Mevzuat
Kanun Numarası    : 2925
Kabul Tarihi     : 17/10/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/10/1983 sayı: 18197
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam:
Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Tanımlar:
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,
b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,
c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,
d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,
e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,
f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,
g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,
h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını,
i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
j) Sosyal güvenlik kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları,
k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,
l) İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı,
m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhı arıza hallerini,

İfade eder.

Sigortalı sayılmayanlar:
Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,
c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,
d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar,

Sigortalı sayılmazlar.

Sigortalılığın başlangıcı:
Madde 5 - Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar.

Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması:
Madde 6 - Sigortalı olanlardan;

a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın bir Ocak gününden itibaren,
b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren,
c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye başladığı tarihten itibaren,

Sigortalılıkları sona erer.

(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.

İKİNCİ KISIM
Sigorta Yardımları

BİRİNCİ BÖLÜM
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası

Sağlanan yardımlar:
Madde 7 - İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Sağlık yardımı yapılması,
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,
c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.

Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigorlalılığın sona ermemiş bulunması şarttır.

Sürekli işgörmezlik gelirine hak kazanma:
Madde 8 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması:
Madde 9 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak sürekli işgöremezlik geliri sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır.

Sürekli tam işgöremezlikte sigortalıya, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının % 60'ına eşit aylık gelir bağlanır.

Sürekli kısmi işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi hesaplanarak, bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir.

İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyesine uymazlık:
Madde 10 - İş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir.

İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar ki, bu düşürme % 50'yi geçemez.

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez.

Eş ve çocuklara gelir bağlanması:
Madde 11 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve şartlarda gelir bağlanır.

Ölen sigortalının 9 uncu madde gereğince hesaplanacak gelirinin;
a) Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i,
b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olup da geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i,
c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan, yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız çocuklarının her birine % 25'i,
d) (c) bendinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan veya sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si,

Oranında aylık gelir bağlanır.

Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (c) bendindeki haklardan yararlanırlar.

Sürekli işgöremezlik geliri, sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklar bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylık gelirlerin toplamı, sigortalının bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahiplerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.

Bağlanan gelirin kesilmesi:
Madde 12 - Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe bu gelirlerden fazla olanı ödenir.

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin son bulması halinde, bu tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez.

İKİNCİ BÖLÜM
Hastalık Sigortası

Sağlanan yardımlar:
Madde 13 - Sigortalıya, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır:

a) Sağlık yardımı yapılması,
b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi.

Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şartları:
Madde 14 - Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının;

a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,
b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,
c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

Hallerini kapsar.

Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder.

Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder.

Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olması şarttır.

Sağlık yardımlarının süresi:
Madde 15 - Sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder.

Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez.

Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecak protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür.

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması:
Madde 16 - Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağlık yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas ve şartlarla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak üzere yararlanırlar.

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması:
Madde 17 - Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında;

a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, 13 üncü maddede belirtilen yardımlardan,
b) (a) bendinde sözü edilen kimselerin eşi ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü maddede belirtilen yardımlardan,

Yararlanırlar.

Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için 15 inci maddede yazılı süre ile sınırlıdır.

Yukarıda belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10'u kendilerince ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malüllük Sigortası

Malüllük aylığının hesaplanması:
Madde 18 - Malullük aylığı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e çıkarılır.
b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir.

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Malüllük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması:
Madde 19 - Malullük aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük aylığı yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malullük aylığı hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaşlılık Sigortası

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları:
Madde 20 - Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;

a) (Mülga : 20/2/1992 - 3774/6 md.)
b) 15 yıldan beri sigortalı olması,
c) En az 3600 gün prim ödemiş olması,
d) Kurumdan yazılı istekte bulunması,

Şarttır.

Yaşlılık aylığının hesaplanması:
Madde 21 - Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı sigortalının 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük sigorta primi için % 60 oranı birer artırılarak hesaplanır.

Bu suretle bağlanacak aylığın oranı % 85'i geçemez.

Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının istekte bulunduğu tarihten önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir.

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Aylığın başlangıcı:
Madde 22 - Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır.

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması:
Madde 23 - Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya eski yaşlılık aylığı, istek tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.

Toptan ödeme:
Madde 24 - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölüm Sigortası

Sağlanan yardımlar:
Madde 25 - Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması,
b) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına toptan ödeme yapılması.

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları:
Madde 26 -

a) Ölüm tarihinde, toplam 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup da sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş olan,
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Ölüm aylığının hesaplanması:
Madde 27 - Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde;

a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı,
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık aylığı,
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı,
d) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 19 ve 23 üncü maddelere göre tespit edilecek aylığı,
e) Toplam 1 800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup da sigortalılık süresinin her yıl için ortalama 180 gün prim ödemiş olan sigortalının 21 inci madde esaslarına göre tespit edilecek aylığı,

Esas tutulur.

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı dikkate alınmaz.

Eş ve çocuklara aylık bağlanması, kesilmesi ve yeniden bağlanması:
Madde 28 - Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine; 27 nci madde gereğince tespit edilecek aylığı, 11 inci maddede belirtilen oran ve esaslar dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanır.

Bağlanan ölüm aylıklarının kesilmesinde veya yeniden bağlanmasında 12 nci maddede belirtilen esaslar uygulanır.

Toptan ödeme:
Madde 29 - Ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadığı takdirde ölen sigortalının ödediği primlerin üçte ikisi; 11 nci maddede belirtilen oran ve esaslar dikkate alınmak suretiyle geri verilir.

Prim alınması:
Madde 30 - Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere Kurumca sigortalılardan % 20 oranında prim alınır.

Prime esas alınacak kazanç:
Madde 31 - 30 uncu madde uyarınca alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Bu suretle bulunacak miktarların lira kesirleri tama çıkarılır.

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı:
Madde 32 - 31 inci madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

Prim ödenmesi:
Madde 33 -

a) Sigortalı, prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar ödemek zorundadır.
b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır.
Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur.
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır.
c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen yardımlar yapılmaz.

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler:
Madde 34 - Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler:
Madde 35 - Bu Kanunun uygunlanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler;

a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası,
b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış çocukları,
c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır.

Yönetmelikler:
Madde 36 -

a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar,
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler,
c) Sigortalının başlangıcı devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri,
d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları,

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Gösterge tespit tablosu:
Madde 37 - Bu Kanuna göre gelir ve aylıklar ile primlerin hesaplanmasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki katsayı esasına dayalı gösterge sistemi ve gösterge tablosu uygulanır.

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde uyarınca düzenlenecek gösterge tespit tabloları kullanılır.

Hizmetlerin birleştirilmesi:
Madde 38 - Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına,
b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa,
c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa,
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına,

Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24/5/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler:
Madde 39 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 52, değişik 53 değişik 54, 56, 57, 59, değişik 60/F, 70, 84, 92, 93, 94, 95, 98, 99, değişik 100, değişik 101, 105, 109, 110, 111, 115, 116, 117, değişik 118, 120, 121, değişik 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135/A maddeleri,
b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 2 nci madde hükümleri.

Uygulanır.

Kanunun uygulanması:
Madde 40 - Bu Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile değişik 9/7/1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu uygular.

Geçici Madde 1 - (2925 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu Kanun kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar.

Yürürlük:
Madde 41 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 42 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

      2925 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE  Kanun                              Yürürlüğe
   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
 ---------  ----------------------------------------------------------------
  3774                -            Eğitim ve Öğre-
                                tim Hizmetleri
                                Sınıfına dahil
                                 personel için
                                  1/7/1992  
                                Diğer Personel
                                için 27/2/1992   2925 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
        KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE


                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi    Sayısı   Maddesi
------------------------------------  ----------- ------------ ----------
20 nci maddenin (a) bendi.       20/2/1992    3774     6