Mevzuat
Kanun Numarası    : 2903
Kabul Tarihi     : 27/1/1936
Yayımlandığı R. Gazete: Tarihi: 1/2/1936 Sayı: 3221
Yayımlandığı Düstur  : Tertip:3 Cilt: 17 Sayfa: 178

Madde 1- Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin etmeğe ve bu çeşitlerden başka açık kozalıların ekimini yasak etmeğe salahiyetlidir.

Ziraat Vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin sınırları dışında,bu sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzaklıkta bulunan yerlere açık kozalı pamuk çeşidinin ekilmesi yasaktır.

Madde 2- Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat Vekilliğinin çeşidini tayin ve ilan edeceği pamuklardan başka diğer çeşit açık kozalı pamuk tohumu ve çekirdekli pamukların bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde herhangi bir yerde muhafazası, bir yerden diğer yere nakli,alım satımı yasaktır.

Ziraat Vekaleti,gerekli gördüğü yer ve zamanlarda,saf pamuk tohumu ekilecek bölgelerden,sanayi ve ihracat maksadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumunun veya çekirdekli pamuğun,tayin edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı takdirde geçirilmesine müsaade edebilir.

Madde 3 - Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölgelerindeki çırçır evleri,vekilliğin her biri için belli edeceği pamuk çeşitlerinden başkasını çırçırlıyamazlar.

Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli ettiği pamuk çeşidinin çekirdekli pamukları tamamen çekildiği ve çırçır evinden çıkarıldığı vekilliğin salahiyetli memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik o çırçır evine başka çeşit çekirdekli pamuğu çırçırlamak için izin verir.

Madde 4 - Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü yerlerde yeniden kurarak veya kira ile tutarak çırçır evleri işletebilir.

Ziraat Vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğitler Vekillikçe alıkonabilir.Bu takdirde bu çiğitler oradaki piyasa fiatı üzerinden kıymetlendirilerek bedeli mahalli rayice göre çırçırlama ücretine mahsub edilir.Fazlası para olarak mal sahibine verilir.Çırçırlama ücreti tohum parası tutarını geçerse aradaki fark mal sahibinden alınmaz.

Madde 5 - Ziraat Vekilliği lüzum göreceği yerlerde dilediği çırçır evlerinden veya şahıslardan saf pamuk tohumlarının bir kısmını veya tamamını satın almağa lüzum gördüğü takdirde,sahibleri,bu tohumlardan kendi tohumluk ihtiyaçlarından artan kısmını,piyasa fiatı üzerinden Ziraat Vekilliğine satmağa mecburdurlar.Ziraat Vekilliği herhangi bir şekilde elde ettiği saf pamuk tohumlarını gerekli gördüğü bölge çiftçilerine maliyet fiatı üzerinden satmağa veya bu tohumları o bölgelerdeki soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlarile başabaş değiştirmeğe izinlidir.

Madde 6 - Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması icab eden pamuk tohumlarının alım ve satımı,ilana lüzum olmaksızın pazarlık suretile yapılır.Mahalli örf ve adet dolayısile Ziraat Vekaletinin lüzum göreceği yerlerde,pamuk tohumu üretme çiftlikleri,pamuk amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak,Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mutemedlere beş bin liraya kadar avans verebilir.Bu avanstan ancak çiftlik idare heyetlerinin kararile mutemedler tarafından tediyat yapılır.

Madde 7 - Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerden sulh mahkemesi kararlarile yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır. Ziraat Vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çeşitlerini veya karışığını ekenlerden bu ceza alınmakla bereber ilgili fen memurlarının verecekleri raporlar üzerine mahalleri idare heyetleri kararile tarlalarındaki pamuklar da masrafları kendilerine aid olmak üzere hemen sökülür ve yok edilir.Bu masraf,sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir ve Tahsili Emval Kanununa göre kendisinden alınır.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye,Maliye, İktisad ve Ziraat Vekilleri memurdur.

2903 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
     Kanun                         Yürürlüğe
     No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi
  _____________ _________________________________________ _______________
     2790           ___              22/1/1983