Mevzuat
Kanun Numarası        : 2844
Kabul Tarihi          : 16/6/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/6/1983 Sayı: 18081
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 412
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı; fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektir. Fındık üretimi yapılacak alanlar

Madde 2 - Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kullanma kabiliyet sınıfları dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek alanlarla sınırlandırılır. Bu alanların tespitinde,ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka tarım ürünlerinin üretilemeyeceği hususu da da göz önünde bulundurulur.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her beş yılda bir veya Ticaret Bakanlığınca lüzum görüldüğünde, talepteki gelişmelere göre tahmin edilen üretim hedeflerine ulaşabilmek için fındık üretimine izin verilecek yeni alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken kalite özellikleri ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre tespit ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan olunur.

Mevcut fındık bahçelerinin beyan ve kontrolu
Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık bahçelerinin sahipleri veya işleticileri; 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde bu yönetmelikte belirtilecek esaslara göre beyanname vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler. Bu beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca,beyanname verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici Belgesi verilir. Bu hüküm, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan inceleme ve kontrollar sırasında beyan edilmediği, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olduğu tespit edilen fındık bahçeleri hakkında da ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynen uygulanır.

Yasaklamalar
Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra izin alınmadan yeni fındık bahçesi kurulamaz, belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçeleri yenilenemez.

İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla sahiplerince, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi içinde sökülmeyen fındık bahçeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca söktürülür ve yapılan masraflar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur.

Teşvik tedbirleri
Madde 5 - Arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre, fındık yerine ülke ekonomisi bakımından daha yararlı başka bir tarım ürünü yetiştirmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca önerilen veya bu talebi Bakanlıkça uygun bulunan fındık bahçesi sahiplerine;

a) Fındık bahçesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmak ve Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar dışında bulunmak,
b) Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak beyanname vermiş olmak.Kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca kredi ve teknik yardım sağlanır.

Yönetmelik
Madde 6 - Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Bu yönetmelikte;

a) Yeni fındık dikim alanlarının tespit ve ilanı ile yeni fındık bahçesi tesisine veya yenilenmesine izin verilme usul ve esasları,
b) Mevcut fındık bahçelerine ait beyanname verme şekil ve şartları, beyannamelerin ihtiva edeceği bilgiler,beyanname üzerine yapılacak inceleme ve kontrol usul, esas ve sorumlulukları,
c) Fındık Üretici Belgesi verilmesine ve iptaline ilişkin hususlar,
d) Teşvik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,İle Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar belirtilir.

Ceza hükümleri
Madde 7 - Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık bahçesi kuranlar ile belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenler onbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlar hakkında beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Yürürlük
Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.