Mevzuat
Kanun Numarası    : 1177
Kabul Tarihi     : 9/5/1969
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/5/1969 Sayı: 13210
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 2093

BÖLÜM - I Tütüne Ait Genel Hüküm

Madde 1 - Tütün tarımı ve yaprak tütün ticareti, bu kanunun hükümleri dairesinde serbesttir.

A) Tütün tarımı:

Tütün ekicileri:
Madde 2 - Tütün tarımı yapmak için medeni hakları kullanma yeterliğini taşımak şarttır. Ancak, Devlet memurları memuriyetleri çevresi içinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı ile tütün tarımı yapamazlar.

Tütün dikim alanları:
Madde 3 - Tütün tarımı serbest olan ilçeler bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Tütün tarımı serbest olan ilçelerin geçici 1 inci madde gereğince tespit edilecek tütün üretim alanlarının dışında, tütün tarımı yasaktır.

İdari teşkilatta yapılacak değişiklikler, üretim alanlarının değiştirilmesini gerektirmez.

Tütün üretiminin düzenlenmesi:
Madde 4 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/1 md.)

Tütün üretiminin memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi ve tütünlerin kalitelerinin iyileştirilmesi için, üretim alanlarını ve bu alanlardaki üretim miktarlarını azaltacak her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir.

Tütün ekiminin geçici olarak yasaklanması: Madde 5 - Hastalık ve zararlı böcek tahribatı sebebiyle ürünün niteliği bozulan alanlarda Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlıklararası Tütün Kurulunun karariyle tütün ekimi geçici olarak yasak edilebilir.

Tütün tarımı yasağının kaldırılması:
Madde 6 - Bu kanunun 3 üncü ve geçici 1 inci maddeleri gereğince tütün tarımı yasak edilmiş olan yerlerde, yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün tarımı için yapılan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken, 3 sene müddetle ekim denemesine izin verilebilir.

Bu denemelerin Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından tespit olunacak sonuçlarına göre tütün tarımına izin verilebilir.

Bu şekilde tütün tarımına izin verilen yerler, bu kanuna ekli (1) numaralı cetvele ithal olunurlar.

Kanuna aykırı tütün tarımının ihtiyar heyetleri tarafından bildirilmesi:
Madde 7 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/2 md.)

Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi gereğince konacak sürekli veya geçici yasaklardan veya üretimin düzenlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerden mahalle ve köy ihtiyar heyetleri ve mahalli Tarım Teşkilatı, Tekel idarelerince haberdar edilir.

İhtiyar heyetleri yukarıdaki fıkraya aykırı olarak yapılan tütün tarımını o yerin Tekel İdaresine,bulunmayan yerlerde mülkiye amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Tütün tohumu:
Madde 8 -

a) Yurt dışına tütün tohumu ve fidesi çıkarmak,

b) Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının ortak izni olmadan yurda tütün tohumu ve fidesi sokmak,

c) Bir yere mahsus olan tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekmek, dikmek veya ekim ve dikim amaciyle taşımak,

Yasaktır.

Yabancı memleketler fen kuruluşları tarafından bilimsel araştırmalar için istek halinde, karşılıklılık şartiyle istenilen çeşitlerden aynı yıl içinde en çok 10 grama kadar tohum gönderilmesi Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının ortak iznine bağlıdır.

Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tespit ve değiştirilmesi:
Madde 9 - Tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitleri bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden iki yıl içinde iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri ile tarımsal zorunluklar göz önünde tutularak Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur ve lüzumunda aynı esaslara göre değiştirilir.

Bu tespit ve değiştirme Bakanlıklararası Tütün Kurulu karariyle yürürlüğe girer.

Ekicilere parasız tohum ve fide verilmesi:
Madde 10 -
a) 9 uncu maddeye göre tespit olunan tütün çeşitleri, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarının araştırma ve ıslah organları tarafından ıslah ve tohumları üretilerek ihtiyaç oranında ekicilere parasız dağıtılır.

b) (a) fıkrasındaki organlar tarafından kurulacak örnek fideliklerden elde edilen fideler ve aynı suretle ekicilere parasız verilir.

Tütün köklerinin sökülüp yok edilmesi:
Madde 11 - Tütün ekicisi ürününü topladıktan sonra tarlada kalacak köklerden tohumluk için lazım olan miktarını ayırıp, geri kalanını 15 gün içinde, tohumluk için bıraktıklarını tohumu alır almaz söküp yok etmek zorundadır.

Bu süre içinde söküp yok etmiyenlere 15 gün daha mühlet verilir. Bu müddet içerisinde de yine sökmezse Tekel İdaresi tarafından sökülüp yok edilerek masrafı 53 üncü maddeye göre çiftçiden alınır.

Fidelikler:
Madde 12 -
a)
Tütün fidelikleri arazi ve su durumu uygun olan yerlerde yapılır. Kurulan fidelik yeri ve alanı, ekici tarafından muhtarlara ve muhtarlarca da o yerin Tekel İdaresine bildirilir.

b) Tütün fideliklerinin içine ve etrafına Tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde başka hiçbir bitki ekilip dikilmiyeceği gibi bu mesafe içindeki yabancı otların da yok edilmesi ve temiz bulundurulması zorunludur.

c) Tütün dikildikten sonra fidelik yerleri bellenmek, sürülmek, kazılmak veya derince çapalanmak suretiyle bozulur ve kalan fideler sökülüp yok edilir.

En az tütün dikim alanı:
Madde 13 - Bir ekici yarım dekardan az tütün dikemez. Ancak tarıma uygun toprağı dar olan yerlerde aynı ilçe sınırları içinde olmak ve toplamı yarım dekarı bulmak şartiyle en çok üç yerde tütün ekilebilir.

Tütün dikim şartı:
Madde 14 - Tütün dikilen tarlalarda tütünlerin arasına başka hiçbir bitki ekilip dikilemez.

B) Tütün ekiminin nasıl yapılacağı:

Tütün ekim istek kağıdı ve tütün ekim cüzdanı:
Madde 15 - (Değişik: 13/3/1981 - 2427/3 md.)

Ekiciler, dikimden evvel Tüzükteki örneğe göre hazırlayacakları (Tütün Ekim İstek Kağıtlarını) tarlasının bulunduğu yer muhtarlığına vermekle yükümlüdür.

İstek kağıtlarında; tütün dikilecek tarlanın yeri, sınırı, dekar (dönüm) esasına göre yüzeyi, kira ile tutulmuş ise asıl sahibinin adı ve ikametgahı gösterilir. Aynı köy veya mahallede birden fazla tarlada tütün dikmek isteyenler, her tarlanın sınırı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle bir istek kağıdı verebilirler. Muhtarlar, istek kağıtlarının içindekileri inceler ve bu Kanunun ekiciliğe, tütün dikimine ait hükümlerine ve 4 üncü madde gereğince Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından alınan tedbirlere aykırı olmadığını onaylayıp, veriliş tarihinden başlayarak 15 gün içinde o yerin Tekel İdaresine vermek zorundadır.

İstek kağıtlarının onaylanması için ekicilerden her istek kağıdı başına 10,- TL. ücret alınır.

Tekel İdareleri, istek kağıtlarını inceleyerek karşılığında her ekici için bir (Tütün ekim cüzdanı) doldurup en çok 15 gün içinde ilgili muhtarlıklar aracılığı ile ekicilere vermekle yükümlüdür.

Bakanlıklararası Tütün Kurulu tarafından bu Kanunun 4 ncü maddesi gereğince tedbir alınmış olan yıl ve yerlerde, ekicilere tütün ekim cüzdanı verirken Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararına uygun olarak ve Tüzükte belirtilecek esaslara göre dikim yapılabilecek alanın yüzölçümü ile üretilebilecek azami tütün miktarını belirlemek Tekel İdaresinin görevidir.

Ekiciler istek kağıtlarına göre tütün ekim cüzdanlarına kaydedilen alandan fazla tütün dikemezler. Cüzdanda yazılı miktardan daha az tütün diktiklerinde durumu, dikimi takibeden 15 gün içinde muhtarlıklar aracılığı ile veya bizzat Tekel İdaresine bildirmek ve cüzdanlarındaki miktarı düzelttirmek zorundadır.

Tarladaki tütünlerin devri:
Madde 16 - Ekiciler, ekim cüzdanlarında yazılı tarlalardan bir veya birkaçına yahut tamamına ait tütünleri,kırımın tamamlanmasından evvel bu kanuna göre tütün dikimine yetkili olanlara devredebilir. Devir işi, ekici ile devralanın, cüzdanının alındığı yer Tekel İdaresine birlikte başvurmaları üzerine, tütünlerin tamamının devri halinde cüzdana yazılmak, kısmen devri halinde devralana yeni bir cüzdan verilmek suretiyle yapılır.

Bir kişi birden fazla ekicinin tütününü devralamaz.

Tütünlerin kırımı:
Madde 17 -
a)
Dip yaprakların kırımdan evvel toplanıp yokedilmesi zorunludur.

b) Filizlerin toplanması yasaktır.

Ekici tütünlerin denklenmesi ve imhalıklar:
Madde 18 - Ekiciler tütünlerini; mahsul, görmez ve imhalık olmak üzere üç gruba ayırmak, bu kanunun tüzüğünde gösterilen usullere uygun olarak işlemek ve denklemek zorundadır.

İmhalıklar: Kırıntı, yanık, karayeşil,çürük ve görmeze giremiyecek derecede hastalıklı olan kısımlardır.

Ekici denklerinin kontrolu:
Madde 19 - Gerek satış merkezleri kurulan yerlerde satışa çıkarılmak üzere bu merkezlere ve gerekse satılmış veya satılmamış olarak emanet ambarlarına getirilen tütünler tartılıp ekim cüzdanlarında yazılı yaprak tütün borç miktarlarına göre kontrol edilmeden önce, Tekel İdaresi eksperi tarafından muayene edilir.

Bu muayenede imhalıklarla - varsa dip ve filiz miktarları - tespit edilir ve 18 inci madde hükmüne aykırı olarak işlenmiş ve denklenmiş olan denklerin düzeltilmesi ekiciye yazılı olarak bildirilir. Denklerini düzeltmek için kendisine bir haftaya kadar mühlet verilir. Verilen mühlet içerisinde denklerini düzeltmiyen veya düzelttirmeyen ekicilerin bu hareketleri mühletin sonunda bir tutanakla belgelenir.

Muayene sırasında, denklerde taşıt araçları yüzünden veya yağmur ve saire gibi elde olmıyan sebeplerle nitelikleri değişmiş veya bozulmuş tütün bulunursa, bozulan kısımlar tespit olunmakla beraber, bu yüzden ekiciler hakkında hiçbir kovuşturma yapılmaz. Ekiciler, bu madde gereğince yapılacak ambarlama muayenesine, sonucun kendilerine bildirildiği andan başlıyarak 5 gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar, ekici birlikleri, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat odaları veya belediye encümeni, belediye teşkilatı bulunmıyan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki temsilci ile Tekel eksperinden kurulacak kurul tarafından 5 gün içinde incelenir ve karara bağlanır. Kurulun vereceği karar kesindir.

İtiraz kuruluna giren temsilcilerin ücretleri haksız çıkan tarafça ödenir.

C) Yaprak tütün ticareti:

Madde 20 - 21 - (Mülga: 28/5/1986 - 3291/17 md.)

Satılan tütünlerin devri:
Madde 22 - Ekici, satılan tütünlerinin devir işlemini kanuna uygun olarak hazırlar. Bu işlemin bitirildiği alıcıya veya kanuni konutuna bildirildiği tarihten başlıyarak alıcı on gün içinde bedelini ödeyip tütününü teslim almak zorundadır.

Zorlayıcı sebep olmadan ödemeden veya teslim almaktan kaçınma halinde,ekici bu kanunda yazılı tahkim yoluyla bedeli ödemeye ve tütünleri teslim almaya alıcının zorlanmasını istiyebilir. Ekici isterse, hakem kurulu satış tutarının yarısına kadar da tazminat alınmasına karar verebilir.

Tütün alım - satımı hakkındaki yasaklar:
Madde 23 -
a)
Birden fazla ekiciden satış yetkisi tanıyan vekaletname almak,

b) Tarihini piyasa açılışında koymak üzere, ekiciye piyasa açılışından önce tarihsiz sözleşme imza ettirmek,

c) 16 ncı madde gereğince yapılan devirlere ve bu madde gereğince verilecek vekaletnamelere konu olan tütünlere ait tütün ekim cüzdanları hariç olmak üzere, diğer ekicilere ait tütün ekim cüzdanlarını ne sebeple olursa olsun toplamak,

Yasaktır.

Avans:
Madde 24 - Tekel İdaresi veya diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine tarladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı, avans ve saire isim ve suretleriyle para verilebilir. Bu şekilde verilmiş para, parayı verene eşit fiyat ve şartlarla ve bu kanun çerçevesinde alış için rüçhan hakkı verir.

Rüçhan hakkına sahip olan, fiyat ve şartın kendisine veya 58 inci madde gereğince göstermek mecburiyetinde olduğu konutuna bildirildiği andan itibaren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı kasabada bulunurlarsa bildiri anında, başka kasabalarda bulunanlar ise 24 saat içinde, kabulünü bildirmezse hakkı düşmüş olur.

Şu kadar ki avans sözleşmesinin bir sureti ekicinin cüzdanını aldığı Tekel İdaresine tescil ettirilmiş ise, devir muamelesinden evvel veya devir muamelesi anında peşin para aldığı zata veya müesseseye veya hesabına, almış olduğu parayı evvelemirde ödemek veya başka suretle tesviye için muvafakatnamesini ibraz etmekle mükellef tutulur.

Alım - satım sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi:
Madde 25 - Tütün ekicisi ile alıcısı arasında, yazılı alım - satım sözleşmesinin bu kanuna göre uygulama ve yürütümünden doğacak uyuşmazlıklar hakemler eliyle çözümlenir.

Uyuşmazlık başgösterdiğinde alıcı veya ekici veya, var ise ekicinin isteğine dayanarak ekiciyi temsilen Ekiciler Birliği, mahalli sulh mahkemesine tahkim istediğini ve hakeminin kim olduğunu yazı ile bildirir. Mahkeme bu başvurmayı ve davacının hakeminin kim olduğunu diğer tarafa veya ikametgahına hemen bildirerek üç gün içinde kendi hakemini seçmesini ister, mahkemece de üçüncü bir hakem seçilir.

Bu süre içinde hakemini seçmiyen tarafın hakemi mahkemece re'sen seçilir. Mahkemece 3 hakeme de doğruyu tarif ve bildireceklerine yemin ettirilir.

Hakemler, yemin ettirildiği günden başlıyarak beş gün içinde kararlarını verirler.

Hakem kararlarında hakem ücretleri ve diğer giderler de belirtilir.

Hakemler, eksper bulunmıyan yerlerde, bu işlerden anlıyanlar arasından seçilir.

Hakem kararlarının temyizi:
Madde 26 - Hakemler, kararı mahkeme kalemine verirler.

Mahkeme, hakem kararını iki gün zarfında taraflara tebliğ eder. Taraflar, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay'a başvurabilirler.

Yargıtay tetkikatını bir ay içinde yaparak kararını verir.

Hakem kararı Yargıtay'ca bozulduğu takdirde mahkemece hakemlere yeniden inceleme yaptırılır.

Yargıtay'ın bozma kararına uyulması zorunludur.

Temyiz süresi geçen hakem kararları mahkemece tasdik ve tescil, Yargıtay'ca onanan hakem kararları ise tescil olunur.

Mahkemece tescil olunan hakem kararları ilam niteliğini alır.

Dara, küf ve su çürüğü:
Madde 27 - Ekici ile alıcı arasında tütün alım ve satımında dara, küf veya su çürüğünden ileri gelen azaltmalardan ve 19 uncu madde gereğince imhalık olarak tespit olunan miktarlardan başka iskonto, veya ıskarta veya diğer isimlerde bedel veya ağırlık indirimi veya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her iki taraf için yasaktır.

Dara tayininde anlaşmazlık çıkarsa, ikisi satan ekici ve ikisi satın alan alıcı tarafından seçilecek dört dengin darası,ortalama dara ağırlığının tayinine esas tutulur.

Ekici ile alıcı bu yolda da anlaşamazlarsa, ambalajların tamamı tartılarak gerçek dara miktarı tespit olunur.

Küf ve su çürüğü azaltmaları konusunda alıcı ve ekici anlaşamadığı takdirde, bu anlaşmazlık alıcının 24 saat zarfında müracaatı üzerine 19 uncu maddede yazılı surette hallolunur.

Tütün satış merkezleri:
Madde 28 - Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının bu merkezlerde yapılması zorunludur.

Satış merkezleri kurulan yerlerde,bu kanunun 27 nci maddesinin daraya ilişkin hükümleri hariç, diğer hükümleri ile 21, 22, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri uygulanmaz.

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait yazılı sözleşmelerin şekil,sureti tanzimi ve tütünlerin devrine ait işlemlerle, sair hususlar Tüzükte belirtilir.

D) Bakanlıklararası tütün kurulu ve milli tütün komitesi:

Bakanlıklararası tütün kurulu:
Madde 29 - Milli tütün politikasını tespit etmek, düzenlemek ve tütüncülükle ilgili çalışmaları koordine etmek "Bakanlıklararası Tütün Kurulu"nun görevidir.

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Maliye, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Ticaret bakanlarından kurulur.

Milli tütün komitesi:
Madde 30 - Bakanlıklararası Tütün Kurulunun kararlarında "Milli Tütün Komitesi"nin teklif ve dilekleri gözönünde tutulur.

Milli Tütün Komitesi; Gümrük ve Tekel, Tarım, Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, Tekel Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler Federasyonu,Ziraat Mühendisleri Odası,Yüksek Tütün Eksperleri Okulu, Tütün Eksperleri, Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Fakülteleri ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden kurulur.

Bakanlıklararası tütün kurulu ve milli tütün komitesine ait işlerin yürütümü:
Madde 31 - Bakanlıklararası Tütün Kuruluna ve Milli Tütün Komitesine ait işlemler, tüzükte belirtilecek esaslar içinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yürütülür.

E) Tütün eksperliği:

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi:
Madde 32 - Türkiye'de tütün eksperliği yapmak için, Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından kurulacak Tütün Eksperleri Yüksek Okulunu bitirmiş olmak şarttır.

Bu okulun diplomasını haiz olmıyanlar, tütün alım satım muayenelerini, tütünlerin vasıf, değer ve nevilerinin tayini işlerini ve tütün işletme, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapamazlar. Tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Ancak 25 inci madde hükmü saklıdır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış olan haklarla, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tekel İdaresinin eksper kursunda öğrenci olanların hakları saklıdır.

Yabancı memleketlerden emsal yüksek okulları bitirenler,yönetmelikte belirtilecek imtihanı vermek şartiyle bu okulu bitirenlerin bütün haklarına sahip olurlar.

Tütün eksperleri yüksek okulu:
Madde 33 - Tütün eksperi yetiştirmek amaciyle açılacak Tütün Eksperleri Yüksek Okulunun giriş şartları, okutulacak dersler, gösterilecek stajlar,sınav usulleri, okulun yönetimi, disiplin işleri, okula kimlerin öğretmen olabileceği gibi hususları tespit etmek üzere hazırlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Eksper kursu mezunu eksperlerin, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunu bitirenlerin haklarını kazanması:
Madde 34 - 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu ile bu kanunun uygulama şeklini gösteren nizamname hükümleri gereğince Tekel İdaresi tarafından açılan 5 yıllık kursu ve stajları tamamlıyarak diploma ve ehliyetname almış olan tütün eksperleri, ayrıca hazırlanacak bir müfredat programına göre, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunda toplamı en az bir ders yılı süreli bir öğrenim görürler. Bu öğrenim sonunda yapılacak sınavda başarı gösterenlere bu okulun diploması verilir.

Tütün eksperlerinin mesleki sorumlulukları:
Madde 35 - Tütün eksperlerinin mesleki sorumlulukları bu kanuna ait tüzükte gösterilir.

F) Müteferrik hükümler:

Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri:
Madde 36 - Araştırma kuruluşlarının denemeler yapmak amaciyle ekiciden alacağı tütünler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 ve 28 inci maddeleri uygulanmaz.

Tütünden alınacak vergi ve resimler:
Madde 37 - Türkiye'de tütün yetiştiren gerçek kişiler, yetiştirdikleri yaprak tütünün yetiştirilmesi ve satılması ile ilgili işlemleri dolayısiyle Hazineye ait her nevi vergi (Gelir Vergisi hariç) ve resimden muaftır. Belediye ve özel idarelere ait vergi,resim ve harçlar ise en düşük tarife üzerinden alınır.

BÖLÜM - II Tütün Tekeli, Tütün Tarım ve Ticaretinin Kontrolu (1)

A) Tütün tekeli:

Madde 38 - (Mülga: 28/5/1986 - 3291/17 md.)

Tütün mamulleri fiyatlarının tespiti:
Madde 39 - Tekel İdaresi tarafından yurt içinde satılan tütün mamullerinin satış fiyatı Tekel Genel Müdürlüğü tarafından belirtilip,Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığının görüşü alınarak onaylanır.

38 inci maddenin (e) fıkrası gereğince satılacak yaprak tütünlerle ihraç edilecek harmanlanmış yaprak tütün ve tütün mamulatının satış fiyatları,ticaret gereklerine göre Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir.

Tütün satış belgeleri:
Madde 40 - Tütün mamullerini satmak istiyenler Tekel İdaresinden satış belgesi almak zorundadırlar. Satıcıların sınıfları; satış miktarları gözönünde bulundurularak, tüzükte belirtilir. Satış belgeleri kişiye özel olup başkasına devrolunamaz. Satış belgesi gösterilen süre, yer ve bölge için geçer. Satıcılar mamulleri satış belgelerinde yazılı Tekel İdaresi depolarından almak zorundadırlar.

Madde 41 - (Mülga: 28/5/1986 - 3291/17 md.)

Satış ve taşıma ücreti:
Madde 42 - Tekel İdaresi:

a) Mamullerini satanlara tüzükte belirtecek sınırlar içinde Satış ücreti verebilir.

b) İdare deposu bulunmıyan veya şehir ve kasaba dışında olan yerlerdeki başsatıcılarla satıcılara ayrıca, taşıma şartlarına ve satış yerlerinin uzaklığına göre, taşıma karşılığı olarak taşıma ücreti verebilir.

Madde 43 - (Mülga: 28/5/1986 - 3291/17 md.)

Tütün mamullerinin yurda sokulması:
Madde 44 -
a)
(Değişik birinci paragraf: 5/6/1985 - 3217/11 md.)
Yabancı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün mamüllerinin cins ve miktarı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Bu yolcuların yanındaki maddeler (Sigara kağıdı hariç) yukarıki miktarlardan fazla ise, fazlalık yolcu tarafından bildirilmek şartiyle en çok bir kiloya kadar Gümrük Resminden ve diğer vergi ve resimlerden başka Tekel Resmi veya Gider Vergisinin tüzükte belirtilecek katı alınmak suretiyle yurda sokulabilir. Böyle bir fazlalığın varlığı inkar edildiği veya gizlendiği halde tespit edilirse ilgili hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygulanır.

Tekel resimleri veya Gider Vergisi gümrüklerce alınarak Tekel İdaresine verilir.

b) Türkiye'de oturan yabancılar adına dış memleketlerden gönderilip ticari amaç ve niteliği bulunmıyan (Sigara kağıdı hariç) tütün mamullerinin yurda sokulmasına Tekel Genel Müdürlüğünce izin verilebilir. Bunlardan (a) fıkrasına göre Tekel Resmi veya Gider Vergisi alınır.

c) Gümrük Kanunu gereğince Cumhurbaşkanının kendisi ve konutu için getirilen ve yine aynı kanun gereğince ve karşılıklılık şartı ile yabancı devlet elçilerinin ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tespit edilecek diplomasi memurlariyle siyasi delegelerin ve uluslararası kuruluşların memurlarının beraberlerinde getirdikleri veya sonradan getirecekleri bu kanunda yazılı Tekel maddeleri, Tekel Resmi veya Gider Vergisinden muaftır.

d) Gerek (a) ve (b) fıkraları hükümlerine gerekse Gümrük Kanununun 18 inci maddesinin 1,2,3 numaralı fıkraları hükümlerine dayanarak yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulatının, bu hükümlerden istifade edemiyenler tarafından her ne sebeple olursa olsun, bedelli veya bedelsiz kabulü, kullanma veya tüketimi, bulundurulması, saklanması, satılığa çıkarılması ve satılması yasaktır.

Kimlerin elinde yaprak tütün bulunacağı:
Madde 45 - Ekim cüzdanı bulunan ekici ile, Tekel İdaresince tescil edilmiş olan tütün tüccarlarından ve tütün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşlarından başka hiç kimse elinde yaprak tütün bulunduramaz. Hiç kimse 44 üncü madde hükmü hariç olmak üzere 38 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan ve Tekel İdaresinin alameti farikasını taşımıyan maddeleri memlekete sokamaz, beraberinde bulunduramaz ve biryerden bir yere taşıyamaz.

B) Tütün ekicileri ile ilgili hükümler:

Ürün bildirimi:
Madde 46 - Tütün ekicileri, tütünlerini topladıktan sonra, en çok bir hafta içinde, tarlalarından aldıkları tütün miktarını tüzükteki örneğe göre dolduracakları bir ürün bildirimi ile o yerin muhtarına bildirmek zorundadırlar.

Muhtarlar, bildirimlerde yazılı üretim miktarlarını ekin cüzdanlarına yazarak onaylar ve bildirimleri, kendisine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün içinde, o yerin Tekel İdaresine vermekle yükümlüdürler.

Ürün bildirimlerinde ve bu bildirimlere göre düzenlenen tütün ekim cüzdanlarında yazılı üretim miktarları, ekicilerin Tekel İdaresine karşı yaprak tütün borçlarını teşkil eder.

Yaprak tütün borçlarının tesbiti ve kontrolu:
Madde 47 - Tekel İdaresi, gerek ürün bildiriminden evvel ekicilerin dikim alanlarını ve gerekse ürün bildiriminden sonra kurutulmuş tütünlerini, lüzum gördüğünde kontrol etmek suretiyle yaprak tütün borçlarını incelemeye ve tesbite yetkilidir.

Ekici; tarla, kurutma ve denkleme döneminde ve gerek denk halinde bulunan tütünlerinin hepsini kontrolda bulunan Tekel memurlarına göstermekle yükümlüdür.

Tütün ekicisinin vekil göstermesi ve şartları:
Madde 48 - Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra işinin başından uzun zaman ayrılacak olan ekici Tekel İdaresine başvurarak kanuni bir vekil göstermeye mecburdur.

Askerlik hizmetine çağrılanların vekaletnameleri ilgili askerlik şubesi başkanlıkları veya mensup oldukları birlik komutanları tarafından düzenlenir ve onaylanır.

Vekil göstermeden ayrılan ekicileri derhal Tekel İdaresine haber vermeye ve kurutulmuş tütünlerinin kaçağa gitmemesi veya kaybolmaması için gerekli tedbirleri almaya tarlanın bulunduğu yer muhtarı mecburdur.

Bu haber verme üzerine Tekel İdaresi, göndereceği memurlarla o yerin muhtarı veya ihtiyar heyetlerinin seçecekleri yetkili iki tütün ekicisinden kurulu bir heyete gerek yaş gerek kuru haldeki tütünlerin durumlarını ve miktarlarını tespit ettirir.

Tütünler değer taşıyorlarsa açık artırma ile yerinden 2 nci maddeye göre tütün ekimine engel hali bulunmıyan isteklisine satılır. Parası gaip ekici adına emanete alınır. Değer taşımıyorlarsa usulünce yok edilir.

Ekicinin ölümü halinde tütün ekim cüzdanından doğan ödev ve hukuki mükellefiyetler kanuni mirasçılarına aittir. Mirasın reddi veya varis bulunmaması hallerinde yukarıki fıkraya göre işlem yapılır.

Bir şahıs, bu maddenin birinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tütünü için vekil gösterilemez. Bir şahıs bu maddenin beşinci fıkrası gereğince birden fazla ekicinin tütününü satınalamaz.

Kırımdan vazgeçen ve tütünleri zarara uğrıyan veya kaybolan ekicilerin yaprak tütün borçlarının düzeltilmesi:
Madde 49 - Tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen veya kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen zarara uğradığı veya kaybolduğunu gören ekiciler o yerin muhtarına hemen bildirmekle beraber,

a) Ürün bildirimi vermemişlerse bir hafta içinde ekim cüzdanı aldıkları Tekel İdaresine başvurarak cüzdanlarını geri vermeye veya cüzdanlarındaki yazıları düzelttirmeye,

b) Ürün bildirimi vermişlerse bir hafta içinde o yerin Tekel İdaresine başvurarak yaprak tütün borçlarını düzelttirmeye.

Zorunludurlar.

Birinci fıkraya göre kırımından tamamen veya kısmen vazgeçilen veya kullanmıya yaramıyan tütünler usulüne göre yok edilir.

Ekici, eksiğinin çalınmaktan ileri geldiğini iddia eder ve bu iddiası zabıtaca yapılacak soruşturma ile anlaşılırsa çalınan miktar cüzdandaki miktardan indirilir.

Su baskını, sel ve yangın gibi genel felaketler olduğunda Tekel İdaresi ekicilerin başvurmalarını beklemeden durumu araştırarak zarara uğrıyan miktarı cüzdanlarındaki miktardan indirilir.

Ekici tütünlerinin taşınması:
Madde 50 - Tekel İdaresince verilmiş taşıma belgesi olmadıkça, tütünlerin bir yerden diğer bir yere taşınması yasaktır.

Ancak, ekici topladığı tütünlerini dizme ve kurutma yerlerine serbestçe taşıyabilir. Kurutulmuş tütünlerin aynı ilçe hududu içinde bir yerden diğer bir yere taşınması serbesttir.

Ekici tütünlerinin ambara getirilmesi:
Madde 51 - Ekiciler bu kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde gösterilen süreler içinde, tütünlerini Tekel İdaresinin göstereceği ambarlara veya Tekel İdaresinin iznini almak şartiyle ürünlerini, sattıkları alıcının ambarına teslim etmek zorundadır. Tütünler Tekel İdaresinden taşıma belgesi alınmak suretiyle ambarlara getirilir. Tekel İdaresi 3 numaralı cetvelde gösterilen ambarlama sürelerini gerektiğinde uzatabilir.

Ambarlama, Tekel teşkilatının bulunduğu yerlerde yapılır. Ancak; en çok 30 kilometre mesafede idarenin bir ambarı bulunmadığı ve ekiciler de kendi köylerinde veya yakın bir köyde elverişli bir ambar gösterebildikleri takdirde, anahtarlardan biri idarede kalmak şartiyle ürünün bu ambara konulmasına müsaade olunur.

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslim olunacağı ve idareye ne suretle bildirim verileceği, karşılığında ne gibi bir belge alınacağı, bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar ambarına ne gibi şartlar altında indirilebileceği tüzükte gösterilir.

Tütünlerin ambarda tartısı ve yapılan ambarlama işlemi:
Madde 52 - Ambara getirilen ekici tütünleri, 19 uncu maddeye göre muayeneleri yapılıp tarttırılır ve bulunan miktar ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayılır.

Ekiciler, yaprak tütün borçlarından fazla olarak teslim edecekleri tütün için sorumlu tutulmıyacakları gibi, tespit olunan borçlarına göre kanuni fireler düşüldükten sonra % 5 e kadar eksik teslim sebebiyle de sorumlu tutulmazlar.

% 5 ten çok olan eksikliğin makbul sebeplerden ileri geldiğine o yerin en büyük mülkiye memuru veya tevkil edeceği kimse, tekel memuru ve tarım teknisyeninden kurulacak kurul tarafından kanaat getirilirse çiftçi hakkında kovuşturma yapılmaz.

Tütün denkleri arasına veya imhalıklar içine karıştırılan yabancı maddeler ile - varsa dip ve filizler - ve fazla tavdan ileri gelen ağırlık farkları ekicinin yaprak tütün borcuna karşılık sayılmaz. Bu suretle ayrılan imhalıklarla varsa dip ve filizler - Tekel İdaresine parasız teslim olunur.

Tekel konusu dışında tarımsal veya endüstriyel amaçlar için, tali maddelerin üretiminde kullanılmak imkanı elde edilinceye kadar Tekel İdaresince usulüne göre yok edilir.

Tarımsal veya endüstriyel amaçlarla kullanmak üzere isteklisi çıkarsa,imhalık tütünleri Tekel İdaresi satabilir ve tutarından, bu tütünler için yaptığı masrafları düştükten sonra kalanını, varsa o yerin tütün tarım satış kooperatifine öder. Yoksa irat kaydeder.

Ekici borçlarının kesilmesi:
Madde 53 - Tütünlerin transfer muamelesinin yapılabilmesi için ekici ilk önce Tekel İdaresine borçlu olduğu avans akçasını, varsa ambar kirasını, kesinleşen para cezalarını ve bu kanunun uygulanması sebebiyle Tekel İdaresinin tütün ekicisi adına harcadığı parayı ödemeye mecburdur.

Ekici tütünlerinin tekel ambarlarında korunması:
Madde 54 - Tekel İdaresi, ambarlarını tütünlerin iyice korunmasını sağlıyacak surette kurmaya mecbur ve ambarların fena bir halde bulundurulmasından ve tütünlerin iyi korunmamasından ve istif edilmemesinden doğacak bütün ziyanlardan sorumludur. Şu kadar ki, zorlayıcı sebeplerden doğan ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütünlerin zaten fena bir halde bulunmasından ileri gelen zararlardan idareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu takdirde, malın ambara girişi sırasında fena bir halde bulunduğunun tutanakla tespit edilmiş olması lazımdır.

Tekel İdaresi, ambarda çiftçi tütünlerinin nefasetini korumak için mütehassıs istifçiler bulundurmak ve tütünlerin aktarmalarını zamanında yaptırmakla yükümlüdür. Her ekicinin ürününü ambar içinde ayrı ayrı koymaya ve istendiği zaman ekim cüzdanını ambar memuruna gösterip başka bir işleme uymadan malını görmeye ve alıcısına göstermeye hakkı vardır.

Ekici tütünlerinin sigorta ettirilmesi:
Madde 55 - Tekel İdaresince ekicilere ayrılmış ambarlara giren ekici tütünleri, İdarenin eksperleri tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden yangına karşı sigorta ettirilir.

Sigorta işlemi Tekel İdaresi tarafından yapılabileceği gibi,aracı kullanılmaksızın Tekel İdaresi ile sigorta şirketi arasında da yapılabilir. Şu kadar ki, sigorta şirketine ödenecek prim, 7397 sayılı kanunun yetkili kıldığı organlarca tespit edilecek tarifeden % 30 - 35 arasında indirim yapılarak bulunacak miktardır.

Sigorta primleri, Tekel İdaresi tarafından ekici adına ödenir. Tütünler satıldığında, tütünlerin sigortalı bulunduğu günlere ait sigorta primleri ekiciden alınır. Bu alacaklar Tekel İdaresinin 53 üncü maddedeki imtiyazlı alacakları meyanındadır.

Tekel İdaresi, re'sen yapacağı sigortalar için bir fon tesis eder ve hasıl olacak zararı bu fon ile karşılar. Bu fonun kuruluş ve işleyişi bir yönetmelikte düzenlenir.

Ekici tütünlerinden alınacak ambar kirası:
Madde 56 - 51 inci maddeye göre ambarlanan ekici tütünlerinden ilk iki sene için ambar kirası alınmaz.

Bu süre içinde satılamıyan tütünler, rehinde olsa veya aynın muhazasına taallük etmiyen ihtiyati veya icrai haciz veya ihtiyati tedbir kararı ile hacizli bulunsa dahi, Tekel İdaresi tarafından doğrudan doğruya ve açık artırma ile satılabilir.

Şu kadar ki, daha evvel tütün sahibine; rehinde ve hacizli ise rehin alana ve haczedene tütünlerin kendisi tarafından satılması veya sattırılması için bir ay mühletli bir haber verme kağıdı gönderilir.

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin alanın konutu bilinmiyorsa, o yerlerdeki noter aracılığı ile ilan yapılır.

Artırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraflarla idare tarafından tütün sahibine verilmiş olan avanslar, ambar kiraları, varsa karar ve hüküm altına alınmış para cezaları indirilir.

Kalan paradan, tütünler rehinde olduğu surette mürtehine rehin bedeli ödendikten ve haczolunduğu takdirde haczedilen miktar haczeden makama verildikten sonra fazla kalırsa ekiciye veya onun kanuni temsilcisine verilir.

Tütün üzerinde birden çok haciz varsa,haczedilen tütünün tutarı,haczedenler arasında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre bölünmek üzere icra dairesine verilir. İcrai haciz veya ihtiyati tedbir kararı ile daha fazla muhafazası gereken tütünler, 57 nci madde gereğince ambar kirasına tabidir.

Alıcısı çıkmıyan ekici tütünlerin yok edilmesi:
Madde 57 - Açık artırmada alıcısı çıkmıyan tütünler usulüne göre yok edilir. Şu kadar ki, 56 ncı maddede yazılı sürelerden sonra kalacak tütünlerin kilo başına bir ay için bir kuruş ambar kirasını peşinen ödemek şartiyle bir sene daha ambarda kalmasını sahibi istiyebilir.

Uzatılan bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ikinci artırmada dahi alıcısı çıkmıyan tütünler yok edilir.

Gerek resmi artırmayı yapan Tekel İdaresinin gerek yukarıki fıkralara göre yok edilen tütünlerin yok edilmelerine ait tutanaklar Tekel idareleri için tütün sahiplerine karşı ibra senedi yerindedir.

Açık artırmada elde edilen tutar, Tekel İdaresinin alacağına yetmezse artanı, tütünü ambara bırakmış olandan alınır.

C) Tütün ticareti ile ilgili hükümler:

Tütün tüccarları:
Madde 58 - Yaprak tütün ticareti yapabilmek için, tüccar yeterlik ve niteliğine sahip olmak ve Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek belge almış olmak şarttır.

Tütün ticareti yapmak maksadiyle; müracaat edenlere bu belgenin verilebilmesi, isteklinin kayıtlı olduğu ticaret odası bankalar ve mesleki teşekküllerden mali durumu ve ticari itibarı hakkında Tekel İdaresince müspet bilgi alınmış olmasına bağlıdır.

Tütün tacirlerinden, bu kanunun yürürlüğe girmesinden geriye doğru üç yıl içindeki ekici tütün piyasaları da dahil olmak üzere, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla ilgili vecibelerden herhangi birini, süresi içinde yerine getirmemiş olanlara belge verilmez.

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek belge almış tütün tüccarlarından, ekiciye karşı bu kanunda derpiş edilen alım satımla ilgili vecibelerden herhangi birini süresi içinde yerine getirmediği sabit olanların belgeleri iptal edilir.

Tüccarın vekaletnamesini taşıyanlar, tüccar adına tütün alım satımı yapabilirler.

Tüccar veya vekili, ekiciden tütün satın alacağı yerlerde, o yerin Tekel İdaresine başvurarak, o yer için kanuni ikametgah göstermek zorundadır.

Tüccar arasında tütün alım satımı:
Madde 59 - Tüccar arasında tütün alım satımı, Tekel İdaresine verecekleri iki nüsha müşterek alım satım bildirimi üzerine yapılır.

Bu bildirimlerde, tütünün işlenmiş veya işlenmemiş olduğu,menşei,ürün yılı, nevi, denk adedi ve ağırlığı gösterilir.

Tütün tüccarlarının tütün kıyması ve kendilerine verilecek sigara kağıdı:
Madde 60 - Tütün tüccarlarının, alıcılarına tütünlerin çeşnisini göstermek için 100 grama kadar tütün kıymaları caizdir. Tüccarın bu amaçla yapacağı başvurma üzerine, Tekel İdaresi tarafından bedeli karşılığında kendilerine senede en çok 500 yaprak sigara kağıdı verilir.

Tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme atelyelerinin kontrolu:
Madde 61 - Tütün tüccarlarının bakım ve işleme atelyesi olarak kullanacakları binaların, Tekel İdaresi tarafından kabul edilecek durumda bulunmaları lazımdır. Bakım ve işleme atelyesi açmak veya var olan bakım ve işleme atelyesini kapatmak istiyen tüccarlar durumu önceden yazı ile Tekel İdaresine bildirmek zorunluğundadır.

Tekel İdaresi tüccara ait yaprak tütün bakım ve işleme atelyelerini her vakit teftiş ve kontrola yetkilidir.

Tütün tüccarlarının yaprak tütün borçları:
Madde 62 - Tütün tüccarlarının gerek ekicilerden gerekse tüccardan satın aldığı tütünler, Tekel İdaresine karşı yaprak tütün borçlarını teşkil eder.

Tütün tüccarları örneği tüzükte gösterilen bir bildirim ile, bir evvelki yılın Ağustos ayı sonundaki mevcutlariyle o tarihten başlıyarak Eylül ayı başına kadar geçen bir yıl içerisinde satın aldıkları, sattıkları, ihraç ettikleri ve ellerinde kalan tütünlerin miktarını Eylül ayının ilk 15 günü içinde imzaları altında o yerin Tekel İdaresine bildirmekle yükümlüdürler.

Tütün tüccarı, her bakım atelyesi için giren çıkan tütünleri yazmağa mahsus ayrı bir defter tutar ve bu deftere kayıtlarını günü gününe geçirir.

Gerek bildirimlerde gerekse ambar defterlerinde işlenmemiş, işlenmekte ve işlenmiş tütünlerin menşei, ürün yılı, nevi, denk adedi, net ağırlığı ile bakım ve işleme atelyelerine o sene içinde meydana gelen fire ve imhalık miktarı açık olarak belirtilir.

Tüccar tütünlerinin işletilmesinden meydana gelen süprüntü veya kırıntılar en geç işlemenin sona ermesini izliyen 15 gün içinde, bakımından hasıl olan süprüntü veya kırıntılar tüccar tarafından yok edilmesi istendikçe, Tekel Eksperinin raporuna dayanarak Tekel İdaresi tarafından tartılarak masrafı tüccara ait olmak üzere yok edilir ve tüccarın yaprak tütün borcunda gerekli düzeltme yapılır.

Tüccar tütünlerinin taşınması:
Madde 63 - Aynı şehir veya kasaba içinde tüccara ait tütünlerin bir depodan diğerine taşınmasında taşıma belgesi almağa lüzum yoktur. Şu kadar ki, tüccar taşımadan evvel taşıyacağı tütünlerin işlenmemiş veya işlenmiş olduğunu,menşeini, ürün yılını, nev'ini, denk adedini, miktarını ve taşıyacağı yeri yazı ile Tekel İdaresine bildirmeğe mecburdur.

Bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve kasabaya taşınacak tütünler için Tekel İdaresinden taşıma belgesi alınması ve bu taşıma belgesinin tütünlerin gönderildiği yerin Tekel İdaresine bir hafta içinde gösterilmesi zorunludur.

Tekel İdaresince taşıma belgesi verilebilmesi için, tüccarın,ekiciden satın aldığı tütünün bedelini tamamen ödediğine dair ihbarnameyi ibraz etmesi şarttır.

Tekel İdaresi tarafından 3 nüsha olarak düzenlenecek taşıma belgesinin aslı tütünün sahibine verilir, bir nüshası tütünün gideceği yer Tekel İdaresine gönderilir.

Taşıma belgelerinde, tütünlerin işlenmiş veya işlenmemiş olduğu, menşei, ürün yılı, nevi bakımından denk adedi ve net ağırlığı gösterilir.

Tütün tüccarları bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir veya kasabaya veya yabancı memleketlere posta ile 10 kiloyu geçmemek üzere örnek tütün gönderebilirler. Her iki şekilde de Tekel İdaresinden alacakları taşıma belgelerinin Posta İdaresine gösterilmesi zorunludur.

Posta İdarelerinden alınacak posta alındılarının bir hafta içinde taşıma belgesi alınan Tekel İdarelerine gösterilmesi ve memleket içinde bir yerden diğer yere gönderilen örneklerin gittiği yerde Posta idarelerince verilecek haber verme kağıtlarının bir hafta içinde Tekel İdaresine vize ettirilmesi suretiyle örneği gönderen ve alanın yaprak tütün borçlarında gerekli düzeltmeler yapılır.

Tütün ekicileri, tüccar kuruluşları ve tütün tarım satış kooperatifleri ile bu kooperatiflerin üst kuruluşları için de bu madde hükümleri uygulanır.

Yabancı memleketlere ihraç edilen tüccar tütünleri:
Madde 64 - Yabancı memleketlere ihraç edilecek tütünler için de Tekel İdaresinden taşıma belgesi alınması zorunludur.

63 üncü maddede belirtilen esaslara göre düzenlenecek bu taşıma belgelerine dayanarak Gümrük memurlarının kontrolu altında ve usulüne göre ihraç edilen tütünler için, ihraç işleminin yapıldığına dair gümrük idarelerinden alınacak belgelerin, bu belgelerin alındığı tarihi izliyen 15 gün içinde Tekel İdaresine gösterilmesi lazımdır. Bu belgelerde yazılı miktar, tüccarın Tekel İdaresinde kayıtlı yaprak tütün borcundan indirilir.

Yabancı memleketlere gönderilip kısmen veya tamamen satılmıyarak geri getirilen tütünler gümrüklerde Tekel İdaresi tarafından muayene edilip Türk tütünü olduğu ve menşe, ürün yılı, nevi bakımından ihraç edilen tütünlerin aynı olduğu anlaşıldığı takdirde, yurda sokulmasına izin verilir ve masrafı tüccara ait olmak üzere tartılarak tüccarın borcuna geçirilir.

İhraç edilen tütünlerin gönderildiği memlekete girdiğinin belgelendirilmesi:
Madde 65 - 64 üncü maddeye göre yabancı memleketlere gönderilen tütünlerin ihraç tarihinden başlayarak en çok 91 gün içinde gönderilen yere girdiğinin Türkiye Konsolosu, olmıyan yerlerde, o yerin ticaret odası tarafından onaylanmış bir şahadetname ile belgelendirilmesini istemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yaprak tütünlerinin işlenmesi:
Madde 66 - Türkiye'de yetişen tütünlerin, Türk - Standartları Enstitüsü tarafından tespit edilecek Türk standardına göre işlenmesi zorunludur.

Yabancı memleketlerin, Türk standardına uymıyan siparişleri, belgelendirilmek şartiyle ve Ticaret Bakanlığının izniyle Türk standardına uyulmadan işlenebilir. Kendi Fabrikalarında kullanmak amaciyle Türkiye'de tütün işliyen yabancı firmalar Türk standardına uymak zorunluğunda değildir.

İşlenmiş tütün denklerinin etiketlerinde veya ambalajları üzerinde, dengin içindeki tütünün menşei veya işleme partisinin adı, ürün yılı, nevi ve net ağırlığı belirtilir.

İhraç edilecek tütünlerin fümigasyonu:
Madde 67 - Türkiye'den yetişen tütünlerin fümige edilmeden ihracı bakanlıklararası tütün kurulu kararı ile ve bu karar en az bir yıl önce ilan edilmek şartiyle kısmen veya tamamen yasaklanabilir.

İhraç edilecek tütünlerin muayenesi:
Madde 68 - İhraç edilecek tütünler, ehliyetnameli ve yeminli eksperlerden kurulu üç kişilik bir kurul tarafından muayene edilir.

Bu kurulun kararı, ihraç lisansına esas teşkil eder. 66 ve 67 nci maddelerde belirtilen nitelikte olmadığı, kurul muayenesiyle tespit edilen tütünler ihraç olunamaz.

Bu kurulun kararlarına Ticaret Bakanlığına başvurularak itiraz edilebilir. İtiraz edildiğinde Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek diplomalı ve yeminli üç eksperden kurulacak bir kurula tütünler yeniden muayene ettirilir. Bu kurulun kararı kesindir.

D) Yaprak tütün fireleri:

Fireler:
Madde 69 - Tekel İdaresi tarafından, yaprak tütün borçlarının izlenmesinde bir yerden diğer yere trenle gönderilen tütünlerle deniz yolu ile gönderilen tütünlerde % 1, hayvan araba ve kamyonla gönderilen tütünlerden % 1,5 fire kabul edilir.

Ambar ve işleme fireleri bu kanuna bağlı 4 numaralı cetvelde gösterilen miktarlara göre hesap olunur.

İşlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütünlerin firesi yukarıki miktarların yarısı kadar hesap edilir.

E) Müteferrik hükümler:

Tekel maddelerinden alınacak vergi ve resimler:
Madde 70 - Bu kanunla Tekel altında bulunan maddeler, asıl Gümrük Vergisi hariç olmak üzere Hazine, belediye ve özel idarelere ait bütün vergi ve resimlerden muaftır.

Ceza hükümleri:
Madde 71 - 2 nci madde hükmüne aykırı olarak dikilen tütünler yaprak tütün borcuna yazılmakla beraber her bir dekar veya artığından 250 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır.

Madde 72 - Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde isimleri yazılı, tütün tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile, bu ilçelerin geçici 1 inci madde gereğince tespit edilmiş ve kesinleşmiş tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerde ekilen tütün fideleri veya dikilen tütünler sökülüp yok edilir. Ekilmiş olan fideliklerin metre kare veya artığı için 50 lira, dikilmiş olan tarlaların her bir dekar veya artığı için 100 lira ağır para cezası alınır.

Tütünler toplanmışsa elkonulmakla beraber, her bir kilo veya artığından 5 lira, tütünler elden çıkarılmışsa her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır. Ayrıca elden çıkarılan tütünler kaçağa harcanmış sayılarak sahipleri hakkında kaçakçılık kanunları hükümleri uygulanır.

Madde 73 - 5 inci madde gereğince geçici yasak uygulanan yerlerde dikilen tütünler söktürülmekle beraber fideliklerin her bir metre kare veya artığından 50 lira ve tarlaların her bir dekar veya artığından 100 lira ağır para cezası alınır.

Madde 74 - 6 ncı madde gereğince deneme amaciyle tütün dikimine izin verilen miktar ve alanın dışına çıkanlar hakkında 72 nci madde hükmü uygulanır.

Madde 75 - 7 nci madde hükmüne uymıyan ve 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kağıtlarını incelemeden onaylıyan veya bu kanun hükümlerine uygun olduğu halde süresi içinde onaylamıyan veya Tekel İdaresine vermiyen ihtiyar heyeti üyeleri ve muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 76 - 8 inci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak yurt dışına tütün tohumu veya fidesi çıkaran veya yabancı memleketlerden izinsiz olarak tütün tohumu veya fidesi getirenlerden veya bu hareketlere kalkışanlardan 125 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınır. Ayrıca tohum ve fideler elinden alınır. Bunlardan yetişmiş fide ve tütünler varsa yok edilir.

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak taşınan tohumlar elinden alınır ve fideler yok edilir. Tohumlar ekilmişse fidelikler bozulur. Tütünler tarlaya, dikilmişse çiçek açımından evvel fidanların tepeleri kırılır. Fideliklerin M2 veya artığından 25 lira, tarlaların her bir dekar veya artığından 100 lira hafif para cezası alınır.

9 uncu maddeye aykırı hareket edenlere de aynı hükümler uygulanır.

Madde 77 - 11 inci madde hükmüne aykırı olarak tütün saplarını kanuni süresi içinde söküp yok etmiyenlerden tarlaların her bir dekar veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır. Sökme ve yok etme işi Tekel İdaresi tarafından yapılmışsa giderleri ekiciye ödetilir.

Madde 78 - 12 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı bildirimi yapmıyan ekici ve muhtarlardan 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Aynı maddenin (b) fıkrası hükmüne aykırı hareket edenlerden, fideliklerinin beher metrekare veya artığı için 25 lira hafif para cezası alınır.

Aynı maddenin (c) fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da (b) fıkrası hükmü uygulanır. Ayrıca hastalıklı alan içinde bulunduğu takdirde fidelikler sahipleri hesabına söktürülür.

Madde 79 - 13 üncü madde hükmüne aykırı olarak tütün dikenlerden 10 lira ağır para cezası alınır.

Madde 80 - 14 üncü madde hükmüne aykırı olarak arasına başka bitki ekilmiş veya dikilmiş olan tütün tarlalarının ekicilerinden, başka bitkilerin ekildiği veya dikildiği kısmın her bir dekar veya artığı için 50 liradan 125 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 81 - 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kağıdı vermeden veya Tekel İdaresince süresi içinde verilecek tütün ekim cüzdanını almadan tütün diken ekicilere tütün ekim cüzdanı verilmekle beraber,kendilerinden diktikleri alanın her bir dekar veya artığı için 50 lira hafif para cezası alınır.

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olarak istek kağıtlarını doğru doldurmıyan ekicilerle altıncı fıkra hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alandan az tütün diktiklerini süresi içinde Tekel İdaresine haber vermiyen ekicilerden 25 lira hafif para cezası alınır.

Aynı maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alanın % 10 undan fazla tütün diken ekicilerden fazla diktiği dekar veya artığı için 50 lira hafif para cezası alınmakla beraber cüzdanlarında gerekli düzeltmeler yapılır.

4 üncü madde gereğince tütün üretiminin, memleket iktisadi ve ticari icaplarına ve satış imkanlarına göre düzenlendiği yerlerde 15 inci maddenin beşinci fıkrasına uygun olarak Tekel İdaresi tarafından uygulanacak tedbirlere aykırı dikilen tütünler yaprak tütün borcuna kaydedilmekle beraber dikilen tarlaların her bir dekar veya artığından 100 lira hafif para cezası alınır. Üretimin düzenlenmesi hakkındaki kararın devam etmesi halinde ekiciye arkadan gelen bir yıl için tütün dikimi yasaklanır.

Madde 82 - 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak cüzdanlarında yazılı alanın tamamına veya bir kısmına ait tütünleri başkasına devredenlerle devralanlardan herbir, dekar veya artığı için 100 er lira hafif para cezası alınır.

Madde 83 - 17 nci maddenin (a) fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanmıyan veya toplandığı halde yok edilmiyen dip yapraklarla (b) fıkrası hükmüne aykırı olarak toplanan filizler yok edilir ve sahiplerinden 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 84 - 19 uncu madde gereğince yapılacak ambar muayeneleri sırasında, 18 inci maddeye aykırı olarak işlenmiş olan denklerini düzeltmesi için yapılan bildiriyi dinlemiyen veya itirazı üzerine verilecek kesin karara uymıyan ekicilerden düzenlenecek tutanak üzerine, kanuna aykırı olarak işlenen ve denklenen tütünlerin her bir dengi için 10 lira, teslim edilmek üzere ambara getirilen denklere karıştırıldığı tespit olunan dip ve filizlerin her bir kilosu için 5 lira hafif para cezası alınır.

Madde 85 - 20, 21 ve 23 üncü maddeler hükmüne aykırı olarak tütün satan ve alanlardan, tütünün her bir kilo ve artığı için ikişer lira ağır para cezası alınır.

Madde 86 - 27 nci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden, azaltma bedele ait ise bunun, ağırlık veya bedelsiz bırakmaya ait ise indirilen miktar değerinin 5 katından 10 katına kadar ağır para cezası alınır.

Madde 87 - Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde, satışın bu merkezlerde yapılması zorunluğuna aykırı hareket eden tütün ekicileri ve alıcılarının her biri hakkında 85 inci madde hükmü uygulanır. Alım - satım işlemi tanınmaz ve bu gibi tütünlerin transferi yapılmaz.

Madde 88 - Kaçak yerli tömbeki, enfiye, ağız, pipo,ve yaprak sigarası tütününün herbir kilo veya artığından 25, yaprak sigarasının tanesinden 1 lira ağır para cezası alınır ve kaçak maddelere el konulur.

Bu maddeler dış memleketlerden getirilmiş ise, el konulmakla beraber yukarıda yazılı para cezalarının iki katı alınır.

Dış memleketlerden gelen yolculardan, yurda girerken beraberlerinde bulunup 44 üncü maddenin (a) fıkrasındaki miktarlardan fazla olan ve yolcu tarafından gizlenen veya inkar edilen mamullerden aynı ceza alınır ve sahipleri hakkında Kaçakçılık Kanunu hükümleri uygulanır.

44 üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleriyle Gümrük Kanununun 18 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri uyarınca yurda sokulan sigara ve diğer tütün mamulatı,bu hükümlerden yararlanmıyanların beraberinde bulunursa ikinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

Madde 89 - Bu kanunla tekel altında bulunan maddelere ve mamulata mahsus bandrol, etiket ve alameti farikaları kaçak maddeler üzerine koyan ve yapıştıranlardan ve bunları yetkili ve izinli olmaksızın yanında bulunduran veya satanlardan ve Tekel İdaresine ait paket, kutu veya başka kablar içinde kaçak maddeler satanlardan kaçak madde için uygulanan cezadan başka 125 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu maddelere el konur.

Bu suçları işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıki cezaya çarptırılmakla beraber satış belgeleri yürürlükten kaldırılır, varsa yazılı sözleşmeleri bozulur ve bir daha kendilerine satış hakkı verilmez.

Madde 90 - Bu kanunda yazılı her nevi tekel maddelerinin Tekel İdaresinden izin alınmadan paket veya kutuları açılmış veya kutu ve paket içindekilerin değiştirilmiş veya azaltılmış olarak satılması ve tütün paketleri içine konulan Tekel İdaresinin markasını taşıyan sigara kağıtlarının ayrıca satılığa çıkarılması yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası alınır ve bu maddelere elkonulur.

Bu eylemleri işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıdaki cezalardan başka, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri hükümsüz sayılır.

Madde 91 - 38 inci maddenin (a) fıkrasında sayılan tekel mamullerinin yapılmasında kullanılan alet ve makinaları veya parçalarını Tekel İdaresinin izni olmadan ellerinde bulunduranlardan ve bunları her ne suretle olursa olsun yapan, satan, kullanan ve taşıyanlardan her bir alet, makina veya parçaları için 75 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası alınır. Alet,makina ve parçalarına elkonulur.

Madde 92 - Tekel mamullerini, tespit edilen fiyatlardan fazlasına satanlar belgesiz satıcı iseler ellerindeki mamullere el konulmakla beraber ayrıca 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Bu eylemi işliyenler Tekel İdaresinin satıcıları iseler yukarıdaki para cezası alınmakla beraber, satış belgeleri ve varsa yazılı sözleşmeleri yürürlükten kaldırılır.

Ellerindeki mamuller,kendileri tarafından,satış belgesi olan diğer bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olunur. Muhafaza süresi ve bu sürenin sonunda yapılacak işlem tüzükte belirtilir.

Madde 93 - Satış belgesi olmadan tekel mamullerini satanlardan 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgeli diğer bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olunur.

Satış belgelerini ve ellerindeki mamulleri başkasına devreden ve devir alanlardan aynı para cezası alınır. Ayrıca devredilen belge yürürlükten kaldırılır.

Tekel mamullerini satış belgelerinde veya yazılı sözleşmelerinde belirtilen bölge dışında satışa çıkaranlardan da aynı para cezası alınmakla beraber satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri yürürlükten kaldırılır. Ellerindeki mamuller kendileri tarafından satış belgesi bulunan diğer bir satıcıya devredilinceye kadar Tekel İdaresince muhafaza olunur.

Bu maddedeki muhafazaya ait süreler ve bu süreler sonunda yapılacak işlem tüzükte gösterilir.

Madde 94 - 41 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Tekel İdaresi tarafından satış yerlerinin kontroluna engel olan veya zorluk çıkaran satıcılardan, düzenlenecek tutanak üzerine 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden satıcılardan, bildirmedikleri mevcutlarının,noksan bildirmenin tespit edildiği tarihteki fiyatlarının iki katı tutarında ağır para cezası alınır, satış belgeleri ve varsa sözleşmeleri de hükümsüz sayılır.

Madde 95 - 43 üncü maddeye göre kaçak sayılan sigara kağıtları ile sigara kağıdı yerine kullanılan diğer kağıtlardan büyüklüğü 9x5 santimetreye kadar olanların her bir yaprağından ve bunlardan daha fazla büyüklükte bulunanların her bir 45 santimetre kare veya artığından 5 kuruş ağır para cezası alınır ve bu maddelere zor alımı uygulanır.

Madde 96 - 45 inci madde hükmüne aykırı olarak ellerinde yaprak tütün bulunduran kimselerin tütünlerine elkonulur ve her bir kilo veya artığından 25 lira ağır para cezası alınır.

Madde 97 - 46 ncı madde hükmüne aykırı olarak tütünlerini topladıktan sonra en çok bir hafta içinde ürün bildirimlerini bağlı bulundukları muhtarlığa vermiyen ekicilerden 25 liradan 50 liraya kadar ve bu bildirimleri kendilerine verildiği tarihten başlıyarak 10 gün içinde o yerin Tekel İdaresine teslim etmiyen muhtarlardan 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 98 - 47 nci madde hükmüne aykırı olarak tarlada veya kurutma ve denkleme devresindeki ve denk halindeki tütünlerini, kontrolla görevli tekel memurlarına göstermiyen ekicilerden, usulen düzenlenecek tutanak üzerine 25 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 99 - Tütün ekim cüzdanını aldıktan sonra vekil göstermeden işinin başından uzun bir süre için ayrılan ekiciler hakkında 48 nci madde hükümlerine göre işlem yapılmakla beraber, ayrıca kendilerinden 10 liradan 25 liraya kadar ağır para cezası alınır.

Bu gibi hallerde gaip ekiciye ait tütünlerin kaçağa gitmemesi için gerekli tedbirleri almıyan ve keyfiyeti Tekel İdaresine vaktinde haber vermiyen muhtarlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

48 inci maddenin yedinci fıkrası hükmüne göre birden fazla ekicinin vekaletini almak veya birden fazla ekicinin tütününü satın almak yasağına aykırı hareket edenlerden, tütünün her bir kilo ve artığı için 2 lira ağır para cezası alınır ve yapılan işlem geçer sayılmaz.

Madde 100 - Ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edildiği yerlerde kontrol sırasında, ürün bildirimlerinin tartılarak kontrol edilmediği yerlerde tütünlerin ambarlama tartısında, çıkacak % 5 ten fazla eksiklikler için ekici kabul edilebilir bir sebep gösteremezse noksan çıkan tütünlerin her bir kilo veya artığından 12,5 lira hafif para cezası alınır.

Madde 101 - 49 uncu maddeye göre tütün kırımından tamamen veya kısmen vazgeçen yahut kırımdan evvel veya sonra tütünlerinin kısmen veya tamamen yok olduğunu veya kaybolduğunu görüp durumu o yerin muhtarına derhal haber vermiyen ve aynı zamanda kanuni süresi içinde Tekel İdaresine başvurmıyan ekicilerden 10 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 102 - Kaçak tütün taşıyanlardan taşıdıkları tütünün her kilo veya artığı için 10 lira ağır para cezası alınır ve ellerindeki tütünlere elkonulur.

Madde 103 - 50 nci maddede belirtilen yerler dışında nakliye tezkeresi olmadan tütün taşıyan ekicilerden, tütünlerini alıcısının veya Tekel İdaresinin ambarına teslim etmek veya satış merkezine getirmek için taşıdığına kanaat getirilirse, 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası alınır ve tütünler ambara getirilir.

Kaçakçılık amaciyle taşıdığı anlaşılırsa tütünler müsadere olunmakla beraber her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır.

Madde 104 - 51 inci maddede belirtilen sürelerin bitiminden başlıyarak otuz gün içinde ürünlerini tamamen veya kısmen ambara teslim eden ekicilerden, geç teslim ettikleri tütünlerin her bir kilo veya artığından, gecikmenin her bir günü için 10 kuruş hafif para cezası alınır.

Şu kadar ki, ekiciler ambarlama süresinin bitiminden en az üç gün evvel Tekel İdaresine başvurarak, tütünlerini vaktinde teslim edemiyeceklerini köy ihtiyar heyetlerinin belgeleri ile onaylanmış,kabul edilebilir bir sebebe dayanarak bildirilirse, gecikmeden dolayı ceza alınmaz.

Ambarlama süresini izliyen 30 gün içinde - ikinci fıkra hükmü hariç - teslim edilmiyen tütünlerin her bir kilo veya artığından 5 lira ağır para cezası alınır.

Ambarlama müddetini izliyen 30 gün içinde tütünlerini teslim etmediği halde yanında tütün bulundurduğu tespit olunan ekicilerin bu tütünlerine el konulur ve noksan miktar için kaçakçılık kovuşturması yapılır.

Madde 105 -
a) Ürünlerini kaçağa harcadıkları için mahküm olanlarla,

b) Yaprak tütün borçlarını görmez, ihraklık veya kırıntı halindeki tütünlerle kapatmak istiyenlerden bu hareketi kaçakçılık amaciyle yaptıkları Tekel İdaresinin başvurması üzerine mahkeme karariyle sabit olanlar, Bir sene süre ile tütün ekemezler.

Madde 106 - 58 inci madde gereğince belgesi iptal edilen tütün tacirleri 3 yıl süre ile bizzat veya dolaylı olarak tütün ticareti yapamazlar. Fiilin tekerrürü halinde, bu tacirlere bir daha tütün taciri belgesi verilmez.

58 inci madde hükmüne aykırı olarak tacirin vekaletnamesine sahip olmadan tütün alım satımı yapanlardan ve tütün satın aldıkları yerin Tekel İdaresine başvurarak kanuni ikametgah göstermiyen tüccardan veya bunların vekaletnamesini taşıyanlardan 5 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası alınır.

Madde 107 - İşleme ve bakım atelyelerinin bulunduğu yerleri Tekel İdaresine önceden haber vermiyen tüccarlardan 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Tekel İdaresi memurlarının, tüccara ait işleme ve bakım atelyelerini kontroluna engel olan veya zorluk çıkaranlar hakkında usulüne uygun olarak düzenlenecek tutanak üzerine, yukarıki fıkrada yazılı para cezası alınır.

Madde 108 - 62 nci madde gereğince stok durumlarını gösteren bildirimleri Tekel İdaresine zamanında vermiyen veya bakım atelyeleri için ambar defterlerini tutmıyan veya bildirim ve defterleri 62 nci madde hükmüne uygun olarak düzenlemiyen tüccarlardan 2 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. Suçun tekrarlanması halinde, aynı para cezası alınmakla beraber bir seneden beş seneye kadar da tütün ticaretinden alıkonulur.

Bildirimlere dayanarak tüccarın depolarında yapılacak kontrollarda noksan veya fazla çıkacak tütünlerin her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır.

62 nci maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak, tütünlerin işletilmesinden meydana gelen süprüntü veya kırıntıları Tekel İdaresine haber vermeden yok eden tüccarların yok ettikleri tütünler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir kilo veya artığından 10 lira ağır para cezası alınır.

Madde 109 - 63 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak tütün taşıyan tüccarlardan 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası alınır.

Taşıma belgelerini kanuni süresi içinde Tekel İdaresine göstermiyen tüccarlarla, posta idarelerinden alınacak posta alındılarını, taşıma belgesi aldıkları Tekel İdarelerine aynı süre içinde göstermiyenlerden 20 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 110 - Yabancı memleketlere ihraç edilen tütünler için gümrük idarelerimizden alınacak belgeleri kanuni süresi içinde Tekel İdaresine göstermiyen tüccarlardan ihraç ettikleri tütünün her bir kilo veya artığı için 5 kuruş ağır para cezası alınır.

Kanuni sürenin bitiminden başlıyarak 2 ay içinde belgesi gösterilmiyen tütünler kaçağa gitmiş sayılır ve her bir kilo ve artığından 10 lira ağır para cezası alınır.

Madde 111 - 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102,110 uncu maddelerle,103 üncü maddenin ikinci ve 108 inci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı suçları işleyenler hakkında 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesi hükmü ve o kanunun kovuşturma ve yargı usulleri uygulanır.

Madde 112 - 76, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 uncu maddelerle, 103 üncü maddenin ikinci ve 108 inci maddenin üçüncü fıkraları hariç olmak üzere bu kanunda yazılı suçlara, Tekel İdaresinin yazılı başvurması üzerine o yerin sulh ceza mahkemesince karar verilir.

Bu Mahkemelerce verilip 20 lirayı aşmıyan veya 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre verilen para cezası hükümleri kesindir.

Madde 113 - 1918 sayılı Kanuna değinen eylemlerden başka bu kanuna göre zapt ve elkonulması gereken tütün ve sair maddeleri Tekel İdaresi,kovuşturmanın sonucuna kadar korumakla yükümlüdür.

Madde 114 - Sulh ceza mahkemelerince verilen para cezası kararları, Tekel İdaresi tarafından Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun gereğince yerine getirilir.

Para cezalarını ödemeye mali kudreti müsait olmadığı usulen tespit edilenler için, Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Kanun hükümleri dairesinde işlem yapılmak üzere, para cezalarına ait kararlar Tekel İdaresi tarafından bir müzekkere ile mahalli cumhuriyet savcılıına gönderilir.

Cumhuriyet savcılığınca tahsil olunan para cezaları Tekel İdaresine devredilir.

647 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına rağmen para cezasının tamamının karşılanmaması halinde, geri kalan paranın tahsili için, ilam Cumhuriyet savcılığınca Tekel İdaresine iade edilir. Tekel İdaresince, "hapis ile tazyik hükmü ayrık kalmak üzere" Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre infaz olunur.

Madde 115 - Bu kanunda yazılı para cezaları Tekel İdaresine aittir. Şu kadar ki 88, 89, 91, 95, 96, 102, 110 uncu maddelerle,103 üncü maddenin ikinci ve 108 inci maddenin üçüncü fıkralarında yazılı para cezaları ile el konulan kaçak maddelerin Tekel İdaresince takdir edilecek değerleri 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre dağıtılır. Kalanı Tekel İdaresi bütçesine gelir kaydedilir.

Madde 116 - Bu kanun hükümleri tömbeki, püro, Virgina, Hasankeyf ve sair yabancı tütün çeşitleri hakkında da uygulanır.

Madde 117 - 10/6/1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu hükümleri kaldırılmıştır.

Ancak, sözü geçen kanunun 11 inci maddesi gereğince evvelce konulmuş olan sınırlı yasaklama hükümleri, bu kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar yürürlüktedir.

Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu kanunun 72 nci maddesi hükmü uygulanır.

Özel kanunlarla 1701 ve 3437 sayılı kanunlara atıf yapılan hallerde bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1 - (28/5/1986 - 3291 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

Tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatı ve satışı ile ekici tütünlerinin borsalarda veya yazılı sözleşme yapılarak satılabilmesine ilişkin usul ve esaslar ve üretilen tütün mamullerinde kullanılan tütün cinslerine göre fon alınması ve bu fonun kullanma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fonun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Geçici madde 1-
A) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, tütün tarımı serbest olan ilçeler, iç ve dış piyasa icapları göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden incelenerek:

a) Irmak ve çay yatakları,

b) Kışın su altında kalan veya tütün ürünü tarlada iken çoğunlukla sel basan yerler, bataklıklar, karasuluklar,

c) Nitelik bakımından iç tüketim veya ihracata elverişli tütün yetiştirmeye müsait olmıyan sair yerler,

Hariç bırakılmak suretiyle, tütün üretim alanlarının sınırları tespit edilir.

Bu tespit işi, Tekel tütün eksperi veya Tekel enstitülerinden bir teknik elemanın başkanlığında; ilçe tarım teknisyeni ve o yerin ihtiyar kurullarının seçeceği bir ekici üyeden kurulacak kurullar tarafından yapılır. Kurullar gezdikleri alanın iklim ve toprak özelliklerini ve gerektiğinde o yerde üretilen tütünlerin niteliklerini inceliyerek tütün tarımına uygun olan ve olmıyan alanları tespit eder ve sınırlarını krokilerle belirtirler. Kurul kararları çoğunlukla verilir. Kararlar Tekel tarafından, o yerin muhtarları aracılığı ile arazi sahiplerine duyurulur ve kararların bir sureti muhtarlara tevdii tarihinden itibaren 15 gün süre ile köy odalarına ve şehir veya kasabalarda, ekicinin görebileceği münasip bir yere asılır.

Kurulların gündelik ve yol giderleri Tekel İdaresi tarafından ödenir.

B) Yukarki fıkraya göre tespit edilen tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerdeki arazi sahipleri, 15 günlük ilan süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde o yerin Tekel İdaresine yazılı olarak başvurmak ve kurul masraflarını önceden yatırmak suretiyle itiraz edebilirler.

İtiraz inceleme kurulları; Tekel başeksperinin başkanlığında, il tarım müdürlüğünce seçilecek bir uzman,ziraat odaları tarafından seçilecek tütün ekicisi bir üye, Toprak Su Teşkilatınca seçilecek bir uzman ve o mahalde teşkilatı varsa Tütün Tarım Satış Kooperatifinden yoksa, Tütün Ekicileri Birliğinden seçilecek bir üyeden kurulur.

İtiraz inceleme kurulları yerinde gerekli incelemeleri yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. Bu kurulların kararları kesindir.

İtirazında haklı olduğuna karar verilen ekicilerin Tekele yaptırdıkları kurul masrafları, kendilerine iade edilir.

C) (A) ve (B) fıkralarındaki işler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde bitirilir.

D) Tütün üretim alanlarının sınırları tespit edilecek olan ilçelerin sırası ve tespit işlerine ait çalışma programları Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

E) Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili esaslar, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanır.

Geçici Madde 2 - Ticaret odalarına kayıtlı tütün müesseselerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaprak tütün alım, bakım, işleme işlerinde aralıksız olarak 5 yıl çalıştıkları tüzükte belirtilecek usule göre tespit edilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen bu işlerde çalışanlardan, Tekel İdaresi tarafından açılacak kursta 6 ay süreli bir eğitimi müteakıp yapılacak sınavda başarı gösterenlere, çalıştıkları bölge ve iş için tütün teknisyeni ehliyetnamesi verilir.

Tütün teknisyenlerinin tütün işlerindeki yetki ve sorumlulukları tüzükte belirtilir.

Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden altı ay içinde müracaat edenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve kanunun yürürlüğe girmesini takibeden 3 yıl içinde tamamlanır.

Madde 118 - Bu kanunun uygulama şeklini gösterir bir tüzük yapılır.

Madde 119 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 120 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

               (1) NUMARALI CETVEL

              (Madde 3 - 72)                 
                                      
                                      
1. ADANA    Merkez (Misis Bucağı)
        Bahçe
        Ceyhan
        Osmaniye
        Yumurtalık
2. ADIYAMAN Merkez Besni Çelikhan Gerger Kahta Samsat
3. AMASYA Gümüşhacıköy Merzifon Taşova
4. ARTVİN Merkez Ardanuç Borçka Şavşat Yusufeli
5. AYDIN Merkez Bozdoğan Çine Germencik Karacasu Koçarlı Kuşadası Kuyucak Nazilli Söke
6. BALIKESİR Merkez Ayvalık Bigadiç Burhaniye (Armutova Bucağı) Erdek Gönen İvrindi Manyas Savaştepe Sındırgı Susurluk
7. BİLECİK Merkez Osmaneli Pazaryeri Söğüt
8. BİNGÖL Solhan
9. BİTLİS Merkez Hizan Mutki Tatvan
10. BOLU Düzce
11. BURDUR Merkez (Çeltikçi Bucağı) Bucak (Virjinya tütünü)
12. BURSA Merkez Gemlik İnegöl İznik Karacabey Keles Mudanya Mustafakemal Paşa Orhangazi Yenişehir Orhaneli
13. ÇANAKKALE Biga Çan Yenice
14. DENİZLİ Merkez Acıpayam Buldan Çal Çardak Güney Kale Tavas
15. DİYARBAKIR Bismil Çınar Hazro Kulp Lice Silvan
16. EDİRNE Merkez Havsa İpsala Keşan Lalapaşa Meriç Uzunköprü
17. ELAZIĞ Palu
18. GAZİANTEP Merkez (Hasankeyf tütünü)
19. GİRESUN Şebinkarahisar
20. GÜMÜŞHANE Torul
21. HAKKARİ Beytüşşebap Çukurca Şemdinli Yüksekova (Oramar Bucağı)
22. HATAY Merkez Altınözü Dörtyol (Payas Bucağı) İskenderun Yayladağı
23. ISPARTA Atabey
24. İSTANBUL Bakırköy (Mahmutbey Bucağı) Çatalca Eyüp (Rami Bucağı) Kartal Silivri Yalova
25. İZMİR Merkez Bayındır Bergama Bornova Çeşme Dikili Foça Karaburun Karşıyaka Kemalpaşa Kiraz Kınık Menemen Ödemiş Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla
26. KIRKLARELİ Merkez Babaeski Demirköy Kofçaz Lüleburgaz Pehlivanköy
27. KOCAELİ Merkez Gebze Gölcük Karamürsel
28. KONYA Hadım (Tömbeki tütünü)
29. KÜTAHYA Emet
30. MALATYA Merkez Akçadağ Arguvan Doğanşehir Pütürge
31. MANİSA Merkez Akhisar Alaşehir Demirci Gördes Kırkağaç Kula Salihli Sarıgöl Saruhanlı Selendi Soma Turgutlu
32. MARDİN Merkez Derik Kızıltepe Mazıdağı Savur
33. MUĞLA Merkez Bodrum Datça Fethiye Marmaris Milas Ula Yatağan
34. MUŞ Merkez
35. RİZE Pazar (Püro tütünü)
36. SAKARYA Merkez Akyazı Geyve Hendek Kaynarca
37. SAMSUN Merkez Alaçam Bafra Çarşamba Havza Kavak Vezirköprü
38. SİİRT Baykan Beşiri Eruh Kozluk Sason Şırnak Batman
39. SİNOP Merkez Erfelek Gerze
40. TEKİRDAĞ Merkez Çerkesköy Çorlu Hayrabolu Malkara Muratlı Saray Şarköy
41. TOKAT Merkez Almus Erbaa Niksar Turhal
42. TRABZON Merkez Akçaabat Arsin Maçka Yomra
43. TUNCELİ Hozat Mazgirt (Çarsancak Bucağı) Pertek
44. UŞAK Merkez Eşme Karahallı Sivaslı Ulubey
45. VAN Çatak Gevaş
(2) NUMARALI YAZILI SÖZLEŞME             
                (Madde - 21)                 
                                       
    EKİCİNİN     SATILAN TÜTÜNÜN   İşbu mukavelenamede adı ve sanı 
                      yazılı ekici Tekel İdaresinin... 
Vilayeti.....Kazası. Cinsi....denk adedi... numaralı ve ../../19.. tarihli  
Nahiyesi............ Mahsul...Beher denkde cüzdanı mucibince sahibi bulundu-
Köyü.....Mahallesi.. dara...Görmez.....Safi ğu.......tütününü........bu muka-
Adı, Soyadı......... kilosu......Mahsul se- velenamede adı sanı kayıtlı alı- 
Yaşı................ nesi....safi kilosunun cıya satmış ve alıcı da kabul et-
Adresi.............. fiyatı...........   miştir. Tütünler en geç../../19..
Kanuni ikametgahı...  Yukarda gösterilen  tarihine kadar..............daki 
Cüzdan numarası..... tütünler.........tara- ambara indirilip usulü dairesinde
           fından ekiciye........ devir ve teslim olunacak ve bu  
           olarak...lira....kuruş müddet zarfında ekici tütünleri 
           verilmiştir. Teslim ve iyice muhafaza edecek ve ezik  
           tesellüm sırasında   basık gibi tütünün nefasetini  
           denklerde küflü veya.. bozacak hallere meydan vermiye- 
           ....çürüğü tütün bu-  yecektir. Alıcı devir muamelesi- 
           lunursa ekici bunları nin bitirildiği kendisine ve ka- 
           denklerden çıkaracak  bul olmazsa kanuni ikametgahına 
           veya bu yüzden sik-  bildirildiği tarihten itibaren  
           letten düşülecek mik- en geç on gün içinde tütünleri  
           tar hakkında alıcı   tesellüm edip bedelini ödiyecek- 
           ile anlaşacaktır.   tir.               
           Aksi bir anlaşma kay- Bu mukavelenamenin tatbik ve  
           dı bulunmadıkça denk  icrasından doğacak bütün ihti-  
           sargılarının ekiciye  laflar Tütün ve Tütün Tekeli Ka- 
           iadesi mecburidir.   nunun 25,26,27 nci maddelerinde 
                      tasrih kılınan şekiller daire-  
                      sinde halledilecektir.      
                                       
    ALICININ     HUSUSİ ŞARTLAR    Bu mukavele üç nüsha olarak../..
                      /19..tarihinde......de tanzim ve 
Vilayeti.....Kazası. (...sayılı Kanuna ay- iki tarafça muhteviyatı dinlenip 
Nahiyesi............ kırı olmamak şartiyle) anlaşıldıktan sonra imza ve teati
Köyü.....Mahallesi.. ...................... olunmuştur.           
Adı,Soyadı.......... ......................                 
Yaşı................ ...................... ../../19...mahal ismi...........
Adresi.............. ......................                 
Kanuni ikametgahı... ...................... Ekici              
           ......................                 
                                       
                                       
  Şahitler         Alıcı          Pul          
                                       
                                       
                                       
                                    
            (3) NUMARALI CETVEL               
                 (Madde - 51)                
                                       
                                       
    İli            Ambara teslim müddetleri          
----------------------    -------------------------------         
                                       
 1. Adana          Ertesi Senenin 30 Nisanı            
 2. Adıyaman          "   "   31 Mayısı            
 3. Amasya           "   "   30 Haziranı           
 4. Artvin           "   "   30 Haziranı           
 5. Aydın            "   "   30 Nisanı            
 6. Balıkesir          "   "   31 Mayısı            
 7. Bilecik           "   "   31 Mayısı            
 8. Bingöl           "   "   31 Mayısı            
 9. Bitlis           "   "   31 Mayısı            
10. Bolu            "   "   31 Mayısı            
11. Burdur           "   "   31 Mayısı            
12. Bursa            "   "   31 Mayısı            
13. Çanakkale          "   "   31 Mayısı            
14. Denizli           "   "   30 Nisanı            
15. Diyarbakır         "   "   30 Nisanı            
16. Edirne           "   "   30 Haziranı           
17. Elazığ           "   "   30 Haziranı           
18. Gaziantep          "   "   31 Mayısı            
19. Giresun           "   "   30 Haziranı           
20. Gümüşhane          "   "   30 Haziranı           
21. Hakkari           "   "   31 Mayısı            
22. Hatay            "   "   30 Nisanı            
23. Isparta           "   "   30 Nisanı            
24. İstanbul          "   "   31 Mayısı            
25. İzmir            "   "   30 Nisanı            
26. Kırklareli         "   "   30 Haziranı           
27. Kocaeli           "   "   31 Mayısı            
28. Konya            "   "   30 Haziranı           
29. Kütahya           "   "   31 Mayısı            
30. Malatya           "   "   31 Mayısı            
31. Manisa           "   "   30 Nisanı            
32. Mardin           "   "   30 Nisanı            
33. Muğla            "   "   30 Nisanı            
34. Muş             "   "   31 Mayısı            
35. Rize            "   "   31 Mayısı            
36. Sakarya           "   "   31 Mayısı            
37. Samsun           "   "   15 Temmuzu           
38. Siirt            "   "   31 Mayısı            
39. Sinop            "   "   31 Mayısı            
40. Tekirdağ          "   "   30 Haziranı           
41. Tokat            "   "   15 Temmuzu           
42. Trabzon           "   "   31 Mayısı            
43. Tunceli           "   "   31 Mayısı            
44. Uşak            "   "   30 Nisanı            
45. Van           "   "   30 Haziranı            
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    Muhtelif mıntakalardaki tütünlerin birinci sene için firelerini    
               gösterir cetvel                 
                                       
               (Madde - 69)                  
                                       
                         Ambar       İşleme  
                         fireleri     fireleri 
                        ---------------- ------------
                        Tütünlerin tacir   1 Marttan
                        zimmetine intika-  31 Ağus- 
                        li tarihinden baş-  tosa ka- 
                        lamak üzere     dar   
                                       
                Birinci 6 İkinci 6 1 Mart'tan  1 Eylülden 
                ay içinde ay içinde 31 Ağustos'a Şubat sonuna
Bölgeler     İLLER               kadar    kadar    
--------- -------------------- --------- ---------- ------------ ------------
Ege    Aydın,Balıkesir,Denizli                      
      Isparta,İzmir,Kütahya                       
      Manisa,Muğla,Uşak    5     3      3      2   
                                       
Marmara  Balıkesir,Bilecik,Bolu,                      
      Bursa,Çanakkale,Edirne,                      
      İstanbul,Kırklareli,                       
      Kocaeli,Sakarya,Tekirdağ 5     4      5      4   
                                       
      Balıkesir (Agonya,Gönen                      
      ilçeleri)        6     5      5      4   
                                       
                                       
Karadeniz Amasya,Samsun,Sinop   5     4      5      4   
      Artvin          5     4      4      3   
      Tokat          7     4      5      4   
      Giresun,Gümüşhane,Rize,                      
      Trabzon         6     4      5      4   
                                       
Doğu ve                                   
Güney-Doğu Adana,Adıyaman,Bingöl,                      
      Bitlis,Burdur,Diyarbakır,                     
      Elazığ,Hakkari,Hatay,                       
      Malatya,Mardin,Muş,Siirt                     
      Tunceli,Van       8     6      6      5   
                                       
                                       
 A) Gaziantep'te yetişen Hasankeyf tütünlerinden % 45 çöp firesi indirilir. 
 B) Tömbekiler için Doğu ve Güney - Doğu tütünlerinin fire nisbetleri uygu- 
  lanır.                                  
 C) Yeniden tütün dikilecek iller için, dikilen çeşidin bu cetvelde gösteri- 
  len fire nispetleri uygulanır.                      
 D) Müteakıp senelerde ambar fireleri % 1,5 hesap edilir.          
 E) Müteakıp seneler için işleme fireleri birinci sene için tespit edilen  
  nispetin yarısı olarak hesap edilir.                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
      1177 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE        
                                       
                       YÜrürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                       ------------------------------ 
   Yürürlükten Kaldırılan Hüküm        Tarihi  Sayısı  Maddesi  
-------------------------------------------- ----------- -------- --------- 
1177 sayılı Kanunun 20,21,38,41 ve 43 üncü                  
maddeleri.                  28/5/1986  3291   17   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
       1177 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN     
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE        
                                       
  Kanun                            Yürürlüğe  
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi 
----------- -------------------------------------------------- ------------- 
  2427               -              14/3/1981 
  3217               -              11/6/1985 
  3291               -               3/6/1986 

(1) Bu bölümle ilgili olarak ek 1 inci maddeye bakınız.