Mevzuat

15.10.2005 tarih 25967 sayılı Resmi Gazete

MADDE 1 — 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İç su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla, 100 lt/sn ve daha az debiye sahip su kaynakları üzerinde kurulacak tesislerde, bu kaynağın tamamını üretimde kullanabilecek üretim kapasitesine sahip olması gerekir. 100 lt/sn den büyük debiye sahip su kaynakları üzerinde 25 ton/yıldan daha az kapasitede işletme kurulamaz. Ancak, kurulacak tesis için öngörülen yeterli alan bulmanın mümkün olmadığı bölgelerde, il müdürlüğünün bu yönde görüş bildirmesi halinde bu şart aranmaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" almak için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. İl müdürlükleri, tesis sahibinin müracaatından sonraki on beş gün içinde gerekli incelemeleri yaparak, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak denetim raporunu düzenleyip, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesini (Ek-6/a) ve Su Ürünleri Kuluçkahane Yetiştiricilik Belgesini (Ek-6/b) onaylanmak üzere denetim raporu ile birlikte Bakanlığa gönderirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği projeleri onaylandıktan sonra, yıllık üretim planlamalarında yapacakları değişiklikler için, il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Değişiklik taleplerinin il müdürlüklerince uygun görülmeleri halinde, bu durum, 15 (on beş) gün içinde Bakanlığa bildirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan (Ek-8) ibaresi (Ek-7) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17 nci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Su Ürünleri İstihsali Yapılan Bölgelerde

Madde 17 — Doğal göl, gölet, baraj gölü, nehirler ve dalyanlarda su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yetiştirilmek üzere, kullanılan yumurta, yavru ve damızlık materyalin ithali ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik personel olarak istihdam edilirler."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-6/a” ve “EK-6/b” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-8” yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.