Mevzuat
Kanun Numarası    : 6964
Kabul Tarihi     : 15/5/1957
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/5/1957 Sayı: 9614
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1226

Odaların mahiyet ve gayesi:
Madde 1 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/1 md.)

Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Kuruluş ve çalışma sahaları:
Madde 2 - Ziraat Odaları, bu kanunun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı Umumi Heyetin teşekkülü ve faaliyete geçmesi üzerine kurulmuş olur.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/2 md.) Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları kaza sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği idare heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çevresi olan kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek genişletilebilir.

(Ek: 14/2/1984 - 2979/2 md; (Değişik: 18/6/1997-4276/11 md.) Ziraat odaları,kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların vazifeleri:
Madde 3 - Ziraat odalarının başlıca vazifeleri şunlardır:

I - Mecburi vazifeler:

a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilümum bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca istenilen bilgi ve kayıtları vermek;
b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediyelere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik tekliflerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;
c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bulunmak;
ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların hazırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak;
d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğretim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek;
e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi hususlarında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgisini yaymak;
f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;
g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bunların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispetinde sağlamak;
h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin standartlaşmasına çalışmak;
ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;
i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği yapmak.

II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:

a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri, bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve çalıştırmak;
b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak olmak;
c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek.

Odaların üyeleri:
Madde 4 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat odalarının asli, fahri ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

I - Asli üyeler:

Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden;
a) Hakiki reşit şahıslar;
b) Hükmi şahıslar;
c) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/3 md.) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete,katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.

Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman ve hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine, muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik denir.

İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanunun uygulanması bakımından çiftçilik sayılır.

Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı, veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir.

II - Fahri üyeler:

Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve manevi yardımlardan bulunan kimselerdir. Fahri üyeler oda meclisleri tarafından seçilir.

III - Müşavir üyeler:

Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve İdare Heyetince lüzum görüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir.

Üye kaydı:
Madde 5 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının "b" ve "c" bentlerinde yazılı hükmi şahıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamnamede gösterilecek asli üyelik bayannamesini vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara vermeye mecburdurlar.

Asli üye vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında nizamnamede istenilen malümat bulundukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerince cetvel halinde tanzim ve tasdik edilerek muhtarlar tarafından vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi olunur. Bu cetveller odalar tarafından onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durumlarında vukua gelen değişiklikleri yılda bir defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda odalara bildirmekle yükümlüdürler.

Kayda müteallik itirazlar nizamnamede yazılı usule göre oda idare heyetlerince karara bağlanır. İdare heyeti kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edilebilir.

Oda uzuvları:
Madde 6 - Ziraat odalarının uzuvları şunlardır:

a) Oda Umumi Heyeti;
b) Oda Meclisi;
c) Oda İdare Heyeti.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/4 md.) Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nitelikler nizamnamede gösterilir.

Ziraat Odası Umumi Heyeti ve görevleri:
Madde 7 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/5 md.)

Ziraat Odası Umumi Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur.

Oda Umumi Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhtarlığı birer seçim çevresi sayılır.

Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda asli üyesi hakiki şahıslarla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmi şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir.

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrelerinde bir asıl, bir yedek, beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye için bir asıl, bir yedektir.

Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede gösterilir.

Oda Umumi Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. Umumi Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyetinin kararı yahut Umumi Heyet Üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri dedavet edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.

Oda Umumi Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumi Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda İdare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, İdare Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek asli ve yedek üyeleri seçmek, Oda Meclisi ve İdare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumi Heyetinin görevleridir.

Umumi heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması:
Madde 8 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/6 md.)

Umumi heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Umumi heyetleri toplantıya çağrı:
Ziraat Odası Umumi Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.
İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi belirtilir.
b) Uzuv seçimlerinin yapılması:
Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.Toplantının gündemi, yeri,günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumi Heyeti ile Vilayet Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandırılır. Ziraat Odası Umumi Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda İdare Heyeti Heyeti üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantısının tarihi, gündeminde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar.Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Birden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için,sandıklarda oy kullanacakların sayısı, her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hakim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandırılır ve her sandık için ayrı bir kurul oluşturulur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı numara altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim Sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından, imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir.

Hakim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe Seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ile ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

Oda Meclisi:
Madde 9 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden teşekkül eder.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/7 md.) Umumi Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

(Değişik:14/2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasında bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçer.

(Ek: 14/-2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.

Oda Meclisinin vazifeleri:
Madde 10 - Ziraat Odası Meclisinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Bu kanunun maksat ve gayesini gerçekleştirmek için gerekli karar ve tedbirleri almak;
b) Kendi arasından Oda İdare Heyetini seçmek ve icabında değiştirmek;
c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafların halline çalışmak;
ç) Oda azaları hakkında bu kanunda yazılı cezaları karara bağlamak;
d) İdare Heyetinin tesbit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat derecelerine ve miktarlarına karşı oda azalarının yapacağı itirazları tetkik ederek kati şekilde karara bağlamak;
e) Memleket iç ve dışında zirai ve iktisadi teşekküllere aza veya fahri muhabir olmak gibi hususları karara bağlamak ve bunlardan dış memleketlere mütaallik olanları Birliğin tasvibine sunmak;
f) Muhtaç çiftçi ve köylülere Odaca yapılacak teknik ve içtimai yardımları karara bağlamak;
g) Oda tarafından açılacak zirai kursları tesbit etmek; zirai eğitim ve öğretim bakımından mahalli ihtiyaçları belirtmek ve bu hususta Ziraat Vekaletine raporlar vermek; Oda adına okutulacak talebeleri ayırmak;
h) Oda kadro ve bütçesini tesbit etmek, İdare Heyetinin teklifi üzerine bütçede lüzumlu münakaleleri yapmak ve kati hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini tasdik etmek;
ı) İdare heyetlerinin teklifi üzerine veya re'sen; kendi azası arasından veya hariçten temin edeceği kimselerle muayyen mevzular üzerinde çalışmak ve faaliyet neticelerini bir raporla meclis riyasetine vermek maksadiyle, ihtısas komiteleri kurabilmek;
i) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunun odalara verdiği vazife ve salahiyetlerin kullanılması için, Oda İdare Heyeti tarafından hazırlanacak talimatnameleri tetkik ve tasdik etmek.

İdare Heyeti:
Madde 11 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/8 md.) Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Oda İdare Heyeti her yıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip seçer.

İdare Heyetinin vazifeleri:
Madde 12 - Oda İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Mevzuat ve üst mercilerin kararları dairesinde Odanın işlerini yürütmek ve Odanın kanuni vazifelerini gerçekleştirmek için lüzumlu olan işleri yapmak;
b) Bütçe ve kesin hesabı ve aktarma tekliflerini, aylık muvazeneyi ve bunlara ait raporları Oda Meclisine vermek;
c) Odada çalıştırılacak kimseleri (Başkatip hariç) tayin etmek, ücretlerini tesbit etmek ve icabında vazifelerine son vermek;
ç) Oda Meclisine ceza ve mükafat tekliflerinde bulunmak, kendi salahiyeti dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları tatbik etmek;
d) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlıyarak meclisin tasdikına sunmak;
e) Çiftçiliğe ait veya oda azasına mütaallik belgeleri tasdik etmek;
f) Çiftçi kütüklerini ve aza defterlerini tutmak ve işlemek;
g) Bütçe dahilinde sarfiyat yapmak;
h) Zirai indeks ve istatistikleri tanzim etmek;
ı) Odanın bilümum mallarını idare ve hüsnü muhafaza eylemek;
i) Zirai mahsul piyasa fiyatlarını takibedip yaymak;
j) Mesleki toplantılara Ziraat Odalarından gönderilecek temsilcileri seçmek.

Odayı temsil:
Madde 13 - Ziraat odalarını protokolde meclisi reisi veya reis vekili, bulunmadıkları takdirde reisin tevkil edeceği meclise dahil kimseler temsil eder.

Odanın kanuni mümessili idare heyeti reisidir. Bununla beraber Oda Dahili Talimatnamesi dairesinde idare heyeti reisleri veya reis vekilleri ile diğer bir veya bir kaç azanın müşterek imzaları ancak odaları ilzam eder.

Oda Meclisinin kararı ile İdare Heyetinin salahiyetlerinden bir kısmı İdare Heyeti azasından bir veya birkaçına yahut başkatibe devrolunabilir.

Oda bütçelerinden sarfiyat reis veya reis vekili ile başkatibin, başkatibin bulunmadığı hallerde muhasip azanın müşterek imzası ile yapılır. 100 liraya kadar müteferrik sarfiyat, sonradan İdare Heyetinin tasdikına sunulmak şartiyle başkatip tarafından re'sen yapılabilir.

Toplantılar:
Madde 14 - Ziraat Odası İdare Heyeti haftada, Oda Meclisi ayda birer defa kendiliklerinden toplanırlar. Reislerin veya mürettep aza sayısının üçte ikisinin daveti üzerine her zaman toplanabilirler.

Oda Başkatibi:
Madde 15 - İmkanları müsait olan odaların birer başkatibi bulunur. Oda başkatibi Ziraat Fakültesi veya ziraat okulu mezunu ve tercihan yabancı memleketlerde tahsil veya staj görmüş yahut ziraatle bilfiil uğraşmış olanlardan İdare Heyetince seçilir ve Oda Meclisince tayin olunur. Başkatip Odanın işlerini çevirmekle vazifeli ve İdare Heyeti toplantılarında rey sahibidir. Bütçesi müsait ve işi çok odalarda başkatibe yardımcı verilebilir.

Muhabirlikler:
Madde 16 - Oda Meclisi lüzum ve imkan gördüğü seçim çevrelerinde muhabirlikler ihdas edebilir.

Muhabirliklerin vazifesi, o yerde oda faaliyetlerinin semereli şekilde neticelenmesine çalışma, çiftçi kütüklerinin tutulmasını kolaylaştırmak ve oda çalışmalarına her türlü yardımı yapmaktır.

Vilayet kongresi:
Madde 17 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik : 14/2/1984 - 2979/9 md.) İki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki ziraat Odaları Meclisinden beşer, İdare Heyetlerinden de ikişer temsilci İl Merkezinde kongre halinde toplanır. Toplantıyı İl Merkezi Ziraat Odası düzenler. İl Merkez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu düzenlemeyi Birliğin vazifeli kılacağı o ildeki bir Ziraat Odası yapar. Bu kongreye o il dahilinde tarımla ilgili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak bu temsilcilerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.

İl kongresi üye tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü çoğunluk sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

Valiler kongrenin toplanması ve çalışması için gerekli yardımları yapmakla görevlidir.

Kongrede:

a) İl dahilindeki odaların senelik çalışma programları ve raporları, uygulama sonuçları ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri,
b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği,
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları,
ç) İl koordinasyon kurulunun senelik çalışma programları ve raporları uygulama sonuçları,
d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetine iki yıl için katılacak asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi,
Konuları görüşülür ve karara bağlanır.

Kongre için lüzumlu idari masraflar Odalar Birliğince karşılanır.

Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi:
Madde 18 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/10 md.)

(Değişik birinci fıkra: 18/6/1997-4276/12 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik Uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik: 18/6/1997-4276/12 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, ziraat odaları ile Ziraat Odaları Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. (3)

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumi Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında uygulanmaz.

Oda İdare Heyetlerinin, çalışmalarını mesleki ahlak ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun olarak yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerlerine yenileri seçilir. Yeni İdare Heyetleri görevlerine son verilenlerin sürelerini tamamlar.

Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendini görevden uzaklaştırır.

Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulunan, ayrıca Oda Umumi Heyet ve Birlik kararlarına uymayan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umumi Heyeti veya Birlik İdare Heyeti kararıyla son verilir. Bu hallerde Oda Meclisi Birlik İdare Heyeti tarafından yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Meclisi eskisinin süresini tamamlar Yeni Oda Meclisi oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından belirtilir.

Oda gelirleri:
Madde 19 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat odalarının gelirleri şunlardır:

a) Giriş ücreti,
b) Yıllık aidat,
c) Yayın gelirleri,
ç) Bağışlar ve yardımlar,
d) Para cezaları,
e) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek karlar,
f) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı,
g) 31 inci maddenin "d", "e" ve "f" fıkraların da yazılı gelirlerden düşecek pay,
h) Odalar Birliğinden yapılacak yardım.

Giriş ücretleri ve yıllık aidat:
Madde 20 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/11 md.)

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre Odalara kayıtlı olanlardan tahsil edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üyeler beş dereceye ayrılır. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin herhangi bir masraf indirimine yer verilmeyen gelirini ifade eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır.

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,
b) 1 500 000 ile 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci derece,
c) 600 000 ile 1 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü derece,
ç) 300 000 ile 600 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü derece,
d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar beşinci derece,
Çiftçi sayılırlar.

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplanır.

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gayrisafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır.

a) 9 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,
b) 3 000 000 ile 9 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (3 000 000 lira dahil) ikinci derece,
c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece,
Çiftçi sayılırlar.

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler için binde altı, üçüncü derece çiftciler için binde beş nispetine göre hesaplanır.

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece çiftçilerden 500 lira, üçüncü derece çiftcilerden 200 lira, dördüncü derece çiftcilerden 100 lira ve beşinci derece çiftçilerden 50 liradır.

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları ellibin liradan çok ikiyüzelli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu Kararıyla üç katına kadar artırılabilir.

Resen yapılacak kayıtlarını ve tespit olunacak derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizamnamede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine itiraz edebilirler.

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez.

Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar.

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usuller nizamnamede belirtilir.

Birlik hissesi:
Madde 21 - Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde onunu ertesi yılın başında Birlik adına o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesine yatırmaya mecburdurlar.

Mali salahiyetler:
Madde 22 - Odalar, meclisleri karariyle ve gayelerine uygun olmak kaydiyle gayrimenkul iktisabına, satmaya rehin etmeye, ödünç para almaya, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, mükafatlar dağıtmaya salahiyetlidir.

BÖLÜM II
Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Ziraat Odaları Birliğinin mahiyeti:
Madde 23 - Bu kanun ile kendisine verilen vazifeleri ifa etmek ve amme hükmi şahsiyetini haiz olmak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

(Ek: 14/2/1984 - 2979/12 md; Değişik: 18/6/1997-4276/13 md.) Ziraat Odaları Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

Birliğin vazifeleri:
Madde 24 - Ziraat Odaları Birliğinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Odalar arasında çıkacak ihtilafları kati olarak halletmek;
b) Odalar arasında işbirliği ve ahengi temin etmek;
c) Hükümetin ziraat politikası ve programının tahakkukuna çalışmak, bunun neticeleri hakkında Odaların düşüncelerini Hükümet makamlarına bildirmek ve tadili gereken hususlarda temennilerde bulunmak;
ç) Ziraat ve müstahsılla ilgili bilcümle mevzuatı incelemek ve bunlar hakkındaki düşüncelerini ilgili makamlara bildirmek;
d) Odalar için yaptırılacak bina planlarını hazırlatmak; alınacak mefruşat, malzeme, makina tiplerini tesbit etmek, odaların alım satım, bütçe hesap, muamele ve kayıt işlerini birleştirmek için tek tip muamele ve muhasebe talimatnamesi hazırlamak;
e) Türkiye ziraati hakkında odalardan alacağı kayıtlara ve malümata göre umumi raporlar tanzim etmek ve Ziraat Vekaletine vermek ve yayınlamak; bültenler çıkarmak;
f) Türkiye dışındaki Ziraat Odalarının hizmet ve faaliyetlerini takibetmek, zirai yayın ve yeniliklerden Türkiye'yi ilgilendiren kısımları derleyip yaymak ve lüzumu halinde bu mevzularda Ziraat Vekaletine raporlar vermek;
g) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) İdare heyeti kararı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının muvafakatı ile milletlerarası sergi ve fuarlara ve yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere katılmak;
h) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) Umumi Heyet Kararı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından izin almak şartıyla genel mevzuat hükümleri içinde, milletlerarası benzer mesleki kuruluşları üye olmak veya bu kuruluşların fahri temsilciliğini yapmak;
ı) Odaları teftiş ve murakabe etmek;
i) Türkiye'de umumi veya mahalli ziraat kongreleri tertiplemek;
j) Kanunda ve Nizamnamede yazılı diğer işleri ve vazifeleri görmek.

Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları:
Madde 25 - Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları şunlardır:

a) Umumi Heyet,
b) İdare Heyeti.

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti:
Madde 26 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilayet kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek temsilcilerden teşekkül eder.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyete yediye kadar (yedi dahil) Odası olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası olan illerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan illerden de dört temsilci gönderilir.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Birlik İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri Umumi Heyette üye ve oy sahibidirler.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyet iki yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Birlik İdare Heyetinin vereceği karara göre Umumi Heyet olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı için bir başkan, bir başkanvekili ve dört katip seçilir.

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri:
Madde 27 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:

a) Birlik İdare Heyetinin yıllık faaliyet raporunu tetkik etmek ve karara bağlamak;
b) Birlik İdare Heyetini seçmek ve icabında ıskat etmek;
c) Birlik kadro ve bütçesini ve kesin hesabını tetkik etmek ve karara bağlamak;
ç) Birlik Dahili Talimatnamesini tetkik etmek ve karara bağlamak; odaların ve memurların vazife, salahiyet ve çalışma tarzlarına, bütçe ve hesap işlerine mütaallik talimatnamelerin esaslarını hazırlamak;
d) Türkiye'nin zirai ve iktisadi durumu hakkında Birlik İdare Heyetince tanzim edilen raporları tetkik etmek ve karara bağlamak;
e) Yabancı memleketlerde Türkiye veya Türk-yabancı ziraat cemiyetleri kurulmasına veya bunlara yardıma karar vermek;
f) Birlik İdare Heyeti ve Umumi Heyet azalarının huzur haklarını takdir etmek;
g) Odalar arasında işbirliği kurmak, bunların gelişmelerini sağlamak ve bu kanun hükümlerinin iyi bir şekilde yürütülmesini temin etmek hususlarında gerekli tedbir ve kararları almak ve odalara direktif vermek.

Birlik İdare Heyeti:
Madde 28 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/15 md.) Birlik İdare Heyeti; Birlik Umumi Heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye ile Birlik Genel Sekreterinden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. İdare Heyeti üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyunu kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Birlik İdare Heyeti, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip seçer.

Ziraat Odaları Birliğini protokolda İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili, bulunmadıkları takdirde başkanın heyete dahil bulunanlar arasından seçeceği kimseler temsil eder. Birliğin kanuni mümessili İdare Heyeti başkanıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dairesinde İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili ile diğer bir veya birkaç üyenin müşterek imzaları ancak Birliği ilzam eder.

Birlik İdare Heyetinin vazifeleri:
Madde 29 - Birlik İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/16 md.) Ziraat Odaları Birliğinde çalıştırılacak kimseleri tayin etmek ve işlerine son vermek;
b) Umumi Heyete verilecek Birlik İdare Heyeti çalışma raporu ile Türkiye'nin zirai ve iktisadi durumuna müteallik raporu hazırlamak;
c) Odaların çalışma raporlarını tetkik ederek mütalaasiyle beraber Birlik Umumi Heyetinin ıttılaına sunmak;
ç) Birlik bütçesini ve katihesabını hazırlayıp umumi heyete vermek;
d) Odaları teftiş ettirerek teftiş neticelerine göre kararlar almak ve Odalara direktifler vermek;
e) Mevzuata müteallik olarak ve Odalardan gelecek talep ve temennileri inceliyerek uygun gördüklerini veya re'sen lüzumlu bulduklarını Ziraat Vekaletine bildirmek;
f) Birliklere mevdu vazife ve salahiyetlerden Umumi Heyetin vazife salahiyetleri dışında kalanlarını yerine getirmek.

Genel Sekreter:
Madde 30 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/17 md.)

Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetince, resmi veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en az on yıl çalışmış ve üniversitelerin Ziraat, Orman, Veteriner veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar arasından seçilir.

Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan Birlik Umumi Heyetince tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir.

Genel Sekreter,Birlik İdare Heyetinin tabii üyesi ve kararlarında oy sahibi,Birlik görevlilerinin birinci derece amiri olup, haklarında verilecek kararlarda görüşü alınır.

Birliğin gelirleri:
Madde 31 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır:

a) 21 inci madde gereğince odalardan gönderilecek % 10 lar,
b) Neşriyat gelirleri,
c) Yardım ve bağışlar,
ç) Sair müteferrik gelirler,
d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 000 liradan az olmamak şartı ile yapılacak yıllık yardım,
e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan ticaret borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tutarının % 3 ü,
f) Tarım Bakanlığı bütçesine konacak 2 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak yıllık yardım,

"d", "e" ve "f" bentlerinde yazılı teşekküller bu paraları zamanları nizamnamede belli edilecek 4 eşit taksitle Birlik emrine ödemekle yükümlüdürler.

Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat:
Madde 32 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Hangi odalara ne miktarda yardım yapılacağı Birlik bütçesinde gösterilir.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/18 md.) 31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kaydedilir. Kalan yüzde ellisi odalar arasında eşit olarak taksim edilir.

Birlik bütçesinden sarfiyat başkan veya başkanvekili ve genel sekreter, genel sekreterin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır. (1 000) liradan aşağı müteferrik masraflar yalnız genel sekreterin imzası ile yapılabilir.

BÖLÜM III
Müşterek Hükümler

Disiplin cezaları:
Madde 33 - Oda azalarına aşağıda yazılı cezalar verilebilir:

a) İhtar;
b) Tevbih;
c) Odadan çıkarma.

İhtar ve tevbih cezaları idare heyeti tarafından verilir. Bu cezalara tebliğinden itibaren 15 gün içinde Meclise itiraz olunabilir; Meclisin kararı nihaidir. İtiraz edilemez. Çıkarma cezası, İdare Heyetinin teklifi ile Meclis tarafından verilir. Bu ceza bir aydan az, bir yıldan çok olamaz. Bu cezaya tebliğinden itibaren 15 gün içinde idari kaza merciine itiraz edilebilir. Bu maddenin tatbik şekli Nizamname ile tayin ve tesbit olunur.

Para cezaları:
Madde 34 - Odalarca, mevzuata uygun olarak alınan kararlara riayet etmiyen azalara, idare heyetlerinin teklifi üzerine Meclislerinin kararı ile 5 liradan 50 liraya kadar ve tekerrürü halinde 25 liradan 250 liraya kadar para cezası verilebilir. (25 liraya kadar olan para cezasına itiraz edilemez. Bu kararlar nihaidir). (2)

25 liradan yukarısı için kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde idari kaza merciine itiraz olunabilir.

Re'sen kayıt:
Madde 35 - Kanunun 5 inci madde, birinci fıkrası gereğince aza kaydedilmek için beyanname vermeye mecbur olanlar Nizamnamede yazılı müddet içinde bu mecburiyeti yerine getirmedikleri takdirde odalar tarafından re'sen kaydedilirler.

Giriş ücretlerini ve yıllık aidatlarını Nizamnamede yazılı müddetler içinde ödemiyenlerden borçları % 20 fazlasiyle alınır.

Tahsilat:
Madde 36 - Giriş ücretleriyle yıllık aidat ve zamlar ve katileşen para cezalarının tahsillerine ait Odalarca verilen kararlar icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.

Dahili Talimatnameler:
Madde 37 - Her Oda İdare Heyeti tarafından Odalar Birliğinden verilecek esaslar dairesinde, Odanın iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şeklini gösterir, meclislerce tasdikli bir dahili talimatname yapılır. Bu talimatnamede imza salahiyetleri de gösterilir.

Memur ve hizmetlilerin tayinleri:
Madde 38 - Oda ve Birlik memur ve hizmetlilerinin tayin, terfi, nakil, işten çıkarma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik ve ölüm sigortalarının yapılması şekli, işten ayrılma hallerinde verilmesi lazımgelen tazminat miktar ve şekilleri Nizamnamede gösterilir.

Odalarla Vekaletin yardımlaşması:
Madde 39 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ziraat Vekaletine bütün imkanlariyle yardım eder.

Ziraat Vekaleti de Teknik elemanlarından, muvakkat bir müddet için, talep vukuunda Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin faydalanmalarına muvafakat edebilir. Bu müddet zarfında bu elemanların harcırah ve zaruri masrafları Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği bütçelerinden ödenir.

Odalarla çalışanlara ödenecek paralar:
Madde 40 - Odalar memur ve müstahdemlerinin aylıkları ile İdare Heyeti, Oda Meclisi Reis ve azaları ve vilayet kongrelerine katılacaklara verilecek huzur hakkı ve yolluklar Ziraat Odaları Birliğince tanzim edilecek esaslara göre Oda Meclisi tarafından tesbit ve tayin olunur.

Ziraat Odaları Birliği memur ve müstahdemlerinin aylık ve ücretleri, Birlik İdare Heyeti azalarının huzur hakları ve Birlik Umumi Heyetine katılacak delegelerin zaruri masraf ve harcırahları Birlik İdare Heyetinin teklifi üzerine Birlik Umumi Heyetince tesbit olunur.

Müstafi sayılma:
Madde 41 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği meclis ve idare heyetlerine asli müntehap aza sayısında yedek aza seçilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedeklerden sırada olanlar alınır.

Mensupların cezai mesuliyetleri:
Madde 42 - Odaların ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işliyen yahut bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt, defter ve kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yokeden uzuvlara dahil kimseler ile memur ve hizmetliler hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

Teftiş ve murakabe:
Madde 43 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/19 md.)

Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Birliği ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının, Ziraat Odaları Birliği de Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını, idari ve mali yönlerden denetler.

Nizamname:
Madde 44 - Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kanunun tatbik suretini göstermek ve kanunun Nizamnameye atfettiği hususları tanzim eylemek üzere Ziraat Odaları temsilcileri ve Ziraat Vekaletince müştereken bir Nizamname hazırlanır.

Kaldırılan hükümler:
Madde 45 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek: 14/2/1984 - 2979/20 md.)

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti veya Tarım Bakanlığı" ibareleri "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Muvakkat Madde 1 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi hükümlerine göre faaliyette bulunan Ziraat Odaları o yerde bu kanun hükümlerine göre Oda teşekkül edinceye kadar eski esaslar dairesinde faaliyetlerine devam ederler.

Bu odaların para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları bunlara mütaallik kayıt, defter ve belgelerle birlikte, devri şekil ve esasları Nizamnamede gösterilmek üzere teşekkül eden yeni odalara intikal eder.

Muvakkat Madde 2 - (Değişik: 25/7/1960 - 32/1 md.)

Yeni Ziraat Odaları ve uzuvlarının teşkili için gerekli seçimler umumi seçimleri takibeden ilk takvim yılının Ekim ayı içinde yapılır.

Muvakkat Madde 3 - Birlik ve odaların kuruluş masraflarını karşılıyacak bir fon tesis etmek üzere Ziraat Vekaleti bütçesine 5 milyon liradan aşağı olmamak üzere yardım tahsisatı konulur. Bu fondan harcamalar Ziraat Vekaleti tarafından Nizamnamedeki esaslara göre yapılır.

Muvakkat Madde 4 - Aza hakiki şahısların giriş ücreti ve yıllık aidatı ödeme mükellefiyeti kayıtlı bulunduğu odanın bu kanuna göre teşekkülü tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.

Madde 46 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 47 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

15/5/1957 TARİHLİ VE 6964 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:

1. 14/2/1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 - Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvları ile delege ve temsilci seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden sonra başlamak üzere 30/7/1984 tarihine kadar yapılır.

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının, Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

Geçici Madde 2 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti tarafından seçilmiş bulunan Genel Sekreter, süresinin sonuna kadar görevine devam eder.

  6964 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE  Kanun                        Yürürlüğe
   No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
--------------------------------------------------- --------------

   32           -              29/7/1960

  1330           -              20/1/1971

  2979           -              18/2/1984

 KHK 67           -              5/8/1983

 KHK 87           -              16/9/1983
 4276            -              20/6/1997(1) Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" veya "Tarım Bakanlığı" ibareleri, 14/2/1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen Ek 1 inci madde ile, "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin parantez içindeki hükmü, Anayasa Mahkemesinin 13/9/1963 tarih ve E. 1963/110, K. 1963/205 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

(3) Bu fıkra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle beşinci ve altıncı fıkraların birleştirilmesiyle beşinci fıkra olarak düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.