Mevzuat
Kanun Numarası     : 6777
Kabul Tarihi      : 9/7/1956
Yayımlandığı R. Gazete: : Tarih : 14/7/1956 Sayı: 9358
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1876

Madde 1 - Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia Khinjuk), yabani sakız ("Mezdeki sakızı (Pistacia Lentiscus L.),adi sakız (Pistacia mutica,Fisch), Filistin, sakızı (Pistacia Palestina, Boiss") ağaçlarını aşılamak suretiyle istifade etmek istiyenler hakkında zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair olan 3573 sayılı kanun ile mezkür kanunun 14 üncü maddesini değiştiren 3669 sayılı kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan nizamnameler aynen tatbik olunur.

Madde 2 - Bu tatbikat sakız ve nevilerinin ve yabani harnuplukların ayrı bulundukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zeytin, sakız ve nevileriyle yabani harnuplukların karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir arada tesis olunabilir.

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri yerine getirir.