Mevzuat

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Kanun Numarası     :3155
Kabul Tarihi      :26/2/1985
Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 5/3/1985 Sayı: 18685
Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 270

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; uygulama alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, verimliliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla kaybedilmesini ve tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda istihdam imkanlarının geliştirilmesi, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve değerlendirmeyi ön planda tutan bir yapının kurulması için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip katma bütçeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Görev
Madde 2 - Tarım Reformu Genel Mudürlüğünün görevleri şunlardır:

1. Genel olarak;
Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit edilmesi ile ilgili ön etüt ve araştırmaları yapmak, tarım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu Bakanlık Makamına teklif etmek.

2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama bölgelerinde;
a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına tescilli olup, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere zirai aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılmasını veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve teşkilatlanmalarını teşvik etmek,
b) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak,
c) Toprak - su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini sağlamak,
d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak artırılmasını sağlamak.
e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler yapılması için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamak.

3. Çeşitli kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat
Madde 3 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı
Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı; anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdür

Genel Müdür
Madde 5 - Genel Müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına karşı sorumludur.

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcısı
Madde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri

Anahizmet Birimleri
Madde 7 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,
b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı,
c) Destekleme Dairesi Başkanlığı.

Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama alanlarında imar, ihya ve ıslah hizmetleri ile yeni tarım alanları kazanmak üzere tedbirler almak, kazanılan bu arazi ile daha önce zilyetleri tarafından imar ve ihya edilen arazinin Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu esaslarına göre dağıtım ve tescil işlemlerini yürütmek,
b) Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve teknik icaplara göre korunması için gerekli tedbirleri almak,
c) Arazi kullanma projelendirme esaslarına göre, tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tefrik edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaçlara tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yürütmek,
d) (Mülga: 25/2/1998 - 4342/36 md.)
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etütleri, kamulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımını, çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve uygulamak,
b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük emrine geçen arazinin dağıtım projeleri uygulanıncaya kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazinin kiralama işlemlerini yürütmek,
c) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazilerini toplulaştırmak, aile işletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak üzere tedbirler almak,
d) Dağıtılan araziden, dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Destekleme Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - Destekleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve bölgenin geliştirilmesi için gerekli her türlü etüt ve araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun bulunanları kamu ve özel kuruluşların eliyle yapılması için işbirliği yapmak,
b) İskana tabi tutulanlarla uygulama bölgelerindeki çiftçilerin eğitilmelerini, tarım işletmelerinin teşkilatlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmelerini sağlamak üzere araştırma ve etüt yapmak, projeler hazırlamak, uygun bulunanları uygulatmak üzere tedbirler almak,
c) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların, arazi kullanım planlarında gösterilen ıslah ve geliştirme projelerini uygulamak ve uygulatmak için tedbirler almak,
d) Yeni yerleşim yerleri kurulması veya mevcutların geliştirilip genişletilmesi, köy imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, arsa tahsis ve satışı ile ilgili işlemleri yürütmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 11 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 12 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdürün emri ve tasvibi üzerine, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, tetkik ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,
c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yürütmek.

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
c) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların, ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak; Genel Müdürün tasdikini aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına sunmak,
d) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının tatbikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek makama arzetmek, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,
e) Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine mütedair Genel Müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yapmak,
g) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,
h) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
Madde 14 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğu temsil etmek,
d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,
e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avukatlara, mahkemelerce takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler
Madde 15 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Savunma Uzmanlığı.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik ile benzeri işlemlerini yürütmek,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve tatbik etmek,
d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma hizmetlerini yürütmek,
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve satın alma hizmetlerini yapmak,
d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek,
e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yürütmek,
f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek,
g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gerekenleri Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına arz etmek,
h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve takip etmek,
i) Süreli evrakın zamanında muameleye konulmasını temin etmek,
j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,
k) Bütçe ve mali işlerle ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek,
l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı
Madde 18 - Savunma Uzmanı, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Madde 19 - Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin özelliğine uygun olarak kurulacak bölge müdürlüklerinden teşekkül eder.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 20 - Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yapmakla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

İlgili kuruluşlarla işbirliği
Madde 21 - Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara mütedair faaliyetlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara, danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 22 - Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri
Madde 23 - Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça tespit etmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde ve icra işlerini takipte, avukat bulunmaması halinde, Genel Müdür, mahalli teşkilattan bir memuru kendisini temsile yetkili kılabilir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Atama
Madde 24 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan 1-4 dereceli ve sözleşmeli kadrolara tayinler Genel Müdürün teklifi üzerina Bakan onayı ile, diğer personelin tayinleri ise Genel Müdür tarafından yapılır.

Sözleşmeli ve diğer personelin ücretleri her yıl için Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir ve Fondan ödenir.

Kadrolar
Madde 25 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Bütçe
Madde 26 - Genel Mudürlüğün katma bütçesi aşağıdaki gelirlerden meydana gelir.

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları,
b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut yeri olarak satılacak arsa bedelleri,
c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekalet ücretleri,
d) Diğer gelirler.

İta Amirliği
Madde 27 - Genel Müdürlüğün Bütçe ve Fon harcamalarında ita amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçevesinde astlarına devredebilir.

Anlaşmazlıkların halli
Madde 28 - Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci va mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra kovuşturmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde,

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;
500 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,
1 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar,
İle halledilir.

Geçici Madde 1 - Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığına ait her türlü araç, gereç ve personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile beraber Genel Müdürlüğe devredilmiştir.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 - 8/6/1984 tarih ve 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, mevcut kadrolarına atanmış sayılırlar.

Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcısı unvanları Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 - Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 4 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Geçici Madde 5 - Mülga 1757 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesine ve her yılın bütçe kanununa göre Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatında çalıştırılan geçici yevmiyeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edip müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görülenlerden 2 yılını doldurmuş olanlar asaleten, diğerleri aday memur olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atama ile ilgili şartlarını taşımaları halinde, durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak tayin edilirler.

Madde 29 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 30 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

         TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI


     Genel Müdür Genel Müdür Yrd.     Anahizmet Birimleri
     ---------- ------------------- ----------------------------
     Genel Müdür Genel Müdür Yrd.   1. Arazi İşleri Dairesi
                       Başkanlığı
           Genel Müdür Yrd.   2. Kamulaştırma, Toplulaştır-
                       ma ve Dağıtım Dairesi
                       Başkanlığı
                      3. Destekleme Dairesi
                       Başkanlığı    Danışma ve
   Denetim Birimleri             Yardımcı Birimler
-------------------------         ---------------------------
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı        1. Personel ve Eğitim Dai-
2. Araştırma, Planlama ve          resi Başkanlığı
  Koordinasyon Dairesi          2. İdari ve Mali İşler Dairesi
  Başkanlığı                Başkanlığı
3. Hukuk Müşavirliği           3. Savunma Uzmanlığı

    3155 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
            GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


Kanun                              Yürürlüğe
No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
-------  ------------------------------------------------  -------------
4342             --                  28/2/1998