Mevzuat
Kanun Numarası        : 6092
Kabul Tarihi          : 1/7/1953
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/7/1953 Sayı: 8452
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1392

Bu kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 - Mazbut vakıflarla emanet ve niyabet yoliyle idare edilen mülhak vakıflara ait zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklardan 2762 sayılı kanunun 12 nci maddesi uyarınca elde kalmaları gerekli görülmiyenlerini, icabında bedel takdiri suretiyle satmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bu suretle vaki olacak satışlar, ilkin mahallerinde yoksa civarındaki köy ve şehirlerde toprağa muhtaç çiftçilere, bunlar bulunmaz veya talip olmazlarsa sair isteklilerine yapılır.

Bu gibi yerlerin tesbitiyle satış evrakının tanzimine ve bedellerinin takdirine yetkili komisyonların ne suretle teşkil edileceği ve satışların kimlere ve nasıl yapılacağı bir nizamname ile tayin edilir.

Madde 2 - Bu kanuna göre bedel takdiri suretiyle yapılacak satışlarda gayrimenkul satın alacaklardan ziraat arazisine veya birinci maddede yazılı emvale sahip olmıyanlar, 4753 sayılı kanunun 61 inci maddesinde yazılı muafiyetlerden faydalanırlar.

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 - Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.