Mevzuat
Kanun Numarası : 6238
Kabul Tarihi : 29/1/1954
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 5/2/1954 Sayı: 8626
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 292

Madde 1 - 5659 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üzere kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre:

a) Etimesgut bölgesinde İkinci Zırhlı Tugay tarafından halen işgal edilmiş bulunan 5450 dekar arazi ile askeri hava meydanı ittihaz edilen 650 dekar ve Çorakpınar mevkiinde Muhabere Alayı ve Hava Kontrol Grupu tarafından işgal olunan 455 dekar ve yine Çoraktepe mevkiinde Dördüncü Uçaksavar Bataryasının yerleştirilmiş bulunduğu 50 dekar olmak üzere ceman 6.605 dekar arazinin Milli Savunma Vekaletine,
b) Güvercin İstasyonu civarında Ankara çimento Fabrikası ile tesis ve lojmanların inşa edilmiş olduğu 750 dekar sahanın Ankara Belediyesine,
c) Devlet Demiryolları Hastanesinden Orman Çiftliği İstasyonuna imtidat eden demiryoliyle asfalt yol arasında ve bir kısmı da bu asfalt yolun güneyinde olmak üzere ziraate elverişli bulunmıyan 350 dekar çorak arazi ile Bahçelievler bölgesinde Fen Fakültesine mücavir 130 dekar ve İstanbul yoliyle Yenimahalle yollarının birleşme noktasında iki parçada 80 dekar olmak üzere cemanm 560 dekar arazinin muhtelif yapı kooperatiflerine,
d) Fişek Fabrikası kuzeyinde, bu fabrika ile yeni İstanbul yolu arasında olup Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi depo ve tesislerinin kurulu bulunduğu 135 dekar arazi ile Akköprü bölgesinde İstanbul yolunun dördüncü kilometresi civarında 20 dekar olmak üzere ceman 155 dekar arazinin Etibank ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine, İlgili Vekalet veya teşekküllerle mutabık kalınacak bedel üzerinden satılmasına izin verilmiştir.

Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen ceman (8.070) dekar arazi dışında, Milli Müdafaa zaruretleriyle Çiftlik hudutları içinde bir fişek fabrikası tesisi elzem görüldüğü takdirde, Çiftliğin umumi istihsal faaliyetlerini aksatmamak ve 200 dekarı geçmemek şartiyle gerekli bulunan arazi, Vekiller Heyeti karariyle İşletmeler Vekaletine satılabilir.

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.