Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kanatlı hayvanlara ait kuluçkahaneler ve damızlık işletmelerinin teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulmalarını sağlamak, işletmenin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek, biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek, kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bu tür işletmelerin yer seçim, kuruluş ve çalışma izinlerini vermek, Bakanlıkça belirlenen hastalıklardan ari olan kuluçkahane ve damızlık işletmelerini sertifikalandırmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kurulmuş veya kurulacak olan kuluçkahaneler ve damızlık işletmelerinin sahip olması gerekli teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin yer seçim, kurulma ve çalışma izinleri ile sağlık sertifikalarının verilmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Enstitü Müdürlüğü: İllerin bağlı bulundukları Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri, Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerine bağlı ilçe müdürlüklerini,

Komisyon: Kuluçkahane ve damızlık işletmesinin bulunduğu ilin bağlı olduğu enstitü müdürlüğünden 2 (iki) veteriner hekim ile kuluçkahane ve damızlık işletmesinin bulunduğu il hayvan sağlığı müdürlüğü ve/veya ilçe müdürlüklerinden görevlendirilen 1 (bir) veteriner hekimin katılımıyla oluşan çalışma grubunu,

Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla kanatlı yavrularını çıkaran işletmelerini,

Kuluçkalık Yumurta: Damızlık ve ticari amaçlı kuluçkalık özelliğe sahip yumurtaları,

Damızlık işletmesi: Ticari amaçla kurulmuş, damızlık ve ticari kanatlı hayvan ve kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

Damızlık Kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak kanatlı yavrularının üretimi için geliştirilmiş sürüyü oluşturan hayvanları,

Teknik Müdür: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle sorumlu olan veteriner hekimi veya zooteknisti,

Sorumlu Veteriner Hekim: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sağlıklı üretim göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimini,

Teknik Personel: Bu tür işletmelerde çalışacak olan sorumlu yönetici dışındaki veteriner hekimleri ve zooteknistlerini,

Teknisyen: Bu tür işletmelerde çalışacak olan veteriner sağlık teknisyenleri ile veteriner sağlık teknikerlerini,

Kuruluş İzni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin kurulması için verilen izin belgesini,

Çalışma İzni: Kuruluş izni verilmiş ve uygun görülen projelerine göre yapılmış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin faaliyete geçmesi için verilen izin belgesini,

Sağlık Sertifikası: Analizleri sonucunda kuluçkahane ve/veya damızlık işletmelerin hastalıktan ari olanlarına verilen sertifikayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Yer, Bölümleri ve Asgari Şartlar

Kuluçkahanenin Yeri ve Bölümleri

Madde 5- Kuluçkahanelerin; her türlü hayvan işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına uygun uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Kuluçkahanelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır.

a) Kuluçkahane girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği dezenfektan havuzları ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

b) Kuluçkahanenin ilk girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duşların ve tuvaletlerin olduğu, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolaplarının bulunduğu uygun bir bölüm,

c) İdari kısım ve bürolar,

d) Yumurta kabul, seçim ve tasnif ölümü,

e) Yumurta deposu,

f) Gelişim makinaları odası,

g) Çıkım makinaları odası,

h) Kanatlı yavru seleksiyon, aşılama, cinsiyet ayrımı ve kutulama bölümleri,

i) Ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü,

j) Malzeme odası ve depo,

k) Jeneratör,

l) Devekuşu kuluçkahanesinde, ana odası, kuluçka yavru tasnif bölümünden sonra yavru geliştirme bölümü,

m) Yakma fırını veya özel imha çukuru,

Kuluçkahaneler kolayca yıkanabilir ve dezenfekte edebilir şekilde inşa edilmelidir. İşletmeler, çamaşır odası, transfer odası ve sterilizatör bulundurabilir.

Kuluçkahane Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 6- Çalışma izni verilmesi için kuluçkahanelerde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur:

1) İşletmenin ve kuluçkahane binasının girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman bulundurulması zorunludur.

2) Kuluçkahanenin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilecektir.

3) Kuluçkahane bina ve çevre zemini betonlanacak, işletme ara yolları beton veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktır.

4) Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılacaktır.

5) Kuluçkahane içindeki atık suyun; ızgaralı bir kanal veya bir boru sistemi ile tahliyesi sağlanacaktır. Kanallar temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olacaktır. Artık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir foseptiğe bağlanması zorunludur.

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktır.

7) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olacaktır.

8) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılacaktır. Eğer ahşap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanacaktır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanacaktır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olacaktır.

9) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem olacaktır. Kuluçkahanenin en az iki penceresine; iç-dış hava alışverişini kesintisiz olarak yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi askı maddeleri kendi bünyesinde tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanılacaktır.

10) Tavan, düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.

11) İşletmenin banyo ve tuvaletinde mevcut olan lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

12) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulacaktır.

13) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılacaktır.

14) Kuluçkahanelerde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulunacaktır. Bu odalarda en fazla beş işçi için bir lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulunacaktır. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmayacaktır.

15) Kuluçka amacıyla kullanılacak yumurtalar dezenfekte edilmiş tablalara yerleştirilecektir. Yumurtaların konulacağı depoların, uygun ısı ve nem oranları sağlanacaktır.

16) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerinde devamlı içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunacaktır. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

17) Kuluçkahanelerde kullanılacak sular; kaynağından itibaren steril ve yabancı maddelerden arındırılmış olacak, askı maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva etmeyecektir. Bunu sağlayacak bir sistem yapılacaktır.

18) Kuluçkahanelerde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler malzeme odası veya depo içinde bulundurulacaktır.

19) Sağlıklı kanatlı yavru üretimi için kuluçkahanede normal çalışma yerleri ile embriyonun geliştiği ve civcivin çıktığı hassas bölümlerin ayrılması, hassas bölüme geçecek personelin de gerekli hijyenik tedbirleri alıp usulüne uygun giyinmesi zorunludur.

20) Kuluçka artıkları, işletme içerisinde yakma fırınında, yakma fırını yoksa özel bir çukura gömülerek veya varsa rendering tesisinde imha edilecektir. İşletme, artıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile Belediye Başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması şarttır. Bu durumda artıkların usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. Kuluçka artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

21) İşletme girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunun yapılabileceği, ekipman, alet ve malzemelerin temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun bir yer ve yeterli imkanlar bulundurulacaktır.

22) Kuluçka amacı ile sadece temiz yumurtalar kullanılacaktır. Kullanılan yumurtalar tablalara yerleştirilmeden önce tercihen 24 saat içinde veya mümkün olan en erken zamanda sanitize edilecektir.

23) Kanatlı yavru nakillerinde dezenfekte edilmiş plastik kasalar veya hiç kullanılmamış özel kutular kullanılacaktır.

24) Kuluçka makineleri her çıkımdan sonra dezenfekte edilecektir.

25) Kuluçkahane işletmeleri, işletmenin girişine tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır.

26) Personelin tek kullanımlık elbise, bone, maske ve galoş kullanmaları zorunludur.

27) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Damızlık İşletmelerinin Yeri ve Bölümleri

Madde 7- Damızlık işletmelerinin; her türlü hayvan işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına uygun uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Damızlık işletmelerinde aşağıdaki bölümlerin bulunması zorunludur.

a) Damızlık işletmeleri girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği dezenfektan havuzları ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

b) Damızlık işletmelerinin ilk girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duş yapabilecekleri, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolapları ve tuvalet bulunan uygun bir bölüm,

c) İdari kısım ve bürolar,

d) Kümesler,

e) Yem depoları veya yem siloları,

f) Yumurta odası,

g) Malzeme odası,

h) Dezenfeksiyonu kolayca mümkün olan varsa otopsi odası,

i) Yakma fırını veya özel imha çukuru.

Devekuşu damızlık işletmelerinde, yetiştirme zorunlu olarak açık ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle kapalı sistem kümeslerdeki şartlar aranmaz. Uygun malzemeden ve uygun yükseklikte padoklar bulundurulur.

Damızlık İşletmelerinin Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 8- Çalışma izni verilmesi için damızlık işletmelerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur:

1) İşletmeler kümeslerin girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman bulundurulması zorunludur.

2) Damızlık işletmelerin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilecektir.

3) Kümeslerin bina ve çevre zemini betonlanacak, işletme ara yolları beton veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktır.

4) Damızlık işletmelerinin boşaltılmasından sonra yapılacak olan temizlik esnasında oluşacak olan atık suyun; ızgaralı bir kanal veya borulu bir sistem ile tahliyesi sağlanacaktır. Kanallar, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olacaktır. Artık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir foseptiğe bağlanması zorunludur.

5) Damızlık işletmelerinde mevcut olan kümes, oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden usulüne uygun bir şekilde yapılacaktır.

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, düzgün sıvalı ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktır.

7) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olacaktır.

8) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılacaktır. Eğer ahşap veya demir ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanacaktır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanacaktır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olacaktır.

9) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem ve yeterli ışıklandırma olacaktır. Kümese ait en az iki pencereye; iç-dış hava alışverişini kesintisiz olarak yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi askı maddeleri kendi bünyesinde tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanılacaktır.

10) Tavan düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.

11) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerinde devamlı içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunacaktır. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

12) Kümeslerde kullanılacak sular; kaynağından itibaren steril ve yabancı maddelerden arındırılmış olacak, askı maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva etmeyecektir. Bunu sağlayacak bir sistem yapılacaktır.

13) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulacaktır.

14) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılacaktır.

15) Damızlık işletmelerinde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulunacaktır. Grand parent işletmelerde en fazla 5 (beş) işçi için bir lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap; parent stock işletmelerde ise 7 (Yedi) işçiye bir lavabo, duş, tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulunacaktır. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmayacaktır.

16) İşletme artıkları işletme içerisinde yakma fırınında, yakma fırını yoksa özel bir çukura gömülerek veya varsa şirketin kesimhanesindeki rendering tesisinde imha edilecektir. İşletme, artıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile Belediye Başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması şarttır. Bu durumda artıkların usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. İşletme artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

17) Damızlık işletmelerinde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler malzeme odası veya depo içinde bulundurulacaktır.

18) Yemlik ve suluklar altlıkla bulaşmayacak şekilde yerleştirilecek ve sık sık temizlenecektir.

19) Yeni grup kanatlılar gelmeden önce kümesler ile alet ve ekipman temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

20) İçme suyu depoları ve sistemi dezenfekte edilebilir özellikte olacaktır.

21) Farklı yaş ve türdeki hayvanlar aynı kümeste bulundurulamayacaktır.

22) Kümeslere yabani kuşların girmesi engellenecektir.

23) İşletmeler içerisinde gübre, çöp ve benzeri atıklar bulundurulmayacaktır.

24) Yem depoları, hijyenik koşullarda depolamaya uygun olacaktır.

25) İşletmelerde insekt ve fare gibi zararlılara karşı mücadele edilecektir.

26) Damızlık işletmeleri, işletmenin girişine tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır. İşletmede yer alan her damızlık kümes için; kümesin no su, kapasite ve mevcut kapasite durumunu gösterir bilgileri taşıyan levhalar bulundurulacaktır.

27)Personelin tek kullanımlık elbise, bone, maske ve galoş kullanmaları zorunludur.

28) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Yer Seçim ve Kuruluş İzni

Madde 9- Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kuluçkahane ve damızlık işletmesi yer seçim ve kuruluş izni almak için bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır:

a) İşletmenin kurulacağı yerin tapusu,

b) Kiralık ise kira sözleşmesi,

c) Plan krokisi ve çapı,

d) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inde bulunan ve ilgililerce uygun bir şekilde düzenlenmiş beyanname,

e) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde teknik, sosyal, otopark ve benzeri tesisleri gösteren ve ilgili imar kuruluşunun uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanmış ve tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

f) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli mimari proje.

Bu bilgi ve belgeler il müdürlüğü tarafından incelenir. Komisyon marifetiyle söz konusu yerin mahallinde denetimi yapılır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası ve Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık sürülerin yetiştirilmesi ile insan ve çevre sağlığına etki yapmayacak mesafelerde yer alması amacıyla, komisyonca sağlık koruma bandı için bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yer tespiti yapılır. Mesafenin ve firmaca hazırlanmış olan bilgi ve belgelerin yeterli görülmesi sonucu bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde bulunan yer seçim ve kuruluş raporu düzenlenir. Bu rapor Valilikçe de onaylanır.

Onaylanan işletmelere il müdürlüğünce kuruluş izni verilir. Kuruluş izni bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kuluçkahane ve damızlık işletmelerini bitirmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlara gerekçeleri uygun görüldüğü taktirde il müdürlüğünce ek süre verilir. Tüm müracaatlar il müdürlüğünce en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır. Gerekli hallerde Bakanlık, kurulma aşamasındaki işletmelerin kontrol ve incelemesini yapabilir.

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kuruluş izni alarak işletmelerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar çalışma izni için ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile Valiliğe müracaat etmek zorundadır:

a) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin meslek odalarından almış oldukları üyelik belgesi,

b) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin, işletme ile yapmış oldukları sözleşme,

c) İşletmede çalışacak olan personelin görevleri ve sayısını gösterir isim listesi,

d) Açılması istenilen işletme bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, şayet şirket değil ise esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış üyelik belgesi,

e) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge.

Yukarıda belirtilen belgeler il müdürlüğünce tetkik edilir. Komisyon marifetiyle söz konusu yer mahallinde incelenir. Bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde bulunan açılma raporu düzenlenir. .Bu rapor Valilikçe de onaylanır. Onaylanan işletmelere il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Çalışma izni, işletme sahibinin adına ve işletmenin bulunduğu adrese göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

Sağlık Kontrolü

Madde 11- Kuluçkahane ve damızlık kümesler, Bakanlıkça uygulanacak olan sağlık kontrolü ve tarama programlarına katılmak ve etkili biyogüvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Sağlık kontrolü ile ilgili hususlar talimatla belirlenir.

Kuluçkahanelerde Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

Madde 12- Kuluçkahanelerin teknik, hijyenik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, işletmenin bağlı bulunduğu enstitü müdürlükleri ve il müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakılmaksızın yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, bağlı bulunduğu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim tarafından alınır. Kuluçkahaneye ait laboratuvar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarca yapılır.

Bakanlıkça belirlenen kontrol ücretleri, sağlık kontrolü yapılan kuluçkahane sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırılır.

Kuluçkahaneye girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur.

Damızlık İşletmelerinde Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

Madde 13- Damızlık işletmelerin teknik, hijyenik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, işletmenin bağlı bulunduğu enstitü müdürlükleri ve il müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakılmaksızın yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, bağlı bulunduğu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim tarafından alınır. Kuluçkahaneye ait laboratuar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarca yapılır.

Bakanlıkça belirlenen kontrol ücretleri, sağlık kontrolü yapılan kuluçkahane sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırılır.

Damızlık işletmesine girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur.

Damızlık kanatlılar, Bakanlıkça belirlenen prensiplere uygun olarak muntazaman aşılanacaktır.

Kuluçkalık Yumurta Temini

Madde 14- Kuluçkahaneler, kanatlı yavru üretiminde kullanacakları yumurtaları yurtiçinde Bakanlıkça çalışma izni ve sağlık sertifikası verilmiş işletmelerden temin etmeleri zorunludur. Kuluçkalık yumurta ithal edecek olan işletmeler, bu Yönetmelik doğrultusunda çalışma izni almaları zorunludur. Yurt dışından ithal edilecek kuluçkalık yumurtalar da ise; ülkelerinde mevcut olan hükümler doğrultusunda ilgili resmi otoriteden çalışma izni ile sağlık sertifikası almış işletmelerden almaları gerekmektedir.

İthal esnasında ülkemize girecek olan yumurtalara ait sağlık belgesi ve yumurta üretimi yapan yurt dışındaki üretici firmanın çalışma izin belgesinin olup olmadığı aranacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde
Çalışma Esnasında Uyulacak Hususlar

Personel, Bina ve Ekipman

Madde 15- Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde personel, bina ve ekipman yönünden aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri zorunludur:

a) Personel, bina ve ekipman temizliğine azami itina gösterecektir.

b) Kuluçkahanede çalışacak personel açık renkli, kolayca temizlenebilir, temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giyecek; damızlık işletmelerinde çalışacak personel kolayca temizlenebilir, temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giyecektir. Çalışan personelin kıyafetleri yeterince temiz olacaktır.

c) Personelin gün boyunca birçok kez, özellikle işe ara verip tekrar başladığında ellerini iyice temizleyecek ve dezenfekte edecektir. Bunun için gerekli malzeme her an bulundurulacaktır.

d) İşletme içerisinde sigara içilmeyecektir.

e) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı bir program dahilinde periyodik olarak mücadele yapılacaktır. Bu amaçla kullanılan maddeler ile işletmede kullanılan temizlik ve dezenfektan benzeri maddeler bir oda veya dolapta, kilit altında muhafaza edilecektir.

f) Çalışma bölümlerine ilgili personel haricindeki kişilerin giriş çıkışı engel olunacaktır.

g) Kullanılan tüm alet ve ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılacaktır. Bunlar çalışma günü boyunca ve iş bitiminde dikkatlice temizlenip, dezenfekte edilecek, amacı dışında ve ilgili bulunduğu bölüm dışında kullanılmayacaktır.

h) Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde çalışan personelin gerek hijyen ve gerekse sağlık açısından tek kullanımlık elbise, bone ve ağızlık kullanmaları şarttır.

i) İşletmeler, beyannamelerinde belirtmiş oldukları faaliyet alanından başka herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

Teknik Müdürün Görev ve Sorumluluğu

Madde 16- Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde teknik müdür çalıştırılması zorunludur. Teknik müdürün görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar aşağıda çıkarılmıştır:

a) Teknik müdür işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden ve çalışan personelin eğitiminin verilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

b) Kuluçkahane ve damızlık işletmenin sahibi, teknik müdürün görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

c) Teknik sorumlu yönetici ile firma arasında yapılacak olan sözleşme her yıl yenilenerek ilgili il müdürlüğüne verilecektir.

d) Teknik müdür işten ayrılmak istediği taktirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne ve meslek odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Teknik müdürün işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir teknik müdür istihdamı zorunludur.

e) Teknik müdür çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

f) Teknik müdür, işletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanları hangi kişi veya kuruluşlara verdiklerini gösterir bir liste tutacaktır. Teknik müdür, kişi ve kuruluşların adı, soyadı veya ticari ünvanı, adresi ve telefon numarasının bulunduğu liste ile sorumlu veteriner hekimin bahis konusu olan kanatlı hayvanların sağlıklı olduğunu dair düzenlemiş olduğu sağlık raporlarını saklamak zorundadır.

g) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları, kuluçka makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi ile çıkış makinelerine alınan yumurtaların aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı gibi kayıtları tutmak ve istenildiği taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

h) Teknik müdür, kuluçkahane ve damızlık işletmesinde çalışan tüm personelin (teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personel ve benzeri) isimlerini ve yaptığı görevleri gösterir listeyi, her yıl bağlı bulunduğu il müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.

i)Teknik müdür, işletmeye ait denetim defterini hazırlayarak denetime gelen görevlilere sunmak ve işletmede görülebilecek tüm aksaklıkların giderilmesinden işletme sahibi ile birlikte sorumludur.

Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumluluğu

Madde 17- Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde sorumlu veteriner hekim çalıştırılması zorunludur. Sorumlu veteriner hekimin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar aşağıda çıkarılmıştır:

a) Sorumlu veteriner hekim; işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından işverenle birlikte sorumludur.

b) İşletmede bulunan her kümes için ayrı ayrı olmak üzere üretim, ölüm, salgın hastalık vakalarını, otopsi bulgularını, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvellerini, bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılamaları, ilaçlama programlarını ve aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartlarını tutmak ve istenildiği taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

c) Kuluçkahane ve damızlık işletmenin sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

d) Sorumlu veteriner hekim ile firma arasında yapılacak olan sözleşme her yıl yenilenerek ilgili il müdürlüğüne verilecektir.

e)Sorumlu veteriner hekim, işletmenin teknik müdür görevini de ifa edebilir. Bu durum işletme ile yapacakları sözleşmede belirtilmesi gerekir.

f) Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği taktirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne ve meslek odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

g) Sorumlu veteriner hekim çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

h) Sorumlu veteriner hekim, çıkımdan sonra veya işletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile sağlık muayenelerini bizzat kendisi veya yardımcı sağlık personeli ile yapacaktır. Yapılan sağlık muayenelerini sağlık raporu şeklinde düzenleyecek ve bu sağlık raporunu imzalayacaktır. İhbari mecburi hastalık vaka durumlarını zaman geçirmeden bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecektir.

i) Sorumlu veteriner hekim, işletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanların sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu iki nüsha halinde düzenleyecektir. Düzenlemiş olduğu sağlık raporunun bir nüshasını, kanatlı hayvanları alacak olan kişi veya kuruluşlara verecek, diğer nüshasını ise dosyasında saklayacaktır. İşletme tarafından verilen ve sağlık raporunu alan kişi veya kuruluş, kanatlı hayvan nakilleri için bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere ellerindeki sağlık raporu ile ilgili yerden alacakları menşei şehadetnamesini vererek bunu yurtiçi veteriner sağlık raporuna dönüştürerek hayvan naklini gerçekleştireceklerdir.

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülükler

Personel Bildirimi

Madde 18- Kuluçkahane veya damızlık işletmelerinde çalışan teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personelin isimleri ve yaptığı görevler her yıl işletmelerce il müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.

Personel Eğitimi

Madde 19- Kuluçkahane veya damızlık işletmelerinde çalışan personel yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla çalıştığı işletmenin faaliyet gösterdiği konularda resmi veya mesleki kuruluşlarca açılacak kurs ve hizmet içi eğitim seminerlerine işletmedeki görevlerini aksatmayacak şekilde katılacaklardır. Oluşacak tüm masraflar işletme idaresince karşılanacaktır. Ayrıca teknik müdür tarafından ihtiyaç duyulan konularda düzenli olarak eğitimler yapılacaktır.

Laboratuvar Muayeneleri

Madde 20- Kuluçkahane veya damızlık işletmeleri, Bakanlıkça yapılan kontroller haricindeki diğer gerekli laboratuvar muayene ve analizlerini çalışma izni almış olan laboratuvarlarda yaptırmak zorundadır. Laboratuvar analiz sonuçları sorumlu veteriner hekim tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınacaktır. Laboratuvarlarda yapılması gereken testler Bakanlıkça belirlenir.

Tutulması Zorunlu Kayıt ve İstatistikler

Madde 21- Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde aşağıda belirtilen kayıt ve istatistiklerin tutulması ve en az 5 yıl süre ile saklanması zorunludur:

a) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları,

b) Kuluçkahane makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi,

c) Çıkım makinelerine alınan yumurtaların, aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı,

d) Çıkım bölümünden sonra sağlam, sakat, kabuk altı ve ölü kanatlı yavru sayısı, kuluçka randıman grafiği,

e) Satılabilir kanatlı yavru sayısı,

f) Damızlık kümeslere ait üretim, ölüm, salgın hastalık vakaları, otopsi bulguları, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvelleri,

g) Damızlık işletmelerinde bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılama, ilaçlama programları,

h) Damızlık işletmelerinde aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartları,

i) Sorumlu veteriner hekimin bizzat kendisi tarafından çıkımdan sonra veya işletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile yapacakları sağlık muayene sonucunda düzenleyecekleri ve imza altına alacakları sağlık raporları.

j) İşletmede çıkacak olan hastalık kayıtlarının tutulması,

k) İşletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanları hangi kişi veya kuruluşlara verdiklerini gösterir listenin tutulması.

Tanıtım ve Reklam

Madde 22- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler, görsel ve yazılı tanıtım ve reklamlarını 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yapmaları zorunludur.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 23- Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde il müdürlüğünün müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. İşletmeye yapılacak olan her türlü tadilat veya ilaveler işletme tarafından hazırlanacak olan tadilat projesinde belirtilerek il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünden onay almaları zorunludur. Tadilat projelerinin uygun bulunması halinde bu tür değişiklikler işletmenin bağlı olduğu il hayvan sağlığı şube müdürlüğünün gözetiminde yapılacaktır. Verilen çalışma izni üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluş, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya ünvanın değişmesi hallerinde, durum en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. İl müdürlüğü, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri istemek kaydıyla çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler. Çalışma izni belgesinin kaybolması durumunda gazetede yayımlanmış kayıp ilanı veya okunmayacak şekilde tahrip olması halinde, tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı bir dilekçeyle eklenerek Valiliğe müracaat edilir. İl müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.

Kuluçkahane veya damızlık işletmesinin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum işletme sahibince yazı ile en geç bir ay içerisinde Valiliğe bildirmesi zorunludur.

Diğer Hükümler

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine, kuruluş izni, çalışma izni ve sağlık sertifikaları bağlı bulundukları il müdürlüklerince verilir.

İşletmelerce alınan çalışma izinleri 5 (Beş) yıl geçerli olacaktır. Bu süre sonunda işletmeler, bağlı bulundukları il müdürlüklerine müracaat ederek yeniden çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni süresi biterek ikinci kez çalışma izni alma için müracaat eden işletmelerden il müdürlüğünün gerek görmesi halinde yeniden bilgi ve belgeler istenebilecektir. Bu tür işletmelerin mahallindeki kontrolü bizzat il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü başkanlığında, aynı şubede görevli veteriner hekimlerce yapılacaktır. İnceleme neticesinde uygun bulunan işletmelerin çalışma izinleri yenilenecektir.

27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ile 23/5/2001 tarihli ve 24410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda il müdürlüğünce çalışma izni verilmiş olan işletmelerin 5 (beş) yıllık süreleri çalışma izinlerinde geçen tarih göz önüne alınarak hesaplanacaktır.

Denetim

Madde 25- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin denetimleri yılda en az iki kez olmak kaydı ile süreye bakılmaksızın işletmenin bağlı bulunduğu enstitü ve il müdürlükleri ile Bakanlık yetkilisi veya yetkililerince denetlenmesi zorunludur. Enstitü ve il müdürlüklerinin denetimi esnasında tespit edilen eksiklikler makul bir süre verilerek işletme sahibince bunun giderilmesi istenir. Aksi durumda bu Yönetmelikte geçen cezai hükümler uygulanır. Bakanlık yetkilisi/yetkililerinin mahallinde yaptığı denetim sonucunda eksiklikler tespit edilmesi durumunda en fazla bir ay süre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Denetim esnasında düzenlenen tutanak; ilgili işletme sahibi ile il müdürlüğüne tebellüğ belgesi sayılır. Eksikliklerin giderilmemesi ve devamı halinde işletmeye bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde geçen hükümler uygulanır ve sorumlu görevliler hakkında idari soruşturma açılması için gerekli işlemler yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai İşlemler ve Diğer Hükümler

Cezai İşlemler

Madde 26- Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin, bu Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaat ederek çalışma izni ve düzenli olarak sağlık sertifikası almaları zorunludur. Kuluçkahane ve damızlık işletmeleri çalışma izni olmadan faaliyetlerini sürdüremezler. Çalışma izni ve sağlık sertifikası bulunmayan işletmelerin tespiti halinde bu işletmeler Valilik Oluru ile faaliyetten men edilir. İçerisinde hayvan bulunması halinde bu hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni almış bir işletmeye transferi yapılır veya kesime gönderilir.

Çalışma izni alan kuluçkahane ve damızlık işletmeleri düzenli olarak her kümes ve kuluçkahane için Bakanlıkça yapılan sağlık taramalarına katılmak zorundadır. Bu taramalara müteakip düzenlenen sağlık sertifikaları olmaksızın işletmelerce civciv ve yumurta satışı yapılamaz. Sağlık kontrolünde hastalıktan ari olmayan işletmelerin daha önceden almış oldukları sağlık sertifikaları iptal edilir. Mevcut olan hastalıktan ari olana kadar çalışma faaliyeti geçici olarak durdurulur.

Denetim esnasında belirlenen eksikliklerin verilen süreler zarfında tamamlanmaması durumunda söz konusu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Eksikliklerin devamı halinde ise çalışma izini ve sağlık sertifikaları iptal edilir.

Çalışma izni alarak 5 (beş) yıl sonunda bu izinlerini yenilemeyen işletmelerinin faaliyetleri durdurularak çalışma izinleri ile sağlık sertifikaları iptal edilir.

Yukarıda belirtilen hususların teşekkülü ile bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen işletmeler, bağlı bulundukları il müdürlüklerince ilk kez uyarılır. Tekerrürü halinde ise faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

Fiilin tekerrürünün yanı sıra eksikliklerinde devamı söz konusu olduğu durumlarda ilgili işletmenin faaliyetleri Valilik Oluru ile durdurularak çalışma izinleri iptal edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 14/9/1998 tarihli ve 23463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği ve değişikliği, 27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ve değişikliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-Çalışmakta olan kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde aşağıdaki husus uygulanır:

Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni almak üzere bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat eden işletmeler ile hali hazırda Bakanlıkta işlemleri devam eden işletmelere ait dosyalar bağlı bulundukları il müdürlüklerine gönderilerek çalışma izinleri il müdürlüklerince verilecektir.

Bakanlıkta bulunan ve çalışma izini almış veya halihazırda işlemleri devam eden işletmelere ait tüm müracaat dosyaları işletmenin bağlı bulunduğu il müdürlüklerine 1 (bir) ay içerisinde gönderilecektir.

Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce çalışma izni almış olan işletmelerin izinleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 (bir) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.