Mevzuat
Kanun Numarası    :1311
Kabul Tarihi     :14/7/1970
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 23/7/1970 Sayı: 13557
Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2532

Madde 1 - Bağların yüksek sisteme alınması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin tente ile örtülmesi için bağcılara % 5 faizli azami 15 yıl vadeli projeyi dayanan kontrollu kredi verilir.

Tespit edilen faiz haddi ile T. C. Ziraat Bankasınca bu tür kredilere uygulanmakta olan faiz oranları arasındaki fark müteakıp yıl bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerine konacak ödenekten karşılanır. Bağ yetiştiren ve bağcılıkla iştigal eden bÖlgeler özelliklerine göre (Yatay sistemde bağlar dahil) bu kanun hükümlerinden faydalanır.

Madde 2 - Bağcılara açılacak krediler Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilatınca onaylanan projelere istinaden verilir. Tarım Bakanlığı projelerin uygulanmasında bağcılara gerekli teknik yardımlarda bulunur.

Madde 3 - Bağcılığın modernleştirilmesi için açılacak krediden ihracatlık yaş ve kuru üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu maksat için yeniden bağ dikenler öncelikle yararlanırlar.

Madde 4 - Bağcılar projelere dayalı olarak aldıkları bu kredileri proje ve gaye dışında kullanamazlar. Kullandıkları takdirde, aldıkları kredilere vadeleri beklenilmeden muacceliyet verilerek tahsil edilir.

Yüksek sistem veya yatık sisteme göre bağ tesisi, tesis kredisi alanlara beş yıllık ödemesiz süre tanınır ve on eşit şekilde taksitle tahsil edilir.

Madde 5 - Kredi dağıtımında 30 dönüme kadar olan küçük bağ işletmelerine öncelik verilir.

Krediler, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun hükümlerine göre teminata bağlanır.

Madde 6 - Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu kanunu Tarım, Ticaret ve Maliye Bakanları yürütür.