Mevzuat

Genelge No: (2003/1)


A. GİRİŞ

Bitkisel üretim için gerekli olan en temel girdilerin başında tohumluk gelmektedir. Bu nedenle, yeni bitki çeşitlerine ait kaliteli tohumlukların ve her türlü benzeri bitki çoğaltım materyallerinin zamanında tedarik edilmesi ve uygun fiyatlarla çiftçilerin kullanımına sunulması önem arzetmektedir.

Türkiye büyük bir tarımsal çeşitlilik ve üretim potansiyeline sahiptir. Ülkemiz bitki çoğaltım materyali ihtiyaçlarını karşılamada; a) çeşit transferi, b) muhtelif sınıf ve kademelerde ebeveyn tohumluk temini ve c) gerekli durumlarda ise sertifikalı tohumluk ithalatına başvurulmaktadır. Bununla beraber, ülkemiz tohumculuk endüstrisi kapsamında faaliyet gösteren tüm şirketler için söz konusu olmak üzere, tohumluk tedariklerinin tamamıyla ithalata dayalı bir anlayışla sürdürülmesine izin verilmez.

Halihazırda hangi bitki cins ve türlerine ait tohumluklara ya da bitkisel çoğaltım materyallerine ithal izni verileceği, 27 Aralık 2002 tarih ve 24976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” (Tebliğ No:2003/5) esas alınarak yapılmaktadır. Bununla beraber, tüm bitki türleri için söz konusu olmak üzere, ülkemize ithal edilecek bitki çeşitleri, tohumluk sınıfları, kademeleri ve miktarlarını güncel olarak belirleme yetki ve sorumluluğu Bakanlığımıza aittir. Yapılan ithal izni başvurularının Bakanlıkça değerlendirilmesinde bahse konu olan materyalin yurt içi üretim, stok ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda, tarla bitkileri ve sebze tohumlukları ile fide çoğaltım materyalinin ithalatı ile ilgili olarak uyulması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir.


B. ESASLAR

1. Bakanlığımızın bitkisel üretim konusundaki temel politikası, üstün niteliklere sahip yeni bitki çeşitlerinin kesintisiz bir şekilde ülke tarımının hizmetine sokulmasıdır. Bu hususta çiftçilerimizden gelecek, üstün vasıflı ve kaliteli her türlü tohumluk taleplerin karşılanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız ilke olarak bir yandan yurt içi tohumluk üretimini artırma yönünde çaba göstermekte diğer yandan ise ileri teknolojilerin ülkemize transferini mümkün kılmak için gerekli her türlü destek ve kolaylığı sağlamaktadır.

2. Bununla beraber, alternatif bir tedarik politikası olarak Bakanlığımızca uygulanmakta olan tohumluk ithalatında göz önünde bulundurulan önemli husus ise yurt içi tohumluk üretimini artırmak ve her türlü tohumluk ihracatını özendirmektir. Bir kısım bitki türlerinde bu hususta halen önemli gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte, bazı türler itibarıyla yurt içi üretim ve ihracat kapasiteleri oldukça yetersizdir. Hatta bazı bitki türlerinde tohumluk tedariki yurt dışı ticari tohumluk programlarına geniş ölçüde bağımlı durumdadır. Bu sebeple Bakanlığımız tohumluk ithalat izinlerinde esas olarak, “doğrudan doğruya son kullanıcıya yönelik bir dağıtım ve pazarlama” yaklaşımı yerine; ülkemizin ekolojik, ekonomik ve pazar hacmi bakımlardan tohumluk üretmeye son derece elverişli olan şartlarını değerlendiren ve özellikle yurt içi tohumluk üretimini çeşitlendirmeyi ve artırmayı hedefleyen ithalat girişimlerine öncelik tanımaktadır.

3. Tohumluk ithalatı yapan firmaların zaman içerisinde, yurt içi üretim faaliyetlerine giderek daha çok önem vermeleri, araştırma, çeşit geliştirme ve ihracata yönelik üretim yapmaları, bu bağlamda gerekli alt yapı hazırlıklarını bir an önce tamamlamaları gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak ve önümüzdeki yılları kapsayan ithalat planlama çalışmalarında, bu firmalarla ilgili ticari tohumluk ithalat talepleri, yurt içi üretim durumları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.

4. Tohumculuk kuruluşları bu bağlamda ileriye dönük üretim projeksiyon ve planları yaparken, Bakanlık tohumluk ithalat stratejileri ile uyum içerisinde olmalıdır. İlgili firmaların kısa vadede alt yapı hazırlıklarını tamamlamaları, orta vadede çeşit transferi ve ebeveyn tohumluk ithalatına dayalı yurt içi üretim kapasitelerini artırmaları ve uzun vadede ise çeşit geliştirme, tohumluk üretimi ve tohumluk ihracat çalışmalarını artırarak son aşamada tedariklerini geniş ölçüde yurt içi üretimler ile karşılayacak duruma gelmeleri Bakanlık tarafından takip ve teşvik edilecektir.

5. Son kullanıcıya doğrudan satış amacıyla yurt dışından getirilecek her türlü sertifikalı ve kademeli tohumluk üretiminde kullanılacak elit, orijinal ve anaç sınıftaki tohumluklar veya çoğaltım materyallerinin ülkemizde tescil edilmiş, üretim izni almış ya da ticari sebze tohumluğu olarak kayıt altına alınmış bulunan bitki çeşitlerine ait olması şarttır. Aynı şekilde, sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılacak ebeveyn kendilenmiş hatlar ile bunlardan elde edilecek hibritlerin de ülkemizde tescilli, üretim izinli veya ticari sebze kayıtlı olması gerekmektedir.

6. İhracata yönelik olarak değerlendirilmek şartıyla, gerek “tohumluk” gerekse “ürün” elde etmek amacıyla yapılacak bitki yetiştirme faaliyetlerinde kullanılacak tohumluklara dair ithal izni başvurularında, çeşidin yurt içinde tescilli ya da üretim izinli olması şartı aranmaz. Bu durumda, bitkisel üretim faaliyeti sonucunda elde edilecek ham ya da işlenmiş ürünlerin ihraç edilmesi ve ithal edilecek tohumluğun yalnızca bu amaçla kullanılacağını taahüt eden bir belgenin, ithalatçı kuruluş tarafından, Bakanlığa sunulması gerekir. İhracata yönelik bu kabil tohumluk üretimlerinde, ithalatçı ülkelerin tohumluk standartlarına uygun tohumluk üretmek ve bunun için gerekli olan sertifikaları temin etmek ihracatçı kuruluşa düşen bir sorumluluktur.

7. Tohumluk tedariğinde, ihtiyaçların yurt içinde tescil edilmiş, üretim izinli veya ticari sebze kayıtlı çeşitler ile karşılanamaması durumunda; OECD ülkelerinin birisinde tescil edilmiş veya bu topluluğun listelerinde yer almış çeşitlere ait sertifikalı sınıftaki tohumluklara da Bakanlıkça ithal izni verilebilir. Ancak bu ithal izni, tarımsal üretimde ortaya çıkan acil ve istisnai ihtiyaçları karşılamak ve yalnızca, bitkisel ürün elde etmek amacıyla çiftçiler tarafından doğrudan üretim faaliyetinde kullanılacak olan sertifikalı sınıftaki tohumluklara uygulanır.

8. İthal edilecek tohumluk ve diğer çoğaltım materyalinin türü, çeşidi, sınıfı ve kademesi, ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Bakanlıkça belirlenir. Sertifikalı sınıfta tohumluk üretmek amacıyla ithal edilecek patates tohumluklarında, yalnızca Anaç ve daha yukarı kademedeki materyalin (E, EEC2) ithalatına izin verilir.

9. Sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek orijinal, anaç ve benzeri ebeveyn tohumluk miktarlarının, ithalatçı kuruluş tarafından Bakanlığa verilen tohumluk üretim programı hedefleri ile uyumlu olması gerekir. Bu amaçla ithalat yapan kuruluşlar, tohumluk programları gereğince gerçekleştirmiş oldukları sertifikalı tohumluk üretim miktarlarını zamanında ve doğru olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

10. Araştırma, adaptasyon denemesi ve demonstrasyon amacıyla ithal edilecek muhtelif türlere ait tohumluk miktarları ekli listede verilmiştir, bu tür materyalin ithalatında tescil, üretim izni veya ticari sebze kaydı şartı aranmaz. Gerektiğinde bu listede yer almayan türlere de, miktarı Bakanlıkça belirlenmek suretiyle benzer şekilde ithal izni verilir.

11. Genetik Mühendisliği yöntemleri ile elde edilmiş aktarmagenli (transgenik) bitki çeşitlerine ait tohumluklara, ürün yetiştirmede kullanma amacıyla ithal izni verilmez. Bununla beraber, yalnızca araştırma ve deneme amaçlı olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen bu tip tohumlukların ithaline mevzuat çerçevesinde izin verilir.

12. Gerek deneme gerekse ticari amaçla değerlendirilmek üzere yapılacak tüm aktarma genli (transgenik) olmayan bitki çeşitlerine ait tohumlukların ithalatında ise, ithalatçı firma tarafından söz konusu tohumluğun aktarmagenli olmadığının beyan ve taahhüt edilmesi gerekir.

13. Yurt dışında üretimde olan ve tescil edilen Bitki çeşitlerini ülkemizde tescil ettiren, üretim izni alan, ticari tohumluk olarak kayıt ettiren kişi veya kuruluşlara bu çeşitlere ait çoğaltım materyali veya tohumlukların ithalatında öncelik tanınır. Sebze ve tarla bitkilerinde, ülkemizde 10 yıldan fazla süreyle üretimde kullanılan çeşitler herkesin kullanımına açık sayılır ve bu çeşitlere ait tohumlukların ithalinde çeşit sahibi kuruluşun izni aranmaz.Bu kural halen yurt dışında sınai hakka konu olmayan veya herkesin kullanımına açık bulunan çeşitlere ait tohumluklar için de geçerlidir.

14. Kendi adına çeşitleri kayıt ettiren, kişi veya kuruluşlar; kayıt ettirdikleri çeşitlerin üç yıl üst üste, ithalatını, üretim ve dağıtımını yapmazlarsa, bu kabil çeşitler için 13. madde uygulaması yapılmaz. Bu çeşitler için zorunlu lisans uygulaması yapılarak herkesin kullanımına açık bir çeşit sayılır.

15. İthal izni başvurusu ekinde yer alan tohumluk veya dikim materyali sertifikalarının halen ülkemizde yürürlükte bulunan tohumluk standartları ile uyumlu olması gerekir. Bu sertifikalar ithal izni başvurusu ekinde Bakanlığa sunulur. Bununla beraber Bakanlığın uygun göreceği durumlarda tohumluk sertifikası, fiili ithalat esnasında Gümrük’te ibraz edilebilir. İlgili firma sertifikaların birer suretini Bakanlığa göndermek zorundadır.

16. Tohumluk ithal izni talebi ile ilgili olarak, TÜGEM’e yapılacak ithalat başvurularında bu Genelgenin ilgili bölümlerinde belirtilen tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve müracaat dilekçesi ekinde Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Belgelerdeki eksiklik ve yanlışlıkların yol açabileceği işlem gecikmeleri ve diğer sonuçlardan ithalatçı kuruluş sorumludur.

C. İTHALAT YAPMAYA YETKİLİ KURULUŞLAR

1. Tohumluk üretiminde kullanmak veya sertifikalı sınıf tohumluk olarak çiftçi ya da üreticilere doğrudan ya da bayileri aracılığıyla satış yapmak gayesiyle ithalat yapan kuruluşlar

Halihazırda Bakanlığın denetimi altında fiilen tohumluk üretimi yapmakta olan, alt yapısını tamamlamış ve bu bağlamda Bakanlığımızca her yıl yayımlanan “Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programı”nda, şirket isimleri “ araştırıcı ve üretici kuruluş” olarak geçen ve ayrıca tohumculukla ilgili olarak Bakanlıkla ortak çalışmalar yapan dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olan kuruluşlar,

Bakanlık tarafından uygun görülen tütün üreticisi kuruluşlar.

2. Kendi kuruluşları ya da sözleşmeli çiftçilerinin tohumluk ihtiyacını karşılamak gayesiyle ithalat yapan gıda ve yem sanayii kuruluşları

Böyle kuruluşlar yalnızca kendi tüketimlerini karşılamaya yönelik olarak ithalat yapabilirler ve ithal ettikleri tohumluk veya dikim materyalini pazarlayamazlar.

3. Daha önce hiç ithalat yapmamış olan, “tohumluk üreticisi adayı” kuruluşlar

Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programı kitabında ismi zikredilmeyen ve ilk defa tohumluk ithal etmek için başvuran üretici kuruluş adaylarına, tohumculuğu teşvik etmek amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere sertifikalı sınıfta ve/veya ebeveyn tohumluk ithal izni verilir. Yalnızca sertifikalı sınıftaki tohumluk ithalatı için geçerli olmak üzere ilk kez ithalat yapacak böyle kuruluşların a) “Tohumluk Yetiştirici Belgesi” b) yurt içinde tohumluk üretmek için ilgili makamlara verilen “Tohumluk Sertifikası Beyannamesi” ve sertifikalı tohumluk üretiminde kullanmak amacıyla ıslahçı kuruluşlardan temin edilen ebeveyn tohumluğun tür, çeşit ve hedef üretim miktarlarını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

4. Araştırma ve demonstrasyon çalışmalarında kullanmak gayesiyle ithalat yapan kuruluşlar

1. Kamu tarımsal araştırma kuruluşları, üniversiteler ve Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programı kitabında üretici kuruluş olarak yer almış bulunan özel sektör tohumculuk araştırma kuruluşları bu amaçla ithalat yapmaya yetkilidir.

2. Tarımsal araştırma kuruluşu statüsünde olmayan özel tohumculuk kuruluşlarına ise ancak, Bakanlığımıza bağlı bir araştırma enstitüsü, ziraat fakültesi veya Bakanlığımızca yetki verilmiş bir özel sektör araştırma kuruluşu tarafından, usulüne uygun şekilde, denemelere alınması ve sonuçlarının değerlendirilmesi şartı ile tohumluk ithal izni verilir. Bu şekilde ithaline izin verilecek azami tohumluk miktarları Ek-1’de belirtilmiştir. Yine benzer şekilde, yurt dışında ıslah edilmiş yeni çeşitlerin ülkemizdeki adaptasyon durumları ve diğer bitkisel özellikleri hakkında daha süratli ve yeterli bilgi edinilebilmesine imkan tanımak amacıyla; Ek-1’de belirtilen miktarları aşmamak üzere, gerektiğinde bu kuruluşlara aynı zamanda demonstrasyon maksadıyla da ithal izni verilir.

3. Bakanlığımızında kabul ettiği uluslar arası kuruluşlar ile tohumluk faaliyetinde bulunan kamu kuruluşları (ICARDA, CIMMYT, GAP gibi)

D. TOHUMLUK İTHAL İZNİ VERMEYE YETKİLİ KURULUŞ

Tohumluk ithal izinleri yalnızca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve Tohumluk İthalat Uygulama Esasları yine bu Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Bu bağlamda, 2003/1 No’lu Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2002/1 sayılı Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

E. TOHUMLUK İTHALİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

Başvuru dilekçesinde (Ek-2) ithal edilecek çoğaltım materyalinin ne amaçla kullanılacağı açıkça belirtilir. Başvuru dilekçesinde, kendisinden tekrar tohumluk, fide veya fidan elde edilecek materyal için “çoğaltım amaçlı”, doğrudan bitkisel ürün elde etme maksadıyla kullanılacak materyal için ise “ürün yetiştirme amaçlı” veya “ticari amaçlı” ifadesi kullanılır. Bütün türler ve tohumluklar için söz konusu olmak üzere, dilekçede ayrıca, ithali talep edilen materyalin aktarmagenli (transgenik) bitki çeşitlerine ait olmadığı hususunun ithalatçı firma tarafından taahhüt edilmesi zorunludur. Keza başvuru dilekçesinde ithalat miktarının, (ton, kg., gr. ve adet cinsinden) rakamla ve yazı ile açık bir şekilde yazılması, tohumluk veya bitki dikim materyalinin giriş yapacağı gümrük kapısının belirtilmesi ve Bitki İthal Permisi’nin ise gümrük kapısının bulunduğu İl’de yer alan yetkili kuruluştan alınacağının ifade edilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesinde yer alan “Tohumluk İthalat Talep Formu”nun ekteki örnekte gösterildiği şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve başvurunun istenilen diğer belgelerle birlikte (2-8) yapılması gereklidir.

2. Kontrol Belgesi (Dört nüsha)

İthal edilecek tohumluğun cins veya türüne karşılık gelen GTİP numarası kontrol belgesinde doğru bir şekilde belirtilmiş olacaktır. Aynı proforma faturada zikredilen bütün tür veya çeşitler için, sadece tek bir Kontrol Belgesi düzenlenecektir. Kontrol Belgesindeki GTİP numarası ve Madde İsmi haneleri proforma faturaya uygun bir şekilde doldurulmuş olacaktır.Ayrıca ithal edilecek tohumluğun miktarı proforma faturada adet olarak belirtilmiş ise buna tekabül eden kg miktarları Kontrol Belgesinde mutlaka belirtilecektir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Gerekli durumlarda, yetkili görevli tarafından onaylanmak kaydıyla Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından kontrol belgesi üzerinde küçük düzeltmeler yapılır.

3. Proforma fatura ( Dört nüsha )

Proforma fatura 6 aydan eski tarihli olmamalı ve ithalatçı firma yetkilisi tarafından tasdik edilmiş proforma fatura tercümesi başvuru dilekçesine eklenmelidir. Üzerine damga pulu yapıştırılmış proforma fatura asıl veya suretlerine, başvuru dilekçesi ve kontrol belgelerini imzalamış olan firma yetkilisinin isim kaşesi vurulmalı ve belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır. Bakanlığın önceden bilgilendirilmesi durumunda, Kamu araştırma kuruluşları tarafından deneme ve araştırma amaçlı olarak ithal edilecek genetik materyal veya posta yolu ile yurda getirilecek az miktardaki süs bitkisi tohumlukları için proforma fatura sunulması şartı aranmayabilir. Ayrıca ithal edilecek tohumluğun miktarı proforma faturada adet olarak belirtilmiş ise buna tekabül eden kg miktarları da mutlaka proforma fatura üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

4. Tohumluk sertifikası (*)

Muhtelif tohumlukların ithalatında aranan sertifika nevileri aşağıda belirtilmiştir:

· Kademeli tohumluk veya bitkisel ürün elde etme amacıyla kullanılacak açık tozlanan ya da hibrit tarla bitkisi tohumlukları için söz konusu olmak üzere; tohumluğun sınıf ve kademesini belirten OECD Tohumluk Sertifikası, OECD sertifikasyon sistemine dahil olmayan türlerde ise ISTA-Orange Sertifikası veya bu sertifika yerine geçmek üzere ISTA tarafından önerilen Resmi Tohumluk Test Raporu (Official Seed Testing Report) veya tohumluğun üretilmiş olduğu ülkenin Resmi Mercilerinden alınmış olan tohumluk sınıf ve kademesini gösterir sertifika,

· Hibrit tohumluk üretiminde kullanılacak ebeveyn tohumluklar için söz konusu olmak üzere; menşe ülkesinin Resmi Mercilerinden alınmış olan ve tohumluğun sınıf ve kademesini belirten sertifika,

· Doğrudan satışa sunmak maksadıyla getirilen sebze ve çim tohumlukları için söz konusu olmak üzere; ISTA-Orange tohumluk sertifikası veya bu sertifika yerine geçmek üzere ISTA tarafından önerilen Resmi Tohumluk Test Raporu (Official Seed Testing Report) veya ISTA-Orange sertifikası verilmeyen ülkelerden yapılan ithalatta ise ulusal veya federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş sertifika, karışım halindeki çim tohumluklarında ise her bir çeşit için ISTA-Orange veya Resmi Tohumluk Test Raporu veya ISTA-Blue tohumluk sertifikası.

Başvuru esnasında tohumluk sertifikasının temin edilememiş olması halinde, ihracatçı kuruluş tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış bir taahhüt belgesi kabul edilir. Ancak ithal İZNİNİN ALINMASINDAN SONRA; FİİLİ İTHALATIN GERÇEKLEŞMESİNİ MÜTEAKİP tohumluk sertifikasının orijinali (aslı) firma tarafından Bakanlığa gönderilir. ithalata dair sertifika veya sertifikaları ZAMANINDA Bakanlığa intikal ettirmeyen firmalara yeniden ithal izni verilmez.

5. Çeşidin Tescil veya Kayıt Tarihi

İthal edilmek istenen tohumluğa ait çeşidin ülkemizde tescilli, üretim izinli veya ticari sebze tohumluğu şeklinde kayıt altına alınmış olduğunu gösteren bir Resmi Belge başvuru dilekçesine eklenmelidir.

6. Bitki Sağlık Sertifikası

Bitki Sağlık Sertifikası müracaatta istenmez. Ancak gümrükte ibraz etmek şartıyla ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile buna bağlı yönetmeliklerdeki şartlara uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.

7. Tohumluk Yetiştirici Belgesi

Tohumculuğa yeni başlayan kuruluşlar, tohumluk üretimine yönelik anaç materyal ithal başvurularında, Tohumluk Yetiştirici Belgesi eklemek zorundadır. (Bu belge, ilgili İl Müdürlüğünce düzenlenerek bir nüshası kuruluşa verilen, bir nüshası TÜGEM’ne, bir nüshası da Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken belgedir).

8. İhracat Bağlantı Belgesi (aslı)

Entegre gıda tesisleri ile tohumluk üreticisi olmayan benzeri kuruluşlar tarafından yapılacak tohumluk ithal başvuruları ekinde, yurt dışındaki ithalatçı kuruluş tarafından düzenlenmiş veya tasdik edilmiş “ihracat bağlantı belgesi” yer almalıdır. Bu belgede ihraç edilecek tarımsal ürünün veya mamullerinin türü, çeşidi ve miktarı belirtilmiş olmalıdır.

9. Dernek Vakıf veya Benzeri Kuruluşlardan Alınacak Üyelik Yazısı

Tohumculukla ilgili olarak Bakanlıkla ortak çalışmalar yapan ve Bakanlıkça kabul görmüş Dernek Vakıf veya benzeri kuruluşlara üyelik yazısı eklenmelidir.

F. GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI VE KISITLAMALAR

1. Hangi bitki türlerine ve çoğaltım materyali kategorilerine Gümrük Vergisi Muafiyeti tanınacağı Bakanlık tarafından belirlenir. Yıllık tohumluk tedarik programlarının uygulanması ve aynı zamanda yurt içi tohumluk üretiminin artırılması bağlamında, hangi bitki cins ya da türlerine vergi muafiyeti uygulanacağı Bakanlıkça belirlenir ve gerektiği hallerde değişikliğe tabi tutulur.

2. Yeşil alan veya çimlendirme amacıyla kullanılacak buğdaygil yem bitkisi tohumluklarına Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanmaz. Ancak, yurt içinde tescil edilmiş buğdaygil yem bitkisi çeşitlerine ait tohumlukların ithalatında Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanabilir.

3. Patates tohumluğu ithalatında yalnızca, 1 Ocak-15 Haziran tarihleri arasındaki dönemde fiili ithalatı yapılacak olan tohumluklara Gümrük Vergisi muafiyeti tanınır. Bu dönem dışında yurda sokulacak patates tohumlukları için ise Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanmaz.

4. Anaç (elit) patates tohumluklarını gerek kendi kuruluşları, gerekse diğer tohumluk üreticisi kuruluşlar veya sözleşmeli çiftçiler vasıtasıyla sertifikalı tohumluğa dönüştüren firmalar, yıl sonu itibariyle, ithal ettikleri toplam anaç tohumluk miktarının en az beş katı kadar sertifikalı tohumluk ürettiklerini belgelemek zorundadır. Anaç patates tohumluk ithalatlarında, bir önceki yıl ithal ettikleri anaç tohumluk miktarını sertifikalı tohumluğa dönüştüren kişi ve kuruluşlara, sertifikalı tohumluğa dönüştürdükleri miktarları karşılayacak oranda anaç tohumluk ithaline izin verilir.

G. İTHAL İZNİ YAZISININ GÖNDERİLMESİ

1. İthal izni yazısı dört nüsha olarak tanzim edilir. İthal izninin bir nüshası, tasdikli proforma faturanın aslı ve bir adet tasdikli kontrol belgesi başvuru sahibi kuruluşa verilir. İthal izninin diğer bir nüshası, birer adet tasdikli proforma fatura ve kontrol belgesi ile birlikte, Giriş Gümrük Müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü ithal izni nüshası ise aynı şekilde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne veya bu Genel Müdürlük tarafından görevlendirilmiş ilgili taşra kuruluşuna gönderilir. İthal izninin son nüshası ise Bakanlık’ta muhafaza edilir.

2. Tohumluk ithal izninin verilmesini müteakip, ithalatın fiilen gerçekleşmesi veya eksik gerçekleşmesi durumunda bu husus ithalatçı kuruluşça Bakanlığa bildirilir. Eksik ithalat durumunda, gerçekleşen fiili ithalat miktarının ilgili Gümrük Müdürlüğünce belgelendirilmiş olması ve bu belgenin ithalatçı firma tarafından Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekir. İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak Bakanlığa iade edilir. Bu hususlara riayet etmeyen firmalara yeni ithal izni verilmez.

H. MUHTELİF HÜKÜMLER

1. İthal izni talepleri ile ilgili olarak hazırlanan belgelerin incelenebilmesi, işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması için gerekli olan zaman dikkate alınarak, ithal izni başvurularının fiili ithalattan önce yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bu genelgenin “Tohumluk İthali İçin Yapılacak Başvuruda Bulunması Gereken Belgeler” bölümünde, başvuru dilekçesi ve ekinde yer alması gereken belgelerin hangileri olduğu belirtilmiştir. Belirtilenler dışında başka herhangi bir belge, form veya benzeri yazının başvuru dilekçesine eklenmemesi gerekir.

 

EK-1: Başvuru Dilekçesi Örneği (1 adet-1 sayfa)

EK-2:Deneme ve Demonstrasyon Amacıyla Bir Yıl İçinde İthal Edilebilecek Azami Tohumluk Miktarları Listesi ( 1 adet-1 sayfa)

 

Not: Genelge’de zikredilen diğer belge örnekleri “Ülkesel Tohumluk, Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programı 2003” Kitabında yer almaktadır.-----------------------------------------------

(*) Sertifikalardaki analiz veya test değerlerinin, o tür için ülkemizde söz konusu olan asgari tohumluk standartlarına eşit veya daha yukarı olması gerekir.