Mevzuat
Kanun Numarası : 6529
Kabul Tarihi : 25/3/1955
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 2/4/1955 Sayı: 8971
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa: 1121

Madde 1 - Hükümetçe görülecek lüzum üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak her cins ve nevide hububat ile unlar ve bunların emniyet ve selametle naklini sağlamak üzere beraber gelmesi zaruri her çeşit ambalaj maddeleri, bölme ve örtü malzemesi ve çuvallar, giriş gümrük vergisiyle hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve ithal esnasında alınan sair bilümum vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Geçici Madde 1 - (6529 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı muafiyetler 1/11/1954 tarihinden sonra getirilen hububat ve unlara da şamildir.

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


(1) Bu Kanun ile tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.