Mevzuat
Kanun Numarası    : 4106
Kabul Tarihi     : 27/4/1995
Yayımlandığı R.Gazete : 29.4.1995 Sayı: 22272
Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5   Cilt:  Sayfa:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makina, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve ilgili kurumların mevzuatına göre 2.1.1995 tarihine kadar idari veya kanuni takipteki hesaplara intikal etmiş veya etmesi gereken borçlarına ödeme kolaylığı sağlamaktır.

Madde 2 - Borçları birinci madde kapsamına giren çiftçiler;

a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan zirai kredinin ana parası ile birlikte ana parasına eşit miktardaki faizi 30.4.1996 tarihine kadar ödedikleri takdirde faiz ve masrafların kalan kısmı silinir. Ancak, faiz ana paraya eşit veya daha az ise, % 50'si silinir.
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç 30.4.1996 tarihine kadar ödedikleri takdirde, faiz ve masrafların tamamı silinir.
c) (a) bendinde belirtilen kurumlara borcunu 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin ödeyecekleri faiz borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılır.

Madde 3 - Bu Kanun, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarına ayrı ayrı uygulanır.

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları;

T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsülleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne,

Hazinece görev zararı olarak ödenir.

Hazine 15.6.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev zararlarını ilgili kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün için bu kuruluşlarca çiftçilere kullandırılan zirai kredilere uyguladıkları yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme faizi ödenir. Hazinece yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl geciktirilemez.

Madde 5 - Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 9 uncu maddede öngörülen süre içinde müracatta bulunmayan, müracaatta bulunup da 30.4.1996 tarihine kadar borçlarını ödemeyen çiftçiler hakkında idari veya kanuni takibata kalındığı aşamadan devam olunur.

Madde 6 - Bu Kanundan;

a) Mücbir sebeplerden dolayı müracaat imkanından yoksun durumda kalanlar 30.4.1996 tarihine kadar bizzat veya vekilleri ile,
b) Ölenlerin varisleri,

Talepleri halinde yararlanabilirler.

Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni kredi açılamaz.

Madde 8 - Bu Kanunun uygulanması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlemler, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sükutunu icabettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. Ancak borcunu ödeyen çiftçi müşterek borçlu ve müteselsil kefil de olsa tekrar kredi alabilir.

Madde 9 - Çiftçilerin ödeme planlarını T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne tevdi etme süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır. Alacaklı kuruluşlar borçluya tebliğ şartı aranmaksızın bu hususu belirten yazılı bildirimde bulunur.

Madde 10 - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında, T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün mevzuatı uygulanır.

Madde 11 - Bu Kanunun ikinci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki hesaplarına çiftçiler tarafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayım tarihine kadar geçen süre içinde borçlarına mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulamasında, çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşülür. Mahsuben ödenmiş paralar bu Kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise çiftçilere bu fazlalık iade edilmez.

Madde 12 - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.