Mevzuat

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır.

Kapsam:
Madde 2 - Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden,

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler,
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar,

Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

(Ek fıkra: 15/4/1987-3350/1 md.)
Ancak, uygulama tarihinde 50 yaşını dolduran kadınlarla 55 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar.

Tanımlar:
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları,
c) Hak Sahibi: Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, bu Kanuna göre aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve babasını,
d) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca "BAĞ-KUR"u,
e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını,
f) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,
g) İş Kazası: Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olayı,
h) Meslek Hastalığı: Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,
i) Ay: 30 takvim gününü,
j) Tam Yıl: 360 takvim gününü,

İfade eder.

Sigortalı sayılmayanlar:
Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar,
b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,
c) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, Sigortalı sayılmazlar.

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu:
Madde 5 - 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülükleri kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz.

Sigortalılığın sona ermesi:
Madde 6 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;

a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihi takip eden aybaşından,
b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten,
c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından,

İtibaren sigortalılıkları sona erer.

Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu:
Madde 7 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.

Sigortalıları bildirme yükümlülüğü:
Madde 8 - Köy ve mahalle muhtarları sigortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Resen tescil:
Madde 9 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır.

Tescilde esas alınacak kayıtlar:
Madde 10 - Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık,özel idare, belediye muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21/10/1935 tarih ve 2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, 18/4/1972 tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 24/4/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtları esas alınır.

İKİNCİ KISIM
Sigorta Yardımları

BİRİNCİ BÖLÜM
Malüllük Sigortası

Malullük sigortasından sağlanan yardım:
Madde 11 - Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.

Malullük:
Madde 12 - Bu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır.

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından yararlanamaz.

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslara göre tespit olunur.

Malullük aylığından yararlanma şartları:
Madde 13 - Malullük aylığından yararlanabilmek için;

a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak,
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak,
c) Yazılı istekte bulunmak,

Şarttır.

Ancak, bu Kanuna göre fiili sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettikleri 12 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre tespit edilenler için bir tam yıl sigorta primi ödemiş olmak yeterlidir.

Malullük aylığının hesaplanması:
Madde 14 - Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamağa ait göstergenin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır.

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e çıkarılır.

Malullük aylığının başlangıcı:
Madde 15 - Malullük aylığının ödenmesine, maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından başlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaşlılık Sigortası

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar:
Madde 16 - Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması,
b) Toptan ödeme yapılması.

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları:
Madde 17 - (Değişik: 20/2/1992 - 3774/4 md.)

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;

a) Kadın ise 20 tam yıl,erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması,
b) Kurumdan yazılı istekte bulunması,

Şarttır.

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara da kısmi aylık bağlanır.

Yaşlılık aylığının hesaplanması:
Madde 18 - Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödemiş olması şartıyla 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır.

Şu kadarki;

a) Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödememiş olması halinde yaşlılık aylığı bir önceki basamak üzerinden hesaplanır.
b) Yaşlılık aylığı; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra sigortalılığa devamda fazla olan her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her tam yıl için % 70 oranı birer artırılarak hesaplanır.

Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez.

(Değişik: 20/2/1992 - 3774/5 md.)
17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır.

Yaşlılık aylığının başlangıcı:
Madde 19 - Yaşlılık aylığının ödenmesine sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır.

Yaşlılık aylığının kesilmesi:
Madde 20 - Yaşlılık aylığı almakta iken, bu Kanun kapsamına tabi çalışanlar hariç, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunanlara eski yaşlılık aylığı istek tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası:
Madde 21 - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmakla beraber, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara; ödedikleri primler, sigortalılıklarının sona ermesi halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir.

Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölüm Sigortası

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar:
Madde 22 - Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır:

a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması,
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana va babasına toptan ödeme yapılması,
c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi.

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları:
Madde 23 -
a) Ölüm tarihinde an az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan,
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş iken ölen,
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 21 inci maddeye göre toptan ödeme isteğinde bulunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için bir tam yıl prim ödemek yeterlidir.

Ölüm aylığının hesaplanması:
Madde 24 - Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde;

a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı,
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık aylığı veya kısmi yaşlılık aylığı,
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı,
d) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre kesilen aylığı,
e) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 18 inci madde hükmüne göre hesaplanacak kısmi aylığı,

Esas tutulur.

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı dikkate alınmaz.

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplanmasına esas basamak göstergesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz.

Ölüm aylığının başlangıcı:
Madde 25 - Ölüm aylığının ödenmesine, sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlanır.

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylığın ödenmesine, sigortalının hak kazandığı son 3 aylık dönemin sona erdiği tarihten başlanır.

Toptan ödeme:
Madde 26 - Ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadıkları takdirde, sigortalının ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde geri verilir.

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması:
Madde 27 - Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

Ölen sigortalının 24 üncü madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 26 ncı madde gereğince yapılacak toptan ödeme tutarının;

a) Dul karısına % 50'si; aylık alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i,
b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olup da geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i,
c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i,
d) Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana vebabasına, her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde,

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir.

Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 50'sinden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibibir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, iki kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylıkveya toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahiplerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır.

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi:
Madde 28 - Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden dönem başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin son bulması halinde, bu tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden aylık bağlanır.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez.

Cenaze masrafı karşılığı:
Madde 29 - Sigortalının veya malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ölen sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun önerisi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile tespit edilecek tarife üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir.

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırılırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifedeki miktarı geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mali Hükümler

Prim alınması ve yönetim giderleri:
Madde 30 - Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine göre sigortalılardan prim alınır.

Yönetim giderleri, Kurumun 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Kanundan doğan genel yıllık gelirlerinin % 10'unu aşamaz.

Prim oranı ve hesaplanması:
Madde 31- Bu Kanuna göre ödenecek aylık sigorta primi, sigortalının 33 üncü maddede yer alan basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 15'idir.

İhtiyatların işletilmesi:
Madde 32 - Kurumun bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi için elde ettiği prim ve prime ilişkin gelirleri, taşınır ve taşınmaz mallar ile iştirak ve diğer gelirlerinden her hesap yılı sonunda her türlü giderlerin indirilmesinden sonra kalan meblağ ihtiyat olarak ayrılır.

İhtiyatlar;

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak şartıyla Devlet bankalarına yatırmak,
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak,
c) Taşınmaz mallara yatırmak,
d) 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde tespit edilen esaslar çerçevesinde kuracağı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere sermaye olarak koymak veya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini ve ortaklık paylarını satın almak,

Suretiyle işletilir.

(b) bendi gereğince yatırılacak miktar gelir fazlası olarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçemez.

2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir. Bunlar arasında herhangi bir şekilde aktarma yapılmaz. Kurumun genel yönetim giderleri, bu Kanun ile 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanundan doğan yıllık gelirler oranında tevzi edilir.

2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanuna 6/3/1981 tarih ve 2423 sayılı Kanunla ilave edilen ek 6 ncı madde hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir.

Sigorta primine ve aylıklara esas olan basamaklar:
Madde 33 - Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

 1/1/1997 Tari hinden itibaren Uygulanacak GÖSTERGELER 
 Birinci basamak		190 	(2130) 
 İkinci basamak 		220 	(2480) 
 üçüncü basamak 		250 	(2830) 
 Dördüncü basamak		280 	(3180) 
 Beşinci basamak		320 	(3530) 
 Altıncı basamak		360 	(3880) 
 Yedinci basamak		400 	(4230) 
 Sekizinci basamak		440 	(4580) 
 Dokuzuncu basamak		480 	(4930) 
 Onuncu basamak 		520 	(5280) 
 Onbirinci basamak		560 	(5630) 
 Onikinci basamak		600 	(5980) 
 

Yukarıdaki basamak göstergeleri; geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle Kurumun mali durumu göz önünde bulundurulmak, basamak sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosunun en yüksek gösterge rakamını aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.(1)

Basamak seçilmesi:
Madde 34 - Sigortalı bu Kanuna sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan dilediğini seçer.

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır.

Gerek bu Kanun gerekse diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamından çıkarak yeniden bu Kanun kapsamına girenlerin, evvelce bu Kanuna göre fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıkları devam eder.

Basamak yükseltilmesi:
Madde 35 - Seçtiği, intibak ettirildiği veya yükselttiği basamakta iki tam yılını dolduran sigortalılar, prim borçlarını ödemek ve Kuruma yazılı istekte bulunmak şartıyla istek tarihini takip eden yılbaşından itibaren bir üst basamağa yükselebilirler.

Primlerin ödenmesi:
Madde 36 - Sigortalı, 31 inci maddede belirtilen prim borcunu ait olduğu yıl içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen dönemlerde ödemek zorundadır Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir.

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse; ödenmeyen kısmı ödemenin yapıldığı tarihteki 33 üncü maddede belirtilen basamak göstergesinin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonunda elde edilen tutarın 31 inci maddede yer alan prim oranına göre hesaplanarak tahsil edilir.

Yangın, su baskını, salgın hastalık ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen sigortalılar tarafından süresinde ödenmeyen primler hakkında bir yıl süreyle ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler:
Madde 37 - Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi:
Madde 38 - Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise sigortalıya geri verilir.

Primleri geri verilenlerin, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla kurumca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından verilmekte olan aylıklarının ödenmesi, bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur.

Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz.

Vergi, resim, harç, fon ve katılma payı muafiyeti:
Madde 39 -

a) Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilen primler ile sair şekilde elde olunan gelirler ve 32 nci maddenin (d) bendi uyarınca kurulan müessese ve iştiraklerden sağlanan hak ve gelirler,
b) Bu Kanuna göre sigortalılara ve hak sahiplerine verilen aylıklar ve yapılan yardımlar,
c) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasından doğan Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile kurumun hizmet gereği ihtiyaç duyduğu ve Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithali, kiralanması,
d) Bu Kanunun uygulanması sebebiyle Kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları,
e) Bu Kanunla ilgili olarak kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri,

İthalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. (1)

(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Raporlar:
Madde 40 - Sigortalıların ve hak sahiplerinin malullük hallerinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin sağlık kurulları ile genel bütçeye dahil dairelere ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur.

Raporları yeterli görülmeyenler Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler.

İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur.

Yukarıda belirtilen raporlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, durum Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı, anılan Kurumun ücret tarifesi üzerinden ödenir.

Kontrol muayenesi:
Madde 41 - Kurum, 14 üncü maddeye göre malullük aylığı bağlanan sigortalıları ve 27 nci maddeye göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul koca veya çocukları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir.

Yapılan kontrol muayenesi sonucu; malullük durumunun kalktığının anlaşılması halinde ödenmekte olan aylıklar kesilir.

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi takip eden aybaşına kadar yaptırmayanların aylıklarının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki aybaşından başlanarak durdurulur.

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, ödemenin durdurulduğu tarihten başlanarak tekrar verilir.

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin durdurulan aylıkları rapor tarihini takip eden aybaşından başlanarak ödenir.

Aylıkların birleşmesi:
Madde 42 - Hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya yalnız malullük aylığı verilir.

Aylıkların ödenmesi:
Madde 43 - Sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir.

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz.

Hizmetlerin birleştirilmesi:
Madde 44 - Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına,
b) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa,
c) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa,
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına,

Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24/5/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

Avans verilmesi:
Madde 45 - Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve aylığa veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya veya hak sahiplerine işlemlerin gecikmesi halinde, gecikilen her ay için birinci basamak göstergesinin katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın % 50 sini geçmeyecek şekilde ve ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans verilebilir.

Yol parası ve zaruri giderler:
Madde 46 - Sigortalılarla bunların ölümleri halinde hak sahiplerinin;

a) Malullük durumlarının tespiti,
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi,
c) Kontrol muayenesi,

Dolayısıyla Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi halinde, bunların veya lüzum görülmesı üzerine bunlara refakat edecek kimselerin gidiş - dönüş yol paraları ile zaruri giderleri Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir.

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının doğru olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refakatçilerine de gidiş - dönüş yol paraları ve zaruri giderleri ödenir.

Üçüncü şahısların sorumluluğu:
Madde 47 - Üçüncü şahısların suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını gerektiren bir durumun doğması halinde Kurum, sigortalı veya hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen gerekli yardımları yapar.

Ancak, Kurum bu yardımların tutarı için üçüncü kişilere rücu eder.

Savcılıktan bilgi istenmesi:
Madde 48 - Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturmaların sonucu hakkında, Cumhuriyet savcılıklarından bilgi isteyebilir.

Bildirme:
Madde 49 - Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve tespit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir.

Bilgi verme yükümlülüğü:
Madde 50 - 10 uncu maddede belirtilen merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalar Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

Yaş:
Madde 51 - Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalının ve hak sahiplerinin, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihi,sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur.

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır.

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği:
Madde 52 - Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve sağlanan yardımlar nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Ancak, sigortalılara veya hak sahiplerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yardımlar 38 inci maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır.

Kurum memurlarının teftiş yetkileri:
Madde 53 - Kurumun teftişe yetkili memurları bu Kanunun uygulanması bakımından, İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler.

Tebligat:
Madde 54 - Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı:
Madde 55 - Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür.

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları 10 yıllık, prim alacakları davaları ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Şu kadar ki, zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz.

Yönetmelikler:
Madde 56 -
a) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları,
b) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri,
c) Borçlanma ve primlerinin tahsili, usul ve esasları,
d) İsteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları,
e) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları ile malullük halinin tespitinde esas alınacak raporlarla ilgili işlemler,
f) Aylıkların ödenme usul ve esasları,
g) Bu Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları, Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur.

Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmi Gazete de yayımlanır.

İtiraz:
Madde 57 - Sigortalılar ve hak sahipleri, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespit ve kararlara karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye başvurabilirler.

İtirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz.

Lira kesirleri:
Madde 58 - Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü primler ile sigortalılara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında, lira kesirleri liraya çıkarılır.

Hakkın düşmesi:
Madde 59 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse düşer.

Ancak, beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 27 inci maddesine göre kazandıkları aylık hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir.

İsteğe bağlı sigortalılık:
Madde 60 - Tarımsal faaliyette bulunanlar ile bunların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalışmakla beraber bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamı dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Zorunlu sigortalılıkları sona erenler, 4 üncü madde kapsamı dışında kalmak şartıyla evvelce prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıklarını isteğe bağlı sigortalı olarak devam ettirebilirler.

İdari Cezalar
Madde 61 - (Değişik: 3/11/1988-3493/57 md.)

7 nci maddede betirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalılara Bağ-Kur İl Müdürü tarafından gerekçesi betirtilmek suretiyle onbin lira para cezası verilir.

İdari nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahalli mal memurluğunca tahsil olunur.

Kanunun uygulanması:
Madde 62 - Bu Kanunu 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BağKur) uygulanır.

Kanunun uygulanmasında 10 uncu maddede belirtilen merci, Kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca görev verilebilir.

Sigortalıların borçlanması:
Geçici Madde 1 - Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru en çok 10 yıllık süreyi mecburi sigortalılık kapsamına girdikleri tarihten itibaren iki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler.

Şu kadar ki, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmet süreleri ile bu Kanuna göre borçlanılacak hizmet süreleri toplamı 10 yılı geçemez.

Borçlanılan sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın bu hakkın doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

Borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra hizmet süresi olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki hükümler uyarınca, borçlanılacak süreler diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işe girerek o Kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa hak kazananların 24/5/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilecek hizmetlerine dahil edilemez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait borçlanma primleri talep halinde sigortalıya geri verilir.

Başka kurumda geçen hizmetin ihyası:
Geçici Madde 2 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süreleri belgeledikleri takdirde bu süreleri borçlanabilirler.

İhya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

Muhtarların bildirme yükümlülüğü:
Geçici Madde 3 - Muhtarlar, bu Kanunun Bakanlar Kurulunca uygulanmaya konulduğu tarihlerde sigorta kapsamında bulunanları en geç altı ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Uygulama alanı:
Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanması, yayımını takip eden yılbaşından itibaren en geç on yıl içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çeşitlerini kapsayacak şekilde tamamlanır.

Bu Kanun hükümlerinin öncelikle hangi bölgelerde veya hangi illerde veya hangi ürünleri üretenlere uygulanacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.(2)

Kuruluş masrafları:
Geçici Madde 5 - Bu Kanunun uygulanması için kuruluş ve yönetim giderlerinin karşılanmasında yardımcı olmak üzere gerekli ödenek, beş yıl süreyle yıllık bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine konur.

Kuruluş safhası genel yönetim giderleri:
Geçici Madde 6 - 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre tefrik edilen yönetim giderleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on yıl süreyle % 15'i aşamaz.

Yürürlük:
Madde 63 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 64 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/10/1983 TARİH VE 2926 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 - 15/4/1987 tarih ve 3350 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde - Bu Kanunun 1 inci maddesi, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigorta kapsamına alınanlara da uygulanır.

2 - 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhaleffetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne,Bağ - Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.

      2926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


Kanun                               Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
------- ------------------------------------------------------- ------------

3350               --                24/4/1987

3493               --                11/11/1988

3774               --              Eğitim ve Öğre-
                                tim Hizmetleri
                                Sınıfına dahil
                                personel için
                                1/7/1992
                                Diğer Personel
                                için 27/2/1992


    2926 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
         KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE


                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
    Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi    Sayısı  Maddesi
-------------------------------------------- ----------- --------- -------

2918 sayılı Trafik Kanununun 113 üncü maddesi
ile 116 ncı maddesinin son fıkrası       3/11/1988  3493    53

   2926 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda


          KARARNAMELER İLE YAPILAN

          DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ


 Değişiklik Yapan
  Kararnamenin      Yayımlandığı Resmi Gazetenin      Değişiklik
Tarihi   Numarası     Tarihi   Numarası        Gören Madde
-------- -----------  ------------- -----------------   -----------------

29/12/1992 92/4016     11/2/1993    21493         33
26/1/1994 94/5253     22/2/1994    21857         33
10/8/1994 94/5969     22/9/1994    22059         33
23/12/1994 94/6395     31/12/1994   22158         33
 4/4/1995 95/6758     24/4/1995    22272         33
26/10/1995 95/7446     01/11/1995   22450         33
11/7/1996 96/8374     01/8/1996    22714 Mük.       33
29/4/1997 97/9384     31/5/1997    23005         33

(1) Bu maddeye Kanunla getirilmiş miktarlar aynen bırakılmış;29/4/1997 tarih ve 97/9384 Sayılı Kararname ile R.G.: 31/5/1997-23005 1/1/1997 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.Bu maddede daha önce yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.

(1) Bu madde uyarınca 29/12/1992 tarih ve 92/4016 sayılı Kararname ile 1/7/1993 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen iller için Bkz. R.G:11/2/1993-21493