Mevzuat
Kanun Numarası    : 3092
Kabul Tarihi     : 4/12/1984
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 19/12/1984 Sayı: 18610
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 113

Madde 1 - Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir.

Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.

Madde 2 - Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapmak yasaktır.

Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça tespit edilir.

Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylıkları söktürüldüğü gibi,her dekar için 75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir.

Madde 3 -
a) 27/3/1940 tarihli ve 3788, 20/5/1942 tarihli ve 4223, 4/7/1953 tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,
b) 9/2/1340 tarihli ve 407, 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri, Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.