Mevzuat
Kanun Numarası    : 2502
Kabul Tarihi     : 9/6/1934
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/6/1934 Sayı: 2727
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 437

Madde 1 - Kars Vilayetiyle Bayazıt Vilayetinin Iğdır ve Tuzluca (Kulp), Erzurum Vilayetinin Olti ve Çoruh Vilayetinin Artvin, Şavşat ve Borçka kazalarında ve Kemalpaşa Nahiyesinde hıyar haklarını başka bir Devlet hesabına kullanıp buralarını bırakmış bulunan Rus tebaasına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan gerek bunlar ve gerek Devlete ait başka topraklardan ve yapılardan muhacirlere, mültecilere yerleşmek üzere Hükümetçe bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahırlar, samanlıklar, dükkanlar ve topraklar bunlara parasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muhacirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilmemiş olanlar da Yerleştirme Kanunu hükümlerine göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı yerler halkından topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan topraklar parasız kendilerine temlik olunur ve tapuya bağlanır.

Madde 3 - (Değişik: 4/7/1934-2561/1 md.)

Bu yerler halkından olupta meskenleri yanmış olan ve başka meskeni bulunmıyanların, 25 Mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulunan meskenlerinin iskanı adi derecesi kendilerine parasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır.

Madde 4 - Birinci, ikinci ve üçüncü maddelere göre yerleştirilenlere verilen ve verilecek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz ve resimsiz tapuya bağlanır. Bunlardan ölenlerin varislerinden dahi bir defaya mahsus olmak üzere intikal ve veraset vergisi alınmaz:

Madde 5 - Bu kanunun neşrinden önce, birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı kimselerden bayağı yerleştirme haddi içindeki topraklar ve yapılar dolayısiyle borçlandırılmış olanlardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri verilmez. Tahsil olunmıyan taksitler de tahsil olunmaz. Bayağı yerleştirme haddinden artık olan toprakların ve yapıların artık miktarın borç taksitleri tahsil olunur.

Madde 6 - (Değişik: 17/3/1950-5606/1 md.)

474 sayılı kanunun 3 üncü maddesi şümulüne giren ve fakat Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanma sırası gelmemiş olan ilçelerdeki yaylak ve kışlaklar

Toprak Kanuniyle kabul edilen nispet ve esaslar ölçüsünde olmak şartiyle Köy Kanununun 3 üncü maddesi hükmüne göre sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve şehirlerin ihtiyaçları için mahalli Hükümetçe bunların müşterek intifalarına parasız tahsis olunur.

Bu yaylak ve kışlaklar hiçbir sebep ve suretle özel ve tüzelkişilere veya Hazine adına tapuya bağlanamaz. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuya bağlanmış olan yerlerde 2644 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince sahiplerinin müktesep hakları mahfuzdur.

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulandığı ilçelerdeki birinci fıkraya göre yapılması gereken sınırlandırma ve tahsis işleri bahsi geçen kanun hükümleri dairesinde cereyan eder.

Madde 7 - 1 Nisan 1340 tarih ve 474 sayılı Kanunun 4, 5 inci maddeleri kaldırılmıştır.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteber tutulur.

Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Dahiliye ve Maliye Vekilleri yürütür.

     2502 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı  Maddesi
----------------------------------------------- --------- ------  -------
10/4/1924 tarih ve 474 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5
inci maddeleri                  17/3/1950  5606    2
      2502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun                              YürÜrlüğe
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
-------     ---------------------------------------    ------------
 2561              ---               12/7/1934
 2849              ---               21/11/1935
 5606              ---               23/3/1950