Yayın No:12

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:788

Sunuş

Dünya nüfusu hızla artarken, ülkeler beslenme, barınma ve yaşama düzeylerinin daha da iyileştirilmesi yönünde yeni atılımlara girmekte; bu etkinlikler sonucu olarak tarımda ve endüstride çarpıcı değişme ve gelişmeler görülmektedir. Daha iyi beslenme ve bannmayla daha iyi yaşam koşullarına kavuşma tutkusu, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz insanını da etkisi altına almaktadır. Bu durumda, artan nüfusumuzun ve hayvan varlığımızın daha iyi beslenmesi ve ekonomimize gerekli katkıların sağlanması, endüstrimizin hammadde gereksiniminin karşılanması için tarımsal üretimimizin önemli ölçüde artırılması gerekmektedir. Bunların gerçekleştirilmesi ise, sınırlı doğal kaynaklarımızın daha bilinçli ve etkili biçimde kullanılmasına, varlığı kesin olan tarımsal potansiyelimizin etkin bir şekilde üretime dönüştürülebilmesine bağlıdır.

Türkiye Ziraat Mühendisliği II. Teknik Kongresi`nin yapılmasından bu yana geçen yaklaşık 20 yıllık bir süre sonunda, Türkiye`de tarımsal nüfus oranında, girdi kullanımında, üretim ve verim düzeylerinde önemli gelişmeler olmuş, birçok teknolojik ve sosyo-ekonomik değişiklikler meydana gelmiştir. Bu yeni koşullarda, tarımda doğal kaynaklan kullanma durumumuzun, bitkisel ve hayvansal üretim teknolojisinin ve tüm tarımsal politika ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi; yeni teknolojilerin tarımınıza kısa zamanda uyarlanması zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bugün dünya ve Avrupa Topluluğu tarımındaki teknik ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kalmamak için, izlenecek yolların sağlıklı biçimde seçimi büyük önem taşımaktadır.

Tarımımızda gerçekleştirilen basanlar ve yanılgıları nesnel biçimde belirleyerek; geleceğe dönük daha başanlı çalışma yollarının aranıp bulunması vazgeçilmez bir görev olmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TÜRKiYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ III. TEKNİK KONGRESİ`ni düzenleyerek, böyle bir görevi istekle
benimsemişlerdir. Kongre, tarımımızdaki sorunları ortaya koyarak, bunların çözümüne yönelik nesnel öneriler üretme ve bu önerileri ilgililere sunma amacını taşımaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen bu Kongre için tüm tarım kamu ve özel kesimindeki kurum ve kuruluş ilgilileriyle meslekdaşlarımıza yaptığımız geniş kapsamlı duyuru büyük ilgi görmüş; Kongre`de sunulmak için önerilen bildiri sayısı 200`ü aşmıştır. Bu durum, tarım alanında yetişmiş insan gücümüzdeki olumlu etkinliğin canlı bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Kongreye bildiri önerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz

Bildiri önerilerinin çokluğu, bunlann konulara göre gruplandırılmasmı gerekli kılmıştır. Aynı alanda çalışan değerli bilim adamları, uygulayıcılar ve yöneticiler bir araya gelerek, Kongre bildirilerinin büyük bir bölümünü oluşturan, Grup bildirilerini hazırlamışlardır. Böylece, konu uzmanlarının Kongre öncesi birleştirilmesiyle oluşturulan Grup`lar, "Uzman Komisyon" niteliğinde çalışma olanağına kavuşturulmuşlardır. Bu çalışma yöntemiyle, tarımın tüm konulannın her yönüyle ve kapsamlı biçimde incelenmesi olanağının sağlandığı inancındayız. Gerek ayn ayrı, gerekse Grup içinde çalışarak bildiri hazırlayan tüm meslekdaşlara ve ilgililere teşekkür ederiz.

Kongrenin başarıya ulaşması için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, tüm olanaklarını ortaya koyup değerlendirmişlerdir. Düzenleyici bu iki kuruluş dışında, çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşu, son derece değerli destek ve yardımlarda bulunmuşlardır. Tüm bu kuruluşların, Kongreyi destekleyerek ülke tarımına dolaylı olarak yaptıkları yardımlar unutulamaz. Düzenleme Kurulumuz, kendilerine içten teşekkürü yerine getirilmesi bir görev sayar.

Hızlı değişmeler gösteren çağımızda, tarımımızın bu değişmelerden etkilenmemesi düşünülemez. Değişme ve gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi, uygulama sonuçlarının zaman zaman irdelenmesi ve yeni sorunlara yeni çözüm önerileri getirilmesi, ilerki yıllarda da önemli bir gereksinim olacaktır.

Gelecekteki 5-10 yıllık dönemlerde de düzenlenecek ZiRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRE`lerinin, benzeri kapsam ve amaçlarla yenilenerek sürdürülmesi başlıca dileğimizdir.

Değerli bilim adanılan, uygulayıcılar ve yetiştiricilerin, büyük emeklerle hazırlanan bu Kongre`deki katkılarıyla oluşan görüşlerin, tarımımızın yönlendirilmesi ve uygulanmasında karar verici konumunda bulunanlarca göz önünde tutulmasını ve Kongre`nin, Türk tarımı ve ekonomisin ileriye götürülmesindeki olumlu etkilerini görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Başkan: Dr. Avni BAŞDOĞAN TOKB Ziraat İşleri Eski Genel Müdürü

Açılış Konuşmaları

BİRİNCİ OTURUM

TÜRK EKONOMİSİ VE TARIM

Başkan: Prof. Dr. Akif KANSU  A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı

Ekonomik Kalkınma ve Türk Tarımı (S.l)
Doç. Dr. D. TARAKLI, Prof. Dr. H. KASNAKOĞLU, Doç. Dr. A. A. GÜRKAN

Türk Tarımında Yapısal Sorunlar ve Yapının İyileştirilmesi (S.9)
Prof. Dr. M. TALiM, G. SANER, E. ARDIÇ

Tartışma

İKİNCİ OTURUM

TÜRKİYE TARIMINDA KAYNAK KULLANIMI VE KORUNMASI

Başkan: Prof. Dr. Mithat ÖZSAN  Çukurova Üniversitesi Rektörü

Toprak ve Su Kaynakları Potansiyeli, Korunması, Geliştirilmesi ve Kullanımı ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri (S.25)
Prof. Dr. B. ÇEViK., Prof. Dr. O. TEKİNEL, Doç. Dr. S. BAŞ, Dr. R. ÇEVİKBAŞ, Prof. Dr. V. KATKAT, Prof. Dr. C. CANGİR, T. GÜNAY

Çevre Kirleticilerinin Tarımda Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (S.41)
Prof. Dr. K. HAKTANIR, B. E. AK, M. A. YILMAZ

Türkiye`de Meraların Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları (S.53)
Prof. Dr. M. S. GENÇKAN, Prof. Dr. R. AVCIOĞLU, Doç. Dr. H. SOYA, Doç. Dr. O. DOĞAN

Türkiye`de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinci Ürün Çalışmaları (S.62)
Prof. Dr. E. KÜN, Prof. Dr. F. ALTAY, M. KALAYCI, M. S. ADAK, Dr. M. A. TÜSÜZ, Prof. Dr. N. AÇIKGÖZ, Prof. Dr. M. E. TUGAY, Prof. Dr. Ö. SENCAR, Dr. K. MEYVECİ, Dr. A. TAN, Dr. Ö. KURT, Dr. A. KARAGÖZ

Tartışma

ÜÇÜNCÜ OTURUM

TARIMDA BİYOTEKNOLOJl

Başkan: Prof. Dr. Hurşit ERTUĞRUL Atatürk Üniversitesi Rektörü

Tarımda Biyoteknoloji (S.86)
Prof. Dr. L. ÇAKMAKÇI, Prof. Dr. K. ABAK, Prof. Dr. A. TANRISEVEN, Doç. Dr. M. 1. SOYSAL, Dr. H. KOKSAL, Dr. A. ATLI, Dr. N. KOÇAK, C. POLAT

Tartışma

DÖRDÜNCÜ OTURUM

TARIM VE TOPRAK REFORMU

Başkan: Prof. Dr. Osman TEKİNEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Toprak ve Tarım Reformu (S.99)
Dr. A. SAYLAM

Türkiye`de Toprak Reformu (S.122)
Prof. Dr. S. AKSOY, Prof. Dr. B. ÇEViK, A. ÖZKÖK, S. TAKKA, Ö. SİPAHİ

Tartışma

BEŞİNCİ OTURUM

TARIM VE BİLGİSAYAR

Başkan: Prof. Dr. Tahsin KESİCİ  A. Ü. Rektör Yardımcısı

Tarımda Bilgisayar Kullanımı  (S.131)
Prof. Dr. A. ERKUŞ. Prof. Dr. İ. H. İNAN, Prof. Dr. N. AÇIKGÖZ, Doç. Dr. T. KIRAL, Doç. Dr. S. BAŞ, Doç. Dr. S. ARIN, Dr. H. VURAL, İ. İPEK, M. AVCI, M. ERDOĞAN, A. KARAÇETlN

Tarımda Bilgisayar Kullanımı (S.142)
Prof. Dr. T. KESlCl, E. BAŞPINAR, Prof. Dr.H. BAYTEKlN, Doç. Dr. V. TANSI, Prof. Dr. T. SAGLAMTİMUR, S. TAKKA, A. ŞAHANOĞLU

Tartışma

ALTINCI OTURUM

TARIMDA GİRDİ KULLANIMI

Başkan: Prof. Dr. İbrahim GENÇ  Ç. Ü. Rektör Yardımcısı

Türkiye Tarımında Su ve Sulama (S.152)
Doç. Dr. S. ŞENER, Doç. Dr. A. N. YÜKSEL, Dr. H. GÜNGÖR, Yard. Doç. Dr. L. DELİBAŞ

Türkiye Tohumculuğunun Teknik ve Ekonomik Yönleri ve Tohumluk Politikasının Değerlendirilmesi (S.165)
Prof. Dr. T. GENÇTAN, Prof. Dr. R. ALAN, Yard. Doç. Dr. R. YANMAZ

Türkiye`de Ilıman ye Subtropik İklim Meyveleri ve Bağcılıkta Fidan Üretimi Sorunları ve Çözüm Yolları.(S.178)
Prof. Dr. N. KAŞKA, Prof. Dr. F. ERGENOGLU, Doç. Dr. M. KAPLANKIRAN, Dr. A. KÜDEN, Dr. S. TANGOLAR

Tartışma

YEDİNCİ OTURUM

TÜRKİYE TARIMINDA GİRDİ KULLANIMI (devam)

Başkan: Sadık KUTLU  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye`de Tarım İşletmelerinin Sermaye Durumu ve Kredi Kullanımı (S.191)
Prof. Dr. M. BÜLBÜL, Prof. Dr. O. ERKAN, Yard. Doç. Dr. E. ORHAN, F. BUDAK, H. ŞENGÜL, 1. YILMAZ

Türkiye`de Gübre Üretimi, Tüketimi, Gereksinimi ve Sorunları (S.201)
Prof. Dr. B. KAÇAR, Dr. N. ÜLGEN, Doç. Dr. N. YURTSEVER, Prof. Dr. F. HATlPOĞLU

Türkiye`de Tarım İlacı Kullanımı ve Yarattığı Sorunlar (S.216)
Prof. Dr. N. DELEN, T. ÖZBEK

Türkiye`de Zirai Mücadele İlaçlarının Kalite Kontrollerinin Değerlendirilmesi (S.225)
Dr. A. SAV, K. YENÎ, H. EGE

Tartışma

SEKİZİNCİ OTURUM

TARIMDA GİRDİ KULLANIMI (devam)

Başkan: Hüseyin YEĞİN  Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürü

Türkiye`de Tarımsal Mekanizasyon, Traktör veTarım Makinaları İmalat Sanayiinin Durumu ve Sorunları. (S.233)
Prof. Dr. Y. ZEREN, Dr. A. IŞIK

Karma Yem Üretim Teknolojisi ve Kullanım Sorunları.(S.242)
Prof. Dr. M. ERGÜL

Tartışma

DOKUZUNCU OTURUM

TAHILLAR

Başkan: Ahmet ÖZGÜNEŞ TMO Genel Müdürü

Türkiye`nin Tahıl Üretim Potansiyeli ve Stratejisi (S.255)
Prof. Dr. E. KÜN, M. S. ADAK, H. ULUKAN, Yard. Doç. Dr. Y. EMEKLİLER, Dr. N. DURUTAN, Dr. M. GÜLER, Doç. Dr. M. KARACA, Dr. R. YILMAZ

Türkiye`de Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Buğday Çeşitlerinin Kaliteleri (S.272)
Dr. A. ATLI, Dr. N. KOÇAK, H. KOKSAL, Doç. Dr. R. ERCAN

Tartışma

ONUNCU OTURUM

TARIMSAL YÜKSEK ÖĞRETİM VE ZİRAAT MÜHENDİSİ İSTİHDAMI

Başkan: Kemal GÖKÇORA Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Eski Genel Müdürü

Tarımsal Yüksek Öğretiminin Bugünü (S.283)
Prof. Dr. Y. GÜNGÖR,

Türkiye`de Ziraat Mühendislerinin İstihdamı. Sorunlar ve Çözümler (S.297)
M. GÜRBÜZ, G. DEMlREL, Ö. ALPVURAL

Tartışma

ONBİRİNCİ OTURUM

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Başkan: Haşim ÖĞÜT TOKB Proje ve Uygulama Genel Müdürü

Türkiye`de Pamuk ve Diğer Lif Bitkileri Üretimi ve Sorunları (S.306)
Prof. Dr. O. GENCER, Ö. GÖRMÜŞ

Türkiye Tütüncülüğü ve Geleceği (S.315)
Prof. Dr. K. İLİSULU

Türkiye`de Yağ Bitkileri Üretimi ve Sorunları (S.323)
Prof. Dr. Ö. KOLSARICI, B. GÜRBÜZ, Doç. Dr. H. ARIOGLU, Prof. Dr. C. ÇALIŞKAN, Dr. N. ALGAN

Türkiye`de Yumru Bitkileri (Patates) Tarımı ve Sorunları (S.337)
Prof. Dr. C. ÇALIŞKAN, Prof. Dr. M. B. YILDIRIM, Dr. N. ALGAN, Doç. Dr. H. ARIOGLU, Ö. ÇAYLAK

Türkiye`de İlaç, Koku ve Baharat Bitkilerinin Üretimi ve Sorunları (S.345)
Prof. Dr. A. CEYLAN, B. GÜRBÜZ, M. POLAT, E. BAYRAM

Tartışma

ONİKİNCİ OTURUM

BAKLAGİLLER

Başkan: F. CELENLİGİL Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri

Türkiye`de Yemlik ve Yemeklik Baklagil Üretimi ve Sorunları (S.351)
Prof. Dr. D. ESER, Prof. Dr. H. GEÇİT, Prof. Dr. R. AVCIOGLU, Doç. Dr. C. Y. ÇİFTÇİ, Doç. Dr. H. SOYA, Yard. Dr. H. Y. EMEKLİER, Dr. A. TAN

Türkiye`de Yemeklik Baklagillerden Mercimek Üretiminde Gelişmeler (S.360)
F. ERGİNER

Tartışma

ONÜÇÜNCÜ OTURUM

MEYVECİLİK, BAĞCILIK

Başkan: Murat OKTAR TOKB Araştırma, Planlama, Koordinasyon Eski Genel Müdürü

Meyve Yetiştiriciliğinde Modern Uygulamalar, Türkiye`de Meyve Yetiştiriciliği Olanakları ve Sorunları (S.363)
Prof. Dr. R. GÜLCAN, Prof. Dr. M. ÇELİK, Prof. Dr. M. GÜLER YÜZ, Doç. Dr. A. ÜNAL, H. DUMANOĞLU, A. AŞKIN

Türkiye`de Turunçgil Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Yolları (S.376)
Dr. A. Y. HIZAL, H. Y. APAYDIN, M. Ö. YALÇIN

Türkiye`de İncir Yetiştiriciliği, Sorunları ve ÇözümYolları (S.384)
Prof. Dr. M. DOKUZOĞUZ

Türkiye`de Zeytin Yetiştiriciliği, Sorunları ve ÇözümYolları (S.393)
S. AKSU

Türkiye`de Fındık Yetiştiriciliği ve Pazarlaması (S.409)
Y. Z. AKDAĞ

Türkiye`de Çay Üretimi ve Pazarlaması
H. VANLI

Türkiye Bağcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları (S.432)
Prof. Dr. H. ÇELİK, Dr. E. GÖKÇAY, C. BARIŞ, B. MARASALI

Tartışma

ONDÖRDÜNCÜ OTURUM

SEBZECİLİK, ÇİÇEKÇİLİK

Başkan: Prof. Dr. Emin TUGAY Tokat Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Türkiye`de Sebze Yetiştiriciliğinin Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri (S.451)
Prof. Dr. A. SEVGÎCAN, Prof. Dr. A. ÖZGÜMÜŞ, Prof. Dr. R. ALAN

Türkiye`de Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Öneriler (S.461)
Yard. Doç. Dr. A. KORKUT

Tartışma

ONBEŞİNCİ OTURUM

BİTKİ KORUMA

Başkan: Nurettin MADRAN TOKB Ziraat İşleri ve Zirai Mücadele ve Karantina Eski Genel Müdürü

Türkiye`de Bitki Koruma Organizasyonu (S.468)
Prof. Dr. A. KANSU

Ülkemizde Biyolojik Mücadele Uygulamaları ve Sorunları (S.480)
Prof. Dr. N. KILINÇER, Doç. Dr. S. ÇOBANOĞLU, Yard. Doç. Dr. A. UĞUR, Dr. M. O. GÜRKAN

Türkiye `de Bitki Virüs ve Fungus Hastalıklarına İlişkin Sorunlar (S.490)
Prof. Dr. G. ERDİLLER, Prof. Dr. B. ONOĞUR, S. ÇALI

Bitki Zararlılarıyla Entegre Savaşım Modelleri ve Olanakları (S.499)
Prof. Dr. N. KILINÇER, Doç. Dr. S. ÇOBANOGLU, Dr. M. O. GÜRKAN

Tartışma

ONALTINCI OTURUM

BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVANCILIK

Başkan: Yüksel YILDIRIM TÎGEM Genel Müdürü

Türkiye`de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Damızlıkların Etkin Olarak Kullanılması (S.510)
Doç. Dr. N. AKMAN, Prof. Dr. A. ELİÇİN, Prof. Dr. S. M. YENER, Prof. Dr. S. MUTAF

Türkiye`de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı (S.523)
Prof. Dr. R. SÖNMEZ, Prof. Dr. E. PEKEL, Prof. Dr. M. KAYMAKÇI, Prof. Dr. L. ÖZCAN, Prof. Dr. O. GÜNEY, Prof. Dr. O. GÜRSOY, E. DEMİRÖREN, Dr. O. BÎÇER, Dr. O. TORUN

Türkiye`de Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Sorunları (S.535)
Prof. Dr. N. IŞIK, Dr. Ö. F. ALARSLAN, Dr. İ. Y. YURTMAN

Tartışma

ONYEDİNCİ OTURUM

KÜÇÜKEVCİL HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

Başkan: Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Türkiye Tavukçuluğunda Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Yollan (S.543)
Prof. Dr. R. AKBAY, Doç. Dr. Ö. ALTAN, Doç. Dr. M. TÜRKOĞLU, Dr. A. ALTAN, Dr. E. SUNER

Diğer Küçükevcil Hayvanlar (Hayvansal Üretimde Yeni Seçenekler) (S.560)
Prof. Dr. Ç. KOÇAK

Türkiye`de Arıcılığın Genel Durumu ve Paket Arıcılığını Uygulama Olanakları (S.568)
Doç. Dr. O. KAFTANOĞLU

Türkiye`de İpek Böcekçiliği, Sorunları ve Çözüm Yolları (S.577)
M. KARA, V. AKSOY

Türkiye`de Su Ürünleri Üretimi ve Sorunları (S.585)
Prof. Dr. E. SARIHAN, Yard. Doç. Dr. N. TEKELİOĞLU

Tartışma

ONSEKİZİNCİ OTURUM

GIDA SANAYİİ, TARIM ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

Başkan: Prof. Dr. Cemil CANGIR Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanı

TürkTarım Ürünlerinin Gıda Sanayiine İşlenmesi  Potansiyeli, Kalite Kontrolü ve Gıda Dış Ticaretimiz (S.598)
Dr. M. EMİROĞLU

Türkiye`de Gıda Sanayiinin Genel Durumu, Hayvansal Gıda Sanayii ve Yönlendirilmesi (S.607)
Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Türkiye`de Gıda Sanayiinin Gelişimi (S.618)
D. ÜLGÜRAY

Tartışma

ONDOKUZUNCU OTURUM

TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI VE MUHAFAZASI

Başkan: Dr. Nevzat KARACAHİSARLI TOKB Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Eski Genel Müdürü

Türkiye`de Tarım Ürünlerinin Pazarlanması, Standardizasyonu, Sorunları ve Çözüm Yolları (S.625)
Prof. Dr. T. GÜNEŞ, Prof. Dr. Ö. YURDAKUL, Prof. Dr. R. ARIKAN, Doç. Dr. S. ERAKTAN, Dr. H. VURAL, Yard. Doç. Dr. K. KONAK, C. ABAY, A. TÖNÜK

Türkiye`de Yağ Meyve ve Sebze Muhafazasındaki Gelişmeler, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri (S.639)
Prof. Dr. İ. KOKSAL, N. TUNCEL

Hububat, Bakliyat ve Yem Hammaddelerinin Depolama ve Havalandırma Teknikleri (S.651)
N. KÜÇÜKTAŞ

Tartışma

YİRMİNCİ OTURUM

TARIMSAL ARAŞTIRMA VE YAYIM TARIMSAL VERİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Başkan: Prof. Dr. Nevzat YÜRÜR Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Türkiye`de Tarımsal Araştırmaların Organizasyonu ve Sorunları (S.680)
Prof. Dr. G. AKBAY, Doç. Dr. C. Y. ÇiFTÇİ, Dr. B. Yılmaz, N. AYÇİÇEĞİ, Doç. Dr. T. ÖZKAYA

Türkiye`de Tarımsal Yayım Hizmetleri, Sorunlar ve Öneriler (S.691)
Doç. Dr. C. TALUĞ, Doç. Dr. H. TATLIDİL, İ. C. CEYLAN, Dr. T. KUMUK

Tarımsal istatistiklerin iyileştirilmesi (S.700)
Prof. Dr. R. ARIKAN, R. ULU, Doç. Dr. T. K1RAL, F. UYSAL

Tartışma

YİRMİBİRİNCİ OTURUM

TARIMDA ÖRGÜTLENME

Başkan: Mehmet YÜCELER Tarım ve Orman Eski Bakanı

Türkiye`de Tarım Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Öneriler (S.718)
Prof. Dr. Z. G. MÜLAYİM, Prof. Dr. A. ÇIKIN, Prof. Dr. İ. H. İNAN, A. G. ELBEK, M. YERCAN

Tarım İşçilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları (S.729)
Prof. Dr. Y. GÜRGEN, Yard. Doç. Dr. M. SOYSAL. Dr. Ö. F. YALÇIN, O. ÖZÇATALBAŞ, E. ÖZDEMIR

Tartışma

YİRMİİKİNCİ OTURUM

AVRUPA TOPLULUĞU İLİŞKİLERİ

Başkan: Dr. Namık Kemal KILIÇ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı

Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Tarımı (S.738)
Prof. Dr. G. ERAKTAN, Prof. Dr. E. IŞIKLI, Prof. Dr. O. YURDAKUL, Yard. Doç. Dr. Ş. AKDEMİR, Dr. F. EMEKSİZ, M. DİREK, F. IŞIN, N. ÖREN

Tartışma

YİRMİÜÇÜNCÜ OTURUM

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) SULAMA, ÜRÜN DESENİ VE BESLENME MESELELERİ

Başkan: Mahir GÜRBÜZ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

GAP Sulamaları (Olanaklar ve Sorunlar) (S.749)
Prof. Dr. A. BALABAN

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Ürün Deseni (S.761)
Prof. Dr. T. SAĞLAMTİMUR, Prof. Dr. İ. GENÇ, Prof. Dr. H. BAYTEKİN, Prof. Dr. Y. KIRTOK, Doç. Dr. H. ARIOĞLU, Doç. Dr. V. TANSI, Dr. T. YAĞBASANLAR, Yard. Doç. Dr. A. C. ÜLGER

Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamındaki Yöre Halkının Beslenmesini Etkileyen Faktörler ve Eğitimin Yeri ve Önemi (S.776)
Prof. Dr. S. HASİPEK, Doç. Dr. N. AKTAŞ, M. S. SÜRÜCÜOĞLU, A. Ö. ÖRMECİ

Tartışma

Kongrenin Değerlendirilmesi