belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenlenmemiş olması durumunda talepler işleme konulmaz.

Üretici kuruluşların kapasitelerini geliştirmelerine imkan sağlamak ve ülkemize vaki olacak çoğaltım materyali ve teknoloji transferini hızlandırmak gayesiyle, üretici kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yıllık süs bitkisi üretim miktarları ile bir sonraki yıla ait süs bitkisi üretim programları en geç Eylül ayı içerisinde Bakanlığa sunulacaktır. Üretim programı bildirmeyen kuruluşlara ithalat izni düzenlenmez.

Fiili ithalatı takiben, firma tarafından Bakanlığa ithalatın ne ölçüde gerçekleşmiş olduğu yazılı olarak bildirilir. Bir önceki ithalata dair bilgi ve gümrük giriş beyannamelerini göndermeyen kuruluşlara yeniden ithalat izni verilmez.

Hangi bitki cins ve türlerine ait çoğaltım materyaline Kontrol Belgesi düzenleneceği Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Resmi Gazetede yayımlanmakta olan, ithal mallarının kalite ve sağlık yönünden kontrolüne ilişkin “Dış Ticarette Standardizasyon” Tebliğ’ine uygun olarak yapılmaktadır. Yenisi yayımlanıncaya kadar yürürlükteki 2001/5 sayılı Tebliğ geçerlidir.

Dış mekan süs bitkileri üreten kuruluşların Fidanlık Ruhsatı almaları zorunludur. Ruhsata tabi üretim yapacak olan bu kuruluşların periyodik karantina kontrollerini yaptırmaları ve kontrol neticelerinin bir suretini TÜGEM’ne göndermeleri gerekmektedir.

İç mekan süs bitkileri üreten ithalatçı firmaların sahip olduğu kapalı üretim alanı miktarı minimum 500 metrekare olmalıdır. Bu limit Bakanlık tarafından gerekirse yükseltilir.

İç mekan süs bitkileri ithalatında, 10 cm’den büyük ve 35 cm’den küçük saksı çapına haiz olan materyal için, yalnızca çoğaltım veya üretim (büyütme) amacıyla getirilecek olanlara Kontrol Belgesi düzenlenir. Bu kategorideki materyallerden doğrudan satışa sunmak amacıyla ithal edilecek olanlara Kontrol Belgesi düzenlenmez. Bununla beraber, yurtiçi üretim, arz ve talep durumları göz önünde bulundurularak, gerekli durumlarda, hangi türlere ve materyallere ithal izni verileceği selektif ve kademeli olarak TÜGEM tarafından belirlenir.

İthalat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

Müracaat Dilekçesi (EK-1)
Kontrol Belgesi (4 Suret)
Proforma Fatura( Aslı ve 3 adet fotokopisi)
Sağlık Sertifikası (Aslı gümrükte ibraz edilebilir)
Proforma Faturanın tasdikli tercümesi
İthalat Sorumluluk Taahhüt Belgesi*

*İthalat için Bakanlığa sunulan belgelerin içeriğinden ve ithal edilen malların kullanımından doğabilecek her türlü yasal sorumluluğun ithalatçı firma tarafından taahhüt edildiğini belirten ve firma yetkilileri tarafından imzalanmış isimli firma kaşesi olan damga pulu yapıştırılmış taahhütname. (EK-2)

Proforma Faturada Yer Verilmesi Gereken Hususlar:

Proforma Faturanın tarih ve sayısı

İthal edilecek cins ve türün botaniksel (Latince, bilimsel) isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiş olmalıdır. Varsa çeşit ismi belirtilmelidir.

İthal edilecek her bir tür çoğaltım materyalinin GTİP numarası

Ambalaj tipi ve ebatları (Saksılı olarak ithal edileceklerde saksı çapı)

İthal edilecek bitkilerin yaşı (yıl) ve bitki boyu (cm).

İthal edilecek bitki veya bitki kısımlarının adedi ve parasal değeri

Malın teslim şekli

Proforma faturanın geçerlilik süresi

İthal edilecek çoğaltım materyalinin niteliği (Köklü fidan, çelik, köklendirilmiş çelik, aşı kalemi, aşı gözü, vb.)

Damga pulu, ithalatçı firma kaşesi ve yetkili imza, İhracatçı firma adı kaşesi ve imza ile adres bilgileri

Proforma faturada bulunması gereken diğer hususlar

EK 1  
KONTROL BELGESİ  
İTHALAT SORUMLULUK TAHHÜT BELGESİ