Mevzuat
Kanun Numarası      : 4486
Kabul Tarihi       : 19/7/1943
Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 24/7/1943 Sayı: 5464
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 638

BÖLÜM : I
Umumi hükümler

Madde 1 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)
Tarım Vekaleti çeşitli ziraat işlerinin yapıcısı ve başarıcısı olarak bilgili ve ameli çiftçi ve bahçıvan yetiştirmek gayesiyle uygun göreceği yerlerde ve sayıda Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı küçük, orta ve büyük örnek öğretim işletmeleri kurar.

Bu okullar parasız yatılıdır.

Madde 2 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)
Teknik ziraat okulları ile bu okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet çiftliklerinde, teknik bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet bahçe işletmelerinde kurulur. Bu okullarla örnek öğretim işletmelerinin kurulacağı yerlerde Devlet çiftliği veya Devlet bahçe işletmesi bulunmaz veyahut bulunup da maksada yetecek genişlikte toprağı olmazsa bu gayeleri sağlamak üzere Tarım Vekilliğince arazi istimlak olunabilir.

Madde 3 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarına en az beş sınıflı ilkokul mezunu olanlar kabul edilir. Öğrenci alınırken köylü veya çiftçi çocukları tercih edilir.

Madde 4 - (Değişik: 15/7/1953 - 6151/1 md.)
Bu okullarda yetiştirme müddeti iki yılı ameli tahsil ve bir yılı da staj olmak üzere üç yıldır.

Ameli tahsil, Devlet çiftliklerinde ve bahçe işletmelerinde, staj ise okullara bağlı işletmelerde veya köylerde kurulucak (Örnek işletmeleri) nde veyahut da Tarım Vekilliğince seçilecek aynı mahiyetteki diğer işletmelerde yaptırılır.

Tahsil ve stajını başarı ile bitirenlerden Teknik Ziraat okulları mezunlarına (Teknik çiftçi) ve Teknik Bahçıvanlık okulları mezunlarına da (Teknik bahçıvan) diploması verilir.

Madde 5 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından diploma alanlara, işletmelerinin kurulmasına yarayacak malzeme ve vasıtalar, tutarı üç yüz lirayı geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere Ziraat Vekilliğince tedarik edilerek verilir.

Madde 6 - Okullara bağlı işletmeler dışında yaptırılacak stajlarda talebeye giyim ve iaşe karşılığı olmak ve ayda elli lirayı geçmemek üzere okullar masraf tertibinden Vekaletçe takdir edilecek para verilir. Yol masrafları da ayrıca aynı tertipten ödenir.

Madde 7 - Sıhhi zaruret olmaksızın herhangi bir suretle okuldan ayrılan talebenin okulda bulunduğu zaman içinde payına düşen masraf kendisinden veya veli veya vasisinden alınır.

BÖLÜM : II
Kadrolar, tahsisat

Madde 8 - Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının öğretmen ve memurları kadroları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekaleti kısmına eklenmiştir.

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının ücretli idari vazifelerine ait kadrolar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9 - Teknik Ziraat ve Teknik Balçıvanlık Okullarının öğretmen, memur ve müstahdemlerine vazifeli oldukları günlerde okul idaresince parasız yemek verilir. Bunlar okulun taşıtlarından parasız faydalanırlar.

Madde 10 - Okula bağlı istihsal bölümlerinde yetiştirilen nebat ve hayvan mahsullerinden ailelerine yetecek miktarı okulların ögretmen, memur ve müstahdemlerine maliyet fiyatı üzerinden verilir. Bedelleri aylıklarından kesilir.

BÖLÜM : III
Yardımlar

Madde 11 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulunu muvaffakiyetle bitirenlerden toprağı olmıyan veya yetecek kadar toprağı bulunmaması yüzünden darlık çektiği anlaşılan aileye mensup bulunanlara Ziraat Vekaletinin tensip ve teklifi üzerine Devlete ait boş arazide çalışıp geçinmelerine yetecek kadar toprak, parasız verilir ve tapuda adlarına harçsız ve resimsiz tescil edilir.

Bu suretle parasız verilecek toprak verildiği tarihten itibaren bizzat işletilmeye başlanmadığı veya devamlı olarak işletilmediği takdirde Ziraat Vekaletinin işarı üzerine geri alınır. Bu topraklar verildiği tarihten itibaren on beş sene içinde satılamıyacağı gibi bu müddet içinde hibe ve borç için haciz edilemez.

Bu husus ayrıca tapu kaydına işaret edilir.

Bu okullardan diploma alanların mensup olduğu ailenin yerleştiği köy ve nahiye yakınında boş Devlet arazisi yoksa bu gibilere, hususi idare ve belediyelerle vakıflara ait olup amme hizmetinde kullanılmayan ve işletilmiyenlerden ve bunlar da yoksa arazisi fazla olupta beş yıldanberi üstüste işlenmiyenlerden Ziraat Vekaletince istimlak olunmak suretiyle bedeli mukabilinde toprak verilir.

Bu arazinin bedeli, verildiği tarihten beş sene sonra başlamak üzere 20 senede taksitle ve faizsiz tahsil olunur. Borçlanılan para ödeninciye kadar gayrimenkul Hazine namına birinci derece ve sırada olmak üzere ipotek edilir.

Madde 12 - Teknik çiftçi ve teknik bahçıvan diploması alanlara Vekaletçe tedarik edilen veya Vekalet müesseselerinde yetiştirilen damızlık hayvanlarla örnek olmak üzere arıcılık, ziraat makine ve aletleri, gübreler, ziraatte zarar veren hastalık ve haşerelerle mücadeleye yarıyan malzeme ve vasıtalar parasız verilebileceği gibi istihsali artırmaya yarıyan her nevi malzeme ve vesait de maliyet fiyatı üzerinden taksitle ve faizsiz olarak verilir.

Madde 13 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarını bitirerek köylerinde örnek işletme kurdukları Ziraat Vekaletince tesbit ve tasdik edilip, kendilerine vesika verilenler; vesikanın verildiği mali yılı takip eden yıldan itibaren on sene müddetle bu işletmelere ait arazi ve hayvan vergisinden muaf tutulurlar.

Mücbir sebep olmadıkça çiftçiliği terkedenlerden affedilen yıllara ait vergi iki kat olarak tahsil olunur.

Madde 14 - Bu okullardan yetişip de düzenli işletmeleriyle köyünde örnek oldukları ve örnek olmakta devam ettikleri Ziraat Vekaletince tasdik edilenler, on yıl müddetle Devlet yardımlarından ve banka kredilerinden faydalanmada tercih olunurlar.

BÖLÜM: IV
Yasak, ceza hükümleri

Madde 15 - 16 - (Mülga: 15/7/1953 - 6151/2 md.)

BÖLÜM: V
Müteferrik hükümler

Madde 17 - (Mülga: 6/4/1949 - 5362/1 md.)

Madde 18 - (Mülga: 21/12/1967 - 969/14 md.)

Madde 19 - (Mülga: 6/4/1949 - 5362/1 md.)

Madde 20 - Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okullarının her türlü ihtiyaçları için, şahıslara ait olmıyan yerlerden tedarik edilecek taş ve kumla kireç, tuğla, kerpiç, kiremit ve benzerleri ve bunların imaline elverişli yapı ve onarma malzemesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak alınır.

Geçici Madde 1 - Ziraat Vekaletinin 1943 Mali yılı bütçesinin 747 nci faslının 2 nci Teknik Ziraat Okulları maddesinden 136 000 ve üçüncü Teknik Bahçe Okulları maddesinden de 67 000 lira tenzil ve 720 nci faslın birinci memurlar maaş tertibine 133 000 ve 721 inci faslın 1 inci memurlar ücreti tertibine de 70 000 lira ilave edilmiştir.

Geçici Madde 2- Bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı memuriyetler 1943 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı L cetvelinin Ziraat Vekaleti kısmına konulmuştur.

Madde 21 - Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.

Madde 22 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

      4486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
   Yürürlükten Kaldırılan           --------------------------------
 Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi    Sayısı  Maddesi
----------------------------           ------    ------  --------
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 17 nci                 
ve 19 uncu maddeleri               6/4/1949   5362     1 
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 15 inci                 
16 ncı maddeleri                 15/7/1953   6151     2 
19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanun'un 18 inci                 
maddesi                     21/12/1967    969    14 
                                        
                                        
                                        
      4486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
------   ----------------------------------------      ------------   
5362              -                 9/4/1949    
6151              -                21/7/1953    
 969              -                30/12/1967   
                                        

(1) Bu Kanuna bağlı ücretli memur kadroları, 3/8/1944 tarihli ve 4644 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.