Mevzuat
Kanun Numarası    : 6132
Kabul Tarihi     : 10/7/1953
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 15/7/1953 Sayı: 8458
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1531

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 - (Değişik:4/7/1988-KHK-336/1 md.;Aynen Kabul:7/2/1990-3612/29 md.)
Ankara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti adı geçen Bakanlığa aittir.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı mahaller dışında yapılacak mahalli at yarışlarının program ve ikramiye planlarının yarışlardan önce Tarım Vekaletine tasdik ettirilmesi ve müşterek bahis için bu Vekaletten müsaade alınması şarttır.

Madde 3 - Bu Kanun hükümlerine tabi at yarışlarının kapı hasılatının tamamı, açık ve vadeli koşuların taksit, kaydiye ve pişmancalıkları "forfeleri"hariç diğer koşuların kaydiyeleri ve müşterek bahis biletleri satış yekünunun azami % 25'i ve inzibati ceza olarak alınan paraların yekünu yarış gelirini teşkil eder.

Açık ve vadeli koşuların kaydiye ve pişmancalıkları "forfeleri" o yarışta birinci gelen atın ikramiyelerine ilave edilir. Müşterek bahis satış yekünundan azami % 25 kesildikten sonra geriye kalan miktar Talimatnamesine göre kazanan bilet sahiplerine dağıtılır.

Yarış geliri ancak aşağıdaki hususlara tahsis olunabilir:
a) Yarış ikramiyeleri; (yarış gelirinin % 40 ından aşağı olamaz); (1)
b) Yarış yerlerinin tesis, bakım ve ıslahı ve işletme masrafları;
c) Damızlık alımı masrafları;
d) At yarışları ve atçılığın inkişafı bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü teşvik, tesis ve yardım masrafları;
e) Yarışlarla ilgili umumi masraflar.

Hipodrum ve yarış yerlerinden belediyelerce 5237 sayılı kanuna göre alınacak eğlence resmi nispeti % 1O u geçemez.

Madde 4 - Yarış usul ve nizamlarına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyisler ve sair hizmetliler hakkında aşağıda yazılı inzibati cezalar tatbik olunur:

a) İhtar;
b) 100 liradan aşağı olmamak üzere para cezası;
c) At sahibi için atlarının muvakkat veya müebbeden yarışa iştirakten men'i;
d) Yarışlarla ilgili yerlerde muvakkaten veya müebbeden sanat icrasından men'i;
e) Yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten muvakkaten veya müebbeden men'i.

Bu cezalardan ihtar cezası ile 1000 liraya kadar para cezası, altı haftaya kadar yarışlara iştirakten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından muvakkaten men'i cezaları yarış komiserler heyeti tarafından verilir ve derhal icra olunur.

Komiserler heyetince verilecek cezalara karşı ıttıla tarihinden itibaren 15 gün zarfında Yüksek Komiserler Heyetine itiraz edilebilir.

1000 lirayı aşan para cezalariyle altı haftayı aşan muvakkat men'i cezaları ve müebbet men'i cezaları Yüksek Komiserler Heyetince verilir.

Yüksek Komiserler Heyetince itirazen veya bidayeten verilen cezalar katidir.

Madde 5 - Tarım Vekaletinin birinci maddede yazılı hak ve selahiyetleri at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesi ile kurulmuş ve amme menfaatine çalıştığı usulen onanmış derneklerden uygun görülecek bir veya bir kaçına muayyen şartlarla ve 30 seneyi geçmemek üzere Tarım Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile devredilebilir.

Devredilen hak ve salahiyetler derneğin kanun, nizamname veya anlaşma hükümlerine riayet etmemesi halinde müddet dolmadan önce geri alınabileceği gibimüddetini dolduran derneğe aynı hak ve salahiyetlerin yine bu madde hükümleri dairesinde yeniden verilmesi caizdir.

Tarım Vekaleti bu derneğin bilümum muamelat, kayıt ve hesabatını her zaman teftiş ve murakabe etmeye, direktifler vermeye salahiyetlidir. Derneğin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı olarak Vekalet kendi memurlarından uygun gördüklerini murakıplıkla vazifelendirebilir.

Madde 6 - 5 inci madde hükmünün tatbik edilmediği yer ve zamanlarda Tarım Vekaleti yarış ve müşterek bahisleri o yerin belediye veya özel idaresi vasıtasiyle yaptırabilir.

Madde 7 - (Değişik: 8/7/1981-2489/1 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak her şekil ve surette müşterek bahisler veya yarış piyangosu tertip ve tanzim edenler ve bunlara ait her türlü evrakı (Matbaa, teksir, daktilo, fotokopi vesair suretlerde düzenleyenler ve düzenletenler), satanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya dağıttıranlar mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından zabıta marifetiyle men edilip, haklarında tutulan zabıtla birlikte Asliye Ceza Mahkemesine tevdi olunurlar. Oyunlara mevzu para geçici olarak müsadere edilir ve faillerin mahkümiyeti halinde Hazineye irat kaydedilir.

Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında üç aydan iki seneye kadar hapis ve 5000 (beşbin) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir.

Kanun dışı oyun bir işyerinde oynanmış veya oynatılmışsa, mahkeme bu işyerinin bir aya kadar kapatılmasına karar verir.

Suç; at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis vesair yarış hizmetlileri ile işbirliği halinde işlenmiş ise, faillere verilecek hapis cezası altı aydan az olamaz. Haklarında bu nedenle kovuşturma açılan bu kişilerin Komiserler Kurulu kararı ile yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmeleri yasaklanır. Haklarında bu maddeden hüküm verilenler bu mahal ve tesislere süresiz olarak giremezler.

Komiserler Kurulunca yarış yerlerine girmeleri yasaklanan kimselerin isimleri ve kimlikleri yarış müessesesi ve mahalli mülkiye amirlerine yazılı olarak bildirilir.

Madde 8 - Yarışların şartlarına, tertip, icra ve inzıbatına, hipodrom veya yarış yerlerinin tanzim ve idaresine, yarış programları, ikramiyeler ve müşterek bahislere mütaallik teknik, idari ve mali inzibati hususlar, Yüksek Komiserler Heyetinin teşekkül sureti, vazife ve salahiyetleri inzibati cezaların hangi hallerde hangi merciler tarafından verileceği, yarışların ve salahiyet verilmiş dernek ve belediye ve özel idarelerin murakabe ve teftiş tarzı ve doping muayenelerine ait usuller bu kanun ve beynelmilel yarış nizamlarına ve memleket ihtiyaçları ve işin icaplarına göre Tarım Vekaletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek nizamnamelerde belirtilir.

Madde 9 - Köy, kasaba ve şehirlerde şenlik ve eğlence maksadiyle yapılan at yarışları bu kanun hükümleri dışındadır. Bu gibi yarışlarda müşterek bahis tertip edilemez.

Ek Madde 1 - (10/6/1957 - 7000 sayılı ek kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

At yarışları hakkındaki 10.VII.1953 tarihli ve 6132 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı yarış ikramiyeleri bir evvelki takvim yılında elde edilen gayrisafi yarış gelirinin yekünu üzerinden hesaplanır.

Cari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri yekünundan fazla olması halinde bu fazladan yarış ikramiyelerine düşecek kısım milli bir bankada Ziraat Vekaleti emrine açılacak hususi fona devredilir. Fonda biriken para Ziraat Vekaleti tarafından at ıslah işlerinde ve tesislerinde sarfolunur.

Cari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri yekünundan az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu fondan kapanır.

Geçici Madde 1 - (Ek: 10/6/1957 - 7000 sayılı Ek Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Yarış gelirinin tahmini olarak tesbitinden dolayı yarış ikramiyelerine sarfedilemiyerek biriken paralar birinci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı hususi fona devredilir. (2)

Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

       6132 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun
   No:   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi
---------- ------------------------------------------- ------------------------
   7000             -               19/6/1857
   2487             -               10/7/1981
  KHK/336             -                5/8/l988

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.

(2) Bu maddede zikredilen birinci madde, 10/6/1957 tarih ve 7000 sayılı Kanunun 1 inci maddesi olup, 6132 sayılı Kanuna "ek madde 1" olarak ilave edilmiştir.