Mevzuat
Kanun Numarası    : 2032
Kabul Tarihi     : 1/2/1977
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/2/1977 Sayı:15846
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 8

Madde 1 - (Değişik : 28/12/1982 - 2770/2 md.)

Köye, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında,gönüllü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve kimse bedenen çalıştırılamaz.

Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürülecek hizmetler için köy halkının gönüllü katkıları, hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesinde bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. Bu gönüllü katkıların nasıl değerlendirileceği ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir.

Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götürülmesindeki sıra saklı tutulur,

b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma paylarından borçlu köylerin bu borçları istenmez.

Madde 3 - 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz.

Madde 4 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK - 110/25 md.)

Geçici Madde 1 - (2032 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Kendilerinden katılma payı alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış köylerin ödedikleri katılma payı karşılığı paralar, köy tüzelkişiliğine Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde geri verilir.

Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

      2032 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi
---------   ------------------------------------------------------------
 2770            -               30/12/1982
KHK/110            -               28/10/1983
 3520            -               10/2/1989

(1) Daha önce "Köye Gütürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun" şeklindeki başlık, 28/12/1982 tarih ve 2770 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.