Mevzuat
Kanun Numarası     :3242
Kabul Tarihi      :11/6/1937
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:24/6/1937 Sayı: 3639
Yayımlandığı Düstur  :Tertip:3 Cilt:18 Sayfa:479

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası;göçmenlerle nakledilenlere, mültecilere ve kuraklık, dolu, sel, yangın ve hastalık gibi afetlere uğrayan muhtaç çiftçilere ödünç olarak tohumluk ve yemeklik buğday dağıtılması için 3 750 000 liraya (2) kadar bir buğday yardım kredisi açar. Bu kredile dağıtılacak buğdaylar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 2056 sayılı kanunla Devlet namına satın aldığı buğdaylardan mal oldukları fiat üzerinden mübayaa edilmek suretile temin edilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası depolarından tevzi mahalline nakledilecek buğdayların maliyeti, mümasillerinin mahallindeki rayicinden yüksek olacak olursa tevzi mahallerinden veya yakınlarından mübayaa edilir.

Madde 2 - Bu buğdayların nakil, tevzi, depo, çuval ve sair masraflarile teşkilat olmıyan mahallerde ve lüzumu halinde yalnız tevzi işlerinde kullanılacak memur maaş harcırah ve yevmiyeleri bu krediden sarfolunur ve bu masraflar mübaya fiatına zammedilerek tevziatta bu yekün üzerinden borçlandırma yapılır. Aynen ödenmek vaziyetinde bu masrafların tekabül ettiği miktar ayrıca ve para ile ödenir.

Madde 3 - Buğdaylar muhtaç çiftçilere bir, göçmenlerle nakledilenlere ve mültecilere üç yıl vade ile zincirleme kefaletle senette yazılı nakdi veya ayni miktar ödenmek üzere dağıtılır. Vade yılının ürünü ciftçinin borcunu ödemiyecek kadar az olursa bu borç geri bırakılabilir.

Her sene birinci maddedeki yardım kredisinden yapılan tahsilat nispetinde buğday tekrar dağıtılabilir.

Madde 4 - (Değişik: 20/7/1953 - 6182/4 md.)
5 inci madde gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca vade tarihinden itibaren iki sene müddetle yapılan takibata rağmen tahsil edilemiyen alacaklara ait senetler takibat evrakiyle birlikte malsandıklarına devredilir. Senet tutarları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkezinde Hazine namına açılacak hususi bir hesaba zimmet kaydolunur ve bu suretle zimmet kaydedilen paralarla, tevziden sonra tahakkuk edip de borçlandırmaya girmiyen tevzi masrafları, buğdayların nakil ve tevziine kadar geçen zamana ait faizler, tahsil masrafları Maliye bütçesinde açılacak özel bölüme konulacak ödenekle ertesi yılda karşılanır.

Hazine, devralınan senetlerdeki alacakları Tahsili Emval Kanununa göre takip eder. (2)

Madde 5 - (Değişik: 20/5/1955 - 6572/3 md.)
Dağıtma muamelatı ile 3 üncü madde mucibince hulül edecek vadeden itibaren iki sene içinde tahsil muamelatı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kendi sulleriyle yapılır. Bu müddet için, borçlarını ödemiyenlerden % 7 gecikme faizi alınır. İki yıl içinde ödenmeyen alacaklara ait senetler gecikme zammı yerine vade tarihinden itibaren yalnız % 7 faize tabi tutulmak kaydı ile, 6183 sayılı kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere Maliyeye devrolunur.

Madde 6 - Bu kanunun tatbikına ait muamelelerdeki evrak ile senetlere pul yapıştırılmaz ve harç alınmaz.

Üçüncü maddedeki zincirleme kefaletle yapılacak borç senetleri köylerde 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesi mucibince tanzim olunur. Bu senetler mezkür kanunun 44 üncü maddesindeki hükme tabi olup İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı vesikalardan sayılır.

Bu evrak ve senedattan noterlerce tasdik edilecek olanlar için noterlerin zati ücreti tediye olunur.

Geçici Madde 1 - (3242 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
2661 ve 2863 numaralı kanunlarla tevzi edilen buğdaylarla bu kanunlarla kabul edilen haddin fevkinde dağıtılmış olan buğdayların bedeli ve masrafları ve faizleri birinci madde mucibince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tohumluk ve yemeklik için açacağı 3 750 000 liralık krediye alınır ve mahsup edilir. Bunların tahsilleri mal oldukları fiatlarla nakten veya aynen yapılır. Aynen tahsilattan elde edilecek buğdaylar ya satılır veya o sıradaki rayiç üzerinden 2056 numaralı kanunun buğday hesabına devredilir.

Bu tevzi edilen buğday bedellerile masraflarının faizleri çuval ve borçlandırmaya girmemiş olan tevzi masrafları,ayni nakdi tahsilatın masraflarile ayni tahsilattan elde edilen buğdayların devir veya satışında arada husule gelen fark, muhtaç çiftçilere ise Ziraat Vekaleti bütçesinde; göçmenlere, nakledilenlerle mültecilere ise Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti iskan bütçesinde açılacak hususi fasla konacak tahsisatla karşılanır.

2661 ve 2863 sayılı kanunlarla dağıtılan buğdaylardan doğan borçda; vade yılının ürünü çiftçinin borcunu ödemiyecek kadar az olursa geri bırakılır.

(1) 21 Temmuz 1953 tarih ve 6183 sayılı kanunun 2. maddesinde, "Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağının " belirtilmiş olması dolayısıyle bu fıkradaki "Tahsili Emval Kanunu" yerine 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna" müracaat edilmesi gerekir.

Madde 7 - 2661 ve 2863 sayılı kanunların hükümleri kaldırılmıştır.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye,Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

       3242 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE   Kanun                          Yürürlüğe
    No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------ -------------------------------------------- ----------------

   3730           ---               13/10/1939

   3938           ---               16/12/1940

   5254           ---                14/7/1948

   6182           ---                25/7/1953

   6572           ---                27/5/1955


(1) 8 Temmuz 1948 tarih ve 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki Kanunun" 12.maddesi ile "3242,3730 ve 3938 sayılı Kanunların hükümleri yalnız göçmenlerle nakledilenler için uygulanır. Bunlar iskan edilerek adı geçen kanun hükümlerinden faydalandıktan sonra birinci maddede gösterilen hallere düşerlerse bu kanun hükümlerinden de faydalanabilirler" hükmü getirilmiştir.

(2) Her ne kadar kanunun 1. maddesindeki 3.750.000 liralık meblağ 9. Eylül 1939 tarih ve 3730 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 5.000.000 liraya; 11 Aralık 1940 tarih ve 3938 sayılı Kanunun 1. maddesi ile de 6.750.000 liraya yükseltilmişse de 8 Temmuz 1948 tarih ve 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki Kanunun" 13. maddesi ile bahsi geçen meblağ tekrar 3.500.000 liraya indirilmiş ve "Bu krediden muhtaç çiftçilere tohumluk olarak yapılmış dağıtımlardan doğan alacakların tahsil olundukça bunun itfasına tahsis edileceği ve tamamen itfa edilinceye kadar bu kısım hakkında 3242 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı" hükmü getirilmiştir.