Mevzuat
Kanun Numarası : 4250
Kabul Tarihi : 8/6/1942
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/6/1942 Sayı : 5130
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 23 Sayfa: 504

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, " Tüzükler Külliyatı " nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, " Külliyatı " nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

İnhisarın mevzuu
Madde 1 -
(Değişik: 9/5/1955-6552/1 md.)
Her türlü ispirto ve ispirtolu içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi, yurt içinde satılması hükümetin inhisarı altındadır. Bu inhisar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce işletilir.
Bira, her türlü şarap ve meyva Şaraplarının yapılması, satılması, viski ve tabii köpüren şarapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabii köpüren şarapların satılması bu kanun hükümlerine göre serbesttir.
Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber içki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve boza gibi maddeler, inhisar mevzuu dışındadır.

(Dördüncü fıkra mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)

Bu nizamname kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde mer'iyete konur. (1)

İnhisar dışında idarece yapılabilecek işler
Madde 2 -
İnhisarlar İdaresi, inhisar dışında olarak aşağıdaki işleri de yapabilir:
a) (Değişik: 9/5/1955-6552/2 md.)
Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her türlü şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve satılması ile viski ve tabii köpüren şarap ithal ve satışı;
b) Asli imalattan kalan döküntüleri ve tali mahsulleri kıymetlendirmek veya maliyeti düşürmek için buz, gazoz, soda, malt hülasası gibi imalat ve bunların satılması;
c) Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi alkol olan veya içinde % 20 den fazla alkol bulunan her türlü maddelerin yapılması ve satılması.
(Değişik : 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/21 md.)
Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının müsaadesiyle yapılır.

İspirto ve ispirtolu içkilere ait umumi hükümler
Madde 3 -
İnhisar altında bulunan ispirtolu içkilerden bazılarının muayyen şartlar altında Türk tabiiyetinde bulunan hakiki veya hükmi şahıslar tarafından muvakkaten ve kısmen yapılmasına ve satılmasına Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin muvafakatiyle, İnhisarlar İdaresince müsaade edilebilir.

Madde 4 - (Değişik: 28/5/1988-3462/1. md.)
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalar tali maddelerinden ispirto yapabilirler. Ancak bu fabrikalar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto miktarını imalata başlamadan önce, imalat sırasında husule gelen değişiklikleri de müteakiben ve ispirto istihsalinden sarfınazar ettikleri takdirde bu keyfiyeti de en az iki yıl evvel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; bu iki yıl içinde ispirto istihsalini azaltma tedbirleri alamaz. Şarap yapanlarla zirai mahsül işleyenler, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden önceden izin almak şartıyla tali maddelerinden ispirto yapabilirler. İhtiyaca göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığının muvafakatiyle Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek kayıt ve şartlar dahilinde her türlü ispirto (Suma hariç) yapmak için hakiki veya hükmi şahıslara müsaade olunabilir.
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu madde mucibince elde edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde anlaştığı satış fiyatları üzerinden alır.
Her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bildireceği ispirto ihtiyaç miktarının karşılanmasından sonra kalan üretim fazlasını kamu kurum ve kuruluşlarına satmaya, doğrudan yurt dışına ihracına veya bu maksatla satışına Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü arasında ispirto alış fiyatlarının tespiti ile ilgili anlaşmazlıklar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 5 - Metil alkol yapmak veya yurda sokmak istiyenler İnhisarlar İdaresinden müsaade almağa ve bu idarece tayin edilecek şartlara riayete mecburdurlar.

Madde 6 - İnhisar altında bulunan ispirto ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkarmak maksadiyle fabrika kurmak istiyenlere Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin muvafakatiyle İnhisarlar İdaresince müsaade edilebilir. Bu fabrikaların kurulmasına ve işletilmesine ait şartlar Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat Vekaletlerince birlikte tesbit olunur.

Madde 7 - (Mülga: 27/3/1969-1137/37-1 md.)

Madde 8 - İnhisarlar İdaresince yapılan ispirto ve ispirtolu içkilerin bulundukları kablara idarenin farik alameti konulur. Üçüncü maddeye göre yapılan ve satışa çıkarılan mamullerin kablarında da amillerinin farik alametleri ile İnhisarlar İdaresinin mühür veya kontrol alametinin bulundurulması mecburidir.

Madde 9 - Milli Müdafaa Vekaleti, ihtiyacı olan ispirtoyu İnhisarlar İdaresinden satın alır. Bu Vekalete satılan ispirtoların fiyatı idarenin maliyetine yüzde ona kadar bir zam yapılmak suretiyle tesbit olunur.

Fevkalade hallerde İdarece ispirto ihtiyacı tamamen temin edilemediği tkdirde, Milli Müdafaa Vekaleti, eksiğini dış memleketlerden getirmeğe salahiyetlidir. Bu suretle yurda sokulan ispirtolardan inhisar resmi alınmaz.

Madde 10 - (Mülga: 27/3/1969-1137/37-1 md.)

Madde 11 - Taktir aletlerinin yurt içinde yapılması, satılması, işletilmesi, nakli, tamir ve dışarıdan getirilmesi İnhisarlar İdaresinin müsaadesine ve kontrolüne bağlıdır.

Ancak:
a) Devlet ve her türlü sıhhat müesseselerinde ve laboratuvarlarında ispirto ve ispirtolu içkiler istihsalinden başka maksatlarla kullanılan taktir aletleri ve imbikler;
b) Hacmi bir litreyi geçmiyen imbik ve diğer taktir aletleriyle her türlü tecrübe taktirleri,
Kontrola bağlı değildir.

Şaraba ait hükümler

Madde 12 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)

Madde 13 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)

Madde 14 - Şaraplardan litre başına beş kuruş hususi istihlak resmi alınır. Bu resim yapılan şarabın 12 nci madde mucibince muayyen vasfı haiz bulunduğu anlaşılınca tahakkuk ettirilir ve şarabın başkasına devrinde veya satışında İnhisarlar İdaresince tahsil olunur.

Kendi kullanmaları için kendi mahsullerinden 500 litreye kadar şarap yapanlarla dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hususi istihlak resmi alınmaz.

Dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hususi istihlak resmi alınmış ise 7 nci maddedeki esaslara göre geri verilir.

Şaraplardan alınan müdafaa vergileri, hususi istihlak resmiyle birlikte tahsil olunur. (2)

Madde 15 - İnhisarlar İdaresi, memleket şarapçılığının vasıflandırılması ve iyileştirilmesi için kendi bağlarında ve şaraphanelerinde araştırmalarına devam etmekle beraber uygun gördüğü bölgelerde numune şaraphaneleri de yapar. Ziraat Vekaleti, şaraplık üzümlerle şarapçılık üzerinde yaptığı çalışmalardan İnhisar İdaresinin faydalanması için Gümrük ve İnhisarlar Vekaletiyle işbirliği yapar.

Madde 16 - (Değişik: 9/5/1955-6553/1 md.)
İnhisarlar İdaresi şarap yapanlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uygun görülen bölgelerde kurslar açar ve müsabakalar tertibederek iyi şarap yapanlara mükafat dağıtabilir.
Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçesine konulan tahsisattan, dış memleketlere şarap satanlara Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin mütalaaları alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tayin edilen nispette prim verebilir.
İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sattığı şaraplar için aynı şekilde prim alabilir.

Madde 17 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tıbbi ihtiyaçlar için istediği şaraplar İnhisarlar İdaresince temin olunur.

Madde 18 - Dahilde imal olunan şaraplardan muamele vergisi alınmaz.

İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı
Madde 19 -
(Değişik: 14/6/1984-3023/1 md.)
İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler İnhisarlar İdaresinden ruhsat almaya mecburdurlar. Bu ruhsatın esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca objektif kurallar belirlenerek düzenlenecek bir yönetmelikle tespit edilir.
Açık olarak satanlar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci maddesine göre en büyük mülki amirden, içki yerleri için aranan ruhsatı almaya mecbudurlar.
Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında ispirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat verilmez. İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin radyo, televizyon ve Devlete ait hertürlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla reklamının yapılması yasaktır.

Madde 20 - İnhisarlar İdaresince yurt içinde satılan inhisar altındaki maddelerin satış fiyatı, maliyetlerine İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunan asgari ve azami hadler dahilinde inhisar resmi ilavesiyle tayin olunur.

Üçüncü maddeye göre kendilerine izin verilenlerin imal ettikleri içkilerin satış fiyatı, inhisar resmiyle birlikte tahakkuk eden maliyetlerine % 15 e kadar kar ilavesi suretiyle tesbit olunur.(1)
Kadehle satış hariç olmak üzere, ikinci madde mucibince idarenin yaptığı maddelerle yukarki fıkralarda yazılı inhisar maddelerinin satış fiyatları İnhisarlar Umum Müdürlüğünce tesbit, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tasdik olunur.

(1) Bu maddenin 27/3/1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 37. maddesinin 1. bendiyle inhisar resmine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 21 - (Değişik: 9/5/1955-6553/2 md.)
Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve umumi menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı olan insan veya hayvan sağlığı ve hayvan yetiştirmesiyle ilgili teşkilat ve müesseselere ve Gümrük ve İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince birlikte tesbit edilecek esaslar dahilinde eczanelerle tıbbi, ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan laboratuvarlara ve hususi hastanelere lazım olan ispirtonun satış fiyatından tenzilat yapılmasına Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti salahiyetlidir.

Madde 22 - İnhisarlar İdaresi:
a) Mamullerini satanlara yüzde ona kadar beyiye verebilir.
b) Kırılma, taşıma karşılığı ile bazı çeşit içkiler için ayrıca yüzde ona ve ikinci maddede yazılı mamuller için de yüzde on beşe kadar iskonto yapabilir.

Madde 23- İnhisarlar İdaresinin mühür veya kontrol alametini taşımıyan kablarda ispirto ve ispirtolu içkiler (Bira ve şarap hariç) nakletmek, İdareden nakliye tezkeresi almağa bağlıdır. Elli (Dahil) litreye kadar ispirto, şehir ve kasabalar içinde açık kablarda fatura ile nakledilebilir. Üç (Dahil) litreye kadar ispirtonun açık kablarla taşınması yukardaki kayıtlara tabi değildir.

Ceza hükümleri
Madde 24 -
Bu kanunla inhisar altına alınan ve inhisar veya hususi istihlak resmine tabi tutulan maddelere konulan İnhisar İdaresine ait mühür, damga, farik kontrol veya alametleri, bandrol veya etiketleri taklit veya tahrif ederek, konulduğu eşyadan kaldırarak, değiştirerek veya her ne suretle olursa olsun tedarik ederek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve haklarında 1918 sayılı kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı cezalardan başka yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası ve bu suçun Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezası da hükmolunur.
Yukarki fıkrada yazılı alamet veya bandrol veya etiketleri salahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklıyanlar hakkında altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile birlikte yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası da hükmolunur.
Bu maddede yazılı fiiller alakalı memurlar tarafından işlenmiş ise bu cezalar iki kat olarak hükmolunur.

Madde 25 - Kaçak olarak tutulan ispirto ve ispirtolu içkilerle bunların yapılmasına yarıyan alet ve vasıtalar ve iptidai maddeler müsadere edilir.

Bunlardan:
a) Kaçak ispirto ve ispirtolu içki yapmak maksadiyle tahammüre terkedilen veya ıslatılan iptidai maddelerin suyu ile birlikte dört litresine kadarından bir lira, bundan yukarı her litre veya kesirlerinden ayrıca yirmi beş kuruş;
b) Vermut ve biraların iki litreye kadarından bir lira, bunu aşan her bir litre veya litre kesirlerinden ayrıca elli kuruş;
c) İspirto ve (b) fıkrasında yazılı içkilerin dışında kalan her türlü ispirtolu içkilerin (Şarap hariç) her bir litresinden veya litre kesirlerinden beş lira, ağır para cezası alınır.
d) (b) ve (c) fıkralarında yazılı İspirto ve ispirtolu içkiler yabancı memleket mamulü olduğu takdirde bunlara ait para cezaları beş kat olarak alınır.
e) İspirto ve ispirtolu içki imaline yarıyan vasıtalardan istiap hacmi yirmi litreye kadar (Dahil) olan imbik ve diğer taktir aletleri için yüz lira, kırk litreye kadar (Dahil) olanlar için üç yüz lira ağır para cezası alınır. Bu hacimden fazla her bir yirmi litre veya kesirleri için para cezası iki yüz lira artırılır.
Kazansız olarak yakalanan imbik aksamı ve sair taktir aletlerinin (Kapak, nakil, müberrit, müberrit kapağı ve müberrit tasları gibi) kaçakçılıkta kullanılırken yakalanan veya kullanılmakta olduğu anlaşılan her bir parçasından on lira ağır para cezası alınır.
f) 1918 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası mevzuuna giren kaçakçılıklarda yalnız müsadere cezası tatbik edilir.
Gülyağı ve diğer tıbbi mamuller yapılmasında kullanılan ruhsatsız imbikler veya taktir aletleri için birinci defasında yukarıda yazılı cezaların yirmide biri ve tekerrüründe beşte biri hükmolunur.

Madde 26 - İşletilmelerine müsaade olunan fabrika, imalathane, imlahane ve sair yerlerde mevcut taktir aletleriyle alelümum kablara, İnhisar İdaresince konmuş olan mühürlerin kast ve iradeye makrun olmaksızın bozulması halinde alakalılar bunu en geç yirmi dört saat içinde yazı ile inhisar idaresine (Bulunmıyan yerlerde ihtiyar heyetine) bildirmeğe mecburdurlar. Müddeti içinde bildirmeyenlerle kontrol şartlarına, fenni ve idari kayıtlara riayet etmiyen müessese sahip veya mümessillerinden birinci defasında on liradan elli liraya kadar ağır para cezası alınır. Tekerrüründe bu ceza iki kat hükmolunur ve inhisarlar idaresi imalatı muvakkaten men veya verilmiş olan ruhsatı iptal edebilir.

Madde 27 - Altıncı maddede yazılı müsaadeyi almadan fabrika veya imalathane kuran veya işletenlerden yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınmakla beraber haklarında 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.

Madde 28 - Sekizinci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine riayet etmiyenlerden yirmi liradan elli liraya kadar ağır para cezası alınır.

Madde 29 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)

Madde 30 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)

Madde 31 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.)

Madde 32 - Yirminci maddeye göre fiyatları tesbit olunan mamulleri bu fiyatlardan fazlasına satanlar hakkında beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.

Madde 33 - Yirmi üçüncü maddede yazılı kayıtlara riayet etmiyenlerden bir liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.

Madde 34 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.)

Madde 35 - İspirto ve ispirtolu içki fabrika, imalathane, imlahane ve ticarethaneleriyle bu gibi yerleri işletmek hakkı inhisar idaresinden müsaade alınmaksızın başkasına devredilemez. Aksi halde işletme müsaadeleri geri alınmakla beraber devreden ve devralanlardan yirmişer liradan ellişer liraya kadar ağır para cezası alınır.

Madde 36 - İspirto ve ispirtolu içki fabrika, imalathane ve imlahanelerinde ancak müsaade edilen maddeler imal ve imla edilir. Bunlardan başka ispirto ve ispirtolu içki yapılmasına yarayabilen diğer maddelerin fabrika, imalathane ve imlahanelere sokulması yasaktır. Buna aykırı hareket edenlerden yirmi beş liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezası alınır.

Madde 37 - Bu kanunla inhisar altına alınan maddelerin kaçakçılıkları hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri de tatbik olunur.
Bu kanuna göre inhisar altında olmayıp imal, ithal ve satış gibi muamelelerden bir veya bir kaçı dolayısiyle inhisar veya istihlak resmine tabi bulunan maddeleri bu resimlerden kaçıranlardan, kaçırdıkları maddelere ait resimler ağır para cezası olarak alınır ve tutulan kaçak maddeler müsadere edilir.
1918 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü mahfuzdur. Kaçak maddelerin, kaçakçı, ortak veya yataklarının elinden çıkmış olması veya istihlak edilmiş bulunması gibi sebeplerle müsaderesi kabil olmazsa kaçakçılarından, müsadere karşılığı olarak ayrıca bu maddelerin resimlenmiş değeri kadar ağır para cezası alınır.
Her iki halde de, kaçakçı hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.
Bunlardan, imal dolayısiyle resme tabi olanların amillerinden, hareketlerinin ağırlığına göre, imal müsaadesi de inhisarlar idaresince geri alınabilir.

Madde 38 - 26,28,29,31,32,33 ve 35 inci maddelerde yazılı cezaların hüküm ve infazında 10/6/1938 tarihli ve 3437 sayılı kanunun 107 ve 109 uncu maddeleri tatbik olunur.

Madde 39- 38 inci maddenin matufu olan maddelerde yazılı suçlar hakkında İnhisarlar İdaresi, Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin muvafakatiyle hükümden evvel veya katileşmiş olsun olmasın hükümden sonra sulh olabileceği gibi bu cezaları takip ve tahsilden vazgeçebilir.

Madde 40 - Müsadere edilen eşya ve maddelerin satışından elde edilecek paralarla, kaçakçılıktan başka suçlardan dolayı bu kanuna göre hükmolunup tahsil edilen para cezaları, İnhisar İdaresi Bütçesine irat kaydedilir.

Müteferrik hükümler
Madde 41 -
Bu kanun mucibince tahakuk eden inhisar ve istihlak resimlerini vermiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik ve tahsilat İnhisar İdaresi tarafından icra olunur.

Madde 42 - Gerek halen mevcut ve gerek bu kanunun 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 5 ve 6 ncı maddeleri mucibince yeniden kurulacak hakiki veya hükmi şahıslara ait fabrika, imalathane veya imlahanelerden bu kanunun 3 üncü maddesi mucibince İnhisar İdaresince tesbit edilecek şartlar arasında tayin olunacak müddetten sonra faaliyetlerine lüzum görülmiyenlerle mahkeme hükmiyle veya kendiliğinden kapananların sahiplerine ispirto ve ispirtolu içki imalatına yarayan tesisat ve teferruatını memleket dışına çıkarmak üzere 6 aya kadar mühlet verilir.
Bunlar, bu gibi tesisat ve teferruatının bu işe yaramaz hale getirilerek kendilerine verilmesini veya masrafları ve muhafazası kendilerine ait olmak üzere gösterecekleri emin ve İnhisarlar İdaresince mühürlenecek bir yerde muhafazasını istiyebilirler.

Madde 43 - (Mülga: 27/3/1969-1137/1 md.)

Madde 44 - İspirto ve Meşrubatı Küuliye İnhisarı hakkındaki 790 sayılı ve 22/3/1926 tarihli kanun ile 1918 sayılı kanunun 63 üncü maddesi ve bu kanuna muhalif sair hükümler kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - (9/5/1955-6552 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
İnhisarlar İdaresi, inhisar dışındaki ispirtolu içkileri imal eden fabrika ve tesislerini İcra Vekilleri Heyeti kararı ile ve Muhasebe Umumiye Kanununun 34 üncü maddesi hükmüne tabi olmaksızın umumi hükümler dairesinde satabilir.

Ek Madde 2 - (9/5/1955-6552 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
İnhisarlar İdaresi, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas ve şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, ithal ve satışı için hususi sermaye ile ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklıklar kurabilir.

Madde 45 - Bu kanun neşri tarihinden bir ay sonra mer'idir.

Madde 46 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

         4250 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN   
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ      
                  GÖSTERİR LİSTE             
                                      
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
   Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------ 
  Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi
------------------------------------------------ ---------- -------- ------
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 14 üncü              
maddesinin vergi nevine ve miktarına ve istisna-              
ya mütaallik hükümleri              13/7/1956  6802   67/5 
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 7 nci ve 10 uncu maddeleri, 20 nci maddesinin inhisar resmi ile ilgili hükümleri ve 43 üncü maddesi 27/3/1969 1137 37/1
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin tarh,tahakkuk ve tahsile ilişkin hükümler 17/4/1981 2447 27
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 12, 13, 29, 30, 31 ve 34 üncü fıkraları 24/6/1995 KHK-560 21
4250 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi --------------- -------------------------------------------- ---------- 5451 --- 14/11/1949 6552 --- 18/5/1955 6553 --- 18/5/1955 6802 --- 1/3/1957 1137 --- 31/3/1969 2447 --- 1/5/1981 3023 --- 22/6/1984 3462 --- 2/6/1988 KHK/336 --- 5/8/1988 KHK/560 --- 28/6/1995


(1) Dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan bu fıkranın hükmü kalmamıştır.

(2) Bu maddenin 13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 67. maddesinin 5. bendiyle vergi nevine, miktarına ve istisnaya müteallik hükümleri; 17/4/1981 tarih ve 2447 sayılı Kanunun 27. maddesi ile tarh tahakkuk ve tahsile ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.