Mevzuat
Kanun Numarası     : 2582
Kabul Tarihi      : 5/7/1934
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1934 Sayı : 2752
Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 602

Madde 1 - Merinos koyunlarının ıslah ve yetiştirilmesi, pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi için 1935 mali senesinden itibaren yedi senede bu nam altında Ziraat Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi fasıllara (3 000 000) liralık tahsisat konulur.

İlk iki senede konulacak tahsisat yedişer yüz bin liradan az olamaz.

Madde 2 - Birinci madde mucibince verilen tahsisattan bu maksat için çiftlikler tesis ve bunların işletilmesi için ihtiyaç görülen miktarda mütedavilsermaye tefrik olunur.

Madde 3 - Her sene bütçesine konulacak tahsisatın sarf cihetleri ve ecnebi mütehassıs ve müstahdemler kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle tayin olunur.

Madde 4 - Bütçeye mevzu tahsisattan tesis ve mubayaalar için açılacak kredi ve avanslar 1552 numaralı kanun hükmüne tevfikan mahsup edilir.

Madde 5 - Tesis olunacak çiftlikler 29 Mayıs 1926 tarih ve 867 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müesseseler gibi idare olunur.

Madde 6 - Çiftliklerde yetiştirilen Merinos damızlıkları Maliye ve Ziraat Vekilliklerince tensip ve takdir edilecek bir bedelle ve ıslah edilmiş pamuk tohumları bedelsiz olarak yetiştiricilere verilebilir.

Geçici Madde 1 - (2582 sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

1935 senesi bütçesine konulacak tahsisattan mahsup olunmak üzere 1934 sene- sinde (300 000) liraya kadar avans veya kredi teminine ve bu işlere sarfına, Maliye ve Ziraat Vekillerine izin verilmiştir.

Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 8 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.