Mevzuat
Kanun Numarası    : 3291
Kabul Tarihi     : 28/5/1986
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/6/1986 Sayısı: 19126
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 243

BİRİNCİ BÖLÜM
14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklikler

Madde 1 - 5 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikler

Madde 6 - 9 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2983, 2985 ve 3238 sayılı Kanunlarla ilgili değişiklikler

Madde 10 - (Bu madde, 29/2/1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin sonuna, 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddelerine bazı hükümler ilavesine dair olup, bu eklemeler mezkür kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)

Madde 11 - Çeşitli Kanun ve Kararnamelere dayanılarak kurulmuş fonlar arasında aktarma yapmaya,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir.

Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2499 sayılı Kanunla ilgili değişiklik

Madde 12 - (Bu madde, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olup, bu ilave mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler (2)

Madde 13 -(Değişik:30/5/1994 - KHK - 531/2 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile ) (3)

Madde 14 - (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)

(Değişik ikinci ve üçüncü fıkralar:30/5/1994 -KHK-531/3 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)(2)

(Dördüncü fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)

(Beş ve altıncı fıkralar ek:30/5/1994 - KHK - 531/3 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 15 - (Değişik:30/5/1994- KHK - 531/4 md.;İptal Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 16 - (Değişik:30/5/1994 -KHK- 531/5 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 17 - (birinci fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 20,21,38,41 ve 43 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatı ve satışı ile ekici tütünlerinin borsalarda veya yazılı sözleşme yapılarak satılabilmesine ilişkin usul ve esaslar ve üretilen tütün mamullerinde kullanılan tütün cinslerine göre fon alınması ve bu fonun kullanma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fonun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır. (4)

Ek Madde 1 - (Ek: 13/8/1993 - KHK - 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/19943974/1 md.)

Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca Kurumun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önerisi ile Yüksek Planlama Kurulunca karar verilir.

Bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese,bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilinceye kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder.

(Üçüncü fıkra iptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 2 - (Ek: 13/8/1993 - KHK - 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994-3974/1 md.)

Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, müessese, kuruluş, iştirak,bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılır.

Sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları,faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirler almaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi ile ilgili masraflar düşüldükten sonra elde edilecek gelir, oranları Yüksek Planlama Kurulu tarafından tespit edilmek suretiyle Elektrik Enerjisi Fonu ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarında kullanılmak üzere bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tahsis edilir.

Elektrik Enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonu'nda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

Ek Madde 3 - (Ek: 13/8/1993 - KHK- 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 3974/1 md.)

Özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlarını ve diğer hususları düzenlemeye, Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

Ek Madde 4 - (Ek: 13/8/1993-KHK-513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -3974/1 md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 5 - (Ek: 22/2/1994 - 3974/1 md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 6-10 (Ek:30/5/1994 - KHK- 531/6 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 18 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    3291 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 Kanun                              Yürürlüğe
  No        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
----------------------------------------------------------------------------
KHK/513            ---                 13/9/1993 

3974             ---                 1/3/1994 

KHK/531            ---                 6/6/1994 

KHK/546            ---                 7/7/1994 

4046             ---                 27/11/1994 (1)Bu Kanunda değişiklik yapan,30/5/1994 tarih ve 531 ile 13/6/1994 tarih ve 546 sayılı KHK'lerin yürürlüğü,Anayasa Mahkemesinin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-1 ve E.1994/67,K.1994/64-1 sayılı Kararlarıyla durdurulmuştur.(Bkz.R.G:23/7/1994-21999)

(2) Bölüm başlığı "Kamu Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile ilgili hükümler"iken 30/5/1994 tarih ve 531 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmişse de ilgili KHK Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

(3) 531 sayılı KHK ile değişik hükümlerde 546 sayılı KHK ile değişiklik yapılmış ise de Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67,K.1994/64-2 sayılı Kararı ile 546 sayılı KHK de iptal edilmiştir.

(4) Bu maddenin gereği, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinde yapılmış ve son fıkrası sözü edilen Kanuna Ek Madde 1 olarak eklenmiştir.