Mevzuat
Kanun Numarası           : 3380
Kabul Tarihi            : 12/6/1987
Yayımlandığı R. Gazete:       : 24/6/1987 Sayı: 19497
Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:

Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi:

Madde 1 - Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için yapılan ödemelerden o yıl içinde tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının yüzde 60'ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilir. Bu ödeneği T.C. Ziraat Bankasına aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli desteklemelerde kullandırmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak üzere kullandırmaya, bununla ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı veya bir kısmını T.C. Ziraat Bankasının sermaye artırımında da kullanabilir.

Madde 2 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 2454 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 3 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 4 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 Sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin sonuna gelmek üzere dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.

Madde 5 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 Sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesine 22 numaralı bir bent eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 6 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birinci paragrafının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.

Madde 7 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 2573 Sayılı Kanunla değişik 7 numaralı bendinin sonuna dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 8 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 24,25 ve 26. maddelerin eklenmesine dair olup, yerlerine işlenmiştir.

Madde 9 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 16 ıncı maddenin eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)

Geçici Madde 1 - (3380 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanunun birinci maddesindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında bütçede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Madde 10 - Bu Kanun 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

     3380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
              GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


  Kanun                           Yürürlüğe
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi
--------------- ------------------------------------------- --------------
  3520              ---             10/2/1989