Mevzuat
Kanun Numarası     :3161
Kabul Tarihi      :6/3/1985
Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih:12/3/1985 Sayı:18692
Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa:289

Durumu : Bu Kanun; 7/8/1991 tarih ve 441 sayılı "Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin 38 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup külliyattan çıkarılmıştır.