Yayın No:20

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:415

İcindekiler

AÇILIŞ KONUŞMASI  Mahir GÜRBÜZ (S.3)

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI (S.9-48)

Süleyman DEMlREL Başbakan (S.9)
Erdal iNÖNÜ Devlet Bakanı- Başbakan Yard (S.17)
Deniz BAYKAL  CHP Genel Başkanı (S.19)
Lutfullah KAYALAR ANAP Gn. Başkan Yard (S.28)
Necmettin CEVHERİ  Tarım ve Köy İşleri Bakanı (S.38)
Tahir KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı (S.48)

BİRİNCİ OTURUM

DÜNYADA TARIM POLİTİKASI TARTIŞMALARI (S.53-87)
İlhan KESİCİ DPT Müsteşarı (S.55)

2000`li Yıllara Doğru Tarımda Global Gelişmeler (S.56)
Dr.Klaus FROHBERG Bonn Üni. Ögr. Üyesi

Tanmda Serbest Pazar Modeli Geçerli midir? (S.67)
Jean-Marc BOUSSARD

TARTIŞMALAR: (S.79)
Prof. Dr. Halis AKDER  ODTÜ Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Eser KARAKAŞ Marmara Üni. Öğr. Üyesi

İKİNCİ OTURUM

TÜRKİYE`DE TARIMSAL DESTEKLEMELER VE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR (S.89-168)

Türkiye ve OECD`de Üretici ve Tüketici Sübvansiyonları (S.91)
Prof. Dr. Halûk KASNAKOĞLU ODTÜ Öğr. Üyesi

Türk Tarım Politikası ve Yeni Tarım Politikalarına Uyum Sorunları (S.103)
Dr. Cemil ERTUĞRUL DPT Uzmanı

TARTIŞMALAR (S.161)
Prof. Dr. Onur ERKAN Çukurova Üni. Öğr., Üyesi Prof. Dr. Taner BERKSOY Marmara Üni. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Hacettepe Üni. Öğr. Üyesi

ÜÇÜNCÜ OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEMENİN ÖRGÜTLENMESİ VE FİNANSMANI (S.169-207)

Desteklemenin Yeniden Örgütlenmesi (S.171)
Haşim ÖĞÜT Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mûs. Yard.

TARTIŞMALAR (S.190)
Kadir GÜNAY Merkez Bankası Başkan Yard., Prof. Dr. Oğuz OYAN TARİŞ Genel Müdürü, Doç. Dr. Metin ŞAHiN ANTBİRLİK Genel Müd., Fikret ERGiN TMO Genel Müdürlüğü Şükrü BlNAY Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dr. Gürbüz ÇAPAN Tekel Genel Müdürlüğü

DÖRDÜNCÜ OTURUM

TARIMIN DEĞİŞİM DOĞRULTUSU VE DESTEKLEME (S.209-277)

Destekleme Uygulamalarının Tarımsal Yapıya Etkisi (S.211)
Prof. Dr. Emin IŞIKLI Ege Üni. Öğr. Üyesi, Dr. Canan ABAY Ege Üni. Öğr. Üyesi

Gap ve Türkiye Tarımının Gelişim Doğrultusu (S.236)
Dr. Erol ÇAKMAK Bilkent Üni. Öğr. Üyesi, Dr. Hurman OCAKLI GAP Böl. Kalkınma İda. Başkan Yard.

TARTIŞMALAR  (S.264)
Prof. Dr. Duran TARAKLI  ODTÜ Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL Çukurova Üni. öğr. Üyesi, Doç. Dr. Ali ERYILMAZ TÜGEM Genel Müdür Vekili

AÇIK OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEMENİN GELECEĞİ (S.279-308)
Yavuz DONAT  Gazeteci-Yazar
Adnan KAHVECi Maliye ve Gümrük Eski Bakanı İstanbul Milletvekili
Dr. Erol BARAZ TZOB Genel Bşk.
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN Ank.Üni. Öğr. Üyesi
Ali Zafer TACİROĞLU TOBB Ticaret Konseyi Başkanı

BEŞİNCİ OTURUM

TÜRKİYE`DE DESTEKLEMENİN EKONOMİ-POLİTİĞİ (S.309-344)

1980 Sonrası Yıllarda Yapısal Uyum Politikaları ve Tarıma Etkilerinin Toplumsal-Ekonomik Sonuçları (S.311)
Prof. Dr. Gülten KAZGAN İst. Üni. Ögr. Üyesi

TARTIŞMALAR (S.332)
Prof. Dr. Korkut BORATAV Ank. Üni. Ögr. Üyesi, Prof. Dr. Bahattin AKŞİT ODTÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Yakup KEPENEK ODTÜ Öğretim Üyesi

ALTINCI OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEME ÖNERİLERİ (S.347-375)

Sunuş ve Tartışmalar
Mahir GÜRBÜZ ZMO Başkanı

AÇIK OTURUM

TARIMSAL DESTEKLEME VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (S.377-412)

Prof. Dr. Cevat GERAY Ank. Üni. Ögr. Üyesi
Tunç BlLGET DYP GİK Üyesi Aydın Milletvekili
Işın ÇELEBİ  ANAP İzmir Milletvekili
Ahmet İSVAN  SHP Parti Meclisi Üyesi
Algan HACALOĞLU CHP İst. Milletvekili
Cevat AYHAN RP MKYK Üyesi, Sakarya Milletvekili

Kapanış Konuşması (S.413)
Mahir GÜRBÜZ ZMO Başkanı

Ekler