Mevzuat
Kanun Numarası : 7310
Kabul Tarihi : 29/5/1959
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 6/6/1959 Sayı: 10224
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 1217

Madde 1 - 5659 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden ceman 725 dekarının aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üzere, kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre:

a) Sincanköy - Gazi istasyonları arasında inşa edilecek ikinci demiryolu güzergahı için gerekli 150 dekar arazinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğüne,
b) Çimento Fabrikası civarında Ankara - İstanbul Demiryolunun güneyindeki araziden 25 dekarının Çöp Kıymetlendirme Fabrikası inşası için Ankara Belediyesine,
c) Marmara Köşkü ile Sivrihisar yolu arasında mevcut araziden 50 dekarının Şap Araştırma ve Mücadele Enstitüsü inşası için Hazineye,
d) Yeni İstanbul yolunun kuzeyinde Tavukçuluk Enstitüsü hududundan itibaren batıya doğru imtidat eden araziden, zirai maksatlarla istimali mümkün olmıyan 300 dekarının işçi meskenleri inşası için İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğüne,
e) Aynı araziden 150 dekarının Makina ve Kimya Ensdüstrisi Kurumu işçileri için mesken inşası maksadiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna,
f) Yine bu araziden 50 dekarının Atatürk Orman Çiftliği işçi ve müstahdemlerine mesken inşa edilmek üzere Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne,
g) Ankara şehri imar nazım planı gereğince Çiftlik arazisinden açılmasına zaruret görülen yollar için lüzumlu arazinin Ankara Belediyesine, İlgili idarelerle Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tesbit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre Ziraat Vekaletince tasvip olunacak bedellerle satılmasına izin verilmiştir.

Madde 2 - 6947 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (h) fıkrasında zikredilen arazi içinden, Balgat Köyü bölgesinde, evvelce Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ile köylüler arasında mübadele edilmiş fakat ferağ muameleleri tamamlanmamış olan kısımların ilgili şahıslar lehine mübadele suretiyle veya Belediye Encümenince takdir edilecek kıymetler üzerinden devir ve ferağını ikmal ettirmeye Ziraat Vekili mezundur.

Madde 3 - 6947 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (i) fıkrası kaldırılmıştır.

Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.