Mevzuat

Karar Sayısı : 2009/14772

             Ekli "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 20/2/2009 tarihli ve 96 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 26/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN  DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 - (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında destekleme ödemesi yapılır.

             (2) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 2 - (1) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletmeye yıllık 225 TL ödenir.

             (2) Destekleme ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Bu Karar kapsamında tarımsal işletmelere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak tarımsal işletmelere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2‘si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.‘ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

             Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 3 - (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             (2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

             (3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 4 - (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, uygulama alanı ve diğer hususlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 5 - (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.