Mevzuat
Kanun Numarası       : 2085
Kabul Tarihi        : 15/3/1977
Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 24/3/1977 Sayı: 15888
Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 2425

Madde 1- T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c fıkraları ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kredilerden, 31/12/1975 tarihine kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi geçmiş veya kanuni takibe intikal etmiş ana borçları 15 bin liraya kadar olanlar 31/12/1975 tarihine kadar işlemiş faiz ve masraflarının ilavesi suretiyle faizsiz olarak 10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır.

Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere beher taksit miktarı 250 liradan az olmamak kaydıyla T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tespit olunur.

Madde 2 - Taksitlendirme muamelesi borcun mevcut ayni veya şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

Taksitlendirilen alacakların taksitleri, vadelerinde tamamen tahsil olunur. Borç taksitlerinden herhangi birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muacceliyet kazanır.

Bu alacakların bakiyeleri sözleşmelerinde yazılı oranlar üzerinden hesaplanacak faizlerle birlikte T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince genel hükümlerle 3202,1581 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur.

Ana borç toplamı 1000 Türk Lirasına kadar olan küçük çiftçi borçlarının tamamı affedilir. Bunun tutarı Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir.

Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde uygunlanacak taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, T. C. Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatiflerince saptanır.

Madde 4 - Bu Kanuna göre taksitlendirme işlemi başlamasından sonra:

a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu haklarında başlatılan her türlü kanuni işlem durdurulur.
b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı haczedilmiş tarımsal faaliyetlerinde kullanılan üretim araç - gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir.
c) Küçük çiftçilerin 1 inci madde gereğince ertelenmiş borçları nedeniyle kredileri kesilmez.

Madde 5 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılan faizsiz taksitlendirme sonucunda T.C. Ziraat Bankasının uğrayacağı faiz kaybı, taksitlendirilecek miktar yılda yüzde sekiz onda bir (% 8,1), Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on buçuk (% 10,5) faiz oranı uygulanmak suretiyle Hazinece karşılanır.

Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.