Mevzuat
Kanun Numarası        : 3782
Kabul Tarihi         : 5/3/1992
Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 18/3/1992 Sayı: 21175
Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt:31  Sayfa:45

Madde 1. - Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından % 43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi bunlardan daha düşük oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon dahil) açılmış kredilerden doğan ve 1.2.1992 tarihine kadar idari veya kanuni takip hesaplarına intikal etmiş bulunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır.

Madde 2. - İdari veya kanuni takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde, diğer yarısının ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla;

a) Borcun idari takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının yarısı affedilir. Diğer yarısı ise, ürün idrak ve pazarlama zamanları gözönüne alınarak 31.12.1992 tarihine kadar borçlu tarafından ödenir.
b) Borcun kanuni takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının tamamı affedilir.

Madde 3. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankasına ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenir.

Madde 4. - 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci maddede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir.

Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idari veya kanuni takibata ilk taksitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır.

Madde 5. - Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar olan (5 milyon dahil) çiftçilerden muhtelif kararnamelerle taksitlendirildiği halde tekrar muaccel hale gelmiş boçları bulunanlar da talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.

Madde 6 - Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hakkında idari veya kanuni takibata kalındığı aşamada devam olunur.

Madde 7. - Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere ilişkin işlemler, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sukutunu icabettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

Madde 8. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır.

Madde 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.