Mevzuat
Kanun Numarası    :2834
Kabul Tarihi     :21/10/1935
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 2/11/1935 Sayı: 3146
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 792

Madde 1 - 7 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)

Madde 8 - Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin ortaklık payları rehin veya haczedilmiyeceği gibi başkalarına da devredilemez.

Madde 9 - 10 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)

Madde 11 - Tarım satış kooperatiflerinin veya birliklerinin para ve malları, bilanço, zabıtname, rapor ve başka bütün evrak, defter ve belgeleri üzerinde suç işliyen yönetim ve kontrol kurulları başkan ve üyelerile işyarları ve eksperleri bu suçlarından dolayı Devlet işyarları gibi ceza görürler.

Ekonomi Bakanlığınca yaptırılacak kontrol sonucunda suçları anlaşılanların işlerine son verilebilir. Yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinden çıkarılanların yerine genel kurulca seçim yapılıncıyadek aynı ödev ve yetki ile Ekonomi Bakanlığı tarafından başkaları atanır.

Madde 12 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)

Madde 13 - Tarım satış kooperatiflerile birlikleri Ekonomi Bakanlığının iznile taşıtsız mal alabilirler. Bu mallar ipotek edilemiyeceği gibi haciz de olunamaz.

Madde 14 - 20 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)

Madde 21 - Bu kanuna göre kurulmuş olan satış kooperatifleri ve birliklerinin:

a - Kapital ve yedek akçeleri vergi, resim ve harçlardan;
b - Ödünç alma ve verme işlerile para yatırma ve başka bütün işlerinde yapılacak senet, rapor, mukavelename ve kağıtlarla resmi dairelere verecekleri dilekçeler damga resminden;
c - Satın alacakları taşıtsız mallar için ferağ harcı ile damga resminden;
ç - Birbirinden ve ortaklarından alacakları ürem ve komüsyonlar muamele vergisinden;
d - Tasdik ettirecekleri her türlü kağıt ve defterler (Ücreti adil) müstesna olmak üzere noterlerce alınan harç ve resimden bağışıktırlar.

Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin teslim alacakları ürünleri işlemek ve temizlemek ve bunların standartlaştırılmasını yapmak ve bundan başka ergeler için yapılacak koyaçlarla iş kurağları, Teşviki Sanayi Kanunundaki bağışıklıklardan faydalanırlar.

(Son fıkra Mülga : 16/2/1995 - 4070/15 md.)

Madde 22 - 24 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)

Madde 25 - Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden başlar.

Madde 26 - Bu kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

      2834 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

                     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------- 
Kanun veya Kanun Hükümleri            Tarihi   Sayısı  Maddesi
---------------------------           --------   ------- --------
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanununun 8, 11,13,21 inci maddeleri
hariç diğer maddeleri               8/6/1984   KHK 238  3021/10/1935 tarih ve 2834 sayılı Kanunun
21 inci maddesinin son fıkrası          16/2/1995    4070  15
      2834 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                           Yürürlüğe
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
--------   ----------------------------------------   -------------
KHK-238             -              18/6/1984
 3186              -               8/5/1985

(1) 8/8/1984 tarih ve 238 sayılı Tarım Satış kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile bu kanunun 8,11,13 ve 21 inci maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu Kanun Hükmünde Kararname, 30/4/1985 tarih ve 3186 sayılı Kanunla kabul edilmiştir.