Mevzuat

Madde 1- Kimyevi gübrelerin tedariki ve dağıtımıyla ilgili düzenlemeler, kalkınma plan ve programları çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Madde 2- Kimyevi gübrelerin ithali ve ihracı ile yurt içi alımı, satımı ve fiyatları serbesttir.

Madde 3- Yurt içinde pazarlanan her türlü kimyevi gübrenin, Türk standardlarına uygunluğunun piyasa denetimi, standardı olmayan kimyevi gübrelerin normları ve destekleme kapsamına alınacak olan kimyevi gübrelerin çeşitlerinin belirlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Madde 4- Desteklemeye tabi kimyevi gübrelerin dağıtımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Kimyevi gübreler, Türkiye’de gübre üreten fabrikalar ile bunların pazarlama şirketleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, S.S. Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, Çay Üreticilerince kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatif ve Birlikleri ve bunların alt birimleri ve görev verilmesi halinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından dağıtılır.
b) Bu kuruluşlara ilave olarak, Ticaret Odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazılı olarak müracaat ederek kimyevi gübre dağıtıcılığı talep edebilirler. Uygun görülenlere Bakanlıkça dağıtıcılık izni verilir. İzin alacak olan bu kişi ve kuruluşların tabi olacakları usul ve esaslar bu Bakanlıkça belirlenir.
c) Bayiler biribirlerine ve gübre dağıtıcı kuruluşlara, gübre satışı yapamazlar.

Madde 5-

a) Kimyevi gübre destekleme ödemeleri, bu Kararın 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi ve kuruluşlara yapılır.
b) Destekleme talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara, talebin T.C. Ziraat Bankasına intikalini müteakip bir ay içerisinde ödeme yapılamaz ise ödenemeyen kısım için aylık %5 faiz uygulanır ve bu faiz Hazine tarafından nakden karşılanır.
c) Kimyevi gübre üreten fabrikalara destekleme faaliyetlerinden dolayı 3 ayda bir avans verilir. 12 inci maddede yer alan kimyevi gübre cinslerine göre yapılacak destekleme miktarlarının tespitine ait düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, avans işlemleri ile ilgili esaslar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenir.

Madde 6- Bu Kararın 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi ve kuruluşlar :

a) Gübre cinsleri üzerinden aylık üretim, satış ve stoklarını, örnek formlara göre her ayın 20 inci gününe kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirmekle,
b) İthal miktarları ve menşei ile ilgili belge veya belgelerin bir örneğini, fiili ithalatı müteakip en geç 15 inci günün bitimine kadar aynı Genel Müdürlüğe göndermekle,
c) Bu Kararın 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen kişi ve kuruluşlar, alt birimlerine sattıkları gübre faturalarının aylık icmal listelerini müteakip ayın onuna kadar alt birimlerinin bulunduğu yerdeki Tarım İl Müdürlüklerine göndermekle yükümlüdürler.

Bu yükümlüklerini yerine getirmeyen gübre üretici ve dağıtıcı kuruluşlar ile bunların bayileri tarafından satılan kimyevi gübrelere destekleme ödemesi yapılmaz.

Madde 7- Bu Kararın 4 üncü maddesi (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi ve kuruluşlar ile bunların alt birimleri tarafından çiftçi ve tüzel kişilere yapılacak satışlarda, Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak 5 nüsha halinde fatura düzenlenir. Faturalarda çiftçilik belge numarası ile satış ve destekleme tutarları, ayrı ayrı gösterilir ve satış tutarından destekleme tutarı düşülür. Bu faturalarda gübrenin tarımsal üretim amacıyla kullanılacağı da belirtilir.

Madde 8-

a) Kimyevi gübre desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçiler “Çiftçilik Belgesi” almak zorundadırlar.
b) Desteklemeye esas fatura icmalleri, destekleme alacak kuruluşlar tarafından, ayda en fazla 3 defa T.C. Ziraat Bankasına intikal ettirilir ve destekleme ödemesi talep edilir. Bu talepler, 5 inci maddeye göre karşılanır. Çiftçiye fatura kesen bayiler v.b. birimlerce düzenlenen faturaların bir nüshası, her ay sonu Tarım İl Müdürlüklerine gönderilir.
c) Üretici veya dağıtıcı kuruluşlar ile bunların alt birimleri, destekleme ödemelerine esas teşkil eden faturaların birer örneğini saklamak ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

Madde 9- Çiftçiye gübre satarak fatura düzenleyen kişi ve kuruluşlar ve bunların bayileri v.b. alt birimleri, Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından incelenir ve denetlenir. Bu inceleme ve denetlemeler, gerektiğinde T.C. Ziraat Bankası, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca münferiden veya müştereken yapılır.

Bu kuruluş ve birimler tarafından alınan, satılan ve stoklarda bulundurulan gübrelerin cinsleri, miktarları, fiyatları, fatura ve sevk irsaliyeleri ile ilgili diğer kuruluşlarca, sadece destekleme işlem ve ödemeleri için düzenlenen her türlü bilgi ve belgelerin doğruluğundan, hem bu belgelerin sahipleri, hem de düzenleyenler ve onaylayanlar sorumludurlar.

Madde 10- Kimyevi gübre destekleme ödemeleri için gerekli olan kaynak, Genel Bütçeden ayrılan ödenekten karşılanarak, Hazine tarafından T.C. Ziraat Bankası nezdindeki özel bir hesaba aktarılır. Özel hesaba aktarılacak meblağ, tahmini tüketim miktarları gözönünde bulundurulmak suretiyle Tarımsal Destekleme Kurulu tarafından belirlenir.

Gecikme faizi ödenmemesini teminen, özel hesaba aktarılacak meblağ Maliye Bakanlığı tarafından Hazine Müsteşarlığı’nın talebi üzerine serbest bırakılır.

a) Bu Kararname ile ilgili destekleme işlem ve ödeme faaliyetlerinden dolayı, üretici ve dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla çiftçilere yapılan destekleme tutarının %1’i tutarındaki primin; T.C. Ziraat Bankasına %75’i, inceleme, denetleme, numune alma, analiz ettirme v.b. faaliyetlerinden dolayı Tarım ve Köyişleri Bakanlığına da kalan %25’i ödenir.
b) Destekleme ödemelerinde Banka işlemleriyle ilgili esaslar, T.C. Ziraat Bankasınca belirlenir.

Madde 11- Denetlemelerde, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlendiğinin, kullanıldığının ve/veya haksız kazanç sağlandığının tespit edilmesi halinde, sorumlular ile birlikte, ilgili çiftçiler hakkında denetleyen kuruluşlarca savcılıklara suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, haksız yere yapılan destekleme ödemeleri; kendilerine destekleme ödemesi yapılanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca geri alınır.

Madde 12- Kimyevi gübre cinslerine göre kg. başına ödenecek destekleme miktarları aşağıda belirtilmiştir.

GÜBRE CİNSİ          DESTEKLEME MİKTARI (TL/KG.)
Amonyum sülfat (%21 N)           11 500
Kalsiyum amonyum nitrat (%26 N)      13 500
Amonyum nitrat (%30 N)           13 500
Amonyum nitrat (%33 N)           13 000
Üre                    17 000
Triple süperfosfat             20 000
Diamonyum fosfat (18.46.0)         30 000
Kompoze (20.20.0)             20 000
Kompoze (20.20.0 + %1 Zn Katkılı )     21 000
Kompoze (15.15.15)             20 000
Kompoze (15.15.15 + %1 Zn Katkılı)     21 000
Kompoze (26.13.0)             18 000
Kompoze (25.5.10)             20 000
Kompoze (25.5.0)              13 000
Kompoze (8.24.8)              20 000
Kompoze (12.30.12)             25 000
Kompoze (10.25.20 Potasyum Sülfat Esaslı) 27 000
M.A.P. (11.52.0)              15 000
Potasyum nitrat (13.0.46)         48 000
Potasyum sülfat (%50 K2O)         22 500
Potasyum klorür (%60 K2O)         10 000
Kalsiyum nitrat (%15,5 N + 26,5 CaO)    37 000

Madde 13- 14/9/1994 tarihinden, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemdeki gübre destekleme işlem ve ödemeleri konusunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Madde 14- 17/1/1995 tarihli ve 95/6488 sayılı ve 20/10/1995 tarihli ve 95/7422 sayılı Kararnameler ve eki Kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.